www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugăciuni, filme, cărți, conferințe ortodoxe

Canon de rugaciune catre Sfantul Proroc Zaharia

Canon de rugaciune catre Sfantul Proroc Zaharia

Troparul Sfântului Proroc Zaharia, glasul al 2-lea:

A prorocului Tău, Doamne, Zaharia pomenire prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Să cântăm Domnului...

Stih: Sfinte Prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având pe Dătătorul de lumină ascultând rugăciunile tale, dă-mi mie lumină, Dumnezeiescule Proroc Zaharia.

Stih: Sfinte Prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind împodobit cu podoabele Dumnezeieştii Frumuseţi, frumuseţea îngerilor o vedeai cu neprihănirea sufletului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind plin de sfinţenie şi de lumină, deopotrivă cu îngerii, cel ce eşti insuflat de Dumnezeu, ai avut pe îngeri împreună vorbitori cu tine şi luminători.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Dezlegatu-s-a blestemul strămoaşei Eva, Preacurată; că născând pe Hristos ai îmbogăţit lumea cu Binecuvântarea.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu este sfânt ca Domnul...

Stih: Sfinte Prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Harul cel de sus te-a umbrit, preaînţeleptule, învăţându-te prin sfinţii îngeri Adâncul Proniei, Dumnezeiasca Ocârmuire şi luminându-te, fericite, prin Sfinţii Îngeri.

Stih: Sfinte Prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învăţandu-te bunătatea cea Dumnezeiască, preafericite, ai fost povăţuit, ca un preacurat purtător de roadă, a locui întru Dumnezeiasca Sfinţenie, în Cetatea cea Preasfântă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Zid Nesfărâmat, Apărarea poporului celui cugetător de Dumnezeu şi Mântuire a sufletelor ai fost, Doamne, precum a vestit mai înainte Proorocul cel Dumnezeiesc.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Zămislirea ta cea fără de prihană şi naşterea cea Nestricată, Născătoare de Dumnezeu, au izbăvit lumea din stricăciune şi din moarte; că ai născut Mântuitor pe Cuvântul Cel Veşnic.

Irmosul:

Nu este sfânt ca Domnul şi nu este drept ca Dumnezeul nostru, pe Care Îl laudă toată făptura; nu este drept afară de Tine, Doamne!

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Cuvinte din Munte Umbros...

Stih: Sfinte Prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lămurit înveţi, preafericite, a cinsti O Fiinţă Luminătoare, Care Străluceşte în Trei Sori şi Care face să sporească propăşirile în toate cele ce sunt.

Stih: Sfinte Prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Car al lui Dumnezeu făcându-te, prorocule şi văzând multele feluri de care ale îngerilor, te-ai învrednicit a le cerceta pe toate, cele ce umblau cu bună rânduială.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un Sfeşnic Sfânt, cu multe lumini, ai văzut, fericite, Semnul Dumnezeieştii Străluciri a străjuirii Celui Ce vede toate, prin care toate se păzesc.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Semnele zămislirii tale, Preacurată, izvodindu-le văzătorii de Dumnezeu proorocii, în multe feluri şi în multe chipuri, prin Taine le-au însemnat cugetătorii de Dumnezeu.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Din noaptea necunoştinţei...

Stih: Sfinte Prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel curat cu inima, care a văzut mai înainte, cu isteţimea gândului, Patima Mântuitorului, după vrednicie să se fericească.

Stih: Sfinte Prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mai presus de fire, îndeamnă prorocul, zicând: bucură-te, Sioane Sfinte, că va veni Împăratul tău Cel Drept, mântuind cu blândeţe.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mărirea proorocilor şi bună cuviinţa bărbaţilor celor grăitori de Dumnezeu luminează lumea cu strălucirea proorociei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Născut din Fecioară, aducându-ne pe noi iarăşi la viaţă, ne-a izbăvit de păcatele cele mai dinainte, făcându-Se pentru noi Om.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Rugăciunea mea voi vărsa...

Stih: Sfinte Prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Plin fiind de dar prorocesc şi în chip minunat povăţuit în cunoştinţa celor ce vor să fie, trimis ai fost să propovăduieşti harul cel viitor şi Ziua Crucii, cea cunoscută Domnului, de Dumnezeu insuflate.

Stih: Sfinte Prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobit fiind cu înţelegere duhovnicească, te-ai învrednicit de darurile cele mai presus de cuget, privind arătări îngereşti, cete, grăiri şi măriri, preafericite; acelea te învăţau Tainele cele Minunate şi Dumnezeieşti.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dobândind făclia faptelor bune, aprinzi lumina cunoştinţei de Dumnezeu, vestind mai înainte pe Făclia Cea Tainică a Întrupării Celei mai presus de cuvânt a Cuvântului, Care va trebui să se arate în chip Strălucitor din Sion, de Dumnezeu insuflate, Porocule Zaharia.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce a întărit cerul, te-a arătat cer duhovnicesc, Născătoare de Dumnezeu, că a iubit Frumuseţea lui Iacov şi din pântecele tău a Răsărit Soarele Dumnezeirii Trupeşte şi a luminat lumea cu har.

Irmosul:

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune necazurile mele; că s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad; şi ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii evreieşti în cuptor...

Stih: Sfinte Prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Peste tot pământul s-a răspândit vestirea ta cea de Dumnezeu insuflată, prrocule şi puterea cuvintelor tale, strigând: Binecuvântat eşti Doamne Dumnezeule în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu totul fiind luminat cu Luminile cele de sus, ai văzut cele viitoare, ca şi cum ar fi fost de faţă. Drept aceea, preafericite, strigai: Binecuvântat eşti Doamne Dumnezeule în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu cântări te cinstesc pe tine, Fecioară, Ceea ce ai cinstit firea omenească cea mai dinainte osândită de demult cu cumplită necinste. Binecuvântat este Rodul pântecelui tău, Preacurată.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Domnul, Cel Ce S-a preaslăvit...

Stih: Sfinte Prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Munte Sion, Cetate Sfântă, Bucură-te foarte! Că Dumnezeiescul Proroc Zaharia cel împreună vorbitor cu îngerii te îndeamnă; dar şi tu, Ierusalime, veseleşte-te întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinte Zaharia, Prorocule, bucură-te foarte, văzându-ţi cuvintele împlinite, pe care le-ai proorocit luminat fiind de Duhul; pe Domnul cântaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

În mijlocul munţilor umbroşi vedeai stând pe îngeri, care te povăţuiau în Taină purtarea de grijă a lui Dumnezeu, cea pentru toţi, mărite prorocule, lăudând pe Hristos în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucură-te, Scaunul cel în chip de foc al Domnului! Bucură-te, Uşă prin care trece Lumina Cea fără de materie! Bucură-te, Nor Uşor, care ai Strălucit pe Soarele dreptăţii în lume, Preacurată Născătoare de Dumnezeu!

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Domnul, Cel Ce S-a Preaslăvit în Muntele cel Sfânt şi în rug de foc a arătat lui Moise Taina Naşterii pururea Fecioarei; lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe tine, Maica lui Dumnezeu...

Stih: Sfinte Prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Toată simţirea lăsând-o înţeleptule, ca un purtător de lumină stai înaintea Minţii Celei Dumnezeieşti şi Preacurate, făcând rugăciuni pentru lume. Pentru aceasta toţi te mărim pe tine, Sfinte Prorocule Zaharia.

Stih: Sfinte Prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Urmând graiurile buzelor tale, arătătorule de cele Dumnezeieşti, chemăm pe Domnul; şi printr-Însul mântuindu-ne, te fericim pe tine, ca pe un Prooroc al Adevărului şi propovăduitor al cucerniciei, Sfinte Zaharia.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fă pe Stăpânul, cu rugăciunile tale, Desăvârşit Milostiv către cei ce săvârşesc cu credinţă sfântul şi însemnatul tău praznic, de Dumnezeu insuflate şi te cinstesc pe tine cu dragoste, ca pe un prooroc şi preaadevărat grăitor de cele Dumnezeieşti.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Adâncimi de Minuni şi Noian de daruri cunoscându-te şi lămurit ştiindu-te pe tine, Preacurată Născătoare de Dumnezeu şi Nădăjduind în ocrotirea ta, neîncetat alergăm către al tău Acoperământ.

Irmosul:

Pe tine Maica lui Dumnezeu Celui Preaînalt şi Neispitită de nuntă, pe tine, Ceea ce ai născut mai presus de minte prin cuvânt pe Adevăratul Dumnezeu, pe cea mai Înaltă decât Preacuratele Puteri, cu doxologii fără de încetare te mărim.

 

SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei tale...

Care purtate de cai, mânate de mâna Dumnezeului tuturor, ai văzut pe slujitorii cei fără de trup, minunate Prorocule Zaharia; cu care împreună bucurându-te, ca un prooroc pururea mărit, roagă-te ca să fim îndrumaţi pe calea Dumnezeieştii cunoştinţe, noi, cei ce săvârşim cu credinţă neîndoielnică preasfinţită pomenirea ta.

 

SEDELNA Praznicului Întâmpinării Domnului, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei tale...

Pe Tine, Cel Ce Te-ai Întrupat din Fecioară, Hristoase, bucurându-se, Te-a primit în braţe Dreptul Simeon, strigând: acumslobozeşte pe robul Tău, Stăpâne. Iar Sfânta Ana cea nevinovată, Prorociţa şi Mărita, mărturisire şi laudă Ţi-a adus Ţie. Şi noi, Dătătorule de viaţă, strigăm către Tine: Slavă Ţie, Celui Ce ai binevoit aşa.

Categoria: Canoane

Cautare:

Canon de rugaciune catre Sfantul Proroc Zaharia

Vizualizari: 204

Id: 29056

Imagine:

Share:

Iisus-Hristos
Sfinții zilei
Căutare

2. Căutare rapidă - cuvânt:

Știri ortodoxe
Calendar Republica Moldova:
Calendar ortodox stil vechi -
Recomandări:
noutati-ortodoxe.ro - Știri și informații din viața bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferințe, apariții editoriale.
maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.