Canon de rugaciune catre Maica Domnului, miercuri seara, glasul al 2-lea

www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugaciuni, filme, carti, conferinte ortodoxe

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, miercuri seara, glasul al 2-lea

Cântarea 1.

Irmos:

Veniţi popoarelor să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Celui Ce a despărţit marea şi a trecut pe poporul pe care l-a slobozit din robia egiptenilor, că S-a proslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioară, Ceea ce ai născut Izvorul nepătimirii, pe mine cel rănit cu patimile tămăduieşte-mă şi din focul cel veşnic răpeşte-mă, Singură de Dumnezeu Dăruită.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

La bunătatea ta acum alerg, Maică Fecioară cu totul fără de prihană, izbăveşte pe robul tău de bolile cele sufleteşti, de patimile cele stricătoare de suflet şi de focul cel veşnic.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Noi cei ce te mărturisim pe tine Născătoare de Dumnezeu, care ne-am îmbogăţit cu tine, Întărirea şi Părtinitoarea noastră, de întreitele învăluiri ale vieţii şi de toate felurile de ispite ne mântuim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce eşti Scăparea credincioşilor, pururea Fecioară, Tare Ajutătoare celor ce aleargă la tine, de toată nevoia şi vătămarea potrivnică miluieşte-ne pe noi.

 

Cântarea a 3-a.

Irmos:

Întăreşte-ne pe noi întru Tine, Doamne, Cel Ce prin Lemn ai omorât păcatul şi frica Ta o sădeşte în inimile noastre, a celor ce Te lăudăm pe Tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cădelniţă cu adevărat de aur şi Năstrapă a Manei şi Munte Dumnezeiesc şi Palat Veselitor al lui Dumnezeu, pe tine, Fecioară, te numim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Biserică şi Sfinţit Lăcaş al Cuvântului fiind, Născătoare de Dumnezeu, fii mie Curăţitoare greşelilor, Preasfântă pururea Fecioară.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Miluieşte-mă, Curată, pe mine cel ce am mâniat pe Cel Singur Iubitor de oameni şi Fiul tău şi în starea drepţilor numără-mă, cea Singură de-a pururea Fecioară.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Limbă de om nu poate să tâlcuiască adâncul răutăţilor mele, Fecioară, că mai presus de măsură am nelegiuit, ci tu, ca o Maică a milei, miluieşte-mă.

 

Cântarea a 4-a.

Irmos:

Te laud, cu auzul am auzit, Doamne şi m-am înspăimântat, că ai venit până la mine, căutându-mă pe mine cel rătăcit. Pentru aceea preaslăvesc multă smerenia Ta cea către mine, Mult Milostive.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, Fecioară, noi creştinii te-am câştigat Ajutor şi Acoperământ, Ceea ce ne scoţi pe noi din cumplite primejdii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Stăpână, Ceea ce eşti Neispitită de nuntă, care pe Dumnezeu în pântece L-ai primit, de primejdii şi de necazuri pe toţi izbăveşte-i.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Zid Nebiruit şi Nădejde Tare noi credincioşii întru necazuri te-am câştigat pe tine Născătoare de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Mijlocirea ta, Stăpână, câştigând-o ca pe o temelie temeinică, de multe feluri de necazuri ne izbăvim.

 

Cântarea a 5-a.

Irmos:

Dătătorule de lumină şi Făcătorule al veacurilor, Doamne, întru Lumina Poruncilor Tale îndreptează-ne, că afară de Tine pe alt dumnezeu nu cunoaştem.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca Ceea ce ai zămislit pe Dumnezeu, Soarele Cel Luminos al dreptăţii, luminează sufletul meu cel ce doarme în noaptea vieţii, cu Raza rugăciunilor tale, Stăpână.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sub Acoperământul tău şi sub părtinirea ta, noi credincioşii totdeauna scăpând cu credinţă, Preacurată, prin tine ne izbăvim de toată cumplita primejdie, Fecioară.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Din neştiinţă întru umflarea trufiei înălţându-mă, Curată, cădere cumplită am pătimit; ci, dă-mi mie să biruiesc prin pocăinţă nebunia cea mai dinainte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pe mine cel omorât cu veninul păcatului, Preacurată, Ceea ce ai născut pe pământ Viaţa Cea cu adevărat Neîmbătrânitoare, înviază-mă, Ceea ce Singură eşti Nădejde celor ce te laudă pe tine.

 

Cântarea a 6-a.

Irmos:

Întru adâncul greşelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat; din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce toate cu voirea le lucrează, voind a locuit în pântecele Tău cel Neispitit de nuntă, dăruind nestricăciune, ca un Îndurat, celor ce bolesc cu stricăciunea.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe mine cel rătăcit în calea vieţii şi care adeseori în căile cele neumblate ale păcatului cad, povăţuieşte-mă, Stăpână, către calea pocăinţei.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fii mie Sprijinitoare despre răutăţile mele cele de multe feluri, cea cu totul fără de prihană şi izbăveşte-mă de meşteşugirea balaurului şi din cursele acestuia răpindu-mă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Fă-mi mie viaţa luminoasă, Ceea ce Singură ai născut Lumina Cea Neapropiată şi la Liman bine liniştit povăţuieşte-mă, Maică şi mă miluieşte.

 

Cântarea a 7-a.

Irmos:

Chipul cel de aur în câmpul Deiera cinstindu-se, cei trei tineri au călcat porunca cea prea fără de Dumnezeu şi fiind aruncaţi în mijlocul focului, răcorindu-se, au cântat: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe mine cel omorât şi în pământ întors m-ai înviat, născând pe Dătătorul de viaţă şi din iadul cel mai de jos m-ai scos pe mine, cel ce te slăvesc pe tine cu credinţă, Născătoare de Dumnezeu întru tot Curată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Născătoare de Dumnezeu, cu rugăciunile tale cele către Fiul tău, fiind Liman Întemeiat, Părtinitoare Înfricoşată şi Zid Nesurpat, celor ce întru nevoi se primejduiesc şi întru necazuri se viscolesc, din ispitele cele în multe chipuri miluieşte pe robii tăi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Stăpână de Dumnezeu Dăruită, Ceea ce ai Întrupat cu Puterea Preasfântului Duh pe Fiul, Cel Ce se înţelege de o Fire cu Tatăl, pe Acesta neîncetat roagă-L să miluiască pe cei ce cântă: Binecuvântată eşti Ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu Trup.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Curată Fecioară, Ceea ce ai făcut Cer pe fiinţa noastră cea pământească şi stricăcioasă cu fierbinte rugăciunea ta, fă să se îndrepteze rugăciunile şi cererile noastre către Fiul tău şi Dumnezeul şi Împăratul tuturor.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Dumnezeu Cel Ce S-a pogorât...

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Patimile inimii mele tămăduieşte-le cu milostivirea ta, Prealăudată, mintea mea împacă-o, sufletul meu luminează-l şi a călători către Cărările cele mântuitoare şi fă-mă ca de-a pururea să te fericesc pe tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

De întinăciunea cea pricinuită din patimi curăţeşte-mă, Curată, cu mijlocirea ta şi luminează-mi, rogu-mă, inima mea cea întunecată cu întunecările diavolilor, ca să te fericesc pe tine, Stăpână de Dumnezeu Fericită.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Ca să te laud pe tine cu glasuri de mulţumiri, ca să te slăvesc pe tine, cea cu totul fără de prihană, fă-te Turn de apărare, Îngrădire şi Întărire mie celui ce mă clătesc dinspre toate părţile de bântuielile cele potrivnice şi a cădea mă primejduiesc.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce ai născut cu Trup pe Dumnezeu Cel Preaînalt, ridică-mă din gunoiul patimilor ce mă necăjesc şi pe mine care cumplit am sărăcit cu totul, cu Dumnezeieştile fapte bune îmbogăţeşte-mă, Preacurată, ca să te laud pe tine, fiind mântuit.

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Dumnezeu, Cel Ce S-a pogorât în cuptorul cel cu foc către tinerii evreieşti şi văpaia întru răcoreală a prefăcut-o, ca pe Domnul lăudaţi-L lucrurile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a.

Irmos:

Pe Dumnezeu Cuvântul Cel din Dumnezeu, Care cu negrăită înţelepciune a venit să înnoiască pe Adam cel căzut rău prin mâncare întru stricăciune, din Sfânta Fecioară negrăit Întrupându-Se pentru noi credincioşii, cu un gând întru laude să-L mărim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dumnezeieştii iubiri de oameni învredniceşte-mă, Fecioară, Ceea ce Singură ai născut Negrăit pe Iubitorul de oameni Dumnezeu, Care Şi-a luat Trup dintru tine şi mă izbăveşte de văpaia ce va să fie şi de toată munca, pe mine cel ce cu dragoste te slăvesc pe tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca pe o Tare Părtinitoare, ca pe o Nădejde şi Zid şi Anghiră şi Acoperământ Întemeiat, ca pe un Reazem Nebiruit şi Adăpost Neînviforat şi Singură Tare Scăpare toţi câştigându-te pe tine, ne mântuim, Prealăudată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fecioară, când se vor arăta cele ascunse ale fiecăruia, tu pe mine îndreptează-mă, că poţi cu adevărat şi din întuneric să mă izbăveşti şi în latura luminii să mă aşezi, unde este Bucuria Cea Negrăită a celor ce se veselesc.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Fecioară, Ceea ce ai născut Lumina Cea Dumnezeiască, inima mea care s-a întunecat cu multe adausuri de patimi şi de gânduri străine luminează-o, picături de lacrimi dăruindu-mi de-a pururea, ca să-mi spăl întinăciunea greşelilor mele.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 2-lea.

Curată, Ceea ce eşti cu totul Neîntinată, cu picăturile milei tale rourează ticălosul meu suflet, cel topit de arderea păcatelor, de toată întinăciunea curăţindu-l şi din înfricoşata osândă a focului celui veşnic slobozeşte-mă.

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, miercuri seara, glasul al 2-lea

Vizualizari: 681

Id: 25431

Imagine:

Iisus-Hristos
Sfintii zilei
Cauta

cuvant:

Stiri ortodoxe
Contact

Ne pot contacta prin e-mail la adresa webortodox[AT]yahoo.com (inlocuiti [AT] cu @).

Contact Us


Recomandari:
Resurse ortodoxe: www.resurse-ortodoxe.ro - Contine o bogata colectie de resurse ortodoxe audio/video/text: predici, rugaciuni, carti, conferinte, icoane, filme.
Agentia de stiri "Noutati ortodoxe": www.noutati-ortodoxe.ro - Ofera stiri si informatii din viata bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferinte, aparitii editoriale. Stirile pot fi preluate si de alte site-uri prin intermediul unui script.
Maica Domnului: www.maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.