Canon de rugaciune catre Maica Domnului, vineri seara, glasul al 5-lea

www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugaciuni, filme, carti, conferinte ortodoxe

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, vineri seara, glasul al 5-lea

Cântarea 1.

Irmos:

Să cântăm Domnului Celui Minunat, că din amara robie slobozind pe Israel, pe Faraon cu toată oastea l-a înecat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce eşti Uşa Dumnezeieştii Slave, care ai deschis uşa Raiului, uşile pocăinţei deschide-mi, rogu-mă şi mintea mea o luminează, ca să te laud pe tine, cea de Dumnezeu Dăruită.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Oprit-ai pornirea morţii, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană, născând pe Cel Ce stăpâneşte peste moarte şi peste viaţă. Deci, pe Acela roagă-L ca să oprească greşelile cele ce-mi omoară sufletul meu şi să mă mântuiască.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe tine Singură, Ceea ce eşti Frumuseţea lui Iacov, te-a ales Cuvântul dintre neamuri, Cel Ce este dimpreună cu Tatăl fără de început şi din sângiurile tale, Stăpână, S-a Întrupat, miluieşte-mă cu rugăciunile tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pe Cel Ceresc, care S-a pogorât peste tine, ca o Ploaie pe Lână, L-ai primit Preacurată; pentru aceasta mă rog usucă ploile patimilor mele, Maică Fecioară.

 

Cântarea a 3-a.

Irmos:

Pe piatra Poruncilor Tale, întăreşte-mă pe mine, cel ce mă clătesc; înalţă fruntea mea întru priceperea dogmelor Tale, ca, lăudându-mă, să strig Ţie: nu este sfânt afară de Tine, Doamne al Puterilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe mine cel rănit cu săgeata păcatului, însănătoşează-mă, Curată, cu doctoria cea de la tine şi izbăveşte-mă de durerea care mă ţine, Ceea ce cu Naşterea ta ai izbăvit neamul omenesc din dureri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Vrăjmaşii cei nevăzuţi, care necăjesc în deşert inima mea cea smerită şi caută să mă omoare, surpându-se, de părtinirea ta, Stăpână, rămân nelucrători, umplându-se de ruşine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Stăpână, Ceea ce ai izvorât lumii Apa cea Dumnezeiască, umple-mă de apele cele făcătoare de viaţă, uscând izvoarele cele cumplite ale fărădelegilor mele şi îmblânzind valurile inimii mele cu liniştea ta cea Dumnezeiască.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Trecut-au cele ce umbros se săvârşeau de Lege, că pe Hristos, Dătătorul de Lege, L-ai născut, Preacurată Fecioară, pe Cel Ce dar, curăţie şi luminare ne-a legiuit nouă şi ne-a scos din blestem, întru tot Lăudată.

 

Cântarea a 4-a.

Irmos:

Taina iconomiei Tale înţelegând-o Proorocul Avacum, cu Taină scriind venirea arătării Tale, striga: când va veni vremea, Doamne, Te vei arăta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din lucruri nu-mi este mie mântuire; pentru aceasta sub Acoperământul tău cu nădejde alerg, Stăpână Prealăudată. Pe mine cel deznădăjduit, miluieşte-mă cu rugăciunile tale.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Lăcaşul cel Curat al Luminii, Căruţa cea Preacinstită a Soarelui, inima mea cea cumplit întunecată de negura răutăţilor luminează-o, Stăpână şi mă miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fecioară, Ceea ce din sângiurile tale cele Fecioreşti ai ţesut Veşmânt Celui Ce îmbracă cerul cu nori, îmbracă-mă cu Haina Nestricăciunii, pe mine cel dezgolit prin amăgire.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Din văile lumeşti, ca pe un crin primindu-te Făcătorul, din tine lumii a suflat Bună Mireasmă Duhovnicească, Fecioară Preasfântă, Dumnezeiască Mireasă.

 

Cântarea a 5-a.

Irmos:

Soare Gândit al Dreptăţii, luminează-mă pe mine cel cuprins de noaptea patimilor şi mă povăţuieşte către Cărarea cea Dumnezeiască, că tu Singur eşti Împăratul păcii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ajutătoare să te aflu pe tine, Fecioară, în ceasul cel de judecată al osândirii, când voi sta înaintea Judecătorului Celui Ce S-a născut dintru tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Întoarce-mă, Curată, pe mine cel biruit de legea păcatului şi de amăgirile celui străin adeseori rătăcit şi în prăpastia păcatelor surpat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ceea ce ai născut Cărbunele pe care L-a văzut Proorocul Isaia, arde materia păcatelor mele, rogu-mă şi mă luminează, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Trup dând împrumut lui Hristos din sângiurile tale, Fecioară, patimile mele cele trupeşti de tot le curăţeşte şi-mi arată Calea Nepătimirii.

 

Cântarea a 6-a.

Irmos:

Auzit-ai din pântecele iadului strigarea mea şi glasul meu şi ai izbăvit din stricăciune viaţa mea, Mult Milostive.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Stăpână, să nu mă înghită pe mine adâncul trândăvirii, nici valurile păcatelor să mă acopere, ci cu singură rugăciunea ta să mă mântuiesc.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preasfântă Stăpână, Iubitoare de bine, Ceea ce ai născut pe Cel Bun, pe Făcătorul de bine şi Ziditorul, sufletului meu celui necăjit fă-i bine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Preacurată, sfeşnicul Legii mai înainte te închipuia pe tine, Ceea ce ai născut Lumina Care luminează toate; pentru aceea strig ţie: luminează-mă pe mine cel întunecat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Toată dorirea mea mut-o către tine, Preacurată, Ceea ce ai adus Dulceaţa Doririi cea mai presus de cuvânt, celor ce te cunosc pe tine, de Dumnezeu Născătoare.

 

Cântarea a 7-a.

Irmos:

Cel Ce prin înger pe tineri i-ai mântuit şi cuptorul cel ce tuna în rouă l-ai prefăcut; Binecuvântat eşti Doamne Dumnezeule în veci.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioară Preasfântă, te laud pe tine, cea cu totul fără de prihană, că ai născut fără de sămânţă pe Dumnezeul Cel Prealăudat, Care îndumnezeieşte pe cei ce cântă: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce ai născut Viaţa, omoară-mi patimile mele şi ridică-mă din groapa nesimţirii, pe mine cel ce zac, ca să te slăvesc cu dragoste pe tine, Dumnezeiască Mireasă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe Cel cu nemărginire Puternic, Care a purtat neputinţa noastră, L-ai născut, Curată, pe Care roagă-L să vindece sufletul meu cel cu totul slăbănogit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Fecioară, pe mine cel clătit de patimi, întăreşte-mă acum, Ceea ce ai izvorât Nepătimire tuturor credincioşilor, care cu credinţă cântă: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Împăratul Hristos, pe Care...

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce eşti Preafrumoasă şi cu Dumnezeiască Strălucire, Fecioară, înfrumuseţează-mă şi pe mine cu podoabele bunătăţilor şi mă luminează, ca să strig: pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce eşti Uşă a Luminii, deschide-mi mie uşa pocăinţei cea strălucitoare de Lumină, arătându-mi toată calea cea dreaptă a dreptăţii care duce către intrările voii celei Dumnezeieşti.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Pe Sfântul Cuvânt, Care sfinţeşte pe credincioşi, negrăit L-ai născut, Preasfântă Curată; pe Acesta roagă-L ca smeritul meu suflet, cel spurcat cu răutatea, acum să-l sfinţească.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Curgerea cea Luminată, Izvorul Nemuririi, a ieşit dintru tine, Sfântă Stăpână. Pentru aceasta strig ţie, Curată: usucă râurile răutăţilor mele, cu ploile rugăciunilor tale.

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Împăratul Hristos, pe Care Îl laudă Heruvimii şi-L slăvesc Serafimii, lăudaţi-L popoare şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a.

Irmos:

Că ţi-a făcut ţie Mărire Cel Puternic, arătându-te pe tine Fecioară Curată după naştere, ca pe Ceea ce fără de sămânţă ai născut pe Făcătorul tău; pentru aceasta, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Născut-ai, Preacurată, Temelia Cea Neclătită a mântuirii, pe Cel Ce cu Dumnezeiască Poruncă a întemeiat pământul pe ape, întru Care roagă-te să ne întărim noi, cei ce cu adevărat te fericim pe tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

În calea păcii, a Dumnezeieştilor tale Porunci, cele nerătăcitoare, fă-mă a călători neabătut, Curată, gonind tulburarea diavolilor şi împresurările patimilor şi mintea mea luminând-o.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Văzându-mă vrăjmaşul ţinut de dormitarea lenevirii, mă împresoară fără de ruşine, prin somnul dulceţii nădăjduindu-se să mă jefuiască; ci, Însăţi mă păzeşte, Curată, cu neadormită rugăciunea ta, Maică Fecioară.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ca un singur de sine-mi osândit, iau în minte mulţimea păcatelor mele şi Înfricoşatul Divan al Judecătorului, la care voi fi judecat; ci tu, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ai născut pe Judecătorul Dumnezeu, păzeşte-mă atunci neosândit.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 5-lea.

Acoperământul tău cel grabnic, ajutorul şi mila ta, arată-le spre robul tău şi valurile gândurilor celor deşarte potoleşte-le, Curată şi sufletul meu cel căzut ridică-l, Născătoare de Dumnezeu, că ştiu, Fecioară, ştiu, că poţi toate câte le voieşti.

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, vineri seara, glasul al 5-lea

Vizualizari: 667

Id: 25377

Imagine:

Iisus-Hristos
Sfintii zilei
Cauta

cuvant:

Stiri ortodoxe
Contact

Ne puteti contacta prin e-mail la adresa webortodox[AT]yahoo.com (inlocuiti [AT] cu @).

Contact Us


Recomandari:
Resurse ortodoxe: www.resurse-ortodoxe.ro - Contine o bogata colectie de resurse ortodoxe audio/video/text: predici, rugaciuni, carti, conferinte, icoane, filme.
Agentia de stiri "Noutati ortodoxe": www.noutati-ortodoxe.ro - Ofera stiri si informatii din viata bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferinte, aparitii editoriale. Stirile pot fi preluate si de alte site-uri prin intermediul unui script.
Maica Domnului: www.maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.