Canon de rugaciune catre Maica Domnului, marti seara, glasul al 6-lea

www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugaciuni, filme, carti, conferinte ortodoxe

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, marti seara, glasul al 6-lea

Cântarea 1.

Irmos:

Trecând marea fiii lui Israel şi văzând pe Faraon afundat într-Însa, cu mulţumire cânta: Domnului să cântăm, căci cu Slavă S-a proslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preacurată Fecioară, cea cu dar Dăruită, Marie Preaslăvită, Pricinuitoarea Bucuriei, pe cei ce te lăudăm pe tine Dumnezeieşte, cu Dumnezeieşti daruri dăruieşte-ne, ca să-ţi înălţăm cântare de mulţumire.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

O, Tainele tale, Maica lui Dumnezeu! Că de cât toate făpturile mai Înaltă te-ai arătat, Stăpână, că spre Care nu îndrăznesc a căuta Oştile îngerilor, în braţe L-ai purtat; pentru aceea pe tine te fericim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tot neamul oamenilor cu stricăciunea morţii s-a osândit, prin gustarea din pom a strămoaşei, iar prin tine înapoi s-a chemat, Preacurată, ca Ceea ce ai născut Viaţa Cea Nestricăcioasă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Fiul cel împreună Vecuitor, Care este împreună cu Tatăl, în vremile cele de pe urmă, voind, S-a Sălăşluit în pântecele tău, Născătoare de Dumnezeu, spre naşterea de a doua oară a noastră a credincioşilor; pentru aceea te lăudăm pe tine.

 

Cântarea a 3-a.

Irmos:

Întăreşte, Doamne, Biserica Ta, Cel Ce cu pricepere întru Înălţime ai întărit cerurile, spre a lăuda Preacurată Iconomia Ta, Iubitorule de oameni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu pofta îndumnezeirii, cu vicleşug amăgindu-mă de demult vrăjmaşul, Maica lui Dumnezeu, din Eden pe pământ târându-mă, m-a zdrobit; iar Hristos, miluindu-mă, din pântecele tău Trup luând, de a doua oară m-a zidit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

S-a dezlegat osânda blestemului celui de demult, Maica lui Dumnezeu, prin mijlocirea ta; că arătânduţi-se ţie Domnul, Preacurată, cu îndestulare toată binecuvântarea tuturor a izvorât-o, ca un Preabun.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Uşa Vieţii te-a văzut Proorocului Iezechiel de demult, Fecioară, prin care Domnul, Întrupându-Se, Singur a trecut şi iarăşi încuiată pe tine te-a păzit, Curată, precum Însuşi Cel Preaînalt ştie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Nu este fără prihană precum tu, Preacurată Maica lui Dumnezeu, că tu Singură din veac, pe Dumnezeul Cel Adevărat L-ai zămislit în pântece, Care a dezlegat puterea morţii.

 

Cântarea a 4-a.

Irmos:

Înnoit-ai Frumuseţea Chipului Tău, căci către acesta din Părinteştile Sânuri Te-ai pogorât şi strigăm Ţie: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce Singură te-ai arătat Preaaleasă şi mai Cinstită decât toate neamurile, cu faptele bune strălucind, Preacurată Cinstită, pe cei ce te laudă pe tine, luminează-i cu Strălucirea ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Dumnezeu cu Trup L-ai născut, Fecioară, din Preacurate sângiurile tale, Cinstită Maica lui Dumnezeu, pe Mântuitorul, Care izbăveşte din cumplite ispite pe toţi cei ce te laudă pe tine, Fecioară de Dumnezeu Dăruită.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu sfinţenie slujesc Dumnezeieştii Naşterii tale, Născătoare de Dumnezeu, Curată, firea celor fără de materie şi adunarea oamenilor cu dragoste te laudă pe tine; ci cu Strălucirea ta, luminează-ne pe noi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Fecioară Preaneîntinată, Fecioară fără de prihană, fă rugăciune pentru noi, împreună cu toţi Sfinţii, ca să ne izbăvim de cumplite ispite şi de înconjurări.

 

Cântarea a 5-a.

Irmos:

De noapte cântarea o înalţ Ţie, trimite-ne nouă împotrivă mila Ta, Doamne; pentru că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Scară arătându-te cu închipuire lui Iacov, la Înălţime ridicată, cu Taină s-a învăţat, înfricoşată cu adevărat Naşterea ta, Mireasă a lui Dumnezeu; că prin tine, cu adevărat, Dumnezeu cu noi a vorbit, prin pogorârea cea Dumnezeiască şi viaţă oamenilor a dăruit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Izbăvindu-ne prin tine de întristarea strămoaşei, Născătoare de Dumnezeu, plini de bucurie ne-am făcut, că Veselia tuturor ai născut şi Bucuria a toată lumea. Pentru aceea, Prealăudată, pe cântăreţii tăi, cu rugăciunile tale păzeşte-i de primejdii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu Taină învăţându-se Moise, prin vedere de Dumnezeu, închipuirea ta, mai înainte a văzut rugul nearzându-se de foc, Fecioară cu totul fără de prihană. Că întru tine Ziditorul sălăşluindu-Se, nu te-a ars pe tine, cea mai Înaltă decât toate făpturile, Mireasă a lui Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tărie şi Laudă a lumii fiind, Cel Ce din tine, Stăpână, S-a născut, S-a făcut şi Mântuire celor pieriţi, din porţile iadului izbăvind pe cei ce cu credinţă te fericesc pe tine.

 

Cântarea a 6-a.

Irmos:

De chitul greşelilor fiind înghesuit, strig Ţie, Hristoase, cu Proorocul: scoate din stricăciune viaţa mea şi mă mântuieşte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Închipuirile Legii, Născătoare de Dumnezeu şi mai înainte grăirile Proorocilor, luminat te arată că vei naşte pe Izbăvitorul lumii şi pe Făcătorul de bine a toată zidirea, Care în multe feluri şi în multe chipuri a făcut bine celor ce cu credinţă şi cu dragoste te slavoslovesc, Stăpână Curată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe cei întâi zidiţi ce de demult s-au înstrăinat de Dumnezeu şi de desfătarea Raiului, prin amăgirea vrăjmaşului celui ucigător de oameni, Singură tu, de Dumnezeu Născătoare, iarăşi i-ai întors în Rai, născând pe Mântuitorul şi Domnul, Care Răstignire şi îngropare, cu Dumnezeiască stăpânire, a răbdat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cel Ce cu Dumnezeiasca voire şi Puterea cea ziditoare a Sa, pe toate le-a alcătuit dintru nefiinţă, din pântecele tău, Curată, a ieşit Dumnezeu şi Om şi pe cei ce întru întunericul necunoştinţei erau mai înainte, cu Străluciri Dumnezeieşti, Stăpână Curată, luminat i-a strălucit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Legea a slăbit şi umbra a trecut, Darul Cel mai presus de minte şi mai presus de cuget arătându-se mie, al Naşterii Celei dintru tine, Fecioară, a lui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru, Prealăudată.

 

Cântarea a 7-a.

Irmos:

Arătatu-s-a peste noi darul Mântuitorului şi Lumina Crucii Tale a Strălucit lumii: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Curăţire a lumii tu ai fost, Ceea ce eşti Singură de Dumnezeu Fericită, că pe Dumnezeu, Cel Ce şade pe umerii Heruvimilor, în braţe purtându-L, strigi: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine Maica lui Dumnezeu, având podoabă încuviinţată cu aur împodobită, te-a primit Fiul tău şi Domnul, spre mântuirea noastră, a celor ce strigăm: Binecuvântat este Curată, Rodul pântecelui tău.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Trandafir în mijlocul spinilor aflându-te pe tine, Curată, Stăpânul, ne-a umplut pe noi de mirosurile cele veselitoare ale darurilor Duhului, care strigăm Lui cu umilinţă: Izbăvitorule, Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Semnele Dumnezeieştii tale Naşteri, toţi Dumnezeieştii Prooroci văzându-le, cu bună laudă striga, Curată: Dumnezeu va veni din tine, Fecioară, ca să mântuiască pe cei ce strigă: Izbăvitorule, Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Musiceasca împreună glăsuire...

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Lui Daniel, văzătorului de Dumnezeu, mai înainte ai fost arătată Munte Netăiat. Că din tine, Doamnă, Piatră S-a tăiat Hristos, Unul Dumnezeu, fără de mână de om, Fecioară, pe care tinerii bine-L cuvântaţi, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Naşterea ta, Curată, cu laude pururea o slăvesc Oştile cele de sus, încă şi pe tine, Doamnă, Pururea Fecioară, cu bucurie împreună cu noi, ca pe o Maică a lui Dumnezeu te laudă; pe care tinerii bine te cuvintează, preoţii te laudă, popoarele te preaînalţă întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Cu strălucirile Luminii tale, pe cei ce te cred acum Născătoare de Dumnezeu Preaadevărată, Marie, străluceşte-i Curată, Ceea ce eşti Născătoare a Luminii; căci Cort al Luminii te-ai arătat, Fecioară, celor ce cu credinţă strigă ţie: Bucură-te, cea Binecuvântată şi Preaproslăvită întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Sfeşnicul cel cu străluciri de aur, mai înainte te-a închipuit pe tine, care ai primit netâlcuit pe Lumina Cea Neapropiată, Ceea ce cu cunoştinţa Ei a luminat pe toate. Pentru aceea pe tine te lăudăm, Curată, în veci.

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Musiceasca împreună glăsuire defăimând-o tinerii, Dumnezeiască cântare de laudă din văpaie viersuia, cântând: preoţi binecuvântaţi, popoare, seminţii şi limbi preaînălţaţi pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a.

Irmos:

Bucură-te, Preacinstită, întru tot Sfântă Fecioară, cea Singură întru tot Cântată; pe tine te slăveşte toată zidirea, Maica Luminii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Te-ai arătat nouă Pricinuitoare de Bucurie şi de viaţă veşnică, de Dumnezeu Născătoare Curată, mai presus de fire născând pe Mântuitorul nostru, Cel Ce a şters arătat toată lacrima de pe faţa a tot pământul şi tuturor bucurie a dăruit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cântând David strămoşul tău, Chivot mai înainte te-a numit pe tine cu închipuire şi Năstrapă de aur a Manei Celei Dumnezeieşti, Curată; iar Moise, Singură Născătoare de Dumnezeu, pentru că ai încăput pe Cel Ce este de-a pururea în Sânurile Cele Părinteşti, Născătoare de Dumnezeu. Pentru aceea cu cântări te slăvim pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca Ceea ce eşti cu adevărat mai Înaltă decât toată zidirea, căci pe Dumnezeul tuturor L-ai născut cu Trup, pentru aceea te avem pe tine, Stăpână, Părtinitoare şi Nădejde Întemeiată şi Zid Tare, fiindcă prin tine nădăjduim să dobândim mântuire.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cort Sfânt, Curată, te cunoaştem şi Sicriu şi Tablă a Legii Darului; că prin tine s-a dăruit iertare celor îndreptaţi prin Sângele Celui Ce S-a Întrupat din pântecele tău, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 6-lea.

De Dumnezeu Născătoare Fecioară, roagă pe Fiul tău, pe Hristos Dumnezeul nostru, Cel Ce S-a pironit de voie pe Cruce şi lumea din înşelăciune a slobozit, să miluiască sufletele noastre.

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, marti seara, glasul al 6-lea

Vizualizari: 645

Id: 25368

Imagine:

Iisus-Hristos
Sfintii zilei
Cauta

cuvant:

Stiri ortodoxe
Contact

Ne puteti contacta prin e-mail la adresa webortodox[AT]yahoo.com (inlocuiti [AT] cu @).

Contact Us


Recomandari:
Resurse ortodoxe: www.resurse-ortodoxe.ro - Contine o bogata colectie de resurse ortodoxe audio/video/text: predici, rugaciuni, carti, conferinte, icoane, filme.
Agentia de stiri "Noutati ortodoxe": www.noutati-ortodoxe.ro - Ofera stiri si informatii din viata bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferinte, aparitii editoriale. Stirile pot fi preluate si de alte site-uri prin intermediul unui script.
Maica Domnului: www.maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.