www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugăciuni, filme, cărți, conferințe ortodoxe

Canon de rugaciune la Duminica dinaintea Nasterii Domnului – Sfintii Parinti dupa trup ai Domnului

Canon de rugaciune la Duminica dinaintea Nasterii Domnului – Sfintii Parinti dupa trup ai Domnului

Troparul Sfinţilor Părinţi după trup ai Domnului, glasul al 2-lea:

Mari sunt faptele credinţei; că în mijlocul izvorului văpăii, ca într-o apă de odihnă sfinţii trei Tineri s-au bucurat şi Proo­rocul Daniel păstor leilor ca unor oi s-a arătat. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dum­nezeule, miluieşte-ne pe noi.

 

Cântarea 1, glasul 1. Irmos: Pe Cel Ce a acoperit...

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Astăzi adunarea Dum­nezeieştilor Părinţi mai înainte în chip luminat prăznuieşte Naşterea lui Hristos şi o arată pe aceasta minune a haru­lui: că Avraam şi Tinerii sunt Chipul Legii.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Odinioară sfinţitul Avraam a primit Dumnezeirea în Trei Ipostasuri; iar acum Cuvântul, Cel împreună Şezător pe Scaun cu Tatăl şi cu Dumnezeiescul Duh, Cel cu preaslăvire Lăudat, la tineri a venit.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Avraam a fost izbăvit din mâna nedreaptă; iar Dumneze­ieştii Tineri, oarecând, din vă­paia cuptorului şi Daniel Proo­rocul de fiare şi din groapă au fost mântuiţi. Pentru aceasta acum, mai înainte de naşterea lui Hristos, sunt prăznuiţi.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeieştii Tineri, cei cu numărul Treimii, care au biruit cu dreapta credinţă în cuptor credinţa cea deşartă, au arătat lumii mai înainte, cu închipu­iri, Tainele lui Dumnezeu, cele ce aveau să fie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce eşti plină de dar, Maică Ceea ce nu ştii de nuntă, Fecioară Nestricată, pe tine te fericim;  că din neamul lui Avraam şi din seminţia lui David ai înflorit; şi ai născut pe Hristos Cel Propovăduit de prooroci mai înainte.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Pe Tine, Cel Ce ai spânzu­rat...

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Slava cea după chip şi după asemănarea lui Dumnezeu păzind-o Tinerii, vitejeşte au stins cu Focul Duhului, văpaia chipului celui de aur, cu credinţă strigând: nu este sfânt afară de Tine, Doamne, Iubitorule de oameni!

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înţelepciunea fiind îm­brăcat şi cu Puterea Duhului, Tinerii au ruşinat pe înţelepţii Babilonului, robindu-i şi cu îndrăzneală au strigat: nu este sfânt afară de tine, Doamne, Iubitorule de oameni!

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Se bucură şi dănţuieşte împreună cu Tinerii şi cu Proorocii Legea şi saltă astăzi înaintea Dumnezeieştii Străluciri a Dom­nului; şi Avraam se bucură, că vede pe Domnul Întrupat, din sămânţa sa.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Zămislirea Celui Născut al tău a fost fără de patimă; Întruparea mai presus de cuvânt a venit; că Taina cea mai presus de fire, vestită necontenit de prooroci, s-a arătat nouă: Domnul, Care este Cuvântul lui Dumnezeu.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Deşertarea Ta cea Dum­nezeiască...

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe începătorii Părinţilor, pe Avraam, Isaac şi Iacob să-i cinstim; că din sămânţa lor a strălucit Hristos, Întrupându-Se din Fecioară, ca un Atotputernic.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Proorocul Daniel însemnând mai îna­inte cele viitoare ale pogorârii lui Hristos, a arătat tuturor în chip lămurit pe fiare, ca pe nişte oi; că mai dinainte a cu­noscut cele ce erau să fie, ca un prooroc al lui Dumnezeu.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

De veninul păcatului nefiind înşelaţi Tinerii, din văpaie au fost izbăviţi; că fiind cu adevărat mai de preţ decât aurul, nu s-au topit în cuptorul înşelăciunii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Naşterea ta cea mai presus de fire, Preacurată, propovăduieşte, cu glas mare, Aştepta­rea neamurilor şi Mântuirea lumii, Preacinstită; pe care o laudă astăzi adunarea Părinţilor.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Lumina Cea Neînserată a Dumnezeieştii...

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe începătorul Părinţilor, Patriarhul Avraam, ca pe un pricinuitor al Legii şi al ha­rului, astăzi să-l cinstim şi îm­preună cu el pe Proorocul Daniel, că acesta mai înainte a vestit, ca un proo­roc al lui Dumnezeu, pe Hristos din Fecioară şi a întâmpinat Dumnezeiască naşterea Lui.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Mai înainte însemnând în chip limpede venirea Domnu­lui, prin venirea Îngerului Tine­rii lui Avraam au stins cuptorul şi prefăcând focul în rouă, prin credinţă au topit mărirea chipului cel de aur.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Încuiat-a Proorocul Daniel, în groapă, gurile fiarelor, cu Duhul; iar Tine­rii lui Avraam cu harul au stins tăria focului. Şi mântuindu-se din stricăciune, mai înainte au vestit pe Hristos din Fecioară, rugându-se ca unui Izbăvitor pentru mântuirea noastră.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu Dumnezeiescul Duh ară­tând Întruparea Ta cea fără de patimă, Proorocul Isaia a strigat, Doam­ne, cugetând la Legea harului: Fecioara vine să nască după trup, fără de sămânţă, pe Cel din neamul lui Avraam şi din se­minţia lui Iuda.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Marea vieţii văzând-o...

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Purtarea cea iubitoare de străini şi credinţa cea înaltă a lui Avraam se arată limpede, că primind cu închipuire Taina Preasfintei Treimi, s-a bucurat şi acum alergând înaintea lui Hristos, saltă.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Firea s-a supus acum prin credinţă Tinerilor, cu darul Du­hului, că focul cel a toate mân­cător şi fără de ruşine s-a ruşi­nat de cei ce cinsteau pe Făcătorul focului, pe Iisus Hristos.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Daniel Proorocul, încleştând oarecând gurile leilor în groa­pă, a arătat că sălbăticia lumii, prin venirea lui Hristos, se va împăca cu pacea cea după buna plăcere a lui Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din pântece Fecioresc ai năs­cut, Marie, Maică fără de bărbat, pe Hristos, pe Care L-au văzut duhovniceşte proorocii; a Cărui Naştere mai înainte o prăznuiesc Dumnezeieştii Părinţi.

 

CONDAC, glasul al 6-lea.

Chipul cel scris de mână nu l-aţi cinstit, căci cu Fiinţa Cea Nescrisă într-armându-vă, de trei ori fericiţilor, în lupta cu focul v-aţi preamărit; şi stând în mijlocul văpăii celei de nesu­ferit pe Dumnezeu L-aţi chemat: grăbeşte, o Îndurate şi sârguieşte ca un Milostiv, spre ajuto­rul nostru că poţi toate câte le voieşti.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: O, Minune de negrăit...

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Hristos născând, după trup, prin credinţă, începătorule de neam, Părinte Avraam, limpede te-ai arătat în Duh, părinte al neamurilor, spre mântuirea noastră, a celor ce cântăm: Mântuitorule, Dum­nezeule, bine eşti cuvântat!

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Glasurile celor neînsufleţite, care strigau în zadar, au fost slăbite de cântarea celor însu­fleţiţi; că fără vătămare au căl­cat în picioare, cu trupurile, fo­cul cuptorului aprins, strigând: Mântuitorule, Dumnezeule, bine eşti cuvântat!

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu vederea Duhului privind de demult neclintit Proorocul Daniel, a închipuit a doua veni­re a lui Hristos şi pe cele înfri­coşătoare, ale acesteia, mai îna­inte le-a vestit stigând: Dumnezeule, bine eşti cuvântat!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Uimitoare este Minunea, cea în chip lămurit destăinuită de demult de prooroci şi de pă­rinţi, că Fecioara cea Preacurată acum a venit să nască, spre mântuirea noastră, a celor ce cântăm: Mântuitorule, Dum­nezeule, bine eşti cuvântat!

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Înspăimântează-te, înfricoşându-te...

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Văpaia cea neobosită, Hristoase, Tinerii îmbrăcându-se cu tine, Focul cel Dum­nezeiesc, s-a întunecat îndată şi cu îngăduinţa Ta răcoarea s-a abătut peste cei ce cântau: preoţi binecuvântaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii!

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

A fost dat leilor spre mân­care, în urma judecăţii nedrep­te, Proorocul Daniel; dar prin învăţăturile înfrânării cu bună evlavie a avut pe fiare împreu­nă postitoare, în mijlocul adân­cului gropii. Cu rugăciunile lui, ale lui Avraam şi ale tinerilor, mântuieşte în pace, Hristoase, pe cei ce Te laudă pe Tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Cel pe Care mai înainte prin credinţă L-au vestit prooroceştile glasuri, pe Iisus Emanuil, Care a venit în chip de om, pe Fiul şi Cuvântul Cel împreună fără de început al lui Dumnezeu Tatăl, Fecioara Maria L-a născut de la Duhul Sfânt, fără ispitire bărbătească, în cetatea Betleemului.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Nu te tângui, Maică...

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Praznicul Părinţilor celor mai înainte de lege, să­vârşind, pe Hristos, Cel Ce a venit dintr-înşii după trup, cu Dumnezeiască cuviinţă să-L cinstim; că Avraam împreună cu Isaac şi cu Iacob s-au arătat temelii Proorocilor şi Legii şi începători duhovniceşti ai ha­rului prin credinţă.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeu, Cel Ce a arătat lui Moise în focul din rug, cu Dumnezeiască vedenie, Taina cea mai presus de cuget. Acelaşi pogorându-Se în foc la Tineri a prefăcut, cu focul cel firesc al Dumnezeirii Sale, văpaia cup­torului în rouă.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Avraam adunându-se mai înainte de Naşterea lui Hristos, Preasfinţiţii Tineri şi Proorocul Daniel cel Minunat, Proorocul lui Dum­nezeu, cu Isaac şi Iacob, cu Moise şi cu Aaron, dănţuiesc cu credinţă, rugându-se neîncetat ca să ne mântuim noi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Împreună se bucură toată făptura de naşterea ta, Fecioară; că Betleemul a deschis Edenul şi iată, îndulcindu-ne toţi de po­mul vieţii, prin credinţă, stri­găm cu dragoste: plineşte, Stă­până, rugăciunile noastre!

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune la Duminica dinaintea Nasterii Domnului – Sfintii Parinti dupa trup ai Domnului

Vizualizari: 795

Id: 25569

Imagine:

Share:

Iisus-Hristos
Sfinții zilei
Căutare

2. Căutare rapidă - cuvânt:

Știri ortodoxe
Recomandări:
noutati-ortodoxe.ro - Știri și informații din viața bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferințe, apariții editoriale.
maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.