Canon de rugaciune catre Maica Domnului, joi seara, glasul al 7-lea

www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugaciuni, filme, carti, conferinte ortodoxe

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, joi seara, glasul al 7-lea

Cântarea 1.

Irmos:

Celui ce a afundat pe Faraon în Marea Roşie, cântare de biruinţă să-I cântăm, că S-a proslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Naşterea ta de Dumnezeu Născătoare, s-a arătat toată dorire şi dulceaţă de mântuire, care goneşte toată amărăciunea cea din patimi şi din greşeli de la robii tăi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cuvântul cel subţire al Dumnezeieştilor tale rugăciuni, cu totul fără de prihană, opreşte viforul dulceţilor şi al patimilor mele, ca să slavoslovesc cu alinarea inimii Puterea ta cea Neasemănată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cel Ce voieşti milă, nu jertfă, ca un Milostiv şi toate lucrurile Tale le ţii cu mila Ta, Mântuitorule, Unule Milostive, miluieşte-mă pe mine cel nemilostiv, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Mă tânguiesc şi suspin cugetând la lucrurile mele cele vrednice de toată munca şi pedeapsa, însă cutezându-mă la îndurările Tale, întru rugăciune aduc Ţie pe Ceea ce Te-a născut pe Tine.

 

Cântarea a 3-a.

Irmos:

Întărirea mea Te fă, Cel Ce ai întărit cerurile cu cuvântul şi ai întemeiat pământul peste ape şi mă izbăveşte, ca un Dumnezeu, de toată primejdia.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cuvântul lui Dumnezeu, întru începuturi întinzând cerurile ca o piele pe nimic, Cer Cuvântător şi Însufleţit te-a întemeiat pe tine, Curată, pe pământ şi ca un Soare Frumos, Răsărind dintru tine, luminează pe cei ce te cinstesc pe tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cheltuind traiul vieţii mele întru lenevire şi ajungând la sfârşit şi la apusurile vieţii, cu credinţă am alergat la tine, Cinstită, Răsăritul cel Gândit al Soarelui Celui Neînserat, ca să nu mă apuce întunericul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Iisuse, Cuvinte, Soarele Cel Neapus al dreptăţii, Cel Ce ai îndreptat toate cu darul Tău, dă-mi mie ca întru dreptate să mă arăt Feţei Tale şi când mi se va arăta mie Slava Ta, satură-mă, cu rugăciunile Aceleia ce Te-a născut.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce ai născut pe Dumnezeu fără de durere şi fără de patimă, cercetează durerile inimii mele celei mult pătimaşe, cu Dumnezeiască cercetarea ta, că tu eşti Stăpână, Cercetarea, Acoperământul şi Sprijinul lumii.

 

Cântarea a 4-a.

Irmos:

Auzit-am auzul Tău, Doamne şi m-am temut; înţeles-am lucrurile Tale şi m-am înspăimântat; că prin Crucea Ta ai stricat moartea, dăruindu-ne nouă Viaţă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Cuvântul Cel de o Fiinţă cu Tatăl, Netâlcuit sub ani L-ai născut, Fecioară, pe Cel Iubitor de oameni şi fără de ani, Care S-a făcut Om ca să mântuiască pe om.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Milostivirea şi dragostea ta întinde-le peste robii tăi, Curată, care de-a pururea te roagă pe tine şi cu rugăciunile tale izbăveşte-i de munca cea înfricoşată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ceea ce ai născut cu Trup pe Cel fără de ani, roagă-L ca să ne izbăvească pe noi din patimile cele de mulţi ani, pe noi cei ce te lăudăm pe tine, cea cu totul fără de prihană.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cu credinţă adevărată şi fierbinte alerg către tine şi strig, cea cu totul fără de prihană: tu fii mie Curăţitoare de greşelile cele multe, izbăvindu-mă şi miluindu-mă.

 

Cântarea a 5-a.

Irmos:

Alergând, Cuvinte, la Slava şi Lauda Ta, neîncetat lăudăm Chipul Crucii Tale, pe care ni l-ai dat nouă Armă de ajutor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Maica Iubitorului de oameni şi a lui Dumnezeu Prealăudată Născătoare de Dumnezeu, curăţire de greşeli trimite, cu rugăciunile tale, celor ce cu credinţă şi cu dragoste întru cântări te cinstesc pe tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Stăpână, Maica lui Dumnezeu, dă-mi dezlegare greşelilor mele şi-mi înviază sufletul cel cumplit omorât, Ceea ce ai născut lumii Viaţa cea fără de moarte şi Ipostatică.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Numai eu singur Te-am întărâtat pe Tine, mai mult decât orice om, Milostive şi bunătatea Ta spre urgie am pornit-o; ci, cu rugăciunile cele Sfinte ale Maicii Tale Celei Nestricate mântuieşte-mă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cetele îngerilor le-ai covârşit, ca Ceea ce ai Întrupat pe Dumnezeu; iar eu pe toţi covârşindu-i cu păcatele, mă înfricoşez şi tremur şi te rog pe tine, Stăpână, miluieşte-mă.

 

Cântarea a 6-a.

Irmos:

Strigat-am către Tine, Doamne, când m-am necăjit, pentru că m-am înfipt în tina adâncului multor greşeli şi arătâdu-Te m-ai scos din stricăciune.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dăruieşte-mi mie, Stăpâne, ca un Bun, inima cea zdrobită a vameşului, lacrimile desfrânatei, mărturisirea şi pocăinţa lui Manase şi întoarcerea cea fierbinte a ninivitenilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioară Preacurată, Ceea ce ai născut Curăţirea şi pe Făcătorul de bine al păcătoşilor, te rog pe tine, dezleagă-mi, cu rugăciunile tale cele de Maică, vinovăţiile greşelilor mele cele nemăsurate, că ai Putere, ca o Maică, către Fiul tău.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Hristoase, pe noi cei lepădaţi de demult de la faţa Ta, cu judecata Ta cea prea dreaptă, iarăşi ne-ai chemat, ca un Milostiv, prin venirea Ta cea Dumnezeiască; şi acum, Bunule, primeşte-ne pe noi cei ce am păcătuit şi izbăveşte-ne de cele rele, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pe tine, ca pe o Singură Bună şi ca pe o Frumoasă între femei, ca pe o Neîntinată toată şi Sfântă, ca pe o Preasfinţită, ca pe o Cinstită şi Neîntinată, ca pe o mai Curată decât toată făptura, aflându-te Ziditorul, S-a Sălăşluit întru tine.

 

Cântarea a 7-a.

Irmos:

Tiranica poruncă tinerii n-au ascultat şi de cuptor nu s-au îngrozit, iar lui Dumnezeu au cântat: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Aflându-mă în nedumerire şi în necaz şi în primejdii, Preaneîntinată, cu inimă fierbinte te chem pe tine: întâmpină-mă şi mă miluieşte şi îmi dă mie, Fecioară, mângâiere.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Având sufletul omorât cu călcările de Poruncă cele grele, pe tine, Ceea ce ai omorât iadul cu Naşterea ta, te rog, Stăpână, înviază-mă, cu chipurile pocăinţei.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe Maica Ta o aduc Ţie, Mântuitorule, întru rugăciune, Iubitorule de oameni, pe care primind-o, izbăveşte-mă de greşeli şi de judecata ce va să fie şi de munca cea veşnică.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Înălţimea şi adâncul şi lungimea şi lăţimea întregii zidiri văzute, mărimea Naşterii tale, Stăpână, le covârşeşte, că ai Întrupat mai presus de cuvânt pe Ziditorul acestora.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Cel Ce este cu adevărat Dumnezeu...

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Miluieşte-mă din stricăciune şi din primejdii şi din patimi, Preasfântă, căci către tine alerg, Ceea ce eşti Nădejdea mea şi Dumnezeiasca Mântuire.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

În ceasul sfârşitului de la pârâşii cei cumpliţi scoţându-mă, Stăpână Fecioară, către Dumnezeiasca Sălăşluire tu Însăţi mă povăţuieşte.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Să lăudăm pe Fecioara cea Singură între femei Binecuvântată; pe Hristos preaînălţându-L şi proslăvindu-L întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Deşteaptă-te, o, suflete şi căzând la Născătoarea de Dumnezeu, strigă: Nădejdea şi Mântuirea tuturor, izbăveşte-mă de focul cel veşnic.

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Cel Ce este cu adevărat Dumnezeu şi Pricinuitor al fiinţei tuturor, pe Hristos să-L preaînălţăm şi să-L slavoslovim întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a.

Irmos:

Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, pe Cuvântul Întrupat fără de sămânţă dintru tine, cu Dumnezeiască cuviinţă L-ai născut; pentru aceasta pe tine te mărim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioară, roagă pe Făcătorul şi Ziditorul meu să mă izbăvească de judecata cea înfricoşată şi viaţă mie să-mi dăruiască.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Maică Fecioară Curată, cea cu totul fără de prihană, izbăveşte de întinăciunile cele sufleteşti turma ta, care te măreşte pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Stăpâne Hristoase, Născătoarea de Dumnezeu Îţi aduce Ţie rugăciune pentru mine, pe care primind-o, izbăveşte-mă de toată munca.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Stăpână, totdeauna te rog pe tine: izbăveşte sufletul meu cel smerit de osânda ce va să fie şi de muncă.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 7-lea.

Zămislit-ai fără de sămânţă în pântecele tău, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, pe Cel Ce L-ai văzut spânzurat pe Cruce. Deci, roagă-L neîncetat pentru sufletele noastre.

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, joi seara, glasul al 7-lea

Vizualizari: 610

Id: 25336

Imagine:

Iisus-Hristos
Sfintii zilei
Cauta

cuvant:

Stiri ortodoxe
Invitatie colaborare

Cei doritori sa participe la dezvoltarea acestui site sunt rugati ne contactaze prin formularul de contact sau la adresa webortodox[AT]yahoo.com (inlocuiti [AT] cu @).

Contact Us


Recomandari:
Resurse ortodoxe: www.resurse-ortodoxe.ro - Contine o bogata colectie de resurse ortodoxe audio/video/text: predici, rugaciuni, carti, conferinte, icoane, filme.
Agentia de stiri "Noutati ortodoxe": www.noutati-ortodoxe.ro - Ofera stiri si informatii din viata bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferinte, aparitii editoriale. Stirile pot fi preluate si de alte site-uri prin intermediul unui script.
Maica Domnului: www.maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.