www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugăciuni, filme, cărți, conferințe ortodoxe

Canon de rugaciune catre Sfantul Sfintit Mucenic Antipa, Episcopul Pergamului

Canon de rugaciune catre Sfantul Sfintit Mucenic Antipa, Episcopul Pergamului

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Antipa, Episcopul Pergamului, glasul al 4-lea:

Surpând înşelăciunile celei doleşti, Sfinţite Mucenice Antipa şi călcând puterea demonilor, cu îndrăznire ai mărturisit pe Hristos înaintea luptătorilor împotriva lui Dumne­zeu. Pentru aceasta făcându-te cetăţean întru cele de sus, împreună cu Cetele îngereşti şi aducând doxologie Stăpânului tuturor, pui înainte şi pentru noi rugăciune de mulţumire dăruindu-ne nouă darul tămăduirilor; drept aceea te cinstim pe tine, Sfinte Sfinţite Mucenice Antipa. Roagă pe Hristos Dumnezeu să mântu­iască sufletele noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Adâncul Mării Roşii cu picioare neudate l-a trecut pedestru Israel cel de demult şi cu mâinile lui Moise în chipul Crucii puterea lui Amalic în pustiu a biruit.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antipa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te cu Lumina Harului Celui în Trei Sori, luminează pe cei ce săvârşesc acest luminat praznic al tău şi-i mântuieşte pe ei de întunecarea patimilor, Sfinte Mucenice Antipa.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antipa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvântul lui Dumnezeu te-a arătat pe tine mărturie curată a Patimilor Sale, preaînţelepte, care a stricat credinţa cea rea şi a pierdut toată viclenia demonilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu adevărat după Lege ţi-ai păstorit sfinţita turmă şi ai hră­nit-o la verdeaţa învăţăturilor lui Hristos, părinte; iar acum priveşti de sus, fiind cinstit cu cununa mucenicilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu fulgerele luminii tale Preacurată Fecioară, luminează inima mea cea cuprinsă de noaptea patimilor şi a nenoro­cirilor, ca Ceea ce tuturor în chip de negrăit ai Răsărit pe Soarele dreptăţii.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de Tine...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antipa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izvorât-ai râuri de învăţături, care adăpau pe credincioşi şi uscau apele cele tulburi ale mulţimii zeilor.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antipa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-te cu Puterea Celui ce a ridicat neputinţa noastră, puterea cea demonică ai sfărâmat-o prin chinuire, Prea­mărite Mucenice Antipa.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe cei ce se închinau demonilor, i-ai plecat a se închina lui Dumnezeu Celui Adevărat, Care pentru bogăţia milostivirii S-a îmbrăcat cu Trup muritor, Cuvioase Antipa.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născut-ai pe Mântuitorul, Care a mântuit pe oameni din robia vrăjmaşului, Preacurată. Pentru aceea cu bună credinţă te mărim.

Irmosul:

Se veseleşte de Tine Biserica Ta, Hristoase, strigând: Tu eşti Puterea şi Scăparea şi Întărirea mea, Doamne.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Ridicat pe Cruce văzându-Te Biserica pe Tine, Soarele dreptăţii, a stat întru a sa rânduială, precum se cuvine strigând: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antipa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împotrivirea celor fărădelege, n-a clintit turnul inimii tale, mucenice purtătorule de chinuri. Drept aceea arzându-te de râvna credinţei, te-ai arătat mai tare decât focul.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antipa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cei biruiţi de somnul necredinţei priveghind, prealăudate, cu învăţăturile Sfântului Duh i-ai deşteptat către înţele­gerea Cunoştinţei Celei Adevărate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Umplutu-te-ai de darurile Duhului prin gura cuvântătorului de Dumnezeu celui rezemat pe piept, de unde ai izvorât Dumnezeieştile învăţături tuturor credincioşilor, cuvioase părinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

După naştere ca şi mai înainte de naştere ai fost păzită Nestricată, Maică Fecioară, că ai născut pe Ziditorul tuturor, Care a luat de bunăvoie din tine Trup omenesc.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Tu, Doamne, Lumină în lume ai venit, Lumina Cea Sfântă, Care întorci din întunericul necunţoştinţei pe cei ce Te laudă pe Tine cu credinţă.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antipa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Suindu-te la muntele virtuţilor, fericite, ai intrat sub norul cel desăvârşit al cunoştinţei şi ai vorbit lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antipa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu împletirile cuvintelor tale, din adâncul necredinţei ai vânat pe oamenii cei rătăciţi şi i-ai mântuit prin har, ierarhe.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Propovăduind Taina cea mare a venirii lui Dumnezeu, sfinţite mucenice, ai micşorat înălţimea idolilor cea fără de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Domnul Cel mai presus de zei fiind în chipul lui Dumnezeu, îmbră­cându-Se cu trupul meu, S-a Sălăşluit în pântecele tău, Preacurată.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antipa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răstignindu-ţi membrele prin înfrânare, ai încununat nevoinţele cele sihăstreşti cu luptele cele muceniceşti, pe care le-ai răbdat cu tăria cugetului, Fericite Mucenice Antipa.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antipa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înaintea divanurilor ai stat, purtătorule de chinuri, propovă­duind Întruparea Celui Ce S-a smerit pentru Tine şi a stat înaintea judecăţii lui Pilat şi a omorât pe vrăjmaşul cu Crucea.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Doritor de omorârea Celui Ce pe Cruce a fost omorât, Dumnezeiescule Antipa, ai intrat în bou de aramă ars şi omorât fiind, te-ai adus jertfă Domnului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sfânt este Domnul Iisus, Cel Ce S-a Sălăşluit în pântecele tău, Fecioară, Cel Ce Se odihneşte întru Sfinţi şi măreşte pe cei ce cu credinţă adevărată Îl slăvesc pe EI, Fecioară.

Irmosul:

Jertfi-voi Ţie, cu glas de laudă, Doamne, strigă către Tine Biserica cea curăţită de sângele demonilor cu Sângele cel curs prin milostivire din coasta Ta.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat...

Împreună şezător pe scaun cu Apostolii şi podoabă arhiereilor te-ai făcut, fericite, muceniceşte mărindu-te ai strălucit ca un soare, luminând pe toţi, Sfinţite Antipa şi risipind noaptea cea adâncă a necredinţei. Pentru aceasta te cinstim pe tine ca pe un Dumnezeiesc Sfinţit Mucenic şi dătător de tămăduiri.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

În cuptorul persienesc tinerii lui Avraam, cu pofta dreptei credinţe, mai vârtos decât cu văpaia focului fiind aprinşi, au strigat: Binecuvântat eşti în Biserica Slavei Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antipa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Închipuind pe cei trei tineri, mucenice mărite, ai stat ca în cuptor în mijlocul măiestriei de aramă, arsă, făcută cu vicleşug, strigând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul meu şi Domnul.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antipa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind înconjurat de toate părţile cu Rouă Dumnezeiască, nu te-ai ars nicicum fiind în mijlocul focului, nici demonilor nu ai jertfit, strigând: Binecuvântat eşti în Biserica Slavei Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antipa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Puterea Dumnezeiască întărind neputinţa vârstei, părinte, ca o nicovală tare ai alergat către privelişte, strigând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul meu şi Domnul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Împodobit fiind cu Dumnezeiescul har al ierarhiei, iarăşi te-ai înfrumuseţat şi cu porfira sângelui tău, înţelepte şi ai alergat către Împărăţia cea de sus, bucurându-te.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Din sângiuirile tale cele Fecioreşti, Doamnă, S-a Întrupat Cuvântul Cel împreună fără de început cu Tatăl, ca să îndrepteze zdrobirea noastră: Binecuvântată eşti tu între femei, Preacurată Stăpână.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Mâinile întinzindu-şi Daniel...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antipa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Acum nu vezi ca prin oglindă, nici prin ghicitură binele cel desăvârşit, căci au trecut vedeniile, ci faţă către faţă, cu bucurie strigând Celui Ce te-a mărit: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antipa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine oaia cea Dumnezeiască a Păstorului Celui Mare, Hristos, care ai păstorit bine turma Lui, Preaînţelepte Antipa, te-au ars de tot în foc cei fărădelege ca pe un miel şi tu strigai: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antipa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Paşii inimii tale sprijinindu-i pe piatra Dumnezeieştilor Porunci, nu te-ai clintit de vânturile chinurilor celor cumplite, nici de înecarea loviturilor, Sfinte Sfinţite Mucenice şi Preaînţelepte Antipa, cântând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Cu adevărat ai câştigat Slava lui Hristos, Mucenice Antipa Prea­înţelepte şi îndoită cunună ai primit, ca un păstor întru totul adevărat şi pătimitor purtător de biruinţă, cu care şi împodobit fiind, strigi: toate lucrurile binecuvântaţi şi lăudaţi pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca o Maică a Făcătorului tuturor, ca un Dumnezeiesc Locaş al Atotţiitorului, ca un Pământ Nearat, ce ai odrăslit Spicul Cel Nesemănat, Maică Fecioară, mântuieşte pe cei ce pururea cu credinţă, strigă: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mâinile întinzându-şi Daniel, gurile leilor cele deschise în groapă le-a încuiat şi puterea focului au stins, cu virtutea încingându-se, tinerii cei iubitori de dreapta credinţă, strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a. Irmosul: Hristos Piatra Cea Netăiată...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antipa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Săvârşind călătoria cea sfinţită ca un ierarh, ierarhe, viaţa cea preasfinţită cu sfinţenie ai închinat-o Făcătorului şi Ziditorului tău, Preasfinte Mucenice Antipa.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antipa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unul ce te-ai făcut frumos cu gândurile virtuţilor, preafericit te-ai înfrumuseţat cu mărirea muceniciei şi te-ai mutat către Domnul Cel Preafrumos, îndumnezeindu-te cu starea, de Dumnezeu cuprinsule.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antipa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Astăzi Pergamul se bucură, pentru Dumnezeiasca prăznuire a preasfinţitului păstor şi cheamă cetăţile cele din jurul lui, cu care împreună şi noi bucurându-ne, să-l încununăm pe el cu laude.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Racla sfintelor tale moaşte, Sfinţite Mucenice Antipa, izvorăşte mir de tămăduiri, alungând duhoarea cea rea a patimilor şi pe cei ce cinstesc pomenirea ta, îi umple de bună mireasmă cu adevărat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Făcătorul soarelui şi al stelelor şi a toată făptura, ne-a Răsărit nouă Lumină din pântecele tău cel Purtător de Lumină, Fecioară, pe Care roagă-L îndelung, ca să lumineze pe cei ce te laudă pe tine.

Irmosul:

Hristos Piatra Cea Netăiată de mână, Cea din capul unghiului, din tine Muntele cel Netăiat, Fecioară, s-a tăiat unind firile cele osebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pe tine Născătoare de Dumnezeu te mărim.

 

SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea...

Aprinzându-te de jăratecul cel Dumnezeiesc al dragostei celei Dumnezeieşti, Sfinte Mucenice Antipa, ai stins văpaia necredinţei şi fiind aruncat în meşteşugită aramă arsă în foc, te-ai mutat către Lu­mina Cea Neapusă, părinte cuvioase. Roagă pe Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea...

Mângâiere celor apăsaţi, Curăţire celor ce păcătuiesc te-ai arătat tu Stăpână, Maică Fecioară, căci născând Mântuirea oamenilor, Singură te-ai făcut Turn de putere credincioşilor. Pentru aceasta strigăm: roagă pe Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea...

Fiind răstignit Tu, Stăpâne, pământul s-a cutremurat; omorât fiind, lumina s-a ascuns şi morţii au ieşit din legături. Iar Preacurata Maica Ta vărsând lacrimi, cu amar zicea: Fiule Preaiubite, laud mila Ta cea mare, că acestea le-ai pătimit, ca să mântuieşti pe oameni.

Categoria: Canoane

Cautare:

Canon de rugaciune catre Sfantul Sfintit Mucenic Antipa, Episcopul Pergamului

Vizualizari: 264

Id: 29129

Imagine:

Share:

Iisus-Hristos
Sfinții zilei
Căutare

2. Căutare rapidă - cuvânt:

Știri ortodoxe
Recomandări:
noutati-ortodoxe.ro - Știri și informații din viața bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferințe, apariții editoriale.
maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.