Canon de rugaciune catre Maica Domnului, sambata seara, glasul al 7-lea

www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugaciuni, filme, carti, conferinte ortodoxe

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, sambata seara, glasul al 7-lea

Cântarea 1.

Irmos:

Cu voia Ta, Doamne, întru învârtoşare pământească s-a schimbat firea apelor, cea mai înainte lesne curgătoare; pentru aceasta neudat pedestru trecând Israel, a cântat Ţie cântare de biruinţă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca o veselie a cântărilor, ca o cântare ce veseleşte pe Dumnezeu, ca o Slavă pentru mulţumire îţi aducem ţie, Curată, acest „Bucură-te!”, că ne-ai dăruit nouă Bucurie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Nu vom tăcea, Fecioară Prealăudată, darul milei tale şi puterea Acoperământului tău, ci propovăduim acum că ne-ai mântuit pe noi din cumplitele primejdii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Izbăvindu-ne din multe feluri de ispite şi din primejdii, cu rugăciunile tale cele de Maică, Prealăudată, cu o unire şi cu căldură şi cu glasuri de mulţumire lăudându-te, cântăm ţie cântare de biruinţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Fiind Aurită cu bunătăţile, ca şi cu nişte ciucuri de aur, Preacurată şi fiind Înfrumuseţată cu adevărat cu darurile Duhului, ca o Mireasă a Tatălui, te-ai arătat Maică a lui Dumnezeu.

 

Cântarea a 3-a.

Irmos:

Cel Ce ai întărit din început cerurile cu Cuvântul Tău cel Atotputernic, Doamne, Mântuitorule şi cu Duhul Cel Atotlucrător şi Dumnezeiesc toată Puterea lor, întăreşte-mă pe piatra cea neclătinată a mărturisirii Tale.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Mărimea Dumnezeieştii Bucurii, ca pe o Dăruitoare a noastră de întreaga înţelepciune, să o întâmpinăm cu bună credinţă şi cu glasuri de mulţumire, aducându-i ei pe „Bucură-te!”, ca unei Tari Folositoare a noastră.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Maică Nenuntită, noi cei ce ne-am izbăvit prin tine de primejdii şi prin tine am câştigat Bucuria, ca pe o Dătătoare Bună şi Părtinitoare Slăvită, toţi te slăvim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Maică a lui Hristos Dumnezeu, având rugăciunea ta cea Dumnezeiască ca o Izbăvitoare de greşeli şi de primejdii, toţi te lăudăm cu credinţă şi cu glasuri de mulţumire, ca pe o Pricinuitoare a bunătăţilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Izvorule al Bucuriei Celei fără de moarte, izvorăşti curgerile bucuriei de tămăduiri celor ce sunt întru primejdii şi pe toţi îi miluieşti, Ceea ce eşti Curată, ca o Neîncetată Dătătoare de bunătăţi a noastră de la Dumnezeu.

 

Cântarea a 4-a.

Irmos:

Auzit-am Taina iconomiei Tale, Hristoase Dumnezeule, ale Celui Ce Sânurile Părinteşti nu Le-ai lăsat şi pe pământ Te-ai pogorât şi Te-am proslăvit, Unule Iubitorule de oameni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cei ce ne-am izbăvit din primejdii, prin solirile tale, Fecioară, bucurându-ne, îţi aducem această cântare vrednică, adică: Bucură-te, Curată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Păcatele patimilor au ridicat asupra noastră multe primejdii, dar Dumnezeiescul tău Acoperământ, Preacurată, pe noi ne-a izbăvit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cântare de mulţumire cu mâinile sufletului îţi aducem ţie, Fecioară, săltând cu Dumnezeieştile cântări, că din multe necazuri ne-ai izbăvit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Fericiţi sunt cu adevărat cei ce te cinstesc pe tine, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, că prin tine de păcat şi de necaz ne-am izbăvit.

 

Cântarea a 5-a.

Irmos:

Noapte neluminoasă eşti necredincioşilor, Hristoase, iar credincioşilor Luminare întru desfătarea Dumnezeieştilor Tale cuvinte; pentru aceasta la Tine alerg şi laud Dumnezeirea Ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Biruitorul păcatului L-ai născut credincioşilor, Fecioară şi din primejdii şi din dureri lumea s-a mântuit; pentru aceasta şi noi, ce-i ce ne-am izbăvit din necaz, „Bucură-te!”, strigăm ţie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Noi cei cuprinşi cu multe feluri de ispite, Preacurată Stăpână şi deznădăjduiţi pentru mâhnirea şi necazul şi cumplita înconjurare, pe tine Nădejde de veselie te-am câştigat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca o Păzitoare a mântuirii, credincioşilor şi a robilor tăi, Curată, goneşti primejdiile şi îi păzeşti nevătămaţi; pentru aceasta, noi părtaşii bunătăţilor tale celor multe, cu cântări îţi mulţumim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Mulţumim ţie, Preacurată Stăpână, că prin tine ne-am izbăvit din multe păcate şi neputinţe şi din dureri şi din cumplite primejdii, Ceea ce eşti Nădejdea cea Tare a credincioşilor tăi robi.

 

Cântarea a 6-a.

Irmos:

Cel ce înot în valul grijilor lumeşti şi mă înec de păcatele cele împreună înotătoare şi mă arunc la fiara cea stricătoare de suflet, ca Proorocul Iona strig Ţie, Hristoase: din adâncul cel purtător de moarte, scoate-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Limbile îngereşti, depline fiind ele, nu pot a propovădui laudele tale, Preacurată, iar noi acum, ca nişte robi, pe „Bucură-te!”, cuvântul Arhanghelului Gavriil împrumutând, ţi-l aducem ţie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Căzând întru adâncul mâhnirii şi al înconjurării prin păcatele noastre, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, Curată, ne-am izbăvit de nevoia primejdiilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Preacurată, pe toată lumea ai îndatorat-o a-ţi mulţumi şi a lăuda şi a slăvi cu bună credinţă Darul tău, că prin tine ne izbăvim de primejdii şi de necazuri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

În noapte şi în zi, la arătare şi în ascuns, toţi nădăjduim la ajutorul tău, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu şi cu cinste te slăvim.

 

Cântarea a 7-a.

Irmos:

Cuptorul cel ce ardea cu foc de demult, tinerii l-au arătat izvorâtor de rouă, pe Unul Dumnezeu lăudându-L şi zicând: Dumnezeul părinţilor, Cel preaînălţat şi preaslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Maica lui Dumnezeu, „Bucură-te!”, îţi aducem ţie cu mulţumire, că prin tine ne-am izbăvit cu adevărat din toată greutatea şi cu un glas strigăm: întru bucurie şi veselie pe tine te mărim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Seara ne-am sălăşluit întru plânsul necazurilor celor din năpădirea relelor, dar rugându-ne, Fecioară, Acoperământului tău, celui cu Dumnezeiască cuviinţă, am aflat bucuria; că tu, Curată, ne-ai izbăvit pe noi dintru tot necazul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca o Dumnezeiască Scăpare, toţi câştigând către Dumnezeu Acoperământul tău, întru ispite şi în prigoane şi în păcate la tine cădem şi prin tine dobândim izbăvire, Curată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cu gura şi cu duhul pururea propovăduim darul solirii tale, că printr-însul toţi ne izbăvim şi de ispite şi de tiranie şi de necazul cel greu şi de patimi.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Rugul cel nears împreunându-se...

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca cei ce ne-am izbăvit din viforul păcatului şi al patimilor şi al ispitelor prin rugăciunile tale, Născătoare de Dumnezeu, cu glas de mulţumire „Bucură-te!”, strigăm ţie, ca cei ce prin tine, Ceea ce eşti Bună, ne-am mutat din scârbă întru bucurie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Întru durerea primejdiilor strigând către tine, Ceea ce eşti Bună, nu ne-ai trecut cu vederea, ci ascultând rugăciunea noastră cea săracă, ne-ai izbăvit din mare necaz; pentru aceasta lăudăm cu credinţă solirea ta, Preacurată.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Pricina păcatelor şi a greşelilor acum au ridicat asupra noastră necazuri de primejdii, de patimi şi ispite sălbatice de la oameni; ci, cu Dumnezeieştile tale rugăciuni, Născătoare de Dumnezeu, ne-am izbăvit de vrăjmaşi cu preaslăvire.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Hristoase, Dătătorule de bine, îndurările Tale se trimit neîncetat peste toţi cu adevărat, prin rugăciunile Aceleia ce Te-a născut pe Tine; că întru aceasta dobândim mila Ta, Milostive Mântuitorule, noi creştinii.

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Rugul cel nears împreunându-se cu focul în Sinai, pe Dumnezeu cunoscut L-a făcut lui Moise, celui zăbavnic la limbă şi gângav şi pe cei trei tineri, râvna lui Dumnezeu cântăreţi nebiruiţi de foc i-a arătat; toate lucrurile Domnului, pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a.

Irmos:

Ceea ce nu prin ispitirea stricăciunii ai purtat în pântece şi Cuvântului Celui întru tot Meşter Trup I-ai dat, Maică Neispitită de bărbat, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, Lăcaşul Celui Nesuferit, Încăperea Celui Nemărginit, a Făcătorului tău, pe tine te mărim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Împreună cu Îngerul Gavriil, cu glas de strigare, „Bucură-te!”, după vrednicie îţi aducem acum ţie, Fecioară, că prin rugăciunile tale, Născătoare de Dumnezeu, ne izbăvim de multe feluri de ispite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucurie şi săltare şi veselie Dumnezeiască nouă ni s-a înmulţit de la Dumnezeu, că iată, cei ce plângem cumplit, ne bucurăm prin rugăciunile tale, Fecioară Neispitită de nuntă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Jertfă de laudă jertfesc ţie, Fecioară şi cu limba şi cu glasul, precum m-am făgăduit, neîncetat dându-ţi cântarea cea de mulţumire; prin tine, în ziua necazului izbăvindu-mă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cu bună credinţă ne bucurăm împreună de Dumnezeiasca ta Naştere, Preacurată, că din necaz şi din ispite ne-ai izvorât nouă Bucurie; pentru aceasta şi noi cu mulţumire ţie împlinim cântarea.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 7-lea.

Răsărit al Soarelui Celui Gândit te-ai făcut, Fecioară, Care a venit către apusurile firii noastre; ci, ca Ceea ce ai îndrăzneală, pe Acesta roagă-L, Născătoare de Dumnezeu Prealăudată, ca să slobozească din greşelile cele fără de număr sufletele noastre.

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, sambata seara, glasul al 7-lea

Vizualizari: 282

Id: 25342

Imagine:

Iisus-Hristos
Sfintii zilei
Cauta

cuvant:

Stiri ortodoxe
Invitatie colaborare

Cei doritori sa participe la dezvoltarea acestui site sunt rugati ne contactaze prin formularul de contact sau la adresa webortodox[AT]yahoo.com (inlocuiti [AT] cu @).

Contact Us


Recomandari:
Resurse ortodoxe: www.resurse-ortodoxe.ro - Contine o bogata colectie de resurse ortodoxe audio/video/text: predici, rugaciuni, carti, conferinte, icoane, filme.
Agentia de stiri "Noutati ortodoxe": www.noutati-ortodoxe.ro - Ofera stiri si informatii din viata bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferinte, aparitii editoriale. Stirile pot fi preluate si de alte site-uri prin intermediul unui script.
Maica Domnului: www.maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.