Canon de rugaciune catre Maica Domnului, duminica seara, glasul al 7-lea

www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugaciuni, filme, carti, conferinte ortodoxe

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, duminica seara, glasul al 7-lea

Cântarea 1.

Irmos:

Lui Dumnezeu, Celui Ce a ajutat lui Moise în Egipt de a scos pe Israel, Aceluia Unuia să-I cântăm, căci cu Slavă S-a proslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce ai născut Adâncul îndurării şi pe Dătătorul milostivirii şi Noianul Cel Nemărginit al iubirii de oameni, Fecioară Iubitoare de bine, usucă noianurile cele neînotate ale fărădelegilor mele.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Mintea noastră nu poate, Prealăudată, cu graiuri a te binecuvânta şi cu laude a te cinsti. Pentru aceasta, în loc de graiuri aducând ţie credinţă, cere iertare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Având milostivirea ca un firesc şi întâi şi chiar semn şi firească deosebire, Unule Dumnezeule al părinţilor şi Doamne al milei, miluieşte-mă şi mă mântuieşte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Vino, suflete ticăloase, mai înainte de sfârşit, cu fierbinţeală să ne închinăm şi cu dinadinsul să cădem la Născătoarea de Dumnezeu, ca prin mijlocirile Acesteia să dobândim milă în ceasul judecăţii.

 

Cântarea a 3-a.

Irmos:

Întăritu-s-a inima mea întru Domnul, înălţatu-s-a fruntea mea întru Dumnezeul meu; lărgitu-s-a gura mea asupra vrăjmaşilor mei; veselitu-m-am de mântuirea Ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca tâlharul, din suflet strig Ţie „pomeneşte-mă”; ca desfrânata plâng şi mă tânguiesc; ca Manase strig „păcătuit-am”, ca vameşul necontenit din inimă suspin; Doamne Dumnezeul meu, mântuieşte-mă, pentru Născătoarea de Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce eşti Slava lumii, Preaproslăvită Fecioară, care ai născut pe Dumnezeu cu preaslăvire, învredniceşte Slavei Celei Dumnezeieşti pe cei ce te slăvesc ca pe o Născătoare de Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Când vei veni, Iisuse Împărate, Dumnezeule, Cel Preaveşnic Judecător, împreună cu slujitorii cei de foc şi cu Oştile cele de văpaie, ca să judeci vii şi morţii şi să răsplăteşti fiecăruia cele vrednice de lucrurile lui, atunci mântuieşte-mă, pentru Aceea ce Te-a născut pe Tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Întinat fiind cu dezmierdările, pe tine, cea Neîntinată Fecioară, te rog să mă izbăveşti de toată întinăciunea trupului şi să-mi dai plâns curăţitor neîncetat şi lacrimă stingătoare de văpaia gheenei.

 

Cântarea a 4-a.

Irmos:

Acoperit-au cerurile, Hristoase Dumnezeule, întru iconomia Ta, bunătatea nespusei Tale înţelepciuni, Iubitorule de oameni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

La înfricoşata şi judecătoarea Ta venire, Iisuse Hristoase Dumnezeule, când îngerii vor sta înaintea Ta şi toată zidirea, Te rog să nu mă ruşinezi pe mine, pentru solirile Aceleia ce Te-a născut.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

În ispite Scăpare, în primejdii Grabnică Ajutătoare şi în toate felurile de înconjurări gata şi iute Sprijinitoare te am pe tine, Stăpână.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Împiedicat fiind cu laţurile sataniceşti ale dezmierdărilor, cădere cumplită am căzut; ci Tu, Hristoase, zdrobeşte pe toţi cei ce se scoală asupra mea, rogu-mă, pentru Maica Ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Livadă mult Înflorită te-ai arătat, Grădină Frumos Mirositoare şi Rai bine Înfrunzit, Ceea ce cu mirosurile cele dulci mirositoare ale darurilor tale, ai suflat reaua mirosire a lumii, Prealăudată.

 

Cântarea a 5-a.

Irmos:

Aleargă duhul meu către Tine, Dumnezeule, pentru că Lumină eşti şi Poruncile Tale s-au făcut vindecări robilor Tăi, Iubitorule de oameni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu lucrurile Te-am întărâtat, cu cuvintele Te-am amărât, Cuvinte, pentru aceasta cad şi strig Ţie: cu cuvântul Tău, de lucrurile cele necinstite izbăveşte-mă şi îndreptează-mă către lucrurile pocăinţei, pentru Ceea ce fără de sămânţă Te-a născut.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Plouă-mi mie o picătură a milostivirii tale, de Dumnezeu Născătoare şi şterge păcatele mele cele multe şi bubele şi semnele rănilor pierde-le, Ceea ce ai născut pe Doctorul tuturor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Suspin şi mă mâhnesc, socotindu-mi păcatele mele cele vrednice de multe suspine. Pentru aceea cad la Tine, Unule fără de păcate: Mântuitorule, mântuieşte-mă pe mine cel mult păcătos, pentru Ceea ce Te-a născut.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, spre tine mi-am pus nădejdea mea şi aşteptarea mântuirii mele. Tu să-mi fii mie şi aici Acoperământ şi în veacul ce va să fie.

 

Cântarea a 6-a.

Irmos:

Iona din pântecele iadului a strigat: scoate din stricăciune viaţa mea. Iar noi strigăm Ţie: Atotputernice Mântuitorule, miluieşte-ne pe noi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce ai mântuit pe vameşul, care numai un suspin din inimă Ţi-a adus Ţie, Hristoase şi ai curăţit pe desfrânata, care a vărsat lacrimi, primeşte, ca un Milostiv şi picăturile cele mici ale lacrimilor mele şi mă mântuieşte, pentru Preacurată Maica Ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca o Pricină a celor frumoase, ca o Dăruitoare a celor bune, ca Ceea ce ai născut prin Naşterea ta cea fără de sămânţă, mai presus de cuvânt, pe Cuvântul Cel a toate Pricinuitor, învredniceşte-mă, Preacurată, Bucuriilor celor de-a pururea Vecuitoare şi Bunătăţilor Celor Cereşti.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu mintea Te văd pe Tine, Doamne, şezând pe Scaunul Slavei Cel Înfricoşat şi Nesuferit şi stându-Ţi împrejur Cetele tuturor sfinţilor şi ale îngerilor, mă tem şi mă cutremur gândind la lucrurile mele; pentru aceasta cad la Născătoarea de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce te-ai arătat Încăpere a Dumnezeieştii Firi Celei Neostenitoare, pe mine cel ce mult m-am ostenit cu păcatele şi cu sarcina lor am obosit, uşurează-mă şi mă odihneşte şi mă izbăveşte, Stăpână, de focul cel neostenitor al gheenei.

 

Cântarea a 7-a.

Irmos:

Cuptorul cel ce ardea L-ai rourat, Mântuitorule şi ai mântuit pe tinerii cei ce cântau şi grăiau: Binecuvântat eşti în veci Doamne Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pomul cel netrebnic, viţa cea cu totul uscată, smochinul cel ce ţinea locul deşert şi cu frunzele se împodobea, iar rod nu avea, toate acestea eu sunt, Doamne. Ci, cu mila Ta arată-mă bine roditor, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

În vremea ieşirii mele, când necazul cel mare va fi aproape de mine şi nu va fi de faţă cine să mă ajute şi trebuinţă voi avea de Izbăvitor şi de Mântuitor, atunci, Născătoare de Dumnezeu, să mă întâmpini şi să mă miluieşti.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mare este durerea, mare sila şi nevoinţa cu adevărat prea mare, când sufletul se desparte de trup. Atunci, Iubitorule de oameni, împreună cu Maica Ta să-mi daţi mie ajutor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Născătoare de Dumnezeu, către tine am întins ochiul inimii mele; să nu mă treci cu vederea, ci dă-mi mie iertare datoriilor, că pe tine Singură Mijlocitoare te scriu deasupra mea.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Tinerilor celor din cuptor...

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca Cel Ce ai stăpânirea morţii şi a vieţii, când vei vrea, Judecătorule al celor vii şi al celor morţi, cu voia Ta din cer cu groază să Te pogori pe pământ, atunci, Milostive, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, fă uitare de voie a răutăţilor mele.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, Palatul cel Curat şi Strălucit şi Purtător de Lumină al lui Iisus şi Sălaş Cuvântător al Cuvântului, Chivotul Însufleţit, cel mai Desfătat decât cerurile şi mai Înalt decât pământul, Preacinstită Fecioară, Preacurată Marie, te rog miluieşte sufletul meu.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Fiind legat de mâinile sufletului şi de picioare, cu lanţurile greşelilor mele şi cu funiile răutăţilor mele celor multe, aştept glasul cel ce trimite în foc pe cei ce aşa se află; Mântuitorule, Tu Însuţi mă miluieşte. Zi îngerilor Tăi: dezlegaţi-l pe el şi lăsaţi-l să se ducă, pentru Ceea ce fără de sămânţă Te-a născut.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cer Nou te-ai arătat, Născătoare de Dumnezeu şi Rai Cuvântător, Lăcaş Însufleţit, Preacinstită şi Sfântă Casă, Palat Preacurat al Împăratului Iisus. Biserică Slăvită, pe Acesta în pântecele tău încăpându-L cu nestrâmtorare, mai Desfătată decât Cerurile eşti, Fecioară.

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Tinerilor celor din cuptor urmând, care au primit Roua Duhului, cu credinţă strigăm: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a.

Irmos:

Pe Ceea ce este Maică mai presus de fire şi după fire Fecioară, pe cea Una între femei Binecuvântată, pe Născătoarea de Dumnezeu cu laude să o mărim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cum pe tâlharul printr-un glas bine cunoscător Raiului l-ai învrednicit, Preabunule; precum ai îndreptat pe vameşul cel ce a suspinat, precum ai miluit pe desfrânata care a lăcrimat, tot aşa, miluieşte-mă şi pe mine, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu tine m-am îmbogăţit, Preasfântă Fecioară, Ceea ce eşti Cetate a sufletului meu, celui lesne robit şi Zid Nesurpat şi Scăpare în toată viaţa mea; cu durerea inimii mă rog ţie: să-mi stai de faţă şi când mă voi duce din trup.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Hristoase, ca să slobozeşti pe om de patimi, Te-ai făcut Om, pentru milostivirea Ta cea multă şi Te-ai unit cu Patimile cele ucigătoare de patimi; pentru aceasta, Iubitorule de oameni, cu iubire de oameni, vindecă patimile mele cu Preacurate Patimile Tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cu adevărat multe Măriri ţi-a făcut ţie Cel Puternic, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, precum mai înainte ai proorocit prin Duhul Sfânt; că iată toate neamurile, seminţiile şi limbile te fericesc pe tine, cea cu totul Fericită.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 7-lea.

Născătoare de Dumnezeu, Preabinecuvântată, covârşeşti Puterile Cereşti, pentru că te-ai arătat Biserică Dumnezeiască, ca Ceea ce ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre.

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, duminica seara, glasul al 7-lea

Vizualizari: 440

Id: 25341

Imagine:

Iisus-Hristos
Sfintii zilei
Cauta

cuvant:

Stiri ortodoxe
Invitatie colaborare

Cei doritori sa participe la dezvoltarea acestui site sunt rugati ne contactaze prin formularul de contact sau la adresa webortodox[AT]yahoo.com (inlocuiti [AT] cu @).

Contact Us


Recomandari:
Resurse ortodoxe: www.resurse-ortodoxe.ro - Contine o bogata colectie de resurse ortodoxe audio/video/text: predici, rugaciuni, carti, conferinte, icoane, filme.
Agentia de stiri "Noutati ortodoxe": www.noutati-ortodoxe.ro - Ofera stiri si informatii din viata bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferinte, aparitii editoriale. Stirile pot fi preluate si de alte site-uri prin intermediul unui script.
Maica Domnului: www.maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.