www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugăciuni, filme, cărți, conferințe ortodoxe

Canon de rugaciune catre Sfantul Ierarh Nichifor Marturisitorul, Patriarhul Constantinopolului

Canon de rugaciune catre Sfantul Ierarh Nichifor Marturisitorul, Patriarhul Constantinopolului

Troparul Sfântului Ierarh Nichifor Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului, glasul al 4-lea:

Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Nichifor, roagă pe Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

 

ntarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Adâncul Mării Roşii cu urme neudate, pedestru trecându-1 Israel cel de demult, cu mâinile lui Moise în chipul crucii, puterea lui Amalic în pustiu a biruit.

Stih: Sfinte Părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe faţă ai arătat că fapta este suire privirii. Pentru că în dreptându-ţi sufletul cu fapte, Nichifore preafericite, preaales l-ai întraripat către privirea cea desăvârşită.

Stih: Sfinte Părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiindu-ţi cuvântul înfrumuseţat cu faptele şi viaţa, ţi s-a arătat împodobită cu cuvântul, cuprinsule de Dumnezeu Nichifore. Pentru aceasta Hristos te-a pus pe tine pe scaunul cel preaînalt.

Stih: Sfinte Părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Leon ticălosul, bolind de eresul lui Mamona şi lovindu-se de tine ca de o piatră tare, s-a sfărâmat. Şi unirea înţelepciunii tale s-a făcut un lucru minunat, Sfinte Nichifore.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Omorându-ţi cugetele cele de pe pământ prin ajunare şi sufletul îndreptându-ţi cu sârguinţă, Nichifore de Dumnezeu insuflate, ai ajuns către limanurile odihnei celei neînvăluite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tămăduit-ai zdrobirea omenirii, Preacurată şi ai născut pe Făcătorul a toată lumea, Care ne-a ridicat pe noi, cei ce eram surpaţi prin căderea strămoşilor, Mireasă a lui Dumnezeu.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu întru înţelepciune...

Stih: Sfinte Părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobindu-ţi viaţa cu chipurile virtuţilor şi făcându-te luminător, purtând arătat cuvânt de viaţă, ai păstorit turma lui Hristos cea preasfântă.

Stih: Sfinte Părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Limba ta cea grăitoare de Dumnezeu şi înfocată şi dumnezeiască a ars eresurile cele spinoase cu focul cel înţelegător, de Dumnezeu înţelepţite, pururea pomenite, Părinte Nichifore.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu iubire de înţelepciune ai încercat adâncul înţelepciunii şi cu împletiturile dogmelor tale, în chip vădit ai sugrumat pe cei ce se leapădă de chipul lui Hristos, vrednicule de minune.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mărturisind pe Cel mai înainte de veci împreună fără de început cu Tatăl, că S-a născut din pântecele tău în vremurile cele de pe urmă, te mărim pe tine, cu adevărat Maică a lui Dumnezeu, Preacurată.

Irmosul:

Nu întru înţelepciune şi în putere şi în bogăţie ne lăudăm; ci întru Tine înţelepciunea Tatălui Cea ipostatnică, Hristoase. Că nu este Sfânt afară de Tine, lubitorule de oameni.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Ridicat pe Cruce văzându-Te Biserica pe Tine, Soarele dreptăţii, a stat întru a sa rânduială, precum se cuvine, strigând: Slavă puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dumnezeiască putere ai zdrobit fălcile celor necredincioşi, biruindu-i pe ei cu cuvântul Tău cel întărit şi ai învăţat să cinstească dumnezeiasca icoană a Mântuitorului, arătătorule de cele sfinte.

Stih: Sfinte Părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu mărturisirea arătat ai luminat dumnezeiasca preoţie, Părinte Nichifore; fiind închis de cruzimea lui Leon, învăţătorule al tainelor, de Dumnezeu cuprinsule.

Stih: Sfinte Părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Bărbăteşte stând pentru cinstirea dogmelor dreptei credinţe a cinstitei Biserici, cu biciul cuvintelor tale ai gonit pe lupii care amestecau credinţa cea adevărată, Sfinte Nichifore.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un rai făcându-ţi inima ta, lemnul vieţii ai odrăslit în mijlocul acesteia, tuturor arătând cuvântul credinţei, Părinte Nichifore, de Dumnezeu insuflate.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Cuvântul lui Dumnezeu Cel mai înainte fără de trup, născându-L Întrupat, Prealăudată, ceea ce eşti plină de daruri, ai înnoit lumea. Pentru aceasta pe tine te cinstim cu dreaptă credinţă, Mireasă a lui Dumnezeu.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Tu, Doamne, Lumina mea în lume ai venit, Lumina cea Sfântă, Care întorci dintru întunericul necunoştinţei, pe cei ce Te laudă pe Tine cu credinţă.

Stih: Sfinte Părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având minte curată, suitoare în ceruri, ai cules floarea cea neveştejită a cunoştinţei şi a înţelepciunii, preafericite Nichifore.

Stih: Sfinte Părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având cuvânt lucrător şi viaţă fără prihană, strălucind ca soarele, luminezi întărirea Bisericii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vindecări sufletelor dreptcinstitorilor ai dat cuvintele tale, arătătorule de cele dumnezeieşti; iar pământul rău credincioşilor, l-ai răsturnat cu dogmele.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Dezlegare blestemului strămoaşei te-ai făcut, Preacurată, căci ai zămislit pe Cel Ce ne-a încununat pe noi cu dumnezeieştile binecuvântări.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas...

Stih: Sfinte Părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un luminător luminând Biserica cu razele Duhului, te-ai arătat stâlp cu înălţime cerească şi nor povăţuitor către moştenirea cerului, cugetătorule de Dumnezeu, Sfinte Părinte Nichifor.

Stih: Sfinte Părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Preaales ţi-ai dat toată viaţa ta lui Dumnezeu, părinte fericite. Pentru aceea ai fost pus stăpânitor peste toată lumea, descoperitorule de cele sfinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cuvântul tău cel de Dumnezeu insuflat, cu sabia Mângâietorului cea cu două ascuţişuri, rupe împletiturile eresurilor celor fără de Dumnezeu, iar lumina adevărului o arată tuturor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Legile firii minunat se dezleagă, căci Fecioara zămislind fără ispită de nuntă, pe Ziditorul Domnul tuturor, L-a născut Prunca şi L-a alăptat.

Irmosul:

Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă, Doamne, Biserica strigă către Tine, de sângele demonilor curăţindu-se cu sângele cel curs prin milostivire din coasta Ta.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi lumii...

Ca unul ce ai primit de la Dumnezeu cunună de biruinţă astăzi din cer, o, Părinte Nichifore, izbăveşte pe cei ce cu credinţă te cinstesc pe tine ca pe un ierarh împreună şi învăţător.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

În cuptorul persienesc tinerii lui Avraam, cu pofta dreptei credinţe, mai vârtos decât cu văpaia focului fiind aprinşi, au strigat: Bine eşti cuvântat în Biserica slavei Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Locaş însufleţit al Dumnezeului celui viu te ştim pe tine, având în sineţi cunoştinţa Treimii ca pe un sfeşnic de aur luminos, cântând: Bine eşti cuvântat în Biserica slavei Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Bârfelile ereticilor le-ai făcut să înceteze, Sfinte Nichifore, plecând să cinstească chipul lui Hristos, pe toţi cei ce strigă: Bine eşti cuvântat în Biserica slavei Tale, Doamne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Având bogăţia înţelepciunii şi vieţuire dumnezeiască, trecând peste toată simţirea, prin cuget ai vorbit cu Hristos, strigând: Bine eşti cuvântat în Biserica slavei Tale, Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Nedespărţind cele unite, nici amestecându-le, pe Cuvântul, Cel Ce S-a întrupat din tine, Îl cunoaştem un Hristos, strigând: Binecuvântată eşti tu între femei, Stăpână Preacurată.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe tinerii cei binecredincioşi...

Stih: Sfinte Părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind mântuit cu sângele lui Hristos, ai suferit prin cuget moartea cea pentru El, căci ai răbdat mucenicia cunoştinţei de sine, luminându-te cu harul mărturisirii şi strigând: pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind curăţit cu trupul şi cu sufletul, ai pus cuvânt pentru Cuvântul Cel a toate văzător, arătându-L pe Dânsul, că a fost mai înainte neîntrupat şi fără de început şi pe urmă prin milostivire S-a făcut om şi strigai: pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Ca să dobândeşti moştenirea cea cerească şi laudă neschimbată, părinte mărite, ai părăsit strălucirea cea lesne vestejitoare, suferind toată amărăciunea izgonirii şi strigând: pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preacuratul Mirele Cel înţelegător aflându-te pe tine Singură, Preacurată, Crin cu preabun miros, Floare prea frumoasă şi Cămară de Mire luminoasă, te-a primit, Mireasă Preacurată. Pentru aceasta pe tine, Fecioară, te lăudăm şi te preaînălţăm întru toţi vecii.

Irmosul:

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe tinerii cei binecredincioşi în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită iar acum lucrată; pe toată lumea ridică să-ţi cânte ţie: pe Domnul lucrurile lăudaţi-L şi-L prea înălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Hristos, piatra cea netăiată...

Stih: Sfinte Părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dezlegându-se oglinzile şi arătându-se adevărul, ai aflat sfârşitul cel fericit cu privirea frumuseţii celei nepieritoare, de care acum îndestulându-te, adu-ţi aminte de noi cu rugăciunile tale.

Stih: Sfinte Părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înconjurând dumnezeiescul sicriu al purtătorului de Dumnezeu Nichifor, veniţi purtătorilor de Hristos, cu osârdie să-l lăudăm pe dânsul, ca pe un purtător de biruinţă şi praznicul lui cu veselie să-l prăznuim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

După ce te-ai nevoit cu toată bunătatea, sfinţite mucenice, la sfârşitul nevoinţelor te-ai arătat împodobit cu cununa mărturisirii, cu care fiind înfrumuseţat, stai acum înaintea Stăpânului tău.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiind încredinţaţi toţi credincioşii, cu laude te cinstim pe tine, Fecioară, ca pe Ceea ce eşti Rădăcină şi Izvor şi Pricinuitoare nestricăciunii noastre, căci tu ne-ai izvorât nouă nemurirea cea înfiinţată.

Irmosul:

Hristos, Piatra cea netăiată de mână, cea din capul unghiului, din tine, Muntele cel netăiat, Fecioară, S-a tăiat, adunând firile cele osebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

 

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău...

Cetele patriarhilor, cu laude şi cu cântări cinstesc pomenirea ta, Sfinte Nichifore. Căci au luat adaos sufletul tău cel mărit; drept aceea şi cinstita Biserică mărindu-te astăzi, laudă pe Împăratul, pe Unul, Iubitorul de oameni.

 

Iar de va fi Post:

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău...

Maică a lui Dumnezeu pe tine te ştim toţi, ceea ce te-ai arătat Fecioară cu adevărat şi după naştere, noi cei ce cu dragoste alergăm la a ta bunătate, că pe tine te avem păcătoşii folositoare, pe tine una, cea cu totul fără prihană, te-am câştigat întru ispite mântuire.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău...

Maica Ta cea Preacurată, Hristoase, văzându-Te mort întins pe Cruce, striga: Fiul meu Cel dimpreună fără de început cu Tatăl şi cu Duhul, ce este această a Ta nespusă orânduială, prin care ai mântuit înţeleaptă zidirea a preacuratelor mâinilor Tale.

Categoria: Canoane

Cautare:

Canon de rugaciune catre Sfantul Ierarh Nichifor Marturisitorul, Patriarhul Constantinopolului

Vizualizari: 236

Id: 29198

Imagine:

Share:

Iisus-Hristos
Sfinții zilei
Căutare

2. Căutare rapidă - cuvânt:

Știri ortodoxe
Recomandări:
noutati-ortodoxe.ro - Știri și informații din viața bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferințe, apariții editoriale.
maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.