www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugăciuni, filme, cărți, conferințe ortodoxe

Canon de rugaciune catre Sfantul Cuvios Ioan Casian

Canon de rugaciune catre Sfantul Cuvios Ioan Casian

Troparul Sfântului Cuvios Ioan Casian, glasul al 8-lea:

Întru tine, părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci, să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioase Părinte Ioan, duhul tău.

 

Cântarea 1, glasul al 2-lea. Irmos: Întru adânc a aşternut...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Încununându-ţi viaţa cu Dumnezeieşti fapte bune, Cuvioase Ioan Casian, ai purces către Dumnezeu, Căruia te rugăm să ceri izbăvire de greşeli, pentru noi, cei ce lăudăm cu credinţă sfântă mutarea ta.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu aplecarea cea în tot chipul către Dumnezeu, te-ai ferit de bolile cele tulburătoare, vrednicule de sfinţenie şi te-ai făcut lumină, îndumnezeindu-te prin împărtăşirea cu cele fără de materie. Pentru aceasta te cinstim şi prăznuim sfântă pomenirea ta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Făcutu-te-ai doctor sufletelor, Fericite Ioan Casian, îndreptând prin har, cu Dumnezeieştile tale învăţături, cugetele sihaştrilor şi arătându-le calea cea mai bună, care duce la Viaţa Cea Veşnică, purtătorule de Dumnezeu, preafericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai presus de toată făptura văzută şi nevăzută, te-ai arătat, Preacurată; că ai născut pe Ziditorul, precum a binevoit a Se Întrupa în pântecele Tău. Pe Acela roagă-L, cu îndrăzneală, să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Înflorit-a pustiul...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Hristos, Lumina celor din întuneric, te-a arătat pe tine, prealăudate, stea întru înălţime luminătoare Bisericii, podoabă sihaştrilor, preaînţeleptule părinte.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Urmând Celui Ce a primit Crucea şi a mântuit lumea, Preamărite Ioan Casian, te-ai răstignit lumii şi patimilor, biruind vicleniile demonilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Umplându-ţi-se inima de înţelepciune, preaînţeleptule, ai izvorât adânc de învăţătură, prin Duhul Sfânt adăpând cetele sihaştrilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tămăduieşte, te rog Preacurată, prin Dumnezeieştile tale mijlociri, sufletul meu, care s-a bolnăvit de patimile şi de năvălirile de tot felul ale demonilor celor vrăjmaşi.

Irmosul:

Înflorit-a pustiul ca şi crinul, Doamne, Biserica din păgâni, cea stearpă, prin venirea Ta, întru care s-a întărit inima mea.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Venit-ai din Fecioară...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin nevoinţele tale supunând săltările trupului, cuvioase, ai descoperit cu sfinţitele tale învăţături toate vicleniile şi cursele înşelătorului.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De bunăvoie mort făcându-te pentru lume, ai primit drept moştenire Viaţa Cea Viitoare; şi ai scris carte spre povăţuirea şi desăvârşirea călugărilor, pururea pomenite Ioan Casian.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sălăşluitu-s-a harul Duhului în sufletul tău, preafericite; şi te-ai arătat mai presus de toate simţirile trupului şi de cursele înşelătorului foarte cunoscător.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

În chip de negrăit ai născut pe Cel mai presus de vreme, făcându-Se sub vreme, Care a luminat pe cuvioşii cei ce au biruit prin credinţă şi a smerit pe şarpele, începătorul răutăţii, Preacurată Fecioară.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Mijlocitor Te-ai făcut...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răpitu-te-ai, purtat fiind de faptele tale cele bune, de Dumnezeu insuflate; şi te-ai odihnit, bucurându-te, în Locaşurile cele Cereşti, culegând răsplătirile potrivite cu ostenelile tale.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu neprihănit cuget văzând, ca printr-o oglindă, Frumuseţea lui Hristos, ai stat nemişcat ziua şi noaptea, primind de acolo arătările cele Dumnezeieşti, pururea pomenite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Adăpându-te din izvoarele lacrimilor, purtătorule de Dumnezeu părinte, ca un pom cu cunună înaltă, ai adus roade faptele cele bune care veselesc Dumnezeieşte cugetele tuturor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Răsărind din tine Viaţa Cea mai presus de cuget, Fecioară, a ucis pe vrăjmaşul, cel ce ne-a omorât pe noi toţi; şi ai dat Viaţă lumii, care neîncetat te laudă pe tine.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: De adâncul greşelilor...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe calea cea strâmtă ai umblat, părinte şi prin cuvintele tale ai arătat-o pe ea tuturor; pe care cei ce umblă cu binele, intră întru Desfătarea Raiului.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viaţa ta a fost cuvioasă şi sfârşitul fericit şi cinstit, părintele nostru Ioan Casian, împreună grăitorule cu Sfinţii îngeri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Somnul leneviei l-ai lepădat şi priveghind în cugetări adânci la cele Dumnezeieşti şi în fapte, ai vieţuit pe pământ îngereşte, de Dumnezeu purtătorule, fericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe o Desăvârşită, ca pe o Preafrumoasă dorindu-te Iisus, Făcătorul Frumuseţii, S-a născut din tine cu Trup, Preacurată; şi m-a îndumnezeit pe mine, din milostivirea S-a cea nemăsurată.

Irmosul:

De adâncul greşelilor fiind înconjurat chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat; din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă.

 

CONDAC, glasul 3-lea.

Făcându-te cuvios, te-ai dat lui Dumnezeu şi luminându-te cu faptele cele bune, Mărite Ioan Casian, ca un soare ai strălucit, cu lumina învăţăturilor tale celor Dumnezeieşti, luminând inimile credincioşilor celor ce pururea te cinstesc. Pentru aceasta cu dinadinsul, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, pentru cei ce te laudă pe tine, cu dragoste fierbinte.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Porunca cea protivnică...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndumnezeit fiind cu totul prin plecările cele prealuminate, luminător neapus te-ai arătat, de Dumnezeu înţelepţitule. Pentru aceasta ai fulgerat cuvântul cel mântuitor, care luminează înţelegerile noastre, ale tuturor celor ce te lăudăm pe tine.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Limba ta ca o trestie întingându-se în cerneală, a scris arătat Legea cea mântuitoare şi a pus-o izvod, cu care se îndreptează toate adunările călugărilor, pururea bucurându-se, preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înţelegeri mântuitoare şi graiuri care gonesc din inimă necunoştinţa, din destul ai izvorât, cuvioase părinte, de Dumnezeu înţelepţitule. Pentru aceasta cu credinţă cinstindu-te, săvârşim preasfântă pomenirea ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Făcutu-te-ai Cămară a Dumnezeieştii Slave şi Scaun în chip de foc, pe care S-a odihnit Cuvântul, Întrupându-Se din bunătatea Sa cea desăvârşită. Pe Acela roagă-L, Preacurată, să se milostivească şi să ne miluiască pe noi.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Dumnezeu, Cel Ce S-a pogorât...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind ca o stea cu cuvântul şi cu fapta, Părinte Ioan Casian, ai luminat toate marginile pământului; dând la o parte negura necunoştinţei şi îndemnând totdeauna a cânta: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Murind, ai apus ca un soare, preafericite, lăsând în urma ta, ca nişte raze de lumină neapuse, cuvintele tale care luminează sufletele noastre, ale celor ce săvârşim cu credinţă sfânta pomenirea ta, preafericite părinte, purtătorule de Dumnezeu.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Dezlegat fiind acolo de trup, preafericite, te desfătezi nespus de Frumuseţile Cele Duhovniceşti şi te-ai făcut vrednic să priveşti ceea ce Oştile îngerilor privesc, cântând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arătatu-te-ai mai Desfătată decât Ccerurile, Fecioară, că în chip de nespus ai încăput pe Cel Neîncăput şi în chip de negrăit ai născut pe Cel îndoit cu firile, dar având, cum se cuvine lui Dumnezeu un Singur Ipostas.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Dumnezeu, Cel Ce S-a pogorât în cuptorul cel cu foc, la tinerii iudei şi văpaia întru răcoreală a prefăcut-o, ca pe Domnul lăudaţi-L lucrurile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Fiul Părintelui...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tărie s-a dat ţie de la Dumnezeu ca să pierzi căpeteniile stăpânitorului lumii; pentru aceea făcând cu adevărat vitejie mare, părinte, de Dumnezeu purtătorule, te-ai numărat cu Cetele cuvioşilor, bucurându-te.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un trandafir cu mireasmă plăcută, Sfinte Pteacuvioase Părinte Ioan Casian, cuvintele de Dumnezeu insuflate ale Dumnezeieştii tale limbi ne răspândesc nouă bun miros. Că tu te-ai făcut miros plăcut lui Dumnezeu, Celui Ce S-a Întrupat pentru noi, din mila cea nemăsurată, preacinstite, purtătorule de Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Să săltăm, oamenilor, dănţuind duhovniceşte, veselindu-ne acum întru pomenirea Sfântului Ioan Casian; să cântăm lui Dumnezeu cu laudă, Celui Ce este Minunat întru sfinţi şi sfinţeşte pe cei ce-L cinstesc pe Dânsul cu credinţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Înnoit-ai firea strămoşului, care era stricată, născând mai presus de fire pe Ziditorul a toată firea şi Fecioară rămânând; pe Care văzându-L odinioară spânzurat pe Cruce, te văitai, Preasfântă Maică Fecioară.

Irmosul:

Fiul Părintelui Celui fără de început, Dumnezeu şi Domnul, Întrupându-Se din Fecioară, S-a arătat nouă, ca să lumineze pe cele întunecate şi să adune pe cele risipite. Pentru aceasta pe Născătoarea de Dumnezeu cea Prealăudată să o mărim.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat...

Ajungând la cuvioşie, te-ai dăruit lui Dumnezeu şi luminat fiind cu felurite bunătăţi, fericite Ioan Casian, ai strălucit ca soarele, luminând neîncetat cu Lumina Dumne­zeieştilor tale învăţături inimile tuturor celor ce te cinstesc. Roagă-te neîncetat lui Hristos, pentru cei ce cu dragoste fierbinte te laudă pe tine.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat...

Către Născătoarea de Dumnezeu, acum cu osârdie să alergăm noi păcătoşii şi smeriţii şi cu pocăinţă să cădem, strigând din adâncul sufletului: Stăpână milostiveşte-te spre noi; sârguieşte că pierim de mulţimea păcatelor, nu întoarce pe robii tăi deşerţi; că numai pe tine Ajutătoare te avem.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat...

Pe Tine, Cel Ce Te-ai născut din Tatăl Cel fără de început, văzându-Te pe Cruce spânzurat, Ceea ce Te-a născut fără de durere, Hristoase, a strigat: vai mie, Preaiubite Iisuse! Cum ai fost Răstignit de bună voie acum, Fiule, de cei fărădelege, Cel Ce eşti Slăvit de îngeri, ca un Dumnezeu? Te laud pe Tine, Îndelung Răbdătorule.

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune catre Sfantul Cuvios Ioan Casian

Vizualizari: 678

Id: 25463

Imagine:

Share:

Iisus-Hristos
Sfinții zilei
Căutare

2. Căutare rapidă - cuvânt:

Știri ortodoxe
Recomandări:
noutati-ortodoxe.ro - Știri și informații din viața bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferințe, apariții editoriale.
maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.