www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugăciuni, filme, cărți, conferințe ortodoxe

Paraclisul Sfantului Nicolae Planas

Paraclisul Sfantului Nicolae Planas

După rugăciunile începătoare:

Psalmul 142: Doamne auzi rugăciunea mea...

Tropar, glasul al 4-lea:

Săltaţi acum popoare bătând din palme cu tărie şi primiţi pe Sfântul cel vestit între Sfinţi, pe Nicolae Naxiotul, pe primitorul cel călduros al tuturor celor ce i se roagă şi pârga cea dumnezeiască a tuturor preoţilor; pe cel care în vremurile din urmă a bineplăcut lui Dumnezeu.

Slavă... Şi acum...

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stătut tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi dintru atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit pe noi până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Apoi: Psalmul 50: Miluieşte-mă, Dumnezeule...

Cântarea 1, glasul al 8-lea:

Irmos: „Apa trecând-o ca pe uscat...”

Stih: Sfinte Părinte Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vlăstarul cel ales al Naxului şi moştenitorul cel sfinţit al Raiului, sădit fiind de mic, Părinte, în curţile Domnului cele sfinte, ai adunat cu îmbelşugare, belşug de roade nemuritoare.

Chemat ai fost din pruncie, spre a Domnului slu­jire, şi fără murmur ai purtat, ca un preot adevărat, jugul cel uşor şi bun al preablândului Stăpân.

Slavă...

Dăruieşte-mi harul tău, Părinte, înţelepciune şi luminare minţii, ca să laud în cântări ale tale îndurări.

Şi acum...

Fiind bun şi milostiv, Părinte Nicolae, roagă-te neîncetat de Dumnezeu Născătoarei, să ridice de pe sufletele noastre, sarcina mulţimii de păcate.

Cântarea a 3-a:

Irmos: „Doamne, Cel ai făcut cele de deasupra...”

Făcându-te asemenea Serafimilor prin slujba privegherilor, şi trăind ca un neagonisitor, te-ai îmbogăţit cu rodul ostenelilor.

Umplându-te de dumnezeiască râvnă, ai săvârşit Liturghia cea sfântă, pe care în fiece zi vreme de cincizeci de ani neîncetat o ai înălţat.

Slavă...

Pâraie de lacrimi vărsând, şi văpaia patimilor tale stingând, ai ajuns la limanul cel lin, de unde te roagă, Cuvioase, pentru sufletele noastre.

Şi acum...

Stăpână de Dumnezeu născătoare, mângâierea celor ce sunt în întristare, nu înceta a te ruga pentru noi, cei cufundaţi în nevoi, ca să dobândim prin tine, sufletelor mântuire.

Următoarele stihiri se zic după Cântarea a 3-a şi a 6-a:

Părinte Nicolae, Cuvioase, primind Har de la Dumnezeu, cere nouă îndreptare şi sufletelor luminare.

Dumnezeiescule Părinte, a Naxului odraslă sfântă, caută spre întinăciunea inimii mele şi şterge urâciunea păcatelor mele.

Cântarea a 4-a:

Irmos: „Am auzit Doamne, taina rânduielii Tale...”

Toată mâhnirea ai alungat când Dumnezeu te-a încercat, căci rămânând fără soţie, ai ales alta-nsoţire, a monahilor vieţuire.

Lepădând întinăciunea cea trupească, împreună şi pe cea sufletească, petrecut-ai viaţă îngerească, şi te-ai ridicat mai presus de lume, pe care nu o uita în rugăciune.

Slavă...

Umblând prin ropot de ape multe, neudat ai ajuns la biserica ta, Sfinte, unde te-ai înălţat prin rugă sfântă, ca un vultur ce spre ceruri se avântă.

Şi acum...

Milostiveşte-te spre robii tăi, o, Maică a milostivirii, şi ne scoală pe noi din somnul cel greu al nesimţirii, şi roagă-te cu îndrăznire pentru a noastră mântuire.

Cântarea a 5-a:

Irmos: „Luminează-ne pe noi. Doamne...”

Pentru multa ta smerenie şi mai multa osteneală, dobândit-ai către Domnul minunată îndrăzneală; De aceea nu-nceta din sfinţita rugăciune pentru pace între oameni şi bunăvoire-n lume.

N-ai dat somn ochilor tăi, nici genelor dormitare, până ce n-ai adunat vistierii nemuritoare. De care ne-mpărtăşeşte şi pe noi cei sărăciţi, care suntem în păcate şi de patimi istoviţi.

Slavă...

Dreptar te-ai făcut, Părinte, prin învăţăturile tale, care s-au făcut tuturor făclii spre luminare. Arată-mi şi mie calea, care, prin ascultare, nerătăcit să mă conducă, la veşnica cămară.

Şi acum...

De râvna cea bună, Stăpână, umple inima mea, ca să mă ostenesc şi eu pentru mântuirea mea. Şi-mi întăreşte sufletul, cu buna sprijinire, ca să mă ridic şi eu din multa lenevire.

Cântarea a 6-a:

Irmos: „Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul...”

Slujind înaintemergătorului şi lui Elisei Proorocul, te-ai învrednicit de harul şi binecuvântarea lor, iar mie celui ce îndrăznesc în laude să te cinstesc, dăruieşte-mi cu-ndurare a ta binecuvântare.

Rogu-te pe tine, Sfinte, ca prin rugăciunile tale, de cursele vrăjmaşului cele multe, degrab să aflu uşurare. Şi mă păzeşte nevătămat de ele, cu a ta apărare.

Slavă...

Slobozeşte-mă de patimi. Sfinte, şi de a ispitelor felurime, de bolile cele ce mă chinuiesc, de moarte şi de stricăciune, dăruindu-mi sănătate trupului şi a sufle­tului nepătimire.

Şi acum...

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, cu rugăciu­nile tale, cere nouă de la Fiul tău, iertare de greşale şi dumnezeiască întărire, să scăpăm de a lumii împătimire.

Apoi troparele de după Cântarea a 3-a:

Părinte Nicolae, Cuvioase, primind Har de la Dumnezeu, cere nouă îndreptare şi sufletelelor luminare.

Dumnezeiescule Părinte, a Naxului odraslă sfântă, caută spre întinăciunea inimii mele şi şterge urâciunea păcatelor mele.

Doamne miluieşte (de 3 ori)

Slavă... Şi acum..., glasul al 6-lea:

Părinte de trei ori fericite, slujitor neobosit al Tainelor celor sfinte, priveghetor neobosit la rugăciune şi liturghisitor plin de râvnă al Jertfei celei fără de sânge, stâlp al răbdării şi al sărmanilor părinte, pildă de smerenie şi pentru lume rugător fierbinte, nu înceta Nicolae Sfinte milostiv a-L face pe cerescul Părinte, pentru sufletele noastre cele prihănite.

EVANGHELIA

(Luca 13, 1-9)

Slavă..., glasul al 2-lea:

Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, Nicolae. Milostive, curăteşte mulţimea greşalelor noastre.

Şi acum...

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăteşte mulţimea greşalelor noastre.

Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta...

glasul al 6-lea:

Din fragedă copilărie ţi-ai afierosit inima lui Dumnezeu pe care L-ai iubit, şi dorind să petreci viaţă îngerească ai primit slujirea preoţească, şi covârşind pe mulţi în nevoinţa privegherii, la Cer te-ai ridicat prin virtutea răbdării. Pe Dumnezeu roagă-L preabunule Părinte, să ne păzească de nevoi şi ispite.

Cântarea a 7-a:

Irmos: „Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon...”

Celor ce te lăudăm pe tine, purtătorule de Dumnezeu, Părinte, fă-te grabnic ajutător şi din primejdii izbăvitor, ca să cântăm noi, păcătoşii: Bine eşti cuvântat Dumnezeul Părinţilor noştri.

Lepădându-te de bogăţiile vieţii, Părinte, ai umblat pe urmele Domnului cele sfinte, Căruia cu credinţă i-ai cântat: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Slavă...

Inima ta cea curată de dragostea Domnului învă­păiată, ca o făclie în întuneric s-a arătat şi cu vrednicie a cântat: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Şi acum...

Stăpână de Dumnezeu născătoare, roagă-te împreună cu Sfântul Nicolae, lui Hristos bine să-I plac şi să-I cânt neîncetat: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Cântarea a 8-a:

Irmos: „Pe împăratul ceresc...”

Smerindu-ti trupul tău, Părinte, prin posturi, privegheri şi pătimiri multe, ai ajuns prin văzduh mergător şi cu îngerii împreună-vorbitor.

Cum nu ne vom minuna noi smeriţii, de credinţa ta cea mare, Sfinte? Căci închinându-te Sfinţilor din biserica ta şi ale lor picioare neajungând a le săruta, aceia cu dragoste spre tine coborau.

Binecuvântăm pe Tatăl...

Pe cei ce se închină în biserica ta şi pe toţi cei ce-ţi cinstim pomenirea, nu ne trece cu vederea, Părinte, ci ne dăruieşte binecuvântare şi-ntărire.

Şi acum...

Caută Fecioară de Dumnezeu născătoare spre duhovniceştii fii ai Părintelui nicolae şi te roagă Fiului tău, să-i păzească de ispita celui rău.

Cântarea a 9-a:

Irmos: „Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu,...”

Împreună-locuitor cu îngerii te-ai făcut când cu moarte cuvioasă către Domnul ai trecut, pe Careroagă-L, Părinte Nicolae, să ne dăruiască iertare de greşale.

A credincioşilor aleasă mulţime ce de pretutindeni aleargă la tine, îţi cântă şi te laudă neîncetat, ca pe un prieten al lui Hristos adevărat.

Slavă...

În toată latura drept-slăvitoare a ajuns vestea isprăvilor tale, pentru aceasta cu toţii aleargă la tine mişcaţi de dragoste fiiască, ca de mângâiere dumnezeiască să se învrednicească.

Şi acum...

O, Maică Preacurată, primeşte-mi ruga cea săracă şi o du pe ea Fiului tău, rugându-L să mă izbăvească de înşelăciunea celui rău.

Apoi: Cuvine-se cu adevărat...

Şi acestea:

Pe cel minunat între preoţi şi neobosit între slujitori, pe cel care vreme de jumătate de veac, Jertfa cea fără de sânge o a înălţat, pe Nicolae cel nou, toţi să-l lăudăm.

Pe vlăstarul cel nou al Naxului şi liturghisitorul cel sfinţit al atenienilor, pe Nicolae Planas, părintele nostru şi bineplăcutul lui Dumnezeu, cu laude şi cântări acum să-l întâmpinăm.

Pe păstorul cel dumnezeiesc, pe prietenul săracilor, pe iubitorul de privegheri, pe împreună-vorbitorul cu îngerii, toată obştea dreptcredincioşilor cu dragoste să-l lăudăm.

Pe râvnitorul cel nou, pe tăinuitorul Domnului, pe cel ales între preoţi, pe liturghisitorul cel neobosit, pe mijlocitorul păcătoşilor, pe Sfântul cel de curând ară­tat, cu dragoste lăudându-l să-l cinstim.

Cu născătoarea de Dumnezeu, cu înaintemergătorul Domnului, cu Apostolii, cu Mucenicii, cu Cuvioşii şi cu toţi Sfinţii, roagă-te lui Dumnezeu, Părinte Nicolae, pentru sufletele noastre.

Apoi: Otpustul.

Categoria: Liturgica

Cautare:

Paraclisul Sfantului Nicolae Planas

Vizualizari: 1122

Id: 25765

Imagine:

Share:

Iisus-Hristos
Sfinții zilei
Căutare

2. Căutare rapidă - cuvânt:

Știri ortodoxe
Calendar Republica Moldova:
Calendar ortodox stil vechi -
Recomandări:
noutati-ortodoxe.ro - Știri și informații din viața bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferințe, apariții editoriale.
maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.