www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugăciuni, filme, cărți, conferințe ortodoxe

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, joi seara, glasul al 4-lea

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, joi seara, glasul al 4-lea

Cântarea 1.

Irmos:

Noianul Mării Roşii cu urme neudate, pedestru trecându-l Israel cel de demult, cu mâinile lui Moise, în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustie a biruit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

De tot ajutorul cel din lucruri golindu-ne, Preacurată, toţi cei ce suntem în primejdii spre ajutorul tău cel cu adevărat întemeiat de-a pururea alergând, ne mântuim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Alinare în furtuna ispitelor şi Dumnezeiască ocârmuire în întreitele valuri ale patimilor te-a pus înainte pe tine Cel Ce te-a proslăvit pe tine; pentru aceasta către Limanul veseliei îndreptezi pe robii tăi, Preacurată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

M-am rănit, eu ticălosul, cu săgeţile păcatului şi acum zac în patul deznădăjduirii, care la moarte mă duce şi în iadul cel de suflet pierzător; din care răpeşte-mă, Stăpână.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Arhanghelul Gavriil ţi-a adus ţie, Preacurată, din cer „Bucură-te!”, împotriva blestemului strămoaşei. Că tu ne-ai născut nouă Binecuvântarea şi tuturor ai izvorât Bucuria Cea Veşnică.

 

Cântarea a 3-a.

Irmos:

Dintru Înălţime Te-ai pogorât pe pământ cu voirea, Cel mai presus de tot începutul şi firea omenească cea smerită ai înălţat-o, prin Crucea Ta, din iadul cel mai de jos; pentru că nu este sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Milostiveşte-te, Singura Maică a lui Dumnezeu şi mă miluieşte, îndură-te de sufletul meu, care în valurile patimilor trupului şi ale sufletului se primejduieşte şi ca o Iubitoare de fiu întâmpină-mă şi-l izbăveşte pe acesta cu tăria ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Amăgirea celor văzute, cu taină depărtându-mă de la dragostea celor nevăzute şi nerătăcite, întru cele de scârbă m-au încuiat, din care răpeşte viaţa mea, Preacurată, cu solirile tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Abătându-mă de la Poruncile Tale, am căzut cumplit întru adâncurile necazurilor şi dureri cumplite mă cuprind; dintru care izbăveşte-mă, Doamne, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Aducându-ne aminte, Fecioară, de graiurile Dumnezeiescului Înger, întru bucurie strigăm ţie: Bucură-te, Cinstită; Bucură-te, Îndreptarea lui Adam; Bucură-te, Izbăvirea Evei; Bucură-te, Mântuirea credincioşilor.

 

Cântarea a 4-a.

Irmos:

Pentru dragostea Chipului Tău, Îndurate, ai stătut pe Cruce şi s-au topit neamurile; că Tu eşti, Iubitorule de oameni, Tăria mea şi Lauda.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tărie celor neputincioşi şi Mângâiere celor deznădăjduiţi, Veselie celor întristaţi şi Bucurie celor necăjiţi şi Bogăţie celor săraci te-a dat pe tine Cel Puternic, Mireasă Dumnezeiască.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Acoperământ şi Sprijin şi Scăpare fii mie, robului tău, Fecioară şi mă izbăveşte de nemăsuratele mele rele, ca să propovăduiesc minunile tale tuturor marginilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Lipsit fiind de lacrimi şi de suspine, din întunecarea patimilor mele, te rog pe tine, Izvorul Milei, să mă izbăveşti de chinuri şi să mă aduci către Dumnezeiasca umilinţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pe tine Curăţitoarea tuturor oamenilor cu credinţă te rog şi mă cuceresc ţie, celei Binecuvântate: fă-mi mie Milostiv pe Judecătorul în ziua judecăţii, cu rugăciunile tale.

 

Cântarea a 5-a.

Irmos:

Între doi tâlhari Te-ai cunoscut pe Cruce, Hristoase Dumnezeule şi s-a ridicat soarele cu cutremur şi luna a stat întru rânduiala sa; Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu curgeri de umilinţă spală-mi întinăciunile inimii mele, Neîntinată Fecioară şi dăruieşte-mi chipuri de pocăinţă cu sfinţitele tale rugăciuni cele către Milostivul Dumnezeu, pe Care negrăit L-ai născut.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Să nu încetezi rugând pe Dumnezeu, pe Care L-ai Întrupat, Fecioară, ca pe Mântuitorul şi Stăpânul, să-mi dăruiască dezlegare greşelilor mele şi iarăşi să mă aducă la Veselia Cea de demult, pe care nebuneşte am pierdut-o.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe Înţelepciunea lui Dumnezeu Cea Ipostatică ai născut-o cu Trup după Ipostas, Fecioară, pe Cuvântul Cel mai înainte fără de început, Care în zilele cele mai de pe urmă S-a unit din sângiurile tale cele Preacurate, ca să mântuiască pe om.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Vrând să facă cunoscută negrăita Lui bunătate, Curată, Cel Ce S-a Întrupat din tine, te-a dat pe tine Mijlocitoare nouă, care de-a pururea împaci cu Dânsul, prin solirile tale, pe cei ce-L mânie pe El.

 

Cântarea a 6-a.

Irmos:

Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă, Doamne, Biserica strigă către Tine, de sângele diavolilor curăţindu-se, cu Sângele Cel curs, prin milostivire, din coasta Ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Să-mi fii mie, Preacurată Stăpână, Alinare şi Liman de mângâiere, trecându-mă la Dumnezeiasca Adăpostire Cea Neînvăluită şi furtuna patimilor mele potolind-o.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Întru tine, Fecioară, ne lăudăm; întru tine de greutăţi ne izbăvim; întru nădejdea cea spre tine de năvălirile vrăjmaşilor nu ne temem, noi cei ce te lăudăm pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dă-mi ajutorul tău şi mă izbăveşte de primejdii şi de necazuri, slobozindu-mă de dureri şi de greşelile mele, Ceea ce ai născut Izbăvirea tuturor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Învredniceşte-ne, Preaneîntinată, pe noi cei de acum să vedem Slava Fiului tău, ca să ne îndulcim şi mai adevărat de împărtăşirea Lui, cu rugăciunile tale.

 

Cântarea a 7-a.

Irmos:

Tinerii lui Avraam, oarecând în Babilon, văpaia cuptorului au călcat şi lăudând cântau: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tărie fără de boală, nouă celor bolnavi, te-a dat pe tine, Fecioară, Domnul, Doctorul sufletelor şi al trupurilor, ca Ceea ce tămăduieşti pe cei ce strigă: Binecuvântat este Rodul pântecelui tău.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

S-a schimbat, cu lucrurile mele cele necuvioase şi cu sfaturile, bucuria vieţii celei de acum, întru mâhnire şi smerenie; ci tu, Curată, Ceea ce eşti Pricinuitoarea Bucuriei Celei Adevărate, dă-mi veselia ta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe oamenii cei înstrăinaţi de la Dumnezeu, prin amăgirea şarpelui, Mireasă Dumnezeiască, i-ai chemat înapoi, născând pe Dumnezeu, Cel Ce S-a făcut Om din sângiurile tale, Care a rămas Ceea Ce era şi S-a făcut Ceea Ce nu era; pentru aceasta toţi te lăudăm pe tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Noi cei uscaţi cu bolile patimilor cunoscându-te pe tine cu adevărat Izvor de tămăduiri, scoatem ape mântuitoare şi Dumnezeieşti şi slăvim pe Domnul, lăudând măririle tale cele multe.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Hristos Dumnezeul nostru...

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

De iubirea Sa de oameni şi de singură bunătatea cea mai presus de nemărginire, Ziditorul înduplecându-Se, prin tine, Prealăudată, S-a arătat celor de pe pământ, Trup luând şi iarăşi, prin tine face prieteni pe toţi cei ce te laudă de-a pururea, Născătoare de Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Mâinile şi ochii sufletului meu cu dinadinsul le întind către tine, Stăpână, cu totul fiind ţinut de necazurile cele de multe feluri şi chem sprijinul tău cel fierbinte. Pentru aceasta arată spre mine, Născătoare de Dumnezeu, bogăţia cea nebiruită a iubirii tale de oameni.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Legile Tale cele Dumnezeieşti, fărădelege călcându-le, ne-am dat vrăjmaşilor şi cu sufletul şi cu trupul; ci, ca un Preabun, tare surpă-i pe aceştia, Iubitorule de oameni, pentru rugăciunile Maicii Tale celei Nestricate şi ale Apostolilor şi ale tuturor Sfinţilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

În Sfânta Sfintelor hrănindu-te, ai născut pe Cel mai Sfânt decât toţi Sfinţii, Sfântă Mireasă a lui Dumnezeu; pentru aceea cu sfinte glasuri toţi strigăm: Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară; Bucură-te, Veselia sfinţilor îngeri.

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Hristos Dumnezeul nostru, Cel Ce pe Cruce cu Trupul S-a pironit şi ne-a arătat nouă Armă spre mântuire, tineri preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a.

Irmos:

Pe tine Ceea ce pe Luminătorul Dumnezeu, Cel Ce a Răsărit mai înainte de soare, Care Trupeşte la noi a venit, din coapsele cele fecioreşti negrăit L-ai Întrupat, Binecuvântată Preacurată, de Dumnezeu Născătoare, te mărim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Luminează-mi, Curată, ochii şi înţelegerile sufletului meu, ca să nu mă apuce întunericul cel prea adânc al păcatelor, nici să mă acopere întunericul deznădăjduirii; ci, tu Însăţi miluieşte-mă şi mă ocârmuieşte, Ceea ce eşti Părtinitoarea cea Neruşinată a credincioşilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Făcându-mă cu totul întinat, prin călcările de Poruncă, întru nepovestite fapte şi urâciuni, chem ajutorul şi sprijinul tău, Stăpână, pe care dăruieşte-le mie şi mă izbăveşte de toate ispitele cele grele şi de necazuri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pentru bunătatea Ta, Hristoase, ai venit să ne izbăveşti pe noi, care nu din lucrurile dreptăţii avem îndrăzneală către Tine, ci din singură iubirea Ta de oameni, Doamne; pentru aceasta în dar cerem iertare, pentru rugăciunile Maicii Tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Miluieşte-mă, Curată, pe mine netrebnicul tău rob, care strig ţie cu credinţă: Bucură-te, Lăcaşul cel cu totul fără de prihană al Împăratului Hristos; Bucură-te, Fecioară, Dumnezeiască Masă, care ai purtat Pâinea vieţii; Bucură-te, Rugule Nears; Bucură-te, Uşa lui Dumnezeu cea Neumblată.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea.

Dacă Te-a văzut pironit pe Cruce, Doamne, Mieluşeaua şi Maica Ta, se înspăimânta şi striga: ce vedere este aceasta, Preaiubite Fiule? Acestea Ţi-au răsplătit nespusa adunare a celor fărădelege, care s-au îndulcit de minunile Tale cele multe, Stăpâne? Ci, Slavă negrăitei smereniei Tale!

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, joi seara, glasul al 4-lea

Vizualizari: 624

Id: 25398

Imagine:

Share:

Iisus-Hristos
Sfinții zilei
Căutare

2. Căutare rapidă - cuvânt:

Știri ortodoxe
Recomandări:
noutati-ortodoxe.ro - Știri și informații din viața bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferințe, apariții editoriale.
maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.