Canon de rugaciune catre Maica Domnului, marti seara, glasul al 5-lea

www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugaciuni, filme, carti, conferinte ortodoxe

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, marti seara, glasul al 5-lea

Cântarea 1.

Irmos:

Să cântăm Mântuitorului tuturor, Celui Ce cu sfat de bună voie pe Lemn S-a pironit şi lumea a luminat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce eşti Bună şi cu totul Neîntinată, dă-mi mie duh zdrobit şi inimă smerită şi curăţire a minţii şi îndreptare a vieţii şi iertare greşelilor şi izvoare de lacrimi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe mine însumi mă plâng mai înainte de ieşirea mea, luând în minte adâncul relelor mele, cea cu totul fără de prihană; pentru aceea te rog: cere de la Fiul tău să mă izbăvească de muncă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Având vreme de pocăinţă, depărtează-te de la toată răutatea, suflete al meu şi strigă cu lacrimi Ziditorului tău: Dumnezeul meu, mântuieşte-mă, pentru rugăciunile Aceleia ce Te-a născut pe Tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Adâncul cel mai de jos al păcatelor celor nenumărate m-a cuprins şi mă trage pe mine întru adâncul cumplitei deznădăjduiri; Ceea ce ai născut Adâncul milostivirii, sârguieşte şi mă miluieşte.

 

Cântarea a 3-a.

Irmos:

Întăreşte-mă pe mine, Singur Îndurate, cu Puterea Crucii Tale, pentru că întru dânsa mă laud; că nu este sfânt afară de Tine, Doamne.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Viforul cel cumplit al păcatelor mă tulbură şi furtuna gândurilor celor potrivnice viscoleşte sufletul meu şi întru adâncul greşelilor mă trage, Preacurată, Ceea ce ai născut pe Ocârmuitorul, sârguieşte de scoate pe robul tău.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu vicleşug se sârguieşte vrăjmaşul să mă vâneze, vrând să mă arate, Curată, materie de ars a văpăii celei veşnice. Risipeşte meşteşugurile acestuia şi sfătuirile, ca să te măresc pe tine, bucurându-mă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Bolnavi fiind şi de ispite cuprinşi, Ziditorule a toate, Milostive şi mult Îndurate, pe Cortul cel Sfânt al Tău Ţi-l aducem toţi spre rugăciune şi-Ţi strigăm: dezleagă legăturile robilor Tăi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu, Întrupându-Se, S-a născut dintru tine, Curată şi cu Trup S-a văzut Cel mai înainte Nevăzut. Deci, pe Acesta roagă-L cu dinadinsul, Fecioară, ca să mă izbăvească de văzuţii şi nevăzuţii vrăjmaşi, pe mine cel ce cu adevărat te slăvesc pe tine.

 

Cântarea a 4-a.

Irmos:

Auzit-am auzul puterniciei Domnului şi am proslăvit, Iubitorule de oameni, Puterea Ta cea necuprinsă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preacurată, în desfrânări am risipit bogăţia pe care Hristos mi-a dăruit-o mie ca un Bun. Deci, să nu mă treci cu vederea, Fecioară, pe mine cel ce pier de foamea faptelor celor bune.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Viaţa mea s-a umplut de greşeli, iar gândul meu este pătimaş şi sufletul osândit; pentru aceea, cu milostivirea ta, Stăpână, miluieşte-mă şi mă izbăveşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Milostiveşte-Te şi îndură-Te spre sufletul meu cel prea ticălos, ca un Milostiv şi Îndurat şi-mi dă mie, Doamne, lacrimi ca să plâng pentru păcatele mele.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Suflete al meu, smerite şi ticăloase, pentru ce te supui dulceţilor trupului şi mâhneşti pe Dumnezeu? Aleargă la Născătoarea de Dumnezeu şi cere-ţi mântuire şi izbăvire.

 

Cântarea a 5-a.

Irmos:

Răsari, Hristoase Dumnezeule, lumina cunoştinţei Tale şi ne luminează inimile şi mântuieşte sufletele noastre.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Soarele se biruieşte cu Strălucirea ta, Marie, că tu, pe Cel Ce a împodobit cerul cu luminători în braţe L-ai cuprins şi cu lapte L-ai hrănit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu Trup, Care mai înainte de veci fără de trup din Tatăl S-a născut şi blestemul strămoşilor l-ai pierdut.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Să nu mă osândeşti pe mine în focul cel nestins, Hristoase, Mântuitorul meu, pentru rugăciunile Aceleia ce Preacurat Te-a născut pe Tine şi ale Apostolilor şi ale tuturor Sfinţilor Tăi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Curăţire greşelilor dă-mi mie, cu rugăciunile tale, Curată Fecioară, Ceea ce ai născut pe Curăţitorul Cel Dumnezeiesc, pe Hristos Cel Unul Îndurat.

 

Cântarea a 6-a.

Irmos:

Marea patimilor cea sălbăticită de viforul cel stricător de suflet, linişteşte-o, Stăpâne Hristoase şi din stricăciune mă scoate, ca un Milostiv.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Întru adâncul greşelilor m-am aruncat şi m-am afundat; întinde-ţi mâna ta, cu totul fără de prihană şi mă scoate din iadul deznădăjduirii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

În ziua necazului, când voi vrea să mă slobozesc de legăturile cele trupeşti, stai lângă mine şi de năpădirea diavolilor mă izbăveşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Stăpâne Hristoase, când vei vrea să judeci lumea pe care ai zidit-o, cruţă-mă pe mine, robul Tău, pentru rugăciunile Aceleia ce Preacurat Te-a născut pe Tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Născătoare fără de bărbat, Maică Curată a lui Dumnezeu tu te-ai arătat; pentru aceasta cu credinţă te rog pe tine: alungă-mi trândăvirea sufletului meu.

 

Cântarea a 7-a.

Irmos:

Cel Ce pe tineri în cuptor prin înger i-ai păzit, înainte vestind printr-înşii pe Aceea ce Te-a născut, Nestricata Fecioară; Binecuvântat, eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Polcurile diavolilor se îngrozesc şi fug de numirea ta, Stăpână, de care izbăvindu-mă, miluieşte-mă şi mă păzeşte de toată vătămarea.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Negrăită este Slava ta, Fecioară, că pe Domnul Slavei L-ai născut; pentru aceasta învredniceşte-mă Slavei Celei Cereşti, pe mine cel ce te laud cu dreaptă credinţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Hristoase al meu, pentru rugăciunile Aceleia ce Te-a născut, izbăveşte-mă din întunericul cel mai din afară şi din groaznica muncă, pe mine robul Tău, care strig Ţie: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Trupul mi l-am întinat cu faptele cele pângărite, iar mintea netrebnică am făcut-o cu aducerile aminte cele urâte; ci, îndură-te şi miluieşte pe netrebnicul robul tău, Curată.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Ziditorului tuturor...

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce ai născut pe Voitorul milei, miluieşte pe toţi cei ce cu credinţă cântă: toate lucrurile lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioară, izbăveşte-mă de întunericul cel amar şi mai din afară şi de viermele cel neadormit, că tu, ca Ceea ce ai născut pe Făcătorul lumii, cu rugăciunile tale toate câte le voieşti le şi faci.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Milostiv fii robilor Tăi, Cuvinte, pentru rugăciunile Aceleia ce Te-a născut şi mântuieşte pe cei ce cântă: toate lucrurile lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Primeşte cântare din gurile cele slabe, Fecioară Prealăudată, ale celor ce strigă ţie: Bucură-te, Tămăduirea trupurilor celor bolnave şi Mântuirea sufletelor celor deznădăjduite.

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Ziditorului tuturor, purtătorii de Dumnezeu tineri, în cuptor, cântare Îi aduceau şi lăudând strigau: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a.

Irmos:

Mărim, Hristoase, pe cea Curată şi cu totul fără de prihană, Maică a Ta, că Te-a născut pe Tine, după trup, mai presus de fire, Cel Ce ne-ai izbăvit pe noi de toată rătăcirea şi stricăciunea.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Rudenia cea de ţărână să n-o treci cu vederea, Stăpână Curată, ci fii mie Ajutor întru primejdii, întărindu-mă, acoperindu-mă şi izbăvindu-mă de toate cele grele, că spre tine am nădăjduit, cea gata a mă mântui pe mine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Curată, spre tine îmi vărs rugăciunea mea cea din durerea inimii; miluieşte-ne pe noi păcătoşii să nu ne ruşinăm în ziua nevoilor, noi cei ce te chemăm pe tine cea Preamilostivă Născătoare de Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dumnezeule ascultă rugăciunea poporului Tău şi ne izbăveşte pe noi de vătămarea vrăjmaşului, că iată aducem Ţie, cu adevărat, spre curăţire, pe Ceea ce Te-a născut pe Tine, pe care din dragoste o fericim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cere-ne nouă curăţire şi iertare de greşeli şi izbăvire de toate cele rele şi îndreptare vieţii, minte curată şi luminată, ca să slăvim bunătatea ta cea multă.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 5-lea.

Înaintea ochilor văzându-Te pe Tine, Preaiubite Fiule, cu luminile închise, Lumina mea mi se stinge, că nicidecum nu sufăr a vedea soarele; aş fi voit, Cuvinte, să mi se scoată ochii mei; întunecă-te lumină a soarelui, pentru că Cel Ce cu un cuvânt ţi-a dat ţie lumină şi-a închis ochii Lui pe Cruce.

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, marti seara, glasul al 5-lea

Vizualizari: 570

Id: 25380

Imagine:

Iisus-Hristos
Sfintii zilei
Cauta

cuvant:

Stiri ortodoxe
Contact

Ne puteti contacta prin e-mail la adresa webortodox[AT]yahoo.com (inlocuiti [AT] cu @).

Contact Us


Recomandari:
Resurse ortodoxe: www.resurse-ortodoxe.ro - Contine o bogata colectie de resurse ortodoxe audio/video/text: predici, rugaciuni, carti, conferinte, icoane, filme.
Agentia de stiri "Noutati ortodoxe": www.noutati-ortodoxe.ro - Ofera stiri si informatii din viata bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferinte, aparitii editoriale. Stirile pot fi preluate si de alte site-uri prin intermediul unui script.
Maica Domnului: www.maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.