Canon de rugaciune catre Maica Domnului, sambata seara, glasul al 4-lea

www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugaciuni, filme, carti, conferinte ortodoxe

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, sambata seara, glasul al 4-lea

Cântarea 1.

Irmos:

Noianul Mării Roşii cu urme neudate pedestru trecându-l Israel cel de demult, cu mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustie a biruit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce este cu Firea Nezidit şi cu Părintele de-a pururea Vecuitor şi mai presus de ani şi mai înainte de veci, din tine, Stăpână, Zidit şi sub vreme se face Om, ca să mântuiască pe om.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tu Singură Dumnezeiască Mireasă ai ţinut în braţe pe Cel Ce şade întru cele Înalte, Care S-a făcut Trup. Căci tu ai fost din toţi vecii Încăpere Vrednică a Stăpânitorului a toate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Veniţi toţi să lăudăm pe Preacurata Maria, ca pe Ceea ce Însăşi a născut pe Hristos Domnul, Care a înnoit firea omenească şi a rămas Fecioară Nestricată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Izbăveşte-mă de lacrimile şi de suspinele cele gătite mie la înfricoşata judecată care va să fie, cu bine primitele tale rugăciuni, Maică Neîntinată, cele către Ziditorul şi Dumnezeul nostru.

 

Cântarea a 3-a.

Irmos:

Se veseleşte de Tine Biserica Ta Hristoase, strigând: Tu eşti Tăria mea, Doamne, Scăparea şi Întărirea.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce m-a zidit dintâi din ţărână pe mine omul, Acela Se zideşte în pântecele tău, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană, îndreptând căderea cea de demult.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Stăpânirea morţii şi hotărârea blestemului celui de demult le-ai stricat, Născătoare de Dumnezeu, zămislind Viaţa; drept aceea, cinstim Preacurată Naşterea ta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe tine Maica lui Dumnezeu, Părtinitoare Tare te-am câştigat; spre tine punându-ne nădejdile, ne mântuim şi către tine năzuind, ne păzim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pe tine, Ceea ce ai născut pe Dumnezeu, te slăvim, Născătoare de Dumnezeu, potrivind numire Celui Născut al tău şi chemare asemănată, Preacurată.

 

Cântarea a 4-a.

Irmos:

Ridicat pe Cruce văzându-Te Biserica pe Tine, Soarele Dreptăţii, a stătut întru a sa rânduială, precum se cuvine, strigând: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Înfrumuseţatu-te-ai mai mult decât toată buna cuviinţă a îngerilor, ca Ceea ce ai născut pe Făcătorul lor şi Domnul, Întrupat din Preacuratele tale sângiuri, Fecioară, pe Cel Ce izbăveşte pe toţi cei ce-L slăvesc pe Dânsul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Lepădând toată întinăciunea mâncării celei dintâi, să ne hrănim cu Pâinea vieţii Cea din cer, care a Răsărit din Pământul Fecioara, pe care, ca pe o Pricinuitoare a bunătăţilor, să o lăudăm.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfânta Născătoare de Dumnezeu, Cortul cel Neîntinat, Uşa Luminii, Masa şi Năstrapa cea cu totul de aur, Muntele cel Netăiat şi cu umbra deasă, care a încăput pe Ziditorul, se fericeşte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Curgerile darurilor tale şi izvorul tămăduirilor şi împărţirile bogăţiei celei Dumnezeieşti se împărţesc din Mâna Cea Încăpătoare de viaţă a Atotţiitorului, Cel Ce S-a născut din pântecele tău, Mireasă Dumnezeiască.

 

Cântarea a 5-a.

Irmos:

Tu, Domnul meu, Lumină în lume ai venit; Lumină Sfântă, Care întorci dintru întunericul necunoştinţei pe cei ce Te laudă cu credinţă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din tine Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, Răsărind Soarele Cel Gândit, Razele Cele Strălucitoare ale Dumnezeirii Lui peste toţi le-a întins; pentru aceasta toţi te slăvim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Adevărat Dumnezeu născându-Se nouă, cu Trup, pe Unul-Născut al Tatălui, Născătoare de Dumnezeu Preacurată te numim şi glasul cel potrivit alcătuim naşterii tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De o Fire şi de un Chip fiind cu Tatăl, Fiul Cel Unul-Născut, de voie S-a făcut de un neam cu oamenii, Întrupându-Se Cel Înalt din pântecele tău, Maică Fecioară.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Născătoare de Dumnezeu, cu totul fără de prihană, sufletul meu cel îngheţat de stăpânia răutăţilor, cu fierbinte rugăciunea ta, cu bună cuviinţă ridică-l la căldura Dumnezeieştii dragoste a Ziditorului.

 

Cântarea a 6-a.

Irmos:

Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă, Doamne, Biserica strigă către Tine; de sângele diavolilor curăţindu-se, cu Sângele cel curs, prin milostivire, din coasta Ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Aflându-te pe tine Lăcaş Preacurat al Curăţiei, în pântecele tău, Fecioară, S-a Sălăşluit Stăpânul Cel Curat, vrând să curăţească frământătura oamenilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cer ai făcut firea cea pământească a oamenilor, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană şi stricată fiind o ai înnoit pe dânsa; pentru aceasta cu neîncetate glasuri te lăudăm.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Zămislit-ai în pântece, Maica lui Dumnezeu, pe Dumnezeu Cuvântul, Cel fără de început, Care pentru noi oamenii S-a făcut Om, precum suntem noi, fără de schimbare, în două firi cunoscut.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iubitorule de oameni, pentru rugăciunile Maicii Tale şi ale nenumăratelor Puterilor celor de sus, mie celui viscolit în marea vieţii întinde-mi mână de ajutor.

 

Cântarea a 7-a.

Irmos:

În cuptorul cel persienesc tinerii lui Avraam, cu dragostea bunei credinţe, mai vârtos decât cu văpaia focului fiind aprinşi, au strigat: Binecuvântat eşti în Biserica Slavei Tale, Doamne.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cuvântul Cel Ce este dintru început, Sălăşluindu-Se în pântecele tău, Fecioară, S-a Întrupat şi pe noi cei robiţi ne-a chemat Iubitorul de oameni, Domnul Dumnezeul părinţilor, Cel Binecuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Uşă Gândită te-ai arătat, Dumnezeiască Mireasă, a Soarelui Celui de sus, Care, mai presus de cuvânt şi de cuget, din tine S-a arătat oamenilor pe pământ, Dumnezeul părinţilor, Cel Binecuvântat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înfrumuseţată fiind cu fapte bune, ai stat de-a dreapta Împăratului tuturor, Celui Ce S-a Întrupat din sângiurile tale, Fecioară Nenuntită, rugându-te neîncetat ca să ne izbăvim de toată nevoia.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cu îndrăzneala ta de Maică rupe lanţurile greşelilor, ale celor ce cu dreaptă credinţă cântă Naşterii tale, Fecioară: Prealăudate Doamne, Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Mâinile întinzându-şi Daniel...

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Neapropiat fiind, ca un Ziditor, de toate Cetele cele mai înalte, a locuit în pântecele tău, Fecioară, păzindu-te Nearsă şi după naştere Nestricată, Căruia acum strigăm: lăudaţi lucruri pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Curată fiind de prihane şi de întinăciuni şi Lăcaş a toată Sfinţenia, ai născut pe Cuvântul Cel Preasfânt, Care pe toţi sfinţeşte şi cu Tatăl împreună fără de început este; pentru aceasta pe tine, Fecioară, te lăudăm şi te preaînălţăm întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Cunoscându-te Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim cu gura şi cu mintea, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană, că ai născut, Preacurată, pe Hristos, Făcătorul şi Domnul şi Împăratul, îmbrăcat cu Trup. Pentru aceasta te lăudăm, Fecioară şi te preaînălţăm întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pe tine Chivotul cel Preasfânt şi umbrit de Dumnezeiescul Duh, Ceea ce ai născut pe Cuvântul Cel mai înainte de veci şi pururea Vecuitor, Care pentru negrăita Sa milostivire S-a făcut Om, te lăudăm Născătoare de Dumnezeu şi te preaînălţăm întru toţi vecii.

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mâinile întinzându-şi Daniel în groapă, gurile leilor cele deschise le-a încuiat. Şi puterea focului au stins-o tinerii cei iubitori de buna credinţă, cu fapta bună încingându-se şi strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a.

Irmos:

Hristos, Piatra Cea Netăiată de mână, Cea din marginea unghiului, din tine, Muntele cel Netăiat, Fecioară, S-a tăiat, împreunând firile cele depărtate; pentru aceasta, veselindu-ne, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Cărbunele Cel Gândit, Dumnezeiască Mireasă, pe Care L-a văzut Proorocul Isaia, Îl porţi în braţe, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, cu chipul nostru unindu-Se şi mântuire lumii strălucind; pentru aceasta toţi te mărim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Semnele Naşterii tale, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană, proorocii mai înainte le-au propovăduit, de departe pentru cele cu Taină învăţându-se şi prin insuflarea Dumnezeiescului Duh cu mare glas le-au propovăduit lumii; de ale căror împliniri acum ne minunăm.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Frumos cu podoaba şi mai Strălucit decât toţi este Rodul pântecelui tău, că tu Fecioară, de Dumnezeu Născătoare, ai născut pe Dumnezeu Întrupat, Care S-a arătat ca să mântuiască pe om; pentru aceasta toţi te mărim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ca să te slăvesc, Fecioară, pe tine cea cu adevărat Preaproslăvită, de toată neslăvirea păcatului mă izbăveşte şi Slavei Cereşti mă fă părtaş pe mine, cel ce alerg la tine.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea.

Cu multe păcate, eu desfrânatul mi-am întunecat mintea; deci strig folosinţei tale celei tari, Născătoare de Dumnezeu: luminează-mi luminile sufletului meu, Străluceşte-mi Raza Cea Luminată a pocăinţei şi mă îmbracă în arma Luminii, Născătoare de Dumnezeu, Preacurată.

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, sambata seara, glasul al 4-lea

Vizualizari: 529

Id: 25412

Imagine:

Iisus-Hristos
Sfintii zilei
Cauta

cuvant:

Stiri ortodoxe
Contact

Ne pot contacta prin e-mail la adresa webortodox[AT]yahoo.com (inlocuiti [AT] cu @).

Contact Us


Recomandari:
Resurse ortodoxe: www.resurse-ortodoxe.ro - Contine o bogata colectie de resurse ortodoxe audio/video/text: predici, rugaciuni, carti, conferinte, icoane, filme.
Agentia de stiri "Noutati ortodoxe": www.noutati-ortodoxe.ro - Ofera stiri si informatii din viata bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferinte, aparitii editoriale. Stirile pot fi preluate si de alte site-uri prin intermediul unui script.
Maica Domnului: www.maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.