www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugăciuni, filme, cărți, conferințe ortodoxe

Canon de rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria la Sarbatoarea Adormirii Sfantului Apostol si Evanghelist Ioan

Canon de rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria la Sarbatoarea Adormirii Sfantului Apostol si Evanghelist Ioan

Cântarea 1, glasul al 2-lea.

Irmosul:

În adânc a aşternut de demult toată oastea lui Faraon, puterea cea prea într-armată; iar întrupându-Se Cuvântul a pierdut păcatul cel prea rău, Domnul cel Preamărit, căci cu Slavă S-a preamărit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dumnezeu, alegându-te ca pe o Frumoasă, ca pe o Împodobită şi ca pe cea cu totul fără prihană între femei, în pântecele tău cel Preacurat S-a sălăşluit. Pe Acela roagă-L, Fecioară, de vina greşelilor să mântuiască pe toţi cei ce te laudă pe tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Precum zice Psalmistul: stătut-ai, Fecioară Împărăteasă, de-a dreapta Împăratului Celui ce a Răsărit din pântecele tău. Pe Acela roagă-L, Mireasă a lui Dumnezeu, ca să mă învrednicească de şederea cea de-a dreapta în ziua răsplătirii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce ai născut pe Hristos, Ploaia Cea Cerească, care a înnoit firea omenească cea înţelepţită prin cele netrebnice, arată şi sufletul meu cel înţelenit a fi roditor, Dumnezeiască Mireasă.

 

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Înflorit-a pustiul ca şi crinul, Doamne, Biserica păgânilor cea stearpă prin venirea Ta; întru care s-a întărit inima mea.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Întru mine, omul, îmbrăcându-Se Ziditorul, a ieşit din pântecele tău, Preacurată, dăruind haina nestricăciunii celor ce s-au golit prin fapte netrebnice.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Născut-ai, Stăpână, pe Dumnezeu Cuvântul Cel Preacinstit. Pe Acela neîncetat roagă-L să se milostivească spre smeritul meu suflet, cel mâhnit de necinstirile dezmierdărilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Vindecă, Preacurată, rănile sufletului meu; şi smerită inima mea, cea otrăvită de veninul şarpelui, tămăduieşte-o cu doctoria ta cea lucrătoare.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Venit-ai din Fecioară, nu sol nici înger, ci Tu Însuţi Domnul Te-ai Întrupat şi m-ai mântuit pe mine, tot omul. Pentru aceasta strig Ţie: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Rourează-mi mie Stăpână picătura umilinţei, ca să scoată toată arderea inimii mele şi să potolească pornirile cele înşelătoare ale nedumeririi mele.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe mine, cel vătămat cu arma desfătării şi care zac rănit, nu mă trece cu vederea, Preacurată, ci mă vindecă cu suliţa şi cu Sângele Fiului tău şi Dumnezeului nostru, Cel Ce S-a Răstignit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce te-ai îmbogăţit cu stăpânia a toată făptura, pe mine cel cumplit sărăcit învredniceşte-mă de Dumnezeiescul dar, ca să te măresc pe tine ca pe o Bună a mea Folositoare Preacurată.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Mijlocitor Te-ai făcut lui Dumnezeu şi oamenilor, Hristoase Dumnezeule. Că prin Tine, Stăpâne, către Părintele Tău, Începătorul Luminii, din noaptea necunoştinţei aducere am aflat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce ai născut Calea vieţii, la calea cea dreaptă povăţuieşte-mă, Preacurată, pe mine cel ce fără de pricepere sunt abătut şi căzut în prăpastie cumplită.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu minte nemulţumitoare înstrăinându-mă pe mine de la Dumnezeu şi rătăcindu-mă în latura patimilor cea îndepărtată, cu desfrânare am vieţuit. Şi mă întoarce şi mă mântuieşte prin rugăciunile tale, Fecioară.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu apele tale cele de viaţă curgătoare, adapă pe robul tău cel aprins de văpaia păcatelor şi ars de năvălirile demonilor, Fecioară Maică Preacurată.

 

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

În adâncul greşelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat; din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Să nu mă arăţi demonilor bucurie la judecata ce va să fie, Stăpână; ci îmblânzeşte pe Judecătorul şi Fiul tău, ca să caute cu bunătate spre mine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu cugetele şi cu faptele mele cele viclene şi fărădelegile, pe Tine, Doamne, pornindu-Te spre mânie, îţi aduc pe Maica Ta spre îmblânzire. Dar, îndurându-Te, mântuieşte-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Scapă-mă de osândă, Stăpână, pe mine cel ce sunt osândit cu greşelile mele, ca Una care ai născut pe Judecătorul şi Dumnezeul tuturor, Prealăudată.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu, a tiranului celui călcător de lege, înaltă văpaie a ridicat; dar cinstitorilor de Dumnezeu tineri a trimis roua Duhului, Hristos, Cel Ce este binecuvântat şi preamărit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tăria mea şi Lauda şi Mântuirea şi Folositoare Tare şi Zid Nebiruit fiind, Stăpână, bate pe demonii cei ce se războiesc asupra mea, care întotdeauna caută să mă omoare.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din Feciorescul tău sânge, întrupând pe Dumnezeu, Fecioară, ai îndumnezeit neamul omenesc. Pentru aceasta, prin rugăciunile tale, izbăveşte-mă pe mine cel spurcat de patimi şi stricat de meşteşugirile vrăjmaşului.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cuptorul mai înainte a închipuit naşterea ta, Preacurată; căci pe tineri nu i-a ars, precum nici pântecele tău nu l-a ars Focul Cel de Neîndurat. Pentru aceasta mă rog ţie, scapă pe robul tău de focul cel veşnic.

 

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Cuptorul cel cu foc oarecând în Babilon, lucrările şi-a despărţit prin Dumnezeiasca poruncă; pe haldei arzând, iar pe credincioşi răcorind, pe cei ce cântau: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Râvneşte celor bune, de cele rele îndepărtându-te, prin lucrarea Dumnezeieştilor fapte, având pe Maica lui Dumnezeu şi Folositoarea tuturor cea Neruşinată, Rugătoare pentru tine, suflete al meu, ca pe o Milostivă şi de oameni Iubitoare.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dezlegat-ai de legătura osândirii celei de demult omenirea, de Dumnezeu Născătoare. Pentru aceasta mă rog ţie, dezleagă toată legătura răutăţii inimii mele, Preacurată, legându-mă de Dumnezeiasca dragoste a Ziditorului.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Raza Slavei Tatălui născând-o, luminează inima mea ceea ce se mâhneşte pentru necinstirea greşelilor, Născătoare de Dumnezeu; şi Slavei celei pururea veşnice, mă arată părtaş, ca să te slăvesc pe tine cu credinţă.

 

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Fiul Părintelui Celui fără de început, Dumnezeu şi Domnul, Întrupându-Se din Fecioară, S-a arătat nouă, ca să lumineze cele întunecate şi să adune cele risipite. Pentru aceasta, pe Născătoarea de Dumnezeu cea Prealăudată, o mărim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Gustând Adam din rodul pomului celui oprit, moarte cu amărăciune a cules: iar Fiul tău pe Lemn pironindu-Se, a izvorât lumii dulceaţa nemuririi. Pentru aceasta te cinstim, Preacurată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Împărăteasă eşti, Fecioară, ca Ceea ce mai presus de cuvânt ai născut pe Împăratul şi Domnul, Cel Ce a stricat împărăţiile iadului. Pe Acela neîncetat roagă-L să învrednicească de Împărăţia cea de sus, pe toţi cei ce te cinstesc pe tine, Preacurată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Îmbunătăţeşte, Stăpână, smerită inima mea cea înrăutăţită de vătămarea dezmierdărilor, ca Ceea ce ai născut pe Cel Bun şi eşti cu totul Bună şi-mi deschide uşile cele bune ale pocăinţei.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea...

Ca Una care ai Întrupat pe Cuvântul Cel Milostiv şi Îndurat, Stăpâna tuturor, miluieşte pe toţi cei ce aleargă la tine şi-i izbăveşte de ispite şi de boli, de toată răutatea şi de focul cel veşnic; ca să mărim cu mulţumire bogăţia îndurărilor tale celor multe şi mila cea nemăsurată şi să strigăm către tine întotdeauna: nu înceta a te ruga lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce laudă naşterea ta, Preacurată.

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria la Sarbatoarea Adormirii Sfantului Apostol si Evanghelist Ioan

Vizualizari: 911

Id: 26091

Imagine:

Share:

Iisus-Hristos
Sfinții zilei
Căutare

2. Căutare rapidă - cuvânt:

Știri ortodoxe
Recomandări:
noutati-ortodoxe.ro - Știri și informații din viața bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferințe, apariții editoriale.
maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.