www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugăciuni, filme, cărți, conferințe ortodoxe

Canon de rugaciune la Sarbatoarea Soborului Sfantului Arhanghel Gavriil si catre Sfintii Mucenici Montanus preotul si sotia sa Maxima

Canon de rugaciune la Sarbatoarea Soborului Sfantului Arhanghel Gavriil si catre Sfintii Mucenici Montanus preotul si sotia sa Maxima

Tropar la Sărbătoarea Soborului Sfântului Arhanghel Gavriil, glasul al 4-lea:

Mare voievod al oştilor ce­reşti, rugămu-te pe tine, noi nevrednicii, ca prin rugă­ciunile tale să ne acoperi pe noi, cu acoperământul aripilor mă­ririi tale celei netrupeşti, păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu dinadinsul şi strigăm: izbăveşte-ne din nevoi, ca un mai mare peste cetele puterilor celor de sus.

 

Troparul Sfinţilor Mucenici Montanus preotul şi soţiei sale Maxima, glasul al 4-lea:

Pe cei ce cu vrednicie au slujit biserica mântuitoare şi n-au voit să se închine idolilor, să-i cinstim cu cuviinţă cerându-le a mijloci la Stăpânul tuturor să ne mântu­iască de orice patimă idolească.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea

Irmos: Deschide-voi gura mea...

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unul care eşti lumină dumnezeiască şi nematerialnică şi te împărtăşeşti în chip nematerialnic de lumina cea desăvârşită, rogu-te Sfinte Arhanghele al Domnului, luminează-mă cu rugăciunile tale, ca să te laud pe tine.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Astăzi să dănţuim dumneze­ieşte veselindu-ne, cinstind pe cel dintâi dintre puterile cele fără de trup, care a vestit bu­curia cea negrăită, ce a venit în lume, din preamarea iubire de oameni.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ocrotitor preamare şi ajută­tor către Dumnezeu, zid şi întă­rire avându-te pe tine, Arhanghele Gavriil, noi cei ce avem dragoste faţă de tine suntem izbăviţi din primej­dii şi de vătămarea şarpelui, lăudându-te pe tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Curată, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană, dacă Arhanghelul Gavriil te-a văzut pe tine, plin de stră­lucire a strigat: Bucură-te, Stă­până, mântuirea oamenilor, Lauda şi Cinstita Grăire a Înge­rilor, Ceea ce nu ştii de nuntă.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Pe ai tăi cântăreţi...

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu împărtăşirea luminii celei cu totul fără de ma­terie, ca un nematerialnic cu adevărat fiind luminat, te-ai arătat ca o a doua lumină, luminând totdeauna pe oamenii cei materialnici, care te laudă pe tine.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De preamare strălucire te-ai învrednicit tu, descoperindu-ne nouă măreaţa taină, cel ce eşti preamare între Îngeri, prin care cei de pe pământ am fost ridicaţi la înălţimea cea prea­mare, cu măreţie cinstindu-te pe tine.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arată-te din cer tuturor celor ce cu dragoste te caută întot­deauna şi potoleşte viforul ispi­telor şi al necazurilor cel pornit asupra noastră, o, Arhanghele Gavriil, cel ce eşti mai mare voievod al oştirilor cereşti.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Făcându-ţi cunoscută, oare­când, taina cea de demult as­cunsă, Fecioară, Arhanghelul Gavriil ţi-a strigat: Bucură-te, palat al lui Dumnezeu, în care El sălăşluindu-Se, va îndumnezei pe toţi oamenii, ca un îndurat.

Irmosul:

Nu este sfânt precum Tu, Doamne, Dumnezeul meu; care ai înălţat fruntea credincioşilor Tăi, bunule şi ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale.

 

Cântarea a 4-a

Irmos: Sfatul cel neurmat..

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin împărtăşirile dum­nezeieştii stăpânii, ai stat odinioară, vredniciile de laudă Arhanghele Gavriil, luminând pe Profetul Daniel şi dându-i lui în Duh arătarea celor necunoscute.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu guri de tină te lăudăm pe tine cel ce eşti cu firea de foc; smulge-ne pe noi din focul cel pururea arzător, Sfinte Arhanghele Gavriil, cu mijlocirile tale cele dum­nezeieşti.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îmbrăcat fiind cu dumneze­iasca haină ce străluceşte de slava cea de negrăit mai mult decât soarele, voievodule al slu­jitorilor, stai înaintea Împăra­tului Ceresc veselindu-te.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Înţelegând Arhanghelul Gavriil, Preacu­rată, că eşti cu totul curăţită de Duhul, a strigat ţie, în chip vă­dit: Bucură-te, dezlegarea bles­temului şi chemarea din nou a strămoşilor.

 

Cântarea a 5-a

Irmos: Spăimântatu-s-au toate...

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminat fiind cu împărtă­şirea din mintea cea din­tâi, ca o a doua lumină te-ai arătat, cu cetele cele nesfârşite ale îngerilor strigând: Sfânt este Dumnezeu, Tatăl a toate Făcătorul, Fiul Cel împreună fără de început şi Duhul cel îm­preună de pe scaun.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Chipul tău este de foc, fru­museţea îţi este minunată, întrecând tot cugetul. Mare îţi este strălucirea, Arhanghele Gavriil Prea­mărite, conducătorul dumneze­ieştilor îngeri şi podoaba tutu­ror celor ce cu credinţă te laudă pe tine.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Când te-a văzut dumnezeies­cul Zaharia, odinioară, stând alături de el, în vremea tămâ­ierii, a rămas mut; că nu a cre­zut vestirii tale celei înfricoşătoare, pe care i-ai grăit-o, Arhanghele Gavriil, voievodule al îngerilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Biserică a sfinţeniei fiind, Preacurată, la glasul lui Gavriil Arhanghelul ai zămislit pe Cel ce Se odihneşte întru sfinţi, pe Dumnezeul Cel Preasfânt, care sfinţeşte pe toţi şi din nevoi îi scoate.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: Înţelepţii de Dumnezeu...

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Limbile pământeşti nu sunt în stare să te cinstească pe tine, Înger luminos şi ceresc, împodobit în chip strălucitor, cu strălucirile cele mai presus de minte şi de cuvânt.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rază prealuminoasă a soare­lui, voievodule al slujitorilor ce­lor de foc, cu rugăciunile tale cele purtătoare de lumină către Stă­pânul, smulge pe cei ce te laudă pe tine din întunericul patimilor.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfaturile celor fărădelege risipeşte-le, credinţa creştină o întăreşte, fă să înceteze dezbi­nările în Biserică, Arhanghele, cu rugăciunile tale fierbinţi că­tre Ziditorul tuturor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Supusă ai fost cuvintelor ce­lor dumnezeieşti ale Arhanghelului Gavriil, Curată, şi ai născut în trup pe Cuvântul Cel mai înainte de început, Care a mântuit lumea de lipsa de judecată.

Irmosul:

Marea vieţii văzând-o înălţându-se de viforul ispitelor, la limanul Tău cel lin alergând, strig către Tine: scoate din stricăciune viaţa mea, mult Milostive.

 

CONDAC, glasul al 8-lea. Podobie: Apărătoare Doamnă...

Tu, voievodule al îngerilor, eşti preamărit slujitor al prealuminoasei, cinstitei, înfricoşătoarei şi atotfăcătoarei Treimi. Pentru aceasta, roagă-te acum neîncetat, mijlocitorule al nostru, ca să fim mântuiţi din toate nevoile şi chinurile. Ca să stri­găm ţie: Bucură-te, acoperământul robilor tăi!

 

CONDAC, glasul al 3-lea.

Pătimitori neînfricaţi pentru Domnul Iisus, sfinte părinte Montanus şi preacintită presbiteră Maxima, rugaţi-vă Tatălui Ceresc să întărească turma cea dreptcredincioasă, ca întru unire să preamărească Viaţa cea fără de sfârşit.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: N-au slujit făpturii...

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Naşterea Proorocului Ioan ai vestit-o, mărite, oarecând arhiereului Zaharia, care se găsea înăuntrul templului celui sfânt şi cânta lui Dumnezeu şi Mântuitoru­lui: Prealăudate Doamne al pă­rinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cu­vântat.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Preamărită bunăcuviinţa ca­sei tale, Arhanghele Gavriile, sufletele credincioşilor le sfinţeşte, în chip luminat şi le îndeamnă a stri­ga cu mare glas: Prealăudate Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminat fiind în chip tainic, cu împărtăşirea din lumina cea dintâi, voievodule al înge­rilor, te-ai arătat cu adevărat ca o a doua lumină, luminând pururea pe cei ce cântă: Prea­lăudate Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Trimis a fost marele Voievod Gavriil să-ţi vestească ţie Bucu­rie, Maică Fecioară, Curată; prin care întristarea a încetat, iar blestemul cu adevărat s-a făcut neroditor şi binecuvântarea a înflorit credincioşilor în veci.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe tinerii cei binecredincioşi...

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sfinţite cuvinte, sfinte, poporul cel sfinţit te lau­dă, veselindu-se. Că tu, Arhanghele, pe cuvântul cel a toate pricinuitor, Care a luat trup ca şi al nostru, L-ai vestit Fecioarei celei dintre noi, mai presus de minte şi de cuvânt. Pentru aceasta, te cinstim pe tine întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu mintea cea mare şi cea dintâi, unindu-te în chip nematerialnic, arhanghele, cu gura ta de foc tu cânţi cântarea cea uimitoare, pe care o cântă toate cetele îngerilor: pe Domnul, lu­crurile, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu strălucirile cele dumnezeieşti fiind împodobit, străbaţi cele cereşti şi apoi cele pământeşti, îndeplinind sfintele voiri ale lui Hristos, Dumnezeului tuturor, întâiule conducător al îngerilor, Arhanghele Gavriil, strălucirea celor ce cu credinţă te laudă totdeauna.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvântul voind de mai înainte să Se coboare printre oameni în Trup, după Ipostas, te-a avut pe tine, Sfinte Arhanghele Gavriil, alergător mai înainte şi pregătitor al sfin­ţitului său palat, care strigai: pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Binecuvântata Fecioară să o lăudăm, ca pe un tron desfă­tat al Împăratului, ca pe Una ce este mai presus decât toate făp­turile, ca pe singura care a dat fiinţă trupească Celui mai pre­sus de fire, Celui Ce a îndum­nezeit pe oameni, prin unirea cea mai bună a naşterii ne­grăite şi neobişnuite.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne în­chinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Din văpaie cuvioşilor rouă ai izvorât şi jertfa drep­tului cu apă ai ars-o; că toate le faci, Hristoase, numai cu voia. Pe Tine Te preaînălţăm întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Tot neamul pământesc...

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stai cu frică, slujind tronu­lui harului şi strălucitor fiind de revărsările de Lumină cele mai presus de minte şi cu sfinţenie îndumnezeit şi ca o lumină fiind văzut, luminezi cu mijlocirile tale pe cei ce cu cre­dinţă te cinstesc pe tine, Sfinţite Arhanghele Gavriil.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un cer plin de stele te arăţi împodobit de dumnezeieştile străluciri şi ca un voievod ţii în mâini sceptru preastrălucit; şi străbaţi tot pământul, împli­nind totdeauna voia Stăpânului şi scăpând din nevoi pe cei credincioşi.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Potoleşte viforul cel cumplit al celor fărădelege, care se ri­dică pururea asupra robilor tăi; fă să înceteze dezbinările în Biserică; dobândeşte izbăvire de greşeli celor ce te laudă pe tine; binecredincioşilor biru­inţă dăruieşte, Arhanghele Gavriil, cu ocro­tirea ta cea caldă.

Stih: Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Doimea cea preafrumoasă şi plină de mărire, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Ga­vriil, cei ce staţi înaintea scau­nului slavei celei dumnezeieşti, cereţi iertare de păcate şi scăpare din nevoi pentru toţi, ca nişte ocro­titori şi ca unii ce urmaţi întru toate bunătatea Stăpânului.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Lumina fulgerului naşterii tale a strălucit şi a luminat tot pământul şi pe stăpânul întu­nericului l-a pierdut, Născă­toare de Dumnezeu Preacurată, lauda îngerilor şi mântuirea tuturor oamenilor, care cu gla­suri neîncetate te laudă pe tine.

Irmosul:

Pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putinţă oamenilor, spre care nu cutează a căuta cetele îngereşti. Iar prin tine, Preacurată, S-a arătat oamenilor Cuvântul întrupat, pe Care slăvindu-L cu oştile cereşti, pe tine te lăudăm.

 

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău, Mântuitorule...

Marele Arhanghel Gavriil, căpetenia în­gerilor, arătându-se pururea împreună cu ei, strigă dumnezeiască cântare Treimii, bucurându-se. Pe acesta toţi, în­tru credinţă, cu mare glas să-l lăudăm şi cu gând curat întru cuviinţă să-l mărim.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea.

Ca cel ce eşti cel intâi dintre slujitorii cei fără de trup, ţie ţi s-a încredinţat, Arhanghele Gavriil, taina cea cu adevărat înfricoşătoare, rânduită mai înainte de veci, naşterea cea de negrăit a Sfintei Fecioare, strigându-i ei: Bucură-te, Ceea ce eşti plină de har! Pentru aceasta, după datorie, credincioşii, cu veselie, totdeau­na te fericim.

Categoria: Canoane

Cautare:

Canon de rugaciune la Sarbatoarea Soborului Sfantului Arhanghel Gavriil si catre Sfintii Mucenici Montanus preotul si sotia sa Maxima

Vizualizari: 212

Id: 29106

Imagine:

Share:

Iisus-Hristos
Sfinții zilei
Căutare

2. Căutare rapidă - cuvânt:

Știri ortodoxe
Recomandări:
noutati-ortodoxe.ro - Știri și informații din viața bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferințe, apariții editoriale.
maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.