Canon de rugaciune catre Maica Domnului, vineri seara, glasul al 2-lea

www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugaciuni, filme, carti, conferinte ortodoxe

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, vineri seara, glasul al 2-lea

Cântarea 1.

Irmos:

Întru adânc a aşternut de demult toată oastea lui Faraon, puterea cea preaîntr-armată, iar Cuvântul Întrupându-Se a pierdut păcatul cel rău, Domnul Cel Preaslăvit, căci cu Mărire S-a proslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce eşti Uşă a Dumnezeiescului Răsărit, deschide-mi uşile pocăinţei şi din uşile păcatului celui purtător de moarte izbăveşte-mă, cu mijlocirea ta, Stăpână.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Lucrul şi zidirea Ta sunt, Mântuitorule, iar prin amăgirea celui viclean m-am zdrobit, prin desfătările cele lumeşti; pentru aceasta iarăşi mă zideşte cu Dumnezeieştile rugăciuni ale Preacuratei Maicii Tale, Cuvinte al lui Dumnezeu, Cel Ce eşti Preaslăvit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Alină acum cumplitul vifor al răutăţilor mele, Binecuvântată Fecioară şi biruieşte pe toţi vrăjmaşii cei nevăzuţi, care fără milă cad asupra sărăciei mele, că Singură eşti Folositoarea mea, Preacurată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Unule Îndurate, Hristoase Dumnezeule, prin rugăciunile Maicii Tale îndură-Te şi mă miluieşte pe mine, cel ce nădăjduiesc întru Tine, îndreptându-mă către Lumina Poruncilor Tale şi învrednicindu-mă vieţii celei veşnice.

 

Cântarea a 3-a.

Irmos:

Înflorit-a pustia ca şi crinul, Doamne, biserica păgânilor cea stearpă, prin venirea Ta, întru care s-a întărit inima mea.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dumnezeiască Mireasă, întru care S-a Sălăşluit Însuşi Cuvântul lui Dumnezeu, Cel Ce luminează toată lumea, străluceşte-mi Raza adevăratei pocăinţe, surpând întunericul patimilor mele prin rugăciunile tale, rogu-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Eu însumi fiind robit de păcate, singur eu mi-am deschis uşile patimilor; ci, către tine Singură, Preacurată Fecioară, acum alerg şi întorcându-mă, prin îndurarea ta miluieşte-mă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Alesule Sioane, Cetate Împărătească, Preacurată Fecioară, împreună cu toţi sfinţii roagă pe Fiul tău Cel fără de ani, ca să mă facă cetăţean Cetăţii celei din Ceruri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Din Sfinţita petrecere căzând eu, Preacurată, m-am lipit de dobitoace şi osândit tot m-am făcut; ci tu, Ceea ce ai născut pe Judecătorul, izbăveşte-mă de toată judecata cea de istov şi mă miluieşte.

 

Cântarea a 4-a.

Irmos:

Venit-ai din Fecioară, nu sol, nici înger, ci Tu Însuţi, Doamne, Te-ai Întrupat şi m-ai mântuit pe mine tot omul. Pentru aceasta strig Ţie: Slavă puterii Tale, Doamne.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Deschide-mi, Fecioară, Dumnezeieştile intrări ale pocăinţei, închizând intrările patimilor şi ale dezmierdărilor mele şi prin Puterea ta le opreşte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Uşă Neumblată şi Țarină Nearată, Sicriu şi Năstrapă, Sfeşnic şi Cădelniţă a Cărbunelui Celui fără de materie te numim pe tine, Preacurată Fecioară.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cumplita noapte a păcatelor m-a acoperit pe mine, Preasfântă Fecioară, Stăpână, pentru că nu am candelă care să-mi lumineze sufletul cu untul de lemn al faptelor bune; drept aceea şi din Cămara Mirelui m-am izgonit afară.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Marie, Ceea ce eşti Cădelniţă de aur, alungă întinăciunea patimilor mele şi pe mine, cel ce mă clătesc de meşteşugirile luptătorului cel înşelător, întăreşte-mă, Preasfântă Fecioară.

 

Cântarea a 5-a.

Irmos:

Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni Te-ai făcut, Hristoase Dumnezeule, că prin Tine, Stăpâne, la Părintele Tău, Începătorul luminii, din noaptea necunoştinţei aducere am aflat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Acum scap sub Acoperământul tău, Maică, Preacurată Fecioară; de bolile cele sufleteşti şi de patimi trupeşti, izbăveşte-mă pe mine, robul tău.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Izbăveşte-mă de neputinţele trupeşti şi opreşte necuvioasele patimi ale sufletului meu şi de veşnica muncă mă păzeşte, Fecioară de Dumnezeu Dăruită.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ceea ce ai născut Izvorul tămăduirii, pe mine cel ce sunt rănit de patimile cele lumeşti, tămăduieşte-mă, Fecioară, singura cea Plină de dar, Preacurată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iesei să se veselească şi David să dănţuiască, căci Fecioara, Toiagul cel Sădit de Dumnezeu, a odrăslit pe Hristos, Floarea cea pururea Vie.

 

Cântarea a 6-a.

Irmos:

Întru adâncul greşelilor fiind învăluit, chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat; scoate-mă din stricăciune, Dumnezeule.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Inima mea cea înnegrită de împresurările cele întunecate ale păcatului, străluceşte-o cu Lumina cea dintru tine, Mireasă Dumnezeiască care nu ştii de mire, ca Una ce ai născut pe Soarele Hristos.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Lumina Cea din Lumină născând-o nouă, Preacurată Fecioară, a risipit întunericul nedumnezeirii; drept aceea, pe mine cel legat cu întunericul patimilor lumeşti, luminează-mă, Născătoare de Dumnezeu şi prin rugăciunile tale dezlegându-mă, dăruindu-mi Lumina Cea Veşnică.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Singura Preacurată Fecioară, care ai născut pe Hristos, Soarele Cel Neapus, fă rugăciune către Dânsul, rugându-te pururea să Se milostivească spre mine cel smerit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Luminează sufletul meu cel întunecat cu greşelile, Ceea ce ai născut pe Soarele dreptăţii, pururea Fecioară.

 

Cântarea a 7-a.

Irmos:

Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu, a tiranului celui călcător de lege, înaltă văpaie a ridicat; iar Hristos a întins cinstitorilor de Dumnezeu tineri Roua Duhului, Cel Ce este Binecuvântat şi Proslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Izvor Primitor de Viaţă şi Uşă a Luminii Celei Neapuse, tu Singură eşti, Preasfântă Fecioară. Deci prin rugăciunile tale stinge-mi focul patimilor trupeşti de care pururea mă ard şi potoleşte văpaia cea înaltă a cugetelor mele cele necurate, ca să strig Fiului tău: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

De Dumnezeu Născătoare, Fecioară, ia aminte spre rugăciunea robului tău şi-mi opreşte degrab năvălirile cele rele şi asuprelile încetează-le, Stăpână, ca să te măresc pe tine cu credinţă, Binecuvântată Preacurată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Usucă mulţimea răutăţilor mele, Fecioară, care ai născut pe Hristos, Noianul milostivirii, pe Izbăvitorul şi Domnul, Căruia toţi Îi strigăm: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

De bună voia mea greşind şi robindu-mă cu netrebnice obiceiuri, la milostivirea ta cea obişnuită alerg acum; miluieşte-mă pe mine cel deznădăjduit, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Cel Ce oarecând în Muntele Sinai...

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Mijloceşte, Preacurată, de mă scoate din prăpastia cea adâncă a patimilor mele cele stricătoare de suflet şi către munţii cei înalţi ai faptelor bune mă ridică pe mine, care cu mulţumită te laud pe tine, Fecioară.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Născându-ne nouă Viaţa Cea Înfiinţată, Care prin moartea a încetat moartea, Fecioară, pe mine cel ce sunt omorât de împresurările cele rele înviază-mă, prin rugăciunile tale, Preacurată, Binecuvântată şi Preaslăvită.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Eu cântăreţul tău, Preacurată Fecioară, cel ce fără de iertare am păcătuit, mă rog ţie: îndreptează-mă către calea pocăinţei, Mireasă a lui Dumnezeu, Ceea ce negrăit ai născut pe Cuvântul Cel Ce curăţeşte păcatele lumii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ochii mei cei orbiţi cu multe călcări de poruncă luminează-i, de Dumnezeu Născătoare; împacă mintea mea şi inima cea tulburată cu desfătări de multe feluri, rogu-mă şi mă miluieşte pe mine, cel ce strig: preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Cel Ce oarecând în Muntele Sinai, în rug a închipuit lui Moise Minunea Fecioarei, lăudaţi-L, binecuvântaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a.

Irmos:

Ceea Ce pe Luminătorul Dumnezeu, Cel Ce a Răsărit mai înainte de soare, Care Trupeşte la noi a venit, din pântecele cel Fecioresc negrăit L-ai Întrupat; Binecuvântată, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, pe tine te mărim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Zămislirea ta este mai presus de cuvânt, Mireasă a lui Dumnezeu, care ai născut pe Dumnezeu, Cel Ce a izbăvit pe oameni din necuvântare. Drept aceea dă-mi şi mie cuvânt, ca să te laud pe tine, Preacurată Fecioară.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Eu sunt cel ce am căzut între tâlhari, în cugetele cele rele şi în patimile cele lumeşti, ce mi-au rănit sufletul meu; Însăţi tu, Preasfântă Stăpână, vindecă-mă pe mine, cel ce nădăjduiesc spre tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Uşă Neumblată, care ai Răsărit lumii pe Împăratul Slavei şi după naştere iarăşi Fecioară ai rămas, primeşte cântarea aceasta ce o închin către tine, Stăpână Fecioară şi să-mi răsari mie Răsăritul pocăinţei, ca după vrednicie să te fericesc pururea, Preacurată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pe Împăratul şi Ziditorul tuturor zămislindu-L, L-ai născut, Fecioară şi iată acum ca o Împărăteasă stai înaintea Lui, de-a dreapta, Curată. Pentru aceasta te rog să mă izbăveşti de partea cea de-a stânga în ceasul judecăţii şi să mă aşezi alături de oile cele de-a dreapta.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 2-lea.

Veniţi cu netăcute laude toţi să o slăvim pe Maica Luminii, că Aceasta a născut Mântuirea noastră şi „Bucură-te!”să-i aducem, ca Uneia ce a născut pe Dumnezeu, Cel mai Vechi decât toţi vecii; Bucură-te, care după ce ai născut, iarăşi ai zidit pe Eva; Bucură-te, Preacurată Fecioară, Neispitită de nuntă.

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, vineri seara, glasul al 2-lea

Vizualizari: 762

Id: 25427

Imagine:

Iisus-Hristos
Sfintii zilei
Cauta

cuvant:

Stiri ortodoxe
Contact

Ne pot contacta prin e-mail la adresa webortodox[AT]yahoo.com (inlocuiti [AT] cu @).

Contact Us


Recomandari:
Resurse ortodoxe: www.resurse-ortodoxe.ro - Contine o bogata colectie de resurse ortodoxe audio/video/text: predici, rugaciuni, carti, conferinte, icoane, filme.
Agentia de stiri "Noutati ortodoxe": www.noutati-ortodoxe.ro - Ofera stiri si informatii din viata bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferinte, aparitii editoriale. Stirile pot fi preluate si de alte site-uri prin intermediul unui script.
Maica Domnului: www.maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.