www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugăciuni, filme, cărți, conferințe ortodoxe

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, joi seara, glasul al 5-lea

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, joi seara, glasul al 5-lea

Cântarea 1.

Irmos:

Mântuitorului Dumnezeu, Celui Ce a povăţuit pe popor prin mare cu picioare neudate şi pe Faraon cu toată oastea l-a înecat, Aceluia Unuia să-I cântăm, că S-a proslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Toate neamurile oamenilor te cinstesc pe tine, Fecioară, precum de demult, cu proorocie, mai înainte ai zis. Deci, primeşte-mă, Stăpână şi pe mine cântăreţ al tău şi mă înţelepţeşte şi mă luminează.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Alt Rai Gândit te cunoaştem pe tine, care cu neasemănare covârşeşti pe Raiul cel din Eden, Preacinstită Marie, Mireasă a lui Dumnezeu, că tu ai odrăslit oamenilor Nestricăciunea.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Bogăţie şi Slavă Dumnezeiască au câştigat arătat multe fiice, dar tu, Stăpână, cu neasemănare pe toate le-ai covârşit; pentru aceasta îmbogăţindu-mă, de daruri cereşti umple-mă şi pe mine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ce-ţi voi răsplăti ţie şi ce-ţi voi aduce ţie pentru cele pe care de multe ori mi le-ai răsplătit mie, Fecioară şi pentru cele care mi-ai făcut bine, cu iubire de oameni? De-a pururea îţi voi aduce ţie laudă şi mulţumire.

 

Cântarea a 3-a.

Irmos:

Cu Puterea Crucii Tale, Hristoase, întăreşte gândul meu, ca să laud şi să slăvesc acum Răstignirea Ta cea mântuitoare.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

De apele Preasfântului Duh umple sufletul meu, cel ce se topeşte de duhul arşiţei gândurilor celor înfocate; şi pe cel ce se arde de setea deznădăjduirii, adapă-l cu apa iertării, Stăpână.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Spală-mă cu picăturile milostivirii tale şi peste tot stropindu-mă cu cele ale îndurărilor tale; cu Dumnezeiescul isop gânditor curăţeşte-mă şi mult mai alb decât zăpada arată-mă şi cu ploile lacrimilor înălbeşte-mă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Stăpâne, ai pus ceas de înfricoşată cercetare şi cu înţelepciune ai hotărât zi de judecată, întru care de faţă vei arăta toate cele ce în ascuns s-au greşit de toţi; arată-mă atunci neosândit, pentru Ceea ce Te-a născut.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce eşti Ajutorul şi Nădejdea pământenilor, Bucuria şi Acoperământul şi Scăparea, Stăpână, Maică a Vieţii, pentru aceea te rugăm, trimite-ne nouă ajutorul tău, celor ce cu dragoste te lăudăm pe tine.

 

Cântarea a 4-a.

Irmos:

Auzit-am auzul Puterii Crucii Tale, că Raiul s-a deschis printr-Însa şi am strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Frumoasă şi cu sufletul şi cu trupul, Frumoasă şi cu gândul şi cu frumuseţile faptelor bune aflându-te pe tine Cuvântul Cel Preafrumos, Născătoare de Dumnezeu, S-a Sălăşluit întru tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Suspin şi de la rele nu mă mai îndepărtez; plâng şi iarăşi întru aceleaşi patimi mă frământ şi în tina dulceţilor mă tăvălesc; eu cel cinstit, cu necinstea mă întinez.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cel Ce prin Cruce ai dăruit Viaţă Nemuritoare oamenilor, dintru a doua moarte răpindu-mă, Cuvinte a lui Dumnezeu, învredniceşte-mă Vieţii Celei fără de sfârşit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Holdă Nearată tu te-ai arătat, care pe Dumnezeiescul Spicul, Cel Nesemănat, L-ai odrăslit; pentru aceasta hrăneşte-mă pe mine cel flămând cu Dumnezeieştile tale daruri şi haruri.

 

Cântarea a 5-a.

Irmos:

Mânecând, strigăm către Tine, Doamne: mântuieş-te-ne pe noi, că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ticăloase suflete al meu, plânge-te pe sine cu amar, mai înainte de moarte şi tânguieşte-te din inimă, căzând la Maica lui Dumnezeu, mai înainte de a te apuca pe tine plânsul iadului cel foarte nemângâiat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Când sufletul meu de trup se va despărţi, să te văd pe tine, Stăpână, stându-mi înainte şi ochiul tău cel milostiv căutând spre mine cu milă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Izbăveşte-mă, Hristoase, pe mine robul Tău, de tot necazul şi de toată osânda şi de veşnicele munci, ca un Milostiv, pentru rugăciunile Maicii Tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, Cortul cel cu aur Preastrălucit al Cuvântului, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Cercetarea celor bolnavi şi Părtinitoare grabnică a celor din nevoi.

 

Cântarea a 6-a.

Irmos:

Înconjuratu-m-a adâncul, groapă mi s-a făcut mie chitul; iar eu am strigat către Tine, Iubitorule de oameni şi m-a mântuit dreapta Ta, Doamne.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Cel fără de ani, Preasfântă, mai presus de minte şi mai presus de cuvânt L-ai născut, pe Ziditorul Care izbăveşte din toată stricăciunea pe cei ce te laudă pe tine ca pe o Născătoare de Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preasfântă Stăpână, Ceea ce eşti Iubitoare de bine, care ai născut pe Bunul Făcătorul de bine şi Ziditorul, îmbunează sufletul meu cel necăjit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Stăpâne, Hristoase, ştii mulţimea patimilor mele, care mă tulbură şi mă necăjesc, pentru aceea strig: întâmpină-mă şi de acestea mă izbăveşte, pentru Ceea ce Te-a născut pe Tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pe noi cei omorâţi cu patimile păcatului, Stăpână, Ceea ce ai născut pe Pierzătorul stricăciunii, cu rugăciunile tale sculându-ne, înviază-ne.

 

Cântarea a 7-a.

Irmos:

Cel Ce în cuptorul cel cu foc pe tinerii cei cuvântători de cântare i-a mântuit; Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Avându-te pe tine Ajutor şi Nădejde, Preacurată, mă voi izbăvi de vrăjmaşii mei şi nu mă voi înfricoşa de întunericul celor ce mă înconjoară pe mine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preacurată, spre tine a căutat Cel Preaînalt şi multe Măriri ţi-a făcut ţie, precum ai zis; pentru aceasta acum toate neamurile pe tine te fericim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

În noianul cel nemărginit al faptelor mele celor rele m-am aruncat eu ticălosul; ci îndură-te, Stăpâne şi mă mântuieşte, ca un Îndurat, cu rugăciunile Maicii Tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce eşti Pierzătoare a întristării şi Pricinuitoare a Veseliei, plâns pricinuitor de bucurie şi întristare veselitoare dă-mi mie şi mă izbăveşte de focul cel veşnic.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Cel Ce S-a născut din Tatăl...

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Când socotesc mulţimea cea nemărginită a păcatelor mele, Fecioară, plâng, suspinând dintru adâncul inimii şi alerg la adâncul îndurărilor tale.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Maică Fecioară, Prunc Tânăr pe pământ a-i născut, pe Fiul Cel împreună fără de început al Tatălui, Care pentru milostivirea cea negrăită S-a asemănat nouă, celor stricaţi de păcate.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Pe Unul Dumnezeu Cel Ce în chip de negrăit S-a născut din Unul Dumnezeu, fără de mamă, tu, Fecioară, L-ai născut fără de tată, Care poartă Un Ipostas şi două Firi nite şi neamestecate.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Norul greşelilor mele celor nemăsurate mă înghesuie pe mine ticălosul. Vai mie! Ce să mă fac? Te chem în ajutorul meu pe tine, Fecioară, Folositoarea şi Limanul celor deznădăjduiţi.

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Cel Ce S-a născut din Tatăl mai înainte de veci, Fiul şi Dumnezeu şi în anii cei mai de pe urmă din Fecioara Maică S-a Întrupat, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a.

Irmos:

Pe tine, Maica lui Dumnezeu, Ceea ce mai presus de minte şi de cuvânt ai născut negrăit sub ani pe Cel fără de ani, credincioşii cu un gând te mărim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

La tine cad, Stăpână şi-ţi aduc rugăciune de umilinţă. Dă-mi mie în dar mila ta, că nu este întru mine nicidecum lucrare Dumnezeiască; pentru aceea mă rog ţie: în dar, miluieşte-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Mi se pare că te văd cu ochii minţii pe tine, Lumina sufletului meu şi Dulceaţa şi Singura Mângâiere şi Veselie şi Răsuflare şi Bucurie a inimii mele, Născătoare de Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe mine mă tânguiesc, luând în minte mulţimea păcatelor mele şi aducerile asupră-mi ale patimilor, orbirea sufletului meu şi schimbările minţii mele; mântuieşte-mă, Hristoase, cu mila Ta, pe mine cel deznădăjduit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pe mintea mea cea neputincioasă o împinge spre strâmtorare şi o strâmtorează lăţimea laudelor tale, Născătoare de Dumnezeu Prealăudată, mulţimea înecându-mă pe mine şi mi se întâmplă mie, dintru a fi bine lămurit, să fiu nedumerit.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 5-lea.

Arhanghelul Gavriil mai înainte pe „Bucură-te!” mi-a adus, strigând că vei fi cu mine, Doamne, a grăit cu amar Născătoarea de Dumnezeu, plângând. Dar cum mi s-a făcut acum mie bucuria întru întristare, Fiule? Şi cum mă arăt ca o lipsită de Fiu, Ceea ce Te-am născut fără de ispită bărbătească, pe Tine Mântuitorul sufletelor noastre.

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, joi seara, glasul al 5-lea

Vizualizari: 629

Id: 25378

Imagine:

Iisus-Hristos
Sfinții zilei
Căutare

2. Căutare rapidă - cuvânt:

Știri ortodoxe
Calendar Republica Moldova:
Calendar ortodox stil vechi -
Recomandări:
noutati-ortodoxe.ro - Știri și informații din viața bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferințe, apariții editoriale.
maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.