Canon de rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria, duminica seara, glasul 1

www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugaciuni, filme, carti, conferinte ortodoxe

Canon de rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria, duminica seara, glasul 1

Cântarea 1.

Irmos:

Dreapta Ta cea purtătoare de biruinţă, cu Dumnezeiască cuviinţă s-a proslăvit întru tărie. Că Aceasta, Nemuritorule, ca o Puternică a toate pe potrivnici a zdrobit, israelitenilor făcându-le cale nouă prin adânc.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Negrăit ai zămislit pe Dumnezeu şi mai presus de fire L-ai născut pe Dânsul, Stăpână, cu totul Neîntinată şi pe pământeni i-ai izbăvit de greşeli. Pentru aceasta, te rog, izbăveşte-mă de focul gheenei.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

În noianul păcatelor celor nenumărate şi al necazurilor mă cufund cumplit; ci tu, Ceea ce eşti fără de prihană, cu ocârmuirea puternicii tale mijlociri, îndreptează-mă către Dumnezeiasca Alinare a pocăinţei.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Locaş Sfânt aflându-te pe tine, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Sfântul Dumnezeul nostru, Cel Ce întru Sfinţi se odihneşte, S-a Sălăşluit în pântecele tău cel Sfinţit şi Primitor de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, Bucuria a toată lumea; Bucură-te, Binecuvântarea neamului nostru; Bucură-te, Ceea ce ai cinstit cu Naşterea ta cea Preacinstită şi fără de sămânţă, Preacinstită Marie, firea oamenilor cea necinstită.

 

Cântarea a 3-a.

Irmos:

Însuţi, Cel Ce Singur ştii neputinţa firii omeneşti şi cu milostivire Te-ai închipuit întru dânsa, încinge-mă cu Putere de sus ca să strig Ţie: Sfântă este Biserica cea Însufleţită a Slavei Tale Celei Preacurate, Iubitorule de oameni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Păşunea morţii şi a stricăciunii ai oprit-o, născând pe Vistieria vieţii şi Dătătorul. Pentru aceea, Preacurată Fecioară, mă rog ţie: Luminează sufletul meu şi mintea mea o sfinţeşte şi mă arată pe mine părtaş al Vieţii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe mine, cel ce cu vicleşug m-am robit şi m-am supus robilor celor răi, care m-au îndepărtat de la Dumnezeu, învredniceşte-mă Dumnezeieştii Împărăţii; şi cu robii Fiului tău uneşte-mă, Stăpână şi mă întăreşte ca să-I slujesc Lui.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Izvor al milei fiind şi Noian al bunătăţii şi Adânc Nemărginit al milostivirii, usucă cu mila ta, Milostivă Stăpână, izvoarele greşelilor mele şi mă arată părtaş al milei tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pe tine ştiindu-te Lăcaş Frumos şi Casă Împodobită a Slavei lui Dumnezeu, am iubit, Născătoare de Dumnezeu, bunăcuviinţa ta; pentru aceea, izbăveşte-mă de lăcaşurile cele din iad şi mă sălăşluieşte în Corturile Cerurilor.

 

Cântarea a 4-a.

Irmos:

Munte Umbrit cu Darul Cel Dumnezeiesc privindu-te Proorocul Avacum, cu ochii cei de departe văzători, a vestit mai înainte pe Sfântul lui Israel, Care avea să se nască dintru tine spre înnoirea şi mântuirea noastră.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preacinstită, plouă-mi mie picături de umilinţă, celui înţelenit cu sufletul de multa umezeală a patimilor; şi învredniceşte-mă, Fecioară, să-mi izvorască mie izvoare de lacrimi curăţitoare, Ceea ce ai născut Ploaia Cea Cerească.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Stăpânul Cel Milostiv şi Îndurat L-ai născut, pe Care fă-L Milostiv şi mie celui ce am greşit şi cu multe rele L-am mâniat totdeauna; şi dăruieşte-mi curăţire de păcate, Stăpână, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ceea ce eşti Zidul credincioşilor şi Neispitită de nuntă, îngrădeşte-mi cu Dumnezeiasca frică mintea mea cea întinată cu dezmierdările şi arat-o neclătită de năvălirile tâlharilor şi nerobită de năpădirile vrăjmaşilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pentru mila Ta cea negrăită, Prunc făcându-Te, Hristoase Dumnezeule, Cel mai înainte de veci, Fecioara cea Neispitită de bărbat mai presus de fire Te-a născut pe Tine, Cel Ce ai îndreptat pe Adam cel rătăcit, ca pe un prunc.

 

Cântarea a 5-a.

Irmos:

Cel Ce ai luminat cu luminarea venirii Tale, Hristoase şi ai Strălucit cu Crucea Ta marginile lumii, luminează cu lumina cunoştinţei Dumnezeirii Tale inimile celor ce Te laudă cu dreaptă credinţă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce eşti Milostivă, Născătoare a Cuvântului Celui Milostiv, miluieşte sufletul meu cu Dumnezeiasca ta milă şi izbăveşte-mă de păcatul care mă ţine şi mă tiraniseşte şi de obişnuinţă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

O, Stăpână, să nu mă laşi la judecată să mă fac bucurie diavolilor celor ce caută să mă prindă pe mine, ci învredniceşte-mă să stau neosândit înaintea Divanului Fiului tău.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca pe o pricină a Dumnezeirii noastre, Născătoare de Dumnezeu, după datorie, de-a pururea te mărim pe tine, noi credincioşii. Că multe măriri ţi-a făcut ţie Cel Puternic, precum însăţi ai proorocit, Curată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Străluceşte-mi haina sufletului meu, pe care am înnegrit-o cu întunecatele neguri ale patimilor mele, Stăpână şi du-mă în Cămara lui Dumnezeu cea Nestricată, purtând eu îmbrăcăminte de nuntă.

 

Cântarea a 6-a.

Irmos:

Înconjuratu-ne-a pe noi adâncul cel mai de jos şi nu este izbăvitor; socotiţi am fost ca nişte oi de junghiere. Mântuieşte pe poporul Tău, Dumnezeul nostru, că Tu eşti celor neputincioşi Tărie şi Îndreptare.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, ca pe Ceea ce ai născut pe Stăpânul şi Domnul tuturor, Doamnă şi Stăpână, ştiindu-te Fecioară, te rog: izbăveşte-mă de stăpânirea patimilor şi de domnia lor eliberează-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Gândurile cele pătimaşe din sufletul meu înconjurând m-au înconjurat, ca albinele fagurul şi s-au aprins ca focul în spini, văpaie ridicând în aer; ci miluieşte-mă, Preacurată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe tine cunoscându-te Doctor al bolnavilor, Sculare a celor ce cad şi Curăţitoare Grabnică a celor ce greşesc, Născătoare de Dumnezeu, cu lacrimi cad la tine şi strig ţie, ca Ceea ce eşti Puternică: miluieşte-mă pe mine cu mijlocirea ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Fecioară Neispitită de nuntă, mai presus de Legile firii ai născut pe Cuvântul lui Dumnezeu Cel Ipostatic, Care a doua oară a ridicat zdrobirea noastră; pe Care roagă-L cu dinadinsul să ne mântuim noi toţi.

 

Cântarea a 7-a.

Irmos:

Cuptor Duhovnicesc te înţelegem noi credincioşii, Născătoare de Dumnezeu, că precum Cel Preaînalt a izbăvit pe cei trei tineri, aşa şi pe mine, omul, în pântecele tău m-a înnoit, Dumnezeul părinţilor, Cel Lăudat şi Preaslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Iată, tot pe mine mă aduc ţie, Născătoare de Dumnezeu, cu totul şi sufletul şi trupul meu ţie le închin, pofta mea şi dorirea ceea ce este întru mine, cu totul o întind către tine; miluieşte-mă, Stăpână.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Acum mă tânguiesc eu ticălosul, ca cel ce lucruri vrednice de tânguire am lucrat şi ca cel ce acum m-am osândit, cel ce însumi sunt osândit, mai înainte de osândire, cu tânguire mă sfărâm, Maica lui Dumnezeu, Ceea ce eşti Ajutătoarea mea, să nu mă uiţi pe mine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vai, suflete al meu, vremea se scurtează, lângă uşi este Judecătorul, Divanul Împodobit, Scaunele se gătesc, îngerii aleargă înainte, cei aleşi se adună. Deci, pentru ce nu plângi şi nu te tânguieşti pentru tine, nepocăitule?

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugul cel nears oarecând a închipuit pântecele tău, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană, căci nu te-a ars nicidecum Focul Dumnezeirii. Pentru aceea te rog pe tine: izbăveşte-mă de focul cel nestins, Curată, ca să laud fără de tăcere Măririle tale.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: În cuptor tinerii lui Israel…

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce eşti Strălucită cu Strălucirea cea gândită a naşterii lui Dumnezeu, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti mai presus de lumină, luminează şi străluceşte sufletul meu cel întunecat, alungând întunericul şi noaptea păcatului şi povăţuindu-mă către raza pocăinţei.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Înfrumuseţatu-te-ai cu Dumnezeieştile Frumuseţi, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană, născând pe Cuvântul lui Dumnezeu, Cel Neasemănat întru frumuseţe, Care cu Frumuseţile Cele Dumnezeieşti Străluceşte inimile tuturor celor ce cu credinţă Îl laudă pe El întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Proorocii cu sfinţite glasuri te-au arătat pe tine, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană, că te vei face Maică a Stăpânului Dumnezeu, Căruia toţi Îi strigăm: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul şi-L preaînălţaţi pe El în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ca o Frumoasă, ca o Împodobită Fecioară, ai născut mai presus de fire pe Hristos, Cel Frumos cu Frumuseţea, Căruia toţi Îi strigăm: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul şi-L preaînălţaţi pe El în veci.

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

În cuptor tinerii lui Israel, ca într-o topitoare, cu podoaba bunei credinţe mai curat decât aurul au strălucit, grăind: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a.

Irmos:

Chipul Preacuratei Naşterii tale l-a arătat rugul cel aprins cu foc, rămânând nears. Şi acum te rugăm să stingi cuptorul ispitelor cel sălbăticit asupra noastră, ca neîncetat să te mărim pe tine, de Dumnezeu Născătoare.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca să te cinstesc pe tine cu cântări mulţumitoare de bucurie, Fecioară, ca prin toată viaţa mea să te măresc, scoate-mă din gura leului, care cumplit răcneşte şi se sârguieşte să mă înghită pe mine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sus pe mintea mea, din adâncul cel pământesc ridicând-o, învredniceşte-o, Stăpână, ca pe Frumuseţile Cele din Ceruri totdeauna ca într-o oglindă să le privească şi să le nălucească şi de vederea celor pururea Vecuitoare să se veselească.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătatu-te-ai Sfinţită Casă, Fecioară şi Curat Palat lui Hristos, Împăratului Celui mai înainte de veci şi Care Stăpâneşte toată zidirea; pentru aceea inima mea de necuratele patimi curăţeşte-o.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Năstrapă Sfinţită şi Masă, Sfeşnic cu raze de aur şi Scaun Sfânt, Cort Neajuns şi de mână Nefăcut, Cămară şi Sălaş de aur şi Lespede de Dumnezeu Scrisă şi Pat de Dumnezeu primit, te cunoaştem pe tine, Preacurată.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1.

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, Zidul cel Mare şi Nesurpat al credincioşilor, Folositoarea cea Tare a păcătoşilor, Cetatea cea Nejefuită şi Scăparea cea Tare, te rog pe tine, Stăpână, să-mi stai înainte în ziua judecăţii şi să mă miluieşti.

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria, duminica seara, glasul 1

Vizualizari: 562

Id: 25444

Imagine:

Iisus-Hristos
Sfintii zilei
Cauta

cuvant:

Stiri ortodoxe
Contact

Ne puteti contacta prin e-mail la adresa webortodox[AT]yahoo.com (inlocuiti [AT] cu @).

Contact Us


Recomandari:
Resurse ortodoxe: www.resurse-ortodoxe.ro - Contine o bogata colectie de resurse ortodoxe audio/video/text: predici, rugaciuni, carti, conferinte, icoane, filme.
Agentia de stiri "Noutati ortodoxe": www.noutati-ortodoxe.ro - Ofera stiri si informatii din viata bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferinte, aparitii editoriale. Stirile pot fi preluate si de alte site-uri prin intermediul unui script.
Maica Domnului: www.maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.