Canon de rugaciune catre Maica Domnului, sambata seara, glasul al 5-lea

www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugaciuni, filme, carti, conferinte ortodoxe

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, sambata seara, glasul al 5-lea

Cântarea 1.

Irmos:

Calul şi călăreţul în Marea Roşie i-a scufundat Hristos, Cel Ce a sfărâmat războaiele cu braţ înalt, şi pe Israel l-a mântuit, pe cel ce cânta cântare de biruinţă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce eşti Uşă a Luminii Celei Neapropiate, cu totul fără de prihană, deschide sufletului meu uşile pocăinţei şi-i dă intrare în Bucuria şi Frumuseţea Cea de acolo.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Avându-te pe tine, Născătoare de Dumnezeu, Folositoare Nebiruită şi Zid Nesurpat şi Acoperământ Nestricat, m-am izbăvit de şarpele cel amăgitor, Preacurată, care căuta de demult cumplit să mă înghită pe mine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Să nu mă dezgoleşti pe mine de Dumnezeiescul tău Acoperământ, nici să mă arăţi golit de darul tău, Preacurată Stăpână, nici să mă lepezi ruşinat, ci dă-mi mie mila ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Încetează durerea cea nesuferită a inimii mele celei dosădite şi necăjite, Născătoare de Dumnezeu şi-mi dăruieşte, Maica lui Dumnezeu, Strălucirea mântuirii cea Dumnezeiască şi izbăvirea.

 

Cântarea a 3-a.

Irmos:

Cel Ce cu Porunca Ta ai înfipt pe nimic pământul şi ai ridicat neţinut pe cel îngreuiat, pe piatra cea neclătită a Poruncilor Tale, Hristoase, întăreşte Biserica Ta, Unule, Bunule şi Iubitorule de oameni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Scăparea lumii tu eşti, Preacurată şi oricine aleargă la tine cu gând călduros se izbăveşte de nevoi. Pentru aceasta, pe mine, cel ce alerg la Acoperământul tău, izbăveşte-mă de toată mâhnirea cea cumplită.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce eşti Singura Sprijinitoare a tuturor pământenilor, tu mă sprijină după mare mila ta, Stăpâna lumii cea Preabună şi mă păzeşte cu cercetarea cea Dumnezeiască a Puterii tale, căci ai putere nebiruită.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu puterea ta mă apucă din mâna luptătorului şi din tirania lui, Stăpâna lumii cea Bună, ca nu biruindu-mă să mă apuce şi să mă soarbă şi la pierderea muncii veşnice să mă ducă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cu frică şi cutremur căzând, strig către tine, Născătoare de Dumnezeu: tu îmi fii mie Ajutătoare, Stăpâna lumii cea Bună, în ceasul morţii, când voi da răspuns de cele ce am făcut în viaţă.

 

Cântarea a 4-a.

Irmos:

Dumnezeiasca Ta deşertare cunoscând-o Avacum, cu mai înainte vederea, Hristoase, cu frică a strigat Ţie: spre mântuirea poporului Tău, ca să mântuieşti pe unşii Tăi ai venit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce covârşeşti pe toţi cei născuţi, ca Ceea ce ai purtat în pântecele tău pe Stăpânul şi Dumnezeu, pe Cel Ce este mai presus decât toţi oamenii, milostiveşte-te spre mine cel greşit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Mişcările şi poftele trupului meu stinge-le cu ploile rugăciunilor tale şi făclia sufletului meu cea stinsă o aprinde cu focul dragostei celei Dumnezeieşti, Preacurată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ceea ce eşti Tăria celor neputincioşi, Fecioară cu totul fără de prihană, Nădejdea celor deznădăjduiţi şi Mângâierea celor ce plâng, dă-mi plângere bine primită, prin care să aflu iertare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pe tine, Stăpână, Zid şi Întărire şi Folositoare Nemincinoasă, pe tine Turn Nebiruit al credincioşilor, pururea agonisindu-te, mă nădăjduiesc spre tine a dobândi mântuire.

 

Cântarea a 5-a.

Irmos:

Cel Ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină, la Tine alerg şi Ţie strig: luminează sufletul meu cel întunecat, Hristoase, ca un Milostiv.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cine-mi va rupe mie zapisul greşelilor şi al păcatelor mele cele nemăsurate, Curată, de nu vei apuca tu înainte şi să-mi dai izbăvire?

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Venit-am întru deznădăjduire din nedumerirea cea multă, socotind mulţimea răutăţilor mele, Fecioară; pentru aceasta strig către tine: izbăveşte-mă şi mă miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Maica lui Dumnezeu cea fără de stricăciune, a lui Dumnezeu Născătoare, a lui Dumnezeu Cel Ce a săvârşit toate numai cu voia, izbăveşte-mă de pedeapsa cea veşnică pe mine robul tău.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Având Lauda cea Luminată a fecioriei, ca o Maică a lui Dumnezeu, iarăşi te lauzi mai presus de toţi, Preacurată. Pentru aceasta, „Bucură-te!” al Arhanghelului Gavriil ţie aducem.

 

Cântarea a 6-a.

Irmos:

Marea patimilor cea sălbăticită de viforul cel stricător de suflete, linişteşte-o, Stăpâne Hristoase, şi din stricăciune mă scoate, ca un Milostiv.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce ai născut Viaţa Cea pururea Fiitoare, Stăpână Curată, răpeşte-mă din moartea cea sufletească şi Vieţii Celei Veşnice învredniceşte-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine cea cu adevărat Neasemănată întru frumuseţe cu toţi cei născuţi, te rog Stăpână, Mireasă Dumnezeiască, izbăveşte-mă de toată răutatea cea grozavă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nu am Sprijinitoare în lume afară de tine, Ceea ce eşti Bună; pentru aceasta cad către tine şi strig ţie: nu te depărta de la robul tău, Preacurată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Amăgitorul, făcătorul de rele, pururea tulbură mintea mea cu desfătări; Stăpână, ajută-mi, răpindu-mă pe mine din vicleşugul acestuia.

 

Cântarea a 7-a.

Irmos:

Domnul părinţilor Cel Preaînălţat, văpaia a stins-o şi pe tineri i-a rourat, pe cei ce cântau cu un glas: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

O, de Dumnezeu Fericită, Născătoare de Dumnezeu Preacurată, vindecă necazul sufletului meu şi dăruieşte-mi Liniştea mântuirii şi Veselia vieţii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce eşti Uşă Neumblată, închide-mi uşile cuvintelor deşertăciunii, prin care au intrat întru mine moartea şi pierzarea păcatului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cel Născut al Tău a izvorât râurile nestricăciunii; ci cu rugăciunile tale, găteşte-mi şi mie bogăţia şi curgerea milostivirii Lui cea nemăsurată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Izbăveşte-mă, Preacurată, de tot necazul, de asuprelile vieţii, de supărări şi de nevoi, de boli şi de primejdii şi de clevetirea cea cumplită.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Ţie, Făcătorului a toate...

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Să te aflu pe tine, Curată, în ispite Folositoare, în necazuri Apărătoare, în nevoi Ajutătoare, în primejdii Liman de mântuire şi în toată întristarea Mângâiere.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Vezi credinţa mea, Fecioară Curată, vezi şi dorul meu pe care îl am către tine, vezi dragostea cea Dumnezeiască a sufletului meu şi-mi dă mie înmulţit darul tău.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Ceea ce ai zămislit în pântece pe Lumina Cea Înţelegătoare, luminează-mi ochii inimii mele, dezleagă-mi întunericul datoriilor mele şi negura patimilor o risipeşte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce ai născut Mântuirea Cea mai presus de minte şi tuturor oamenilor ai dăruit mântuire, Fecioară, dă-mi şi mie Dumnezeiasca mântuire, potolindu-mi necazul cel din păcate.

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Ţie, Făcătorului a toate, în cuptor, tinerii cântare a toată lumea împreună cântau: toate lucrurile, pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a.

Irmos:

Isaia dănţuieşte, Fecioara a avut în pântece şi a născut Fiu, pe Emanuel, pe Dumnezeu şi Omul; Răsăritul este numele Lui; pe Care mărindu-L, pe Fecioara o fericim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu dureri multe fiind înconjurat, genunchii îmi plec către tine, Curată; cu faţa la pământ cad, ca un ticălos şi lăcrimând, strig către tine, Ceea ce eşti Bună, cerând ca să mă izbăveşti de cei ce mă caută şi Răsărit de mângâiere să te arăţi mie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Puterea deznădăjduirii cea dintru mine se întăreşte. Din buze spurcate ce cântare este ţie? De la cei ce au inimă sângerată, ce primire? Ci, minunează spre cei ticăloşi milele tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Schimbatu-m-am de necazuri, înegritu-mi-s-au mintea şi ochii, dureri cumplite au înconjurat viaţa mea; pentru aceasta mă usucă îngrozirile cele de acolo, Curată, de care izbăveşte-mă, durerile schimbându-mi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Traiul vieţii mele cel scurt se cheltuieşte întru răutăţi şi întru mulţimea necazurilor; pentru aceasta, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ai născut Bucuria tuturor, pe acestea le uşurează cu rugăciunile tale cele bine primite.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 5-lea.

Maică Fecioară, Ceea ce ai zămislit Lumina Adevărului şi ai născut pe Dumnezeu cu Trup, străluceşte-mi Lumina ta, mie celui ce mă aflu întru întunericul relelor; scoate-mă degrab dintru adâncimea deznădăjduirii şi întăreşte paşii sufletul meu pe piatra vieţuirii celei fără de greşeli; judecă pe diavolii care neîncetat mă necăjesc şi conteneşte degrab durerea inimii mele celei ticăloase, Ceea ce eşti Nădejdea marginilor, care dăruieşti lumii mila ta cea mare.

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, sambata seara, glasul al 5-lea

Vizualizari: 641

Id: 25383

Imagine:

Iisus-Hristos
Sfintii zilei
Cauta

cuvant:

Stiri ortodoxe
Contact

Ne puteti contacta prin e-mail la adresa webortodox[AT]yahoo.com (inlocuiti [AT] cu @).

Contact Us


Recomandari:
Resurse ortodoxe: www.resurse-ortodoxe.ro - Contine o bogata colectie de resurse ortodoxe audio/video/text: predici, rugaciuni, carti, conferinte, icoane, filme.
Agentia de stiri "Noutati ortodoxe": www.noutati-ortodoxe.ro - Ofera stiri si informatii din viata bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferinte, aparitii editoriale. Stirile pot fi preluate si de alte site-uri prin intermediul unui script.
Maica Domnului: www.maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.