www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugăciuni, filme, cărți, conferințe ortodoxe

Canon de rugaciune catre Sfintii Mucenici Teodul si Agatopod

Canon de rugaciune catre Sfintii Mucenici Teodul si Agatopod

Troparul Sfinţilor Mucenici Teodul şi Agatopod, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Adâncul Mării Roşii...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dumnezeiască cunună a muceniciei încununându-vă, v-aţi luminat cu podoaba cugetului şi staţi înaintea Stăpânului, rugându-vă pentru noi, marilor mucenici, preaînfrumuseţaţi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Înfrumuseţat unindu-vă cu Dumnezeu, înţelepţilor, prin dreapta credinţă, v-aţi depărtat de răutatea cea fără de podoabă şi bucurându-vă v-aţi numărat cu cetele purtătorilor de chinuri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Umplându-vă de apele Duhului Celui Făcător de viaţă, pe cei ce erau topiţi de zăduful neînţe­legerii, i-aţi adăpat cu lucrarea cea bună, sfinţilor, supunându-vă poruncilor celor dumnezeieşti.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Mântuitorul şi Atotfăcătorul Domn L-ai purtat în pântece, pe care Sfântul Agatopod, împreună cu Măritul Mucenic Teodul, L-au mărturisit a fi Adevărat Dumnezeu şi Om, Fecioară Maică, Preacurată.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de Tine...

Stih: Sfinte Mucenice Teodul, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu împletirile cuvintelor Tale împiedicându-se vrăjmaşul, a căzut şi arătat s-a înfruntat, mucenice, purtătorule de chinuri, Sfinte Mucenice Teodul.

Stih: Sfinte Mucenice Agatopod, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-ţi sufletul cu dragostea cea către Dumnezeu, Mucenice Agatopod, ai arătat că toată puterea vrăjmaşului este fără de tărie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Izvorând tămăduiri credincioşilor din râurile cele pururea curgătoare, prin dumnezeiască putere uscaţi izvorul patimilor, măriţilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Mântuitorul, Cel Ce a izbăvit pe oameni din robia vrăjmaşului, îmbrăcat în trupul nostru L-ai născut, Preacurată Fecioară.

Irmosul:

Se veseleşte de Tine Biserica Ta, Hristoase, strigând: Tu eşti puterea mea şi scăparea şi întărirea mea, Doamne.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Ridicat pe Cruce văzându-Te...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind cu strălucirile muceniciei ca nişte luminători prealuminaţi, toată plinirea lumii luminaţi, cinstiţilor mucenici, întunecând cugetul cel rău al înşelăciunii.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

De însoţirea cea dumnezeiască şi bine cugetătoare, care a primit cununa muceniciei, îngerii s-au mirat şi oamenii au lăudat vitejia răbdărilor de chinuri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfântul Mucenic Teodul bucurându-se a strigat: Doamne, merg în calea mărtu­risirii Tale şi bogat mă îndulcesc de strălucirea Ta împreună cu Sfântul Agatopod cel tare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Propovăduind Întruparea Stăpâ­nului, Care a Strălucit din pântecele tău, Născătoare de Dumnezeu, bucurându-se, măriţii mucenici au băut băutura cea mântuitoare a muceniciei.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Tu, Doamne al meu...

Stih: Sfinte Mucenice Agatopod, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai arătat întărite picioarele tale, spre îndreptarea mucenicei celei cinstite şi ai împiedicat pe vrăjmaşi, Prealăudate Mucenice Agatopod.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Câştigând în inimă apa vieţii cea curgătoare, prin apă aţi primit lăudat sfârşit, purtătorilor de chinuri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Aruncându-vă în adâncimea mării şi omorându-vă de voie, aţi secat curgerea valurilor celor idoleşti, răbdătorilor de chinuri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Maica lui Dumnezeu, care ai născut pe Cuvântul Cel Preabun şi Preafericit, tămăduieşte întristările sufletului meu.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi ţie cu glas...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Umplându-vă de apele cele izvorâtoare de viaţă, prin înecarea în ape aţi primit sfârşit vrednic de laudă, întru care aţi înecat răutăţile celui potrivnic.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind păziţi cu harul şi cu puterea lui Dumnezeu, nu v-aţi schimbat a jertfi idolilor, ci ca o jertfă curată v-aţi adus Stăpânului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Armele vrăjmaşului au slăbit întru voi, căci săgeţile cele ascuţite ale bărbăţiei voastre cu vitejie aţi înfipt în inima lui, pătimitorilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tămăduieşte patimile sufletului meu, Preacurată, Ceea ce ai născut izvorul nepătimirii şi potoleşte tulburarea celui ce neîncetat tulbură inima mea, Preacurată Fecioară.

Irmosul:

Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă, Doamne, strigă către Tine Biserica cea curăţită de sângele demonilor, cu Sângele cel curs prin milostivire din coasta Ta.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: În cuptorul persienesc...

Stih: Sfinte Mucenice Agatopod, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin cuget dumnezeiesc îmbrăcându-te în haina preoţiei, cu strălucirea muce­niciei, arătare prealuminoasă ai făcut şi acum bucurându-te stai înaintea Cuvântului, Sfinte Mucenice Agato­pod, strigând: Binecuvântat eşti în Biserica slavei Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Mucenice Agatopod, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobindu-te cu slujba mucenicului celui dintâi, te-ai învrednicit a sluji Cuvântului, Celui Ce S-a jertfit pentru noi, Fericite Mucenice Agatopod, strigând: Binecuvântat eşti în Biserica slavei Tale, Doamne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cugetând una cu un gând, o ispită a morţii pentru Hristos aţi suferit, vrednicilor de minune, strigând: Binecuvântat eşti în Biserica slavei Tale, Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce cu bunătatea a acoperit cerul, aflându-te pe tine preaînfrumuseţată cu lumina virtuţilor, Preacurată, S-a Sălăşluit întru tine şi a îndumnezeit firea omenească.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Mâinile întinzându-şi...

Stih: Sfinte Mucenice Teodul, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuvintele tale întunecând înşelăciunea, Înţelepte Mucenice Teodul şi fiind luminat cu înţelepciunea harului ai strălucit şi înaintea divanului ai glăsuit dreapta credinţă şi ai astupat gurile celor rău credincioşi, strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Adâncul mării nicicum n-a putut ascunde trupurile voastre, Sfinţilor Mucenici Teodul şi Agatopod, ci prin lucrare dumne­zeiască la uscat le scoate pe ele nestricate, izvorând minunate minuni nouă celor ce strigăm: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinte Mucenice Teodul, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu totul robindu-te Celui Ce s-a arătat pentru tine în chip de rob şi după moarte împlinind, ca un bine înţelept rob al Domnului, punerea legii Stăpânului, te arăţi făcând ajutorare săracilor şi văduvelor, Preafericite Mucenice Teodul.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Scutecele voastre şi rănile şi luptele le cinsteşte Tesalonicul, că într-însul arătându-vă crescuţi, într-însul cu adevărat şi ca nişte pătimitori aţi primit fericitul sfârşit şi acum cinstiţilor, luminaţi Biserica celor întâi-născuţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Neschimbând firea Hristos, cu totul s-a îmbrăcat în Om din tine, Stăpână, Ceea ce eşti cu dar Dăruită, a Cărui Patimă Sfinţii Mucenici Teodul şi Agatopod vitejeşte închipuind-o, strigau: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mâinile întinzându-şi Daniel, gurile leilor cele deschise în groapă le-a încuiat; şi puterea focului au stins, cu virtutea încingându-se, tinerii cei iubitori de dreapta credinţă, strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Hristos, Piatra Cea Netăiată...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Iată acum ce este bun, sau ce este frumos, au strigat răbdătorii de chinuri, decât a locui în cetatea Dumnezeului Celui Viu; păzind legătura dreptei credinţe nedezlegată până la moarte.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe nişte pătimitori, cei ce v-aţi săvârşit curgerea mărtu­risirii, v-au primit pe voi cetele adunărilor celor de sus, încununându-vă cu cununi neveştejite, prealăudaţilor.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Vestitul Tesalonic astăzi luminat cu înaltă propovăduire prăznuieşte, chemând pe fiecare cetate sau oraş, întru pomenirea voastră, o Sfinţilor Mucenici Agatopod şi Teodul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca nişte răbdători de chinuri luminat v-aţi ridicat către Slava Cea de Negrăit, de care, ca cei ce aveţi îndrăznire, rugaţi-vă, prea­cinstiţilor, să se învrednicească şi cei ce pururea cu credinţă săvârşesc sfântă pomenirea voastră.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe mine cel ce zac în întunericul necunoştinţei, cu lumina îndură­rilor tale luminează-mă tu, Ceea ce ai născut pe Dătătorul de lumină, pe Mântuitorul şi Domnul, Cel Ce încununează pe sfinţi.

Irmosul:

Hristos, piatra cea netăiată de mână, cea din capul unghiului, din tine, muntele cel netăiat, S-a tăiat, Fecioară, adunând firile cele osebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pe tine Născătoare de Dumnezeu te mărim.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Făcându-vă fraţi după harul Duhului şi de un obicei în dreapta credinţă, Sfinţilor, cu adevărat cu mari numiri petrecând viaţa în rugăciuni şi în înfrânări, aţi tras popoare la dumnezeiasca cunoştinţă. Pentru aceasta ca nişte viteji ostaşi bărbăteşte aţi biruit înşelăciunea şi după lege pătimind, aţi câştigat cununi. Rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea voastră.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Pe Înţelepciunea şi Cuvântul în pântecele tău zămislindu-L, fără ardere, Maica lui Dumnezeu, lumii ai născut pe Cel Ce ţine lumea şi în braţe ai avut pe Cel Ce cuprinde toate, pe Dătătorul de hrană al tuturor şi Făcătorul făpturii. Pentru aceasta te rog pe tine, Preasfântă Fecioară şi cu credinţă te măresc, ca să mă mântuiesc eu de greşeli, când va fi să stau înaintea feţei Ziditorului meu, Stăpână Fecioară, Curată, al tău ajutor atunci să-mi dăruieşti, că poţi câte le voieşti.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Pe Mieluşelul şi Păstorul şi Mântuitorul, Mieluşeaua văzându-L pe Cruce, a glăsuit lăcri­mând şi cu amar a strigat: Lumea se bucură luând mântuire, iar lăuntrul meu se aprinde văzând Răstignirea, pe care o rabzi pentru milostivirea milei. Către care să strigăm cu credinţă: Milostiveşte-te spre noi, Fecioară şi dăruieşte iertare de greşeli celor ce se închină Patimilor Lui.

Categoria: Canoane

Cautare:

Canon de rugaciune catre Sfintii Mucenici Teodul si Agatopod

Vizualizari: 228

Id: 29120

Imagine:

Share:

Iisus-Hristos
Sfinții zilei
Căutare

2. Căutare rapidă - cuvânt:

Știri ortodoxe
Recomandări:
noutati-ortodoxe.ro - Știri și informații din viața bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferințe, apariții editoriale.
maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.