Canon de rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria, joi seara, glasul 1

www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugaciuni, filme, carti, conferinte ortodoxe

Canon de rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria, joi seara, glasul 1

Cântarea 1.

Irmos:

Lui Dumnezeu, Cel Ce a ajutat în Egipt lui Moise şi printr-însul pe Faraon cu toată oastea l-a înecat, cântare de biruinţă să-I cântăm că S-a proslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cetele tuturor şi ale îngerilor şi ale oamenilor, amorţesc către lauda ta, Fecioară, cea Singură mult Lăudată, Puternică Scăpare a creştinilor. Cum dar voi îndrăzni eu însumi să te laud pe tine, Stăpână?

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Spre mulţimea milostivirilor tale îndrăznind eu, nevrednicul, Preacurată, cu credinţă mă apropii de tine, eu nevrednicul şi lepădatul tău rob: dă-mi cuvânt ca să-ţi cânt cântare veselitoare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Bucură-te, Arătarea Tainei Celei Înfricoşate, Tăinuite şi Dumnezeieşti; Bucură-te, Năstrapă cu totul de aur şi Deschizătoarea uşilor Raiului; Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Maică Nenuntită.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pâine de Viaţă Purtătoare te-ai arătat, Fecioară, pentru că pe Hristos L-ai născut, pe Făcătorul a toate; pe Care, rugându-L ca o Maică, slobozeşte din toată urgia, din primejdii şi din toate felurile de necazuri pe cei ce te laudă pe tine.

 

Cântarea a 3-a.

Irmos:

Întăreşte, Doamne, Biserica Ta, pe care ai câştigat-o cu Puterea Crucii Tale, întru care pe vrăjmaşul l-ai vădit şi lumea ai luminat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Binecuvântată, izbăveşte-ne din toată nevoia şi primejdia, pe noi credincioşii cei ce prin tine de Bucurie ne-am îndulcit, ca să-ţi cântăm cu bucurie: Bucură-te, Mireasă Dumnezeiască.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce ai născut Strugurele vieţii, Care izvorăşte vin mântuitor, cu totul mă înţelepţeşte, ca o Milostivă, pe mine cel întunecat cu beţia păcatelor şi către căi drepte ale pocăinţei mă călăuzeşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Preacurată Fecioară, Marie, cea Plină de dar, Slăvită Pricinuitoare a Bucuriei, dă dar Dumnezeiesc şi milă lăudătorilor tăi, ca să-ţi cânte ţie cântare de mulţumire.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Şi cu gândurile alunecându-mă şi cu întinăciuni trupeşti întinându-mă, spre tine scap, Curată, cea cu adevărat fără de prihană şi Neîntinată, Ajutătoare fii robului tău.

 

Cântarea a 4-a.

Irmos:

Cunoscut-am, Atotputernice, iconomia Ta şi cu frică Te-am proslăvit pe Tine, Mântuitorule.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Bucuria cea a toată lumea şi Omorârea iadului; Bucură-te, prin care moartea s-a surpat şi Eva de chinuire s-a dezlegat Preacurată; Bucură-te, Curăţitoarea Fierbinte a lumii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Învierea celor ce cu credinţă te cunosc pe tine, Maică cu adevărat a Ziditorului; Bucură-te, Risipirea diavolilor; Bucură-te, Rug Nears, pe care Moise l-a văzut, Netopită de Focul Dumnezeirii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe mine cel acoperit de noaptea celor întristătoare şi înghesuit de întunericul primejdiilor, cu totul luminează-mă, întru tot Sfântă Stăpână, Ceea ce ai născut Lumina Cea mai înainte de veci, şi străluceşte-mă cu Lumina ta şi învredniceşte-mă Bucuriei tale Celei Dumnezeieşti.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cu vicleşug şi cu dorinţa îndumnezeirii amăgindu-mă vrăjmaşul de demult, din Eden la pământ târându-mă, m-a zdrobit, a lui Dumnezeu Maică. Dar Hristos milostivindu-Se, din pântecele tău Trup luând, din nou m-a zidit.

 

Cântarea a 5-a.

Irmos:

De noapte mânecând, Te lăudăm pe Tine, Hristoase Dumnezeule, Cel Ce pentru noi ai sărăcit şi Cruce şi moarte pentru noi cu Trupul ai răbdat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

O, Minune şi Auzire Nouă şi Vedere de mirare cu adevărat şi întru adevăr Preaslăvită! Fecioara naşte pe Cel mai presus de fiinţă şi cu Tatăl împreună fără de început şi cu Dumnezeiescul Duh de O Fiinţă şi împreună Vecuitor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din furtuna necuvioaselor gânduri, a primejdiilor, a necazurilor şi a ispitelor, răpeşte-mă, Fecioară şi către Limanuri Îndumnezeite îndreptează socoteala minţii mele, rogu-te pe tine, cea Singură întru tot Lăudată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cea Aleasă şi mai presus de cinste, Singură Arătată din toate neamurile, Ceea ce ai Strălucit cu faptele bune, cea fără de prihană, Curată, străluceşte-i cu Strălucirea ta pe cei ce bine te cuvintează cu laude.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Făcându-mă biserică a lui Dumnezeu, prin naşterea de Dumnezeu a ta, de voie am alunecat la patimi cumplite; deci pe tine, Biserica lui Dumnezeu, te rog: Stăpână, ajută-mi mie.

 

Cântarea a 6-a.

Irmos:

Împreună cu Iona strigăm Ţie, Doamne, cu glas de laudă, rugându-ne: scoate din stricăciune viaţa noastră.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Gavriil Arhanghelul, trimis fiind la Nazaret, „Bucură-te” îţi striga ţie, Împărătesei Fecioară. Bucură-te, îţi strigăm şi noi muritorii, împreună bucurându-ne cu Îngerul, cei mântuiţi prin Naşterea ta, Preacurată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, să-i cântăm Maicii Dumnezeului nostru. Bucură-te, Cort Neîntinat; Bucură-te, Porumbiţă de aur; Bucură-te, Ridicarea cea de iznoavă şi Arătată Izbânditoare a blestemului, de Dumnezeu Născătoare, Fecioară fără de prihană.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întreitele învăluiri ale patimilor mă înviforăsc, Stăpână şi de tot felul de nori ai primejdiilor acoperă de-a pururea sufletul meu cel ticălos; ci tu, Ceea ce ai zămislit Lumina Nepătimirii, străluceşte-mă pe mine cu Lumina ta, Stăpână.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cetele îngerilor, adunările oamenilor, Puterile Cerurilor se îngrozesc de Puterea Fiului tău, Curată; singur doar eu deznădăjduindu-mă, de frică mă cuprind.

 

Cântarea a 7-a.

Irmos:

Cel ce în rug Te-ai arătat prin foc Dătătorului de Lege şi naşterea Fecioarei printr-însul mai înainte ai închipuit-o; Binecuvântat eşti Doamne Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Nor cu totul Luminos, care ai zămislit pe Iisus, Soarele dreptăţii, pe Dătătorul de Lumină şi Dumnezeu, luminează sufletul meu, cel ce este în noaptea păcatului şi se orbeşte cu întunecarea dezmierdărilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Scoală din somnul cumplitei trândăvii, o, întru tot ticăloase, putrede şi păcătoase suflete şi strigă: am păcătuit Ţie, Dumnezeului şi Făcătorului şi Ziditorului meu; ci, miluieşte-mă cu solirile Maicii Tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu Taină învăţându-se Moise, închipuirea ta înainte o vedea, cu vedere Dumnezeiască, rug nears de foc, Fecioară cu totul fără de prihană. Pentru că locuind întru tine Lucrătorul Ziditor, nu te-a ars pe tine, cea mai presus decât toate făpturile, Mireasă a lui Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Izbăvindu-ne prin tine de întristarea cea de Maică, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ai născut Veselia tuturor şi Bucuria a toată lumea, plini de bucurie ne-am făcut. De aceea, întru tot Lăudată, pe ai tăi cuvântători de laude, păzeşte-i de primejdii cu solirile tale.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Cântarea celor fără de trupuri aducem Ţie...

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Scaun al Dumnezeului tuturor, întru tot Lăudată; Bucură-te, Zidul credincioşilor şi Reazem neclintit; Bucură-te, Pod Dumnezeiesc ce duce pe oameni către Dumnezeiasca şi Fericita Îndulcire.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Munte al lui Dumnezeu, Arătat şi Umbros şi Tare Străjuire a credincioşilor, Născătoare de Dumnezeu; Bucură-te, Curată, Ceea ce Luminos ai născut pe Lumina Cea Neapusă, Care pe toate le-a strălucit.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Potoleşte furtuna cea sălbatică a patimilor mele şi dezleagă şirul nenumăratelor mele greşeli şi în groapă zăcând, scoală-mă pe mine, Maica lui Dumnezeu, ca după vrednicie să te slăvesc pe tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Să nu mă arăţi, Stăpână, să nu mă arăţi pe mine străin tot şi nevrednic, cel ce m-am înstrăinat de Acoperământul Fiului tău; ci, spală-mă şi pe mine de întinăciunea păcatelor mele.

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Cântarea celor fără de trupuri aducem Ţie, precum tinerii în cuptor şi cântând zicem: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a.

Irmos:

Pe tine Rugul cel Nears pe care te-a văzut Moise şi Scară Însufleţită pe care a văzut-o Iacov, Poartă Cerească, prin care a trecut Unul Dumnezeu, cu cântări te mărim, Maică Preacurată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Toate zicerile Proorocilor mai înainte au scris de Naşterea cea Negrăită şi cu anevoie Tălmăcită a Fiului tău, Preacurată, pe Care noi L-am cunoscut Tainic Învăţător al Dumnezeirii Celei Una şi în Trei Sori.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Roditor de fapte bune arată pe sufletul meu, Fecioară, neroditoarele mele gânduri gonindu-le şi spinii păcatelor, cei ce mă îneacă pe mine, din rădăcină tăindu-i, întru tot Preacurată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Plouă în inima mea picătură de umilinţă, Doamnă, Ceea ce ai născut Izvorul vieţii, revărsările patimilor mele oprindu-le.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Luminează ochii mei cei întunecaţi de patimi, cu Dumnezeiască Strălucirea ta, Curată şi mă izbăveşte de amara robire a diavolilor, pentru că se fălesc, văzându-mă pe mine fără de apărare.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1.

Nespurcata Mieluşea văzând pe Mieluşelul şi Păstorul mort, Spânzurat pe Lemn, tânguindu-se grăia, strigând ca o Maică: cum voi răbda Pogorârea Ta de pe Cruce, cea mai presus de cuvânt şi Patimile cele de bună voie, Preabunule Dumnezeu?

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria, joi seara, glasul 1

Vizualizari: 447

Id: 25438

Imagine:

Iisus-Hristos
Sfintii zilei
Cauta

cuvant:

Stiri ortodoxe
Contact

Ne pot contacta prin e-mail la adresa webortodox[AT]yahoo.com (inlocuiti [AT] cu @).

Contact Us


Recomandari:
Resurse ortodoxe: www.resurse-ortodoxe.ro - Contine o bogata colectie de resurse ortodoxe audio/video/text: predici, rugaciuni, carti, conferinte, icoane, filme.
Agentia de stiri "Noutati ortodoxe": www.noutati-ortodoxe.ro - Ofera stiri si informatii din viata bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferinte, aparitii editoriale. Stirile pot fi preluate si de alte site-uri prin intermediul unui script.
Maica Domnului: www.maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.