Canon de rugaciune catre Maica Domnului, vineri seara, glasul al 6-lea

www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugaciuni, filme, carti, conferinte ortodoxe

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, vineri seara, glasul al 6-lea

Cântarea 1.

Irmos:

Carele lui Faraon şi puterea lui cu braţ înalt le-a înecat Hristos şi pe Israel l-a mântuit, pe cel ce striga: Minunatului Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, Preasfântă Fecioară, te pun Mijlocitoare Blândă şi Solitoare Nebiruită către Domnul, Cel Ce S-a Întrupat din tine, Ceea ce eşti Nădejdea cea Neruşinată a credincioşilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce ai născut mai presus de cuvânt, fără de schimbare, pe Cuvântul Cel Neschimbat, pe mine cel ce pătimesc cumplită schimbare, tu, Curată, mă schimbă din patimi şi mă miluieşte ca o Milostivă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Doamne, Cel Ce ai îndreptat pe vameşul şi pe tâlharul şi pe desfrânata, care au venit la Tine cu plângere, primeşte şi curgerea lacrimilor mele, ca nişte mir de mult preţ, ca un Mult Milostiv, pentru Născătoarea de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Plecându-te fireşte de milostivirea cea multă şi de bunătatea cea nemărginită, dintru tine, cu blândeţe să cauţi spre mine, Ceea ce eşti Bună şi să mă izbăveşti din robia cea amară a patimilor.

 

Cântarea a 3-a.

Irmos:

Puterea Ta cea negrăită şi înţelepciunea Ta cea cuprinzătoare a toate, mă cutremur cugetând-o şi strig Ţie, Bunule: să se înalţe, Hristoase, fruntea noastră, asupra vrăjmaşilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pângărindu-mi sufletul şi trupul şi întinându-mi duhul cu dezmierdări necurate, te rog pe tine, Cortul cel Neîntinat al Împăratului Hristos: curăţeşte-mă, Stăpână.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Suspin cu durere şi mă tânguiesc cu amar şi lăcrimez de multe ori, dar cu toate acestea petrec întru aceleaşi rele; Născătoare de Dumnezeu, în dar mă miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Slujind din pruncie la nenumărate patimi şi trupul întinându-mă, mi-am netrebnicit sufletul; ci fii mie Milostiv, Mântuitorule, pentru rugăciunile Aceleia ce Te-a născut pe Tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Fii mie Liman şi Păzitoare, mie celui ce mă viscolesc de-a pururea în marea vieţii cu jale, neslăbit, cu întreitele valuri cele cumplite ale patimilor, Ceea ce eşti Singură Pururea Fecioară.

 

Cântarea a 4-a.

Irmos:

Hristos este Puterea mea, Dumnezeu şi Domnul, Cinstita Biserică cu Dumnezeiască cuviinţă cântă strigând: din cuget curat întru Domnul prăznuind.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine cea Singură Curată, pe tine cea Singură Neîntinată, te rog, Fecioară, pe mine cel întinat cu patimile dezmierdărilor şi înnoroit la suflet, cu rugăciunile tale curăţeşte-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Marie Preacurată, Ceea ce ai născut în chip de netâlcuit pe Izvorul Nepătimirii, risipeşte tulburarea patimilor minţii mele şi furtuna ispitelor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Suflete al meu suspină şi lăcrimează; inima mea cea smerită, strigă cu neslăbire către Cel Bun: Dumnezeule, Milostiv fii mie şi să nu mă osândeşti pe mine în foc, pentru Ceea ce Te-a născut întru curăţie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Dăruieşte-mi îndurările tale cele bogate, mie celui ce alerg cu credinţă şi cu dragoste la Biserica ta, Preacurată şi mă izbăveşte din toate felurile de ispite şi necazuri.

 

Cântarea a 5-a.

Irmos:

Pus-a peste paşii mei ceaţă, vrăjmaşul cel întru tot înrăutăţit, Doamne; ci Tu mă luminează, Dătătorule de lumină, Cuvinte şi mă izbăveşte de osânda acestuia.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce eşti Bună, vindecă sufletul meu care a căzut între tâlhari, turnând untdelemnul şi vinul milostivirii, semnele îndurărilor tale cu îndestulare dăruindu-mi mie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioară, varsă, mă rog, o picătură din izvoarele cele neîmpuţinate ale milei tale, peste sufletul meu cel întunecat şi învredniceşte-l pe dânsul să izvorască lacrimi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vai mie, suflete al meu, pentru ce te leneveşti având vreme de întoarcere! Deci, pentru ce dormi, ticăloase? Scoală şi plângi cu amar, strigând lui Dumnezeu: Mântuitorule, curăţeşte-mă cu milostivirea Ta, pentru Născătoarea de Dumnezeu, cea fără de prihană.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Noaptea este fără de lună şi corabia este în mijlocul noianului patimilor, viscolul sălbăticindu-se şi mintea este cârmaciul cel ce a obosit şi a slăbit. Deci, mai înainte până nu mă va acoperi adâncul, Stăpână, miluieşte-mă.

 

Cântarea a 6-a.

Irmos:

În nespuse şi adânci necazuri zăcând poporul Tău, Doamne, strigă Ţie, Stăpâne: scoate din stricăciune viaţa noastră, Cel Ce ai arătat Învierea.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioară Preacurată, să nu mă acopere valul, să nu mă potopească viscolul, să nu mă afunde marea şi adâncul deznădăjduirii celei amare a pieirii celei sărate.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Izbăveşte-mă, Fecioară, din nămol şi din noroi şi din tina poftelor celor trupeşti şi din dulceţile cele pătimaşe, izgonind departe gândurile cele urâte ale minţii mele.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sufletul mi l-am întinat cu dezmierdări dobitoceşti, înnoroindu-mă ticălosul şi întinându-mi trupul cu lucruri pângărite; ci, o, mult Milostivă, să nu mă treci cu vederea pe mine cel ce mă primejduiesc cu totul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu, Cel Ce tuturor este Neîncăput, Cel Nevăzut, Cel Nepipăit, Cel fără de început, a luat început dintru tine, Fecioară şi S-a făcut văzut nouă, iar pe tine te-a împodobit cu vrednicii nenumărate.

 

Cântarea a 7-a.

Irmos:

Tinerii în Babilon de văpaia cuptorului nu s-au îngrozit, ci în mijlocul văpăii aruncaţi fiind, rourându-se, cântau: Binecuvântat eşti Doamne Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Curăţitoare te-am agonisit pe tine întotdeauna şi Ajutătoare către Domnul întru toate cele grele; pentru aceea roagă-te, Curată, să se izbăvească de toate muncile cele înfricoşate de acolo, cei ce te mărturisesc Adevărată Născătoare de Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce eşti cu totul fără de prihană, nu înceta a ruga pe Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, ca să luăm de-a pururea desăvârşit iertare şi să dobândim bunătăţile cele gătite în ceruri, pentru milostivirea Lui.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Glasul Tău cel dorit, care va chema pe drepţii Tăi, să mă apuce pe mine şi să nu mă supun hotărârii păcătoşilor, pentru Născătoarea de Dumnezeu, că deşi am păcătuit înaintea Ta, dar nu m-am îndepărtat de la Tine, Milostive Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Născătoare de Dumnezeu, să nu iei de la mine Acoperământul şi sprijinul tău, ci fii mie Îndreptătoare cât trăiesc pe pământ şi Ajutătoare când mă voi sfârşi, Povăţuitoare când mă voi muta şi Păzitoare când mă voi judeca.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Lui Hristos, Împăratului veacurilor...

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Izvorule al milei cel Necheltuit, Fântână Nedeşertată a bunătăţii, Noianul cel Nemărginit al îndurărilor, miluieşte-mă Preasfântă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce eşti Pahar care verşi Vinul Cel Mântuitor, Baie care speli întinăciunea cea din inimă, Dăruitoarea Bunătăţii Celei Dumnezeieşti, miluieşte-mă, Fecioară, pe mine cel ce cu dragoste te laud pe tine.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Purtând pe grumaz sarcinile cele grele ale păcatelor mele, strig: greşit-am! Dar fiind nesimţitor, rămân întru cele rele. Vezi necazul meu, Hristoase şi mă izbăveşte cu solirile Aceleia ce Te-a născut pe Tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Fiind Biserică Sfântă şi Preacurată a Sfântului Duh, Preasfântă Stăpână, sfinţeşte-mă şi pe mine, care m-am întinat întru cugete pângărite, biserică curată.

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Lui Hristos Împăratului veacurilor, lauda tinerilor să-I zicem credincioşii: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a.

Irmos:

Pe rugul cel gândit, care de demult s-a văzut de Moise în munte, arzându-se nears, pe tine Preacurată şi Sfântă Fecioară cu împreună glăsuire întru cântări te mărim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pământul către pământ, ţărâna la tină împreună mă trage; curgerea dezmierdărilor mă târăşte, înotarea cea întunecoasă a vieţii mă viscoleşte pe mine, mintea întunecându-se acum mă afundă. Deci, pleacă mie urechea ta, Fecioară şi grăbeşte de mă miluieşte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu mintea şi cu duhul, cu inima şi cu sufletul, cu gura, cu limba şi cu buzele, cu gândul şi cu mişcările cugetului, Maică a lui Dumnezeu Cuvântului, Nestricată şi fără de bărbat, totdeauna te mărturisesc pe tine, Marie şi te măresc pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu mâna Ta zidindu-mă, în Rai m-ai rânduit pe mine, Cuvinte, ca într-un oarecare Palat Veselitor şi de acolo am căzut cu ticăloşie, călcând cuvântul Tău. Ci, acum primeşte cuvântul meu şi întru acesta iarăşi condu-mă, Mântuitorule, prin solirile Preacuratei Maicii Tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Te lăudăm toţi şi te binecuvântăm, împăraţii, supuşii, judecătorii, boierii, tinerii, fecioarele, bătrânii cu cei mai tineri, pământul şi cele cereşti, îngerii şi oamenii, deobşte, Marie Stăpână.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 6-lea.

Cu Arhanghelii să lăudăm credincioşii pe Cămara cea Cerească şi Uşa cea cu adevărat Pecetluită. Bucură-te, prin care ne-a odrăslit nouă Mântuitorul tuturor, Hristos, Dătătorul de viaţă şi Dumnezeu. Surpă, Stăpână Curată, cu mâna ta, pe vrăjmaşii noştri tirani, cei fără de Dumnezeu, Ceea ce eşti Nădejdea creştinilor.

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, vineri seara, glasul al 6-lea

Vizualizari: 216

Id: 25363

Imagine:

Iisus-Hristos
Sfintii zilei
Cauta

cuvant:

Stiri ortodoxe
Invitatie colaborare

Cei doritori sa participe la dezvoltarea acestui site sunt rugati ne contactaze prin formularul de contact sau la adresa webortodox[AT]yahoo.com (inlocuiti [AT] cu @).

Contact Us


Recomandari:
Resurse ortodoxe: www.resurse-ortodoxe.ro - Contine o bogata colectie de resurse ortodoxe audio/video/text: predici, rugaciuni, carti, conferinte, icoane, filme.
Agentia de stiri "Noutati ortodoxe": www.noutati-ortodoxe.ro - Ofera stiri si informatii din viata bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferinte, aparitii editoriale. Stirile pot fi preluate si de alte site-uri prin intermediul unui script.
Maica Domnului: www.maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.