Canon de rugaciune catre Maica Domnului, sambata seara, glasul al 6-lea

www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugaciuni, filme, carti, conferinte ortodoxe

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, sambata seara, glasul al 6-lea

Cântarea 1.

Irmos:

Ca pe uscat umblând Israel, cu urmele prin adânc, pe prigonitorul Faraon văzându-l înecat, a strigat: lui Dumnezeu cântare de biruinţă să-I cântăm.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Tăria cea bine Lăudată a părinţilor; Bucură-te, Lauda cea Preaslăvită a neamului nostru; Bucură-te, Izvorul mântuirii, care izvorăşti mila celor ce cu credinţă te laudă pe tine, Singură Prealăudată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce eşti mult Lăudată şi Preaslăvită, primeşte laudă din buzele cele desfrânate, că tu eşti Buna Podoabă şi Mântuirea lumii, care izbăveşti pe toţi cei ce cu bună credinţă te cântă pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Bucură-te, Cortule de Lumină Purtător şi Făclie, Biserică şi Masă şi Munte Sfânt; Bucură-te, Palatul Slavei, Dumnezeiescule Lăcaş al lui Dumnezeu; Bucură-te, Zidul cel Nesurpat al nostru, al celor ce te lăudăm pe tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce eşti Nădejdea şi Părtinitoarea celor fără de nădejde şi Ajutătoarea cea Neruşinată a tuturor, deschide-mi mie Uşile cele Cereşti şi mă îndrumă către Fiul tău, Stăpână şi mă miluieşte pe mine robul tău.

 

Cântarea a 3-a.

Irmos:

Nu este sfânt precum Tu, Doamne Dumnezeul meu, Cel Ce ai înălţat fruntea credincioşilor Tăi, Bunule şi ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, Preasfântă, toate Cetele îngerilor te slăvesc, iar noi, după datorie, neîncetat te cântăm şi cu mulţumire te lăudăm: Bucură-te, Izbăvirea celor ce cu credinţă te cheamă pe tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cine după vrednicie va lăuda Naşterea ta, Născătoare de Dumnezeu Fecioară? Zidirea, văzând Taina cea săvârşită întru tine, cu spaimă striga: cu adevărat n-a născut alta, fiind fecioară, afară de tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dăruieşte milă celor ce cer de la tine, Fecioară şi-ţi întinde mâna ta cea tare a celor ce sunt întru nevoi şi ne întâmpină întru primejdii, că pe tine te avem toţi Izbăvire întru necazuri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Nu am lacrimi de pocăinţă, ca desfrânata cea de demult şi în desfrânare mi-am cheltuit viaţa mea; de aceea cad la tine, rugându-mă cu suspinuri: cu rugăciunile tale, Stăpână, dăruieşte-mi mie plâns curăţitor.

 

Cântarea a 4-a.

Irmos:

Hristos este Puterea mea, Dumnezeu şi Domnul, Cinstita Biserică cu Dumnezeiască cuviinţă cântă strigând: din cuget curat întru Domnul prăznuind.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tu eşti Sprijinitoarea lumii, Născătoare de Dumnezeu şi Mântuirea tuturor, ca Ceea ce ai născut pe Dumnezeu; pentru aceasta cu bună credinţă te mărim toţi şi bine te cuvântăm.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Zid eşti şi Întărire şi Nădejde a credincioşilor şi Turn de mântuire; pentru aceasta surpă, Preacurată, pe vrăjmaşii care sunt asupra noastră, că spre tine ne-am pus toate nădejdile.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Având nădejdea ta cea nebiruită, Preacinstită, semeţiile vrăjmaşilor le surpăm, Preacurată, prin credinţa cea întru tine; căci prin chemarea ta, acum ne întărim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Vezi-mi necazul meu, Preacurată, vezi suspinul meu, vezi-mi mâhnirea şi arată-ţi darul tău cel mult întru mine, umplând de veselie sufletul meu cel smerit.

 

Cântarea a 5-a.

Irmos:

Cu Dumnezeiască Strălucirea Ta, Bunule, sufletele celor ce aleargă la Tine cu dragoste, mă rog luminează-le, ca să Te vadă, Cuvinte a lui Dumnezeu, pe Tine Adevăratul Dumnezeu, Care chemi pe toţi din negura greşelilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Zidul credincioşilor şi Mijlocitoarea cea Tare, Preacurată; Bucură-te, Munte Sfânt, Prealăudată; Bucură-te, Scară Însufleţită, Stăpână; Bucură-te, Bucuria şi Ajutorul tuturor celor neajutoraţi şi Acoperământul celor ce cu tot sufletul aleargă la tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceata Proorocilor, cu mare glas strigând, a propovăduit Taina cea Înfricoşată a Naşterii tale, că tu Singură ai născut fără de stricăciune pe Dumnezeul tuturor, Care după naştere te-a arătat Fecioară, precum şi mai înainte de naştere te-a păzit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cine va putea, Curată, să spună Taina ta cea mai presus de minte? Că pe Dumnezeu ai născut şi ca pe un Prunc pe Acesta L-ai hrănit; pentru aceasta toate neamurile pe tine te fericesc, precum ai zis mai înainte, Fecioară şi cu dragoste slăvim pe Cel Ce te-a preamărit pe tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ca Ceea ce eşti Preamilostivă şi Iubitoare de bine, darurile tale cele de Dumnezeu dăruite, Născătoare de Dumnezeu, le reverşi totdeauna oamenilor şi izbăveşti, cu rugăciunile tale, pe toţi din muncă, Maică Nenuntită. Pentru aceea să nu treci cu vederea, pe cei ce aleargă la Acoperământul tău cel tare.

 

Cântarea a 6-a.

Irmos:

Marea vieţii văzând-o înălţându-se de viforul ispitelor, la Limanul Tău cel Lin alergând, strig către Tine: scoate din stricăciune viaţa mea Mult Milostive.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

La tine cad Preacurată Născătoare de Dumnezeu, cea Preabună; cu rugăciunile tale cere de la Fiul tău şi Domnul, Dăruitorul a toată bunătatea, să-mi dea mie iertare greşelilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Întru adâncul viforului celui cumplit al mării, care mă învăluieşte, m-am aruncat din nemăsuratele şi grelele mele greşeli; potoleşte-mi furtuna şi alinare dăruieşte-mi mie, cea cu totul Neîntinată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ceea ce eşti Stăpâna tuturor zidirilor, ca Ceea ce mai presus de fire L-ai născut pe Dumnezeu, rănile greşelilor mele, Preacurată, desăvârşit le curăţeşte şi mă învredniceşte vieţii celei veşnice.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tu eşti Mângâierea şi Scăparea robilor tăi, Preacurată; pentru aceasta fă cerere de rugăciune neîncetată către Dumnezeu, pentru cei ce cu credinţă şi cu dragoste te roagă pe tine.

 

Cântarea a 7-a.

Irmos:

Dătător de rouă a făcut îngerul cuptorul cuvioşilor tineri, iar pe haldei arzându-i Porunca lui Dumnezeu, pe chinuitor l-a plecat a striga: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Maică Fecioară, să nu încetezi a ruga pe Domnul, ca să ne izbăvească pe noi din primejdii şi din necazuri, Stăpână, ca să cântăm cu sârguinţă: Binecuvântat este Preacurată, Rodul pântecelui tău.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Maică Fecioară, Stăpână, te-ai arătat mai Sfântă decât toate Puterile Cereşti şi decât Heruvimii şi Serafimii, ca Ceea ce ai născut pe Hristos, Stăpânul zidirii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi ai născut şi eşti Fecioară şi după naştere ai rămas Curată, ca şi mai înainte de naştere, Născătoare de Dumnezeu, nearzându-se pântecele tău; pentru aceasta, cu credinţă te slăvim, după Dumnezeu, pe tine Preacurată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Mă înfricoşează pe mine şi mă tulbură valurile greşelilor mele; ci tu, Preasfântă, Ceea ce eşti Bună, cere-mi milostivire în ceasul cercetării, dăruindu-mi mântuire.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Din văpaie ai izvorât...

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tu eşti Scăparea noastră şi Mângâierea tuturor, Fecioară Preacurată, că iată Domnul tuturor născându-Se din pântecele tău, Fecioară te păzeşte după naştere, pe Care toţi Îl binecuvântăm cu buze nevrednice şi-L preaînălţăm întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce eşti gata Fierbinte Sprijinitoare a credincioşilor şi a mea Scăpare, pleacă-te şi primeşte rugăciune dureroasă din inima mea şi mă izbăveşte de împătimirea cea dobitocească şi de obişnuinţa mea cea rea şi plâns de bucurie dă sufletului meu celui întunecat, Fecioară.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Când gândesc la relele cele lucrate de mine şi la Divanul cel groaznic, mă înfricoşez şi mă tem, Fecioară; ci tu, ca o Iubitoare de oameni, mai înainte de sfârşit, fă-mi mie Milostiv pe Judecătorul, că tu eşti Întemeierea tuturor celor căzuţi şi Nădejdea şi Folositoarea celor deznădăjduiţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Roagă pe Fiul tău şi Dumnezeu, Milostiv şi Lesne Împăcat a se face nouă, Curată şi cu rugăciunile tale să ne păzeşti pe noi de toată năvălirea cea potrivnică şi pe semeţia celor din Agar să o surpe degrab, ca să te lăudăm pe tine, cea cu dar Dăruită.

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Din văpaie ai izvorât rouă cuvioşilor şi jertfa dreptului cu apă o ai ars; că toate le faci, Hristoase, numai cu voirea. Pe Tine Te preaînălţăm întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a.

Irmos:

Pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putinţă oamenilor, spre Care nu cutează a căuta Cetele îngereşti; iar prin tine, Preacurată, S-a arătat oamenilor Cuvântul Întrupat, pe Care mărindu-L, cu Oştile cereşti, pe tine te fericim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Maică Fecioară Neispitită de nuntă, să nu ne uiţi pe noi robii tăi, cei ce stăruim în Biserica ta, că tu Singură eşti Nădejdea creştinilor şi Întărirea tuturor celor ce aleargă la tine, Curată; fă depline rugăciunile noastre, Stăpână.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Zidul cel Nerupt; Bucură-te, Acoperământul lumii; Bucură-te, Biserică; Bucură-te, Făclie; Bucură-te, Scaunul lui Dumnezeu; Bucură-te, Bucuria şi Ajutătoarea tuturor, Ceea ce eşti  pururea Armă de mântuire cu totul Nebiruită asupra vrăjmaşilor celor nevăzuţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Avându-te pe tine, Curată, Părtinitoare şi Acoperământ şi Nădejde şi Zid şi Scăpare şi Curăţire şi Dezlegare de cele rele, ne mântuim de ispite şi de primejdii şi de boli şi de patimi; pentru aceasta neîncetat lăudăm Puterniciile tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tu eşti Slava îngerilor, Oglinda Proorocilor, Lauda cea Strălucită a patriarhilor şi a Apostolilor, Podoaba mucenicilor lui Hristos, Sfinţenia cea Veselă a pustnicilor şi a drepţilor şi Înnoirea a toată lumea.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 6-lea.

Pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, Care mai înainte de veci din Tatăl, fără de maică S-a născut, pe Acesta, în vremurile cele mai de pe urmă, L-ai născut cu Trup, din sângiurile tale cele Preacurate, Născătoare de Dumnezeu, fără de bărbat, pe Care roagă-L să ne dăruiască nouă mai înainte de sfârşit iertare păcatelor.

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, sambata seara, glasul al 6-lea

Vizualizari: 348

Id: 25371

Imagine:

Iisus-Hristos
Sfintii zilei
Cauta

cuvant:

Stiri ortodoxe
Invitatie colaborare

Cei doritori sa participe la dezvoltarea acestui site sunt rugati ne contactaze prin formularul de contact sau la adresa webortodox[AT]yahoo.com (inlocuiti [AT] cu @).

Contact Us


Recomandari:
Resurse ortodoxe: www.resurse-ortodoxe.ro - Contine o bogata colectie de resurse ortodoxe audio/video/text: predici, rugaciuni, carti, conferinte, icoane, filme.
Agentia de stiri "Noutati ortodoxe": www.noutati-ortodoxe.ro - Ofera stiri si informatii din viata bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferinte, aparitii editoriale. Stirile pot fi preluate si de alte site-uri prin intermediul unui script.
Maica Domnului: www.maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.