www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugăciuni, filme, cărți, conferințe ortodoxe

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, sambata seara, glasul al 3-lea

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, sambata seara, glasul al 3-lea

Cântarea 1.

Irmos:

Cel Ce a împreunat apele de demult într-o adunare cu Dumnezeiască voie şi a despărţit marea poporului israelitean, Acesta este Dumnezeul nostru Cel Proslăvit; Acestuia Unuia să-I cântăm, că S-a proslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Norul cel Înţelegător al Razei Celei Cereşti, răsărind razele pocăinţei, nouă tuturor ne-a Strălucit Lumină, Una Curată, Născătoarea de Dumnezeu şi Acoperământul sufletelor noastre.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Grabnică Scăpare şi Întărire, Zid şi Turn şi Tare Liman avându-te pe tine, Maica lui Dumnezeu, noi, care ne clătim în noianul relelor şi în necazuri, pururea ne izbăvim de primejdii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Bucură-te, Sălaşul Slavei Celei Negrăite; Bucură-te, Locaşul Soarelui Celui Înţelegător; Bucură-te, Odorul Fecioriei; Bucură-te, Dumnezeiască Căruţa a Dumnezeirii Cuvântului; Bucură-te, Hrănitoare a Vieţii tuturor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Odihnitu-S-a Hristos întru tine, cea Singură Binecuvântată şi S-a îmbrăcat din tine cu Trupul Său, vrând să mă îmbrace pe mine cel gol.

 

Cântarea a 3-a.

Irmos:

Cel Ce din cele ce n-au fost, toate le-ai adus, cu Cuvântul zidindu-le şi cu Duhul săvârşindu-le, Atotţiitorule Stăpâne, întru dragostea Ta mă întăreşte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Mieluşea cea Neîntinată şi Fecioară, care ai născut pe Mielul, Cel Ce a ridicat toată boala, Născătoare de Dumnezeu, miluieşte turma ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tu, rodind pe Strugurul Cel Ceresc şi umplând paharul pocăinţei, păcătoşilor iertare ai lucrat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cei ce înotăm în noianul păcatelor şi ne afundăm în sărătura greşelilor, năzuim la dulceaţa rugăciunilor tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Eva cea mai dinainte prin mâncarea din pom a supus blestemului neamul omenesc; iar tu, Preacurată, născând pe Ziditorul, ai adus omenirea la bună cuvântare.

 

Cântarea a 4-a.

Irmos:

Pus-ai spre noi dragoste tare, Doamne, că pe Unul-Născut Fiul Tău, pentru noi la moarte L-ai dat. Pentru aceasta, mulţumind, strigăm Ţie: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Arată spre mine îndurarea ta cea mult milostivă, că tu ai fost Maică a Milostivului tuturor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe mine cel ce mă rătăcesc în noaptea păcatului, luminează-mă Pururea Fecioară, ca Ceea ce ai născut pe Luminătorul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Roagă pe Stăpânul tuturor pentru robii tăi şi-L îmblânzeşte, Ceea ce eşti Folositoarea lumii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Arătatu-te-ai Scaun Prealuminat al Împăratului Ceresc, Fecioară, întru care, voind, S-a odihnit cu Trupul şi a ridicat osteneala noastră cea multă şi a aşezat pe om la Scaunul cel Împărătesc, precum bine a voit.

 

Cântarea a 5-a.

Irmos:

La Tine alerg, Ziditorule a toate, la Pacea ce covârşeşte toată mintea; pentru că Lumină sunt Poruncile Tale, întru care mă povăţuieşte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Puterea Celui Preaînalt, Preacurată, umbrind pântecele tău, l-a arătat Încăpere a Dumnezeului Celui Neîncăput, iar pe tine, Maică a Vieţii şi Mântuire a noastră a tuturor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Izvor Dumnezeiesc al mântuirii mele agonisindu-te, să nu mă înece viforul cel rău, nici să mă înghită adâncul păcatului, Preasfântă Stăpână.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Brazda Fecioriei, Pământule cel Nearat, te-ai arătat lumii, Pururea Fecioară, din care, cu negrăit cuvânt, S-a născut Lucrătorul, Ziditorul nostru.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Palatule cel Prealuminat al Stăpânului, arată-mă pe mine casă a Luminii; Uşă Neumblată, deschide-mi calea pocăinţei, povăţuindu-mă către Viaţa Cea Nemuritoare.

 

Cântarea a 6-a.

Irmos:

Adâncul cel mai de jos al păcatelor m-a înconjurat şi se sfârşeşte duhul meu; ci, întinzându-Ţi, Stăpâne, Braţul Tău cel Înalt, ca pe Apostolul Petru, Îndreptătorule, mântuieşte-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce ai avut Preaminunată zămislire şi naştere, minunează acum peste mine cel ticălos milele tale, că întru fărădelegi şi zămislit fiind şi născut, dulceţilor rob m-am făcut.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Plâng şi mă vaiet şi mă tânguiesc, când îmi aduc aminte de judecata cea înfricoşată, că rele fapte am; Ceea ce eşti Neispitită de bărbat, Fecioară, Maica lui Dumnezeu, în ceasul cel înfricoşat să-mi stai de faţă mie păcătosului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Toată negura păcatului se şterge prin rugăciunea ta, că a Strălucit dintru tine Lumina Cea fără de ani, Hristos şi a risipit întunericul greşelilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Spre tine, Preabună, mi-am pus nădejdea mea şi aştept darul cel curăţitor de la Cel Ce S-a născut din tine, prin Care miluieşte-mă, Preasfântă Fecioară.

 

Cântarea a 7-a.

Irmos:

Precum de demult pe cei binecredincioşi trei tineri i-ai răcorit în văpaia haldeilor, cu Focul Cel Luminător al Dumnezeirii şi pe noi ne luminează, care strigăm: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dintru tine, Maică Fecioară, a Răsărit Soarele Cel Prealuminos şi luminând inimile noastre ne învaţă a cânta: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Zidirea se luminează cu zămislirea ta cea fără de sămânţă şi măreşte Naşterea ta şi o slăveşte pe dânsa, cântând cu credinţă: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ziditorul a toate şi Domnul Cel mai presus de Dumnezeire, luând chipul nostru dintru tine, Prealăudată şi îndumnezeindu-l, întru Înălţime şade împreună cu Tatăl şi cu Dumnezeiescul Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Fecioară, Ceea ce eşti Bucuria îngerilor, umple de bucurie cugetul meu cel mâhnit şi în lene cufundat.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Cu focul cel nesuferit...

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca Ceea ce eşti toată Bună şi de aproape te-ai făcut Împăratului tuturor, de Dumnezeu Născătoare, umple-mă de fapte bune, pe mine cel ce vieţuiesc întru răutate şi în lene îmi sfârşesc toată viaţa, ca să te slăvesc întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe mine cel îmbrăcat în haina cea frumoasă prin naşterea lui Dumnezeu, aflându-mă cei ce lucrează răutatea, Născătoare de Dumnezeu, de aceea m-au dezbră-cat; ci tu, cu haine Dumnezeieşti, mă luminează prin pocăinţă cu rugăciunile tale, Fecioară.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Vrăjmaşul se ispiteşte a mă înghiţi cu păcatele; ci tu, Născătoare de Dumnezeu, scoate-mă şi mă izbăveşte din tirania lui, ca să te slăvesc întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cumplita noaptea a păcatelor mă acoperă, Fecioară Preacurată, căci nu am candela care să lumineze sufletul meu cu untul de lemn al facerii de bine; pentru aceasta am şi fost aruncat afară din Cămara cea de sus.

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Cu focul cel nesuferit împreunându-se tinerii cei ce au stătut pentru buna credinţă şi de văpaie nevătămându-se, Dumnezeiască cântare au cântat: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a.

Irmos:

Minune Nouă şi lui Dumnezeu Cuviincioasă, că prin Uşa Fecioarei cea încuiată arătat a trecut Domnul, gol întru intrare şi purtător de Trup S-a arătat întru ieşire Dumnezeu şi a rămas Uşa Încuiată; pe Aceasta negrăit, ca pe Maica lui Dumnezeu, o mărim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe mine cel stricat la minte, cel stricat la suflet şi la ştiinţă, cel întinat cu răutatea şi arătat gol de toate bunătăţile, nu mă trece cu vederea, Fecioară Nestricată şi fără prihană; ci, cu lucruri de bună cuviinţă mă împodobeşte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Umplutu-m-am de rele, umplutu-m-am de gânduri care mă înstrăinează de la Tine, Iubitorule de oameni. Pentru aceasta şi suspin şi strig: pe mine cel ce mă pocăiesc, primeşte-mă şi să nu mă lepezi, Făcătorule de bine Mult Milostive, pentru rugăciunile Celeia ce Te-a născut pe Tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Să mă izbăvesc cu rugăciunile tale, Fecioară cu totul fără de prihană, de toată mânia, de patimile cele aducătoare de moarte, de gheena cea cumplită şi de foc, de oamenii nedrepţi, de vrăjmaşii cei răi, eu care alerg la Acoperământul tău şi te chem întru ajutor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ca o Maică a lui Dumnezeu, roagă pe Domnul Dumnezeu şi Împăratul, Cel Ce S-a născut din tine, ca să mă izbăvesc de toată groaza şi de obiceiul cel rău, eu robul tău, Curată Stăpână, cel ce mă nădăjduiesc spre tine din pântecele maicii mele.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea.

Scaun cu totul de aur al Împăratului şi Rai cu totul Înflorit te-ai arătat Născătoare de Dumnezeu Preacurată; că pe Dumnezeu în pântecele tău purtându-L, bine ne miresmeşti pe noi cu Dumnezeieştile daruri. Pentru aceea toţi pe tine, Maică a lui Dumnezeu cu adevărat te propovăduim de-a pururea şi te mărim.

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, sambata seara, glasul al 3-lea

Vizualizari: 804

Id: 25426

Imagine:

Share:

Iisus-Hristos
Sfinții zilei
Căutare

2. Căutare rapidă - cuvânt:

Știri ortodoxe
Recomandări:
noutati-ortodoxe.ro - Știri și informații din viața bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferințe, apariții editoriale.
maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.