Canon de rugaciune catre Maica Domnului, vineri seara, glasul al 8-lea

www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugaciuni, filme, carti, conferinte ortodoxe

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, vineri seara, glasul al 8-lea

Cântarea 1.

Irmos:

Să cântăm Domnului, Celui Ce a povăţuit pe poporul Său prin Marea Roşie, cântare de biruinţă că S-a proslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preaslăvite cuvinte s-au grăit pentru tine, Fecioară Preaslăvită, Ceea ce Singură eşti Slava creştinilor. Pentru aceea, pe mine care te slăvesc pe tine, fă-mă părtaş al Slavei ce va să fie, prin rugăciunile tale, Preacurată, cu totul fără de prihană.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bine este cuvântat Rodul pântecelui tău, cea cu totul fără de prihană, prin care toţi oamenii ne-am dezlegat din blestem, Preabinecuvântată, Preacurată, Nespusă Minune, Nepricepută Vedere, Mântuirea tuturor oamenilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe Tine, Doamne, totdeauna Te roagă mulţimea îngerilor, ceata ucenicilor, adunarea Proorocilor, a mucenicilor, a cuvioşilor Tăi, ca să ne dăruieşti nouă, pentru Născătoarea de Dumnezeu, iertare de păcate, ca un Iubitor de oameni.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preacurată, Ceea ce ai primit în pântece Focul Cel Nesuferit, te rog cu credinţă, izbăveşte-mă de gheena şi de munca aceea care pentru mulţimea greşelilor îmi este mie gătită; slobozeşte-mă cu rugăciunile tale cele bine primite.

 

Cântarea a 3-a.

Irmos:

Tu eşti Tăria celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti Lumina celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din Sfinţita petrecere căzând, Curată, m-am alăturat cu dobitoacele şi cu totul osândit m-am făcut. Ceea ce ai născut pe Judecătorul, izbăveşte-mă dintru toată osândirea şi mă miluieşte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Suspin neîncetat şi lacrimă sufletească şi necontenită umilinţă, dăruieşte-mi mie, Fecioară, ca să-mi plâng patimile mele, care din nebăgarea mea de seamă odrăslesc întru mine, Ceea ce eşti de Dumnezeu Dăruită.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cetele cereşti, duhurile cele slujitoare, soborul Proorocilor, al Apostolilor şi al mucenicilor Tăi, împreună cu Ceea ce Te-a născut pe Tine, Te roagă, Îndurate, ca să dăruieşti poporului Tău iertare de greşeli.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preacurată, ca Ceea ce eşti Milostivă, roagă acum pe Cel Milosârd, pentru mine care am năravuri nemilostive, fără de îndurare, ca prin chipurile pocăinţei, iarăşi să mă cheme şi să mă învrednicească Milostivirii Celei Dumnezeieşti.

 

Cântarea a 4-a.

Irmos:

Pe a Ta Înomenire, pe care mai înainte de veci ai hotărât-o şi mai pe urmă ai binevoit a o săvârşi, Doamne, am auzit-o şi cu frică am lăudat-o.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Zapisul cel viclean al păcatelor mele rupe-l, Preacurată, cu Dumnezeiasca suliţă, care a împuns Coasta Cea Dumnezeiască a Celui Ce de voie S-a făcut Om dintru tine, Fecioară şi te roagă Lui ca să mă scrie în cartea celor mântuiţi pe mine, care nebuneşte m-am depărtat de la Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca să te slăvesc cu glasuri mulţumitoare, ca să te măresc cu dragoste Dumnezeiască pe tine, Ceea ce prin Naşterea ta cea mare pe toţi cei micşoraţi i-ai mărit, pe mine cel ce mult am greşit şi cumplit am căzut, iertării învredniceşte-mă, Fecioară cu totul fără de prihană.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Legile firii s-au înnoit întru tine, că mai presus de fire ai născut pe Cuvântul. Drept aceea, cu credinţă mă rog: pe mine care mult am păcătuit, mai presus de firea omenească şi m-am îndepărtat de la Dumnezeu, întorcându-mă, miluieşte-mă cu rugăciunile tale, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Vrăjmaşul, cu săgeţile păcatului, tot a rănit sufletul meu şi inima mea a întinat-o cu dezmierdările şi din calea cea dreaptă m-a rătăcit. Pentru aceasta, strig ţie, Fecioară: pe mine care mă întorc, primeşte-mă şi mă miluieşte.

 

Cântarea a 5-a.

Irmos:

Din negura patimilor, ca dintr-o noapte prea adâncă mântuindu-mă, învredniceşte-mă, rogu-mă, ca duhul meu să se scoale dis-de-dimineaţă la Lumina Zilei Poruncilor Tale, Hristoase.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Neamurile neamurilor, pe tine cea pururea Fericită, te fericesc acum şi Puterile Cerurilor te laudă pe tine Singură, ca pe Ceea ce ai împreunat cele de jos cu cele de sus, Ceea ce eşti Binecuvântată între femei, chemarea lui Adam celui căzut.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca să rămân eu întreg, neabătându-mă din starea cea bună, ci drept călătorind şi cele bine plăcute lui Dumnezeu lucrând, împuterniceşte-mă, Ceea ce ai născut pe Cuvântul Cel Bun, Care ne-a izbăvit pe noi de necuvântare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cuvinte, Cel Ce pentru adâncul milei cel covârşitor Sângele Tău pe Cruce L-ai deşertat, usucă adâncul patimilor mele şi mă învredniceşte ca întru umilinţă să-Ţi plac Ţie, Dumnezeule, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Înfrumuseţatu-te-ai, Fecioară, cu Frumuseţile Preacuratei Fecioriei tale şi ai acoperit grozăvia cea cu chip urât a Evei celei dintâi, născând pe Hristos, Care dăruieşte Haina Nemuririi celor ce te cinstesc pe tine.

 

Cântarea a 6-a.

Irmos:

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune scârbele mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad şi ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune, scoate-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Miluitu-s-a prin tine firea omenirii, că pe Domnul Cel Milostiv L-ai născut, Preamilostivă, Preacurată. Pentru aceasta te rog pe tine, miluieşte-mi sufletul meu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cetele celor fără de trupuri şi ale mucenicilor, ale Proorocilor şi ale Apostolilor Tăi, Hristoase, pe Tine Te roagă, ca să mântuieşti poporul Tău de toată îmbulzeala, pentru Ceea ce Te-a născut pe Tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ceea ce eşti Pământ Nelucrat, care ai născut pe Lucrătorul de pământ şi Ziditorul a toate, sufletul meu cel plin de mărăcinii patimilor, arată-l aducător de roade prin Cunoştinţă Dumnezeiască.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Călcat-am Poruncile cele ce mă povăţuiesc către Dumnezeu şi voind m-am făcut rob relelor patimi. Pentru aceasta, te rog pe tine, izbăveşte-mă de stăpânirea lor, Pururea Fecioară.

 

Cântarea a 7-a.

Irmos:

Tinerii cei cinstitori de Dumnezeu, în Babilon, chipului celui de aur nu s-au închinat, ci în mijlocul cuptorului celui cu foc, fiind rouraţi, cântare au cântat grăind: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Prin Negrăită Naşterea ta, Născătoare de Dumnezeu, ne-ai învrednicit pe noi Înfricoşatelor şi Negrăitelor Lucruri; pentru aceasta, din munca cea înfricoşată izbăveşte-mă pe mine şi Bucuriei Celei Negrăite învredniceşte-mă, ca de-a pururea să te laud pe tine, cea mult Lăudată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu lenevire viaţa mea cheltuind-o, am rămas neroditor şi mă tem de judecată şi de focul cel nestins la gheenei; ci tu, Fecioară, Ceea ce ai născut Focul Cel Nesuferit, grăbeşte cu solirea ta de mă izbăveşte de focul muncii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mai presus decât minunile este Minunea cea Mare a Naşterii tale. Pentru aceasta strig către tine: Curată, Fecioară Născătoare de Dumnezeu, minunează milele tale întru mine şi de urgia cea viitoare izbăveşte-mă şi mă miluieşte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pe mine care am vieţuit în lume şi am trecut cu vederea Legile Tale cele Sfinte şi Cinstitele Tale Porunci, Mântuitorule, miluieşte-mă şi mă mântuieşte, pentru Ceea ce Te-a născut pe Tine, ca un Dumnezeu Făcător de bine şi Mult Milostiv.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Tinerii cei grăitori de Dumnezeu...

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sufletul meu cel omorât înviază-l, căzut fiind ridică-l, împacă mintea mea, potoleşte valurile ispitelor, Fecioară şi mă miluieşte pe mine care strig: tineri bine-L cuvântaţi, preoţi lăudaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca tâlharul strig Ţie, Iubitorule de oameni, „Pomeneşte-mă!”; plâng ca desfrânata şi strig Ţie „Greşit-am!”, precum de demult desfrânatul; primeşte-mă pe mine deznădăjduitul, cel ce mă pocăiesc, pentru Născătoarea de Dumnezeu, ca să-Ţi cânt cu osârdie: preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Cu rugăciune strigăm ţie, Născătoare de Dumnezeu Prealăudată, împreună cu nenumăratele puteri cele gândite, cu mucenicii şi cu cuvioşii şi cu Apostolii şi cu Proorocii: Fii Solitoare pentru toţi care cu credinţă cântă Dumnezeieşte: preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preacurată, Ceea ce mai presus de fire, fără de ispită de nuntă, ai născut pe Dumnezeu, Care este Puternic să facă pe toţi cu viaţă, sufletul meu cel omorât cu greşelile şi stricat cu muşcările cele otrăvitoare, înviază-l, ca să strige: preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Tinerii cei grăitori de Dumnezeu în cuptor, călcând împreună cu focul şi văpaia, au cântat: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a.

Irmos:

Pe tine Maica lui Dumnezeu şi Fecioara cea Neispitită de nuntă, pe tine Ceea ce ai născut mai presus de minte, prin cuvânt, pe Dumnezeu Cel Adevărat, pe tine cea mai Înaltă decât Preacuratele Puteri, cu slavoslovii, fără de tăcere, te mărim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

O, Dumnezeiescule aşternut al lui Solomon, pe care îl înconjoară acum şaizeci de puternici, după Dumnezeiasca Scriptură, întru care S-a odihnit Cuvântul, pe mine, care de mulţime de diavoli pururea mă clătesc, păzeşte-mă nerănit, cu Puterea ta, Curată Pururea Fecioară.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Picurând Dulceaţă Dumnezeiască, Ceea ce ai născut pe Dulceaţa tuturor, îndulceşte-mi sufletul meu cel otrăvit de veninul şarpelui şi totdeauna, cu mijlocirea ta, mă fă străin de păcatul cel amar, Ceea ce eşti Neruşinată Părtinitoare a credincioşilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Iisuse, Soare al Slavei, luminează-mi ticălosul meu suflet, cu rugăciunile Dumnezeieştii şi Preacuratei Fiice a lui Dumnezeu, Ceea ce Te-a născut pe Tine şi cu ale slujitorilor celor fără de trupuri, ale Cinstiţilor Tăi Apostoli, ale ierarhilor, ale Proorocilor, ale preaslăviţilor mucenici şi ale tuturor cuvioşilor Tăi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Mă cutremur, Unule Îndurate, de a doua venire a Ta şi mă tem, tot vinovat şi nedumerit fiind, Doamne. Pentru aceasta, mai înainte de sfârşit, strig Ţie: milosti-veşte-Te şi mă mântuieşte, pentru Ceea ce Te-a născut, Milostive Bunule şi Iubitorule de oameni.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea.

Amărăciunea muncilor şi durerea şi usturimea şi asprimea bătăilor, întunericul cel neluminat, iadul cel fără de sfârşit, viermele cel veninat cu adevărat şi de foc, gura lui cea mult mâncătoare, gâtlejul cel nesăţios şi muncile cele nenumite şi necunoscute, suflete al meu, mai înainte văzându-le, cu suspine şi cu lacrimi roagă pe Maica Judecătorului tău, strigând: de Dumnezeu Născătoare Fecioară, dă-mi iertare de răutăţile mele, mie celui ce alerg cu credinţă la Acoperământul tău.

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, vineri seara, glasul al 8-lea

Vizualizari: 629

Id: 25325

Imagine:

Iisus-Hristos
Sfintii zilei
Cauta

cuvant:

Stiri ortodoxe
Contact

Ne pot contacta prin e-mail la adresa webortodox[AT]yahoo.com (inlocuiti [AT] cu @).

Contact Us


Recomandari:
Resurse ortodoxe: www.resurse-ortodoxe.ro - Contine o bogata colectie de resurse ortodoxe audio/video/text: predici, rugaciuni, carti, conferinte, icoane, filme.
Agentia de stiri "Noutati ortodoxe": www.noutati-ortodoxe.ro - Ofera stiri si informatii din viata bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferinte, aparitii editoriale. Stirile pot fi preluate si de alte site-uri prin intermediul unui script.
Maica Domnului: www.maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.