Canon de rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria, marti seara, glasul 1

www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugaciuni, filme, carti, conferinte ortodoxe

Canon de rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria, marti seara, glasul 1

Cântarea 1.

Irmos:

Din robia cea amară izbăvindu-se Israel, marea cea neumblată a străbătut-o ca pe uscat; iar pe vrăjmaşul văzându-l înecat, cântare lui Dumnezeu a cântat, ca unui Făcător de bine, Cel Ce a făcut minuni cu braţ înalt, că S-a proslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Arătatu-te-ai mai Desfătată decât Cerurile, Ceea ce ai Întrupat pe Cel Neîncăput nicăieri. Deci, pe Acesta roagă-L să ne izbăvească pe noi de toată strâmtorarea şi de munca cea veşnică, Maică Fecioară.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Vindecă patimile inimii mele, Născătoare de Dumnezeu şi cere ca să mi se dea mie lăsarea păcatelor, pe care nebuneşte le-am lucrat şi ca să te slăvesc pe tine, cu solirile tale fiind mântuit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ceea ce eşti Nor al Luminii, ca Ceea ce ai născut pe Soarele Slavei, alungă norii patimilor din sufletul meu, Preacurată şi luminează-mă cu Dumnezeiasca rază a pocăinţei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, Izvorul Darului; Bucură-te, Scară şi Uşă Cerească; Bucură-te, Sfeşnic, Năstrapă de aur şi Munte Netăiat, Ceea ce ai născut lumii pe Hristos, Dătătorul de viaţă.

 

Cântarea a 3-a.

Irmos:

Nu întru înţelepciunea şi bogăţia sa să se laude muritorul, ci întru credinţa Domnului, cu dreaptă credinţă strigând lui Hristos Dumnezeu şi cântând pururea: pe piatra Poruncilor Tale, întăreşte-mă, Stăpâne.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Vindecă patimile inimii mele, Stăpână Curată, că ai născut pe Hristos, Doctorul tuturor, Cel Iubitor de oameni, Care neputinţele noastre a purtat, bolile le-a ridicat şi Crucea pentru noi a răbdat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu vicleşug caută să mă răpească pe mine şarpele cel rău şi să mă facă mâncare a lui; ci miluieşte-mă pe mine cel ce nădăjduiesc în tine şi nelucrătoare fă pândirile şi vicleniile lui, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dumnezeu, Cel Ce Singur este Nevăzut, S-a făcut Văzut, Întrupându-Se dintru tine, pentru covârşirea bunătăţii, pe Care roagă-L să mă izbăvească de vrăjmaşii cei nevăzuţi, care fără cruţare necăjesc inima mea, Stăpână, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pe tine te-am agonisit Păzitoare a vieţii mele şi Zid Nesurpat. Să te aflu pe tine şi după sfârşitul meu Acoperământ şi Apărătoare Nebiruită, care mă duci către Dumnezeu şi Viaţă Veşnică şi Slavă îmi dăruieşte, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană.

 

Cântarea a 4-a.

Irmos:

Auzit-a de demult Proorocul Avacum cel minunat auzul Tău, Hristoase şi cu frică a strigat: Dumnezeule, de la miazăzi vei veni şi Cel Sfânt din Munte cu umbră deasă, ca să mântuieşti pe unşii Tăi. Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine Singură din toate neamurile alegându-te Făcătorul veacurilor, S-a Sălăşluit întru tine. Deci, pe Dânsul, ca pe un Bun, roagă-L de Dumnezeu Dăruită Stăpâ-nă, ca să ne miluiască pe noi, cei ce te lăudăm pe tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca Ceea ce eşti Maica lui Hristos, Făcătorul a toată zidirea, pe Acesta roagă-L, Curată, să miluiască neputinţa noastră, Fecioară şi să ne dăruiască tuturor curăţire de greşeli şi îndulcirea veşnicelor Veselii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca Ceea ce ai pe ochiul inimii tale priveghetor, ne păzeşti pe noi, ocrotindu-ne cu neadormită iubirea ta de oameni, Curată şi ne izbăveşti de fiarele cele gândite, de războaiele cele văzute şi de necazuri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Judecata a sosit, priveghează suflete al meu, leapădă somnul cel greu al trândăvirii şi întru priveghere strigă lui Hristos: pentru rugăciunile Maicii Tale, miluieşte-mă pe mine, cel ce am ajuns întru adâncul răutăţilor.

 

Cântarea a 5-a.

Irmos:

Lumina Ta cea neapusă străluceşte-o, Hristoase, în inimile celor ce cu credinţă Te laudă pe Tine; pacea Ta cea mai presus de minte dându-ne-o nouă. Pentru aceea din noaptea neştiinţei către ziua luminii Tale, prin Lumina Ta alergând, Te slăvim pe Tine, Iubitorule de oameni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu Strălucirea Celui Ce a Răsărit din tine mai presus de minte, luminează gândurile noastre, cea cu totul fără de prihană şi împuţinează întunericul cugetelor celor stricătoare de suflete şi a pomenirilor celor întinate.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce ai născut pe Hristos, Noianul milostivirii, usucă adâncul cel nemăsurat al greşelilor mele, Fecioară, dându-mi mie ploi de umilinţă, cu mijlocirile tale cele către Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ceea ce eşti Nor Prealuminat al Soarelui, alungă negura sufletului meu cu rugăciunile tale, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană şi luminează mintea mea cea întunecată cu lenevirea, ca să te cânt pe tine, fiind mântuit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Înmulţitu-s-au mai mult decât nisipul mării greşelile sufletului meu şi nu-mi este mie slăbire, Stăpână. Ci, ca Ceea ce ai născut Noianul milostivirii, izbăveşte-mă de necăjirea ceea ce mă ţine pe mine.

 

Cântarea a 6-a.

Irmos:

Cu totul sunt cuprins de nenumăratele patimi şi în chitul răutăţilor am căzut. Ci, din stricăciune ridică-mă, Dumnezeule, ca oarecând pe Iona şi întru credinţă dăruieşte-mi nepătimirea, ca să jertfesc Ţie cu glas de laudă şi cu duh de mântuire.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Scoate-mă, Curată, din adâncul cel mai de jos al deznădăjduirii şi la limanul pocăinţei celei adevărate îndreptează-mă pe mine, robul tău, rogu-mă, căci către tine am ridicat ochii mei, Prealăudată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce eşti cu totul fără de prihană, care ai veştejit cu Vlăstarul tău răutatea vrăjmaşului, ceea ce de demult a odrăslit prin călcările de poruncă, smulge gândurile cele făcătoare de stricăciune şi spinoase, care odrăslesc în sufletul meu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Maică Fecioară Curată, roagă pe Domnul, Care negrăit ne-a Strălucit nouă din pântecele tău, să mă izbăvesc de focul cel veşnic, de întunericul negurii şi de tot felul de necaz.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Sufletul mi-am întinat fără de măsură cu răutăţile mele cele spurcate, eu întru tot pătimaşul, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână. De aceea încotro mă voi duce, ţinut fiind cu totul de deznădăjduire?

 

Cântarea a 7-a.

Irmos:

Tinerii cei ce s-au arătat oarecând Sfinţi pentru buna credinţă, au trecut ca printr-o cămară prin văpaia cuptorului cea nesuferită şi cu un glas lăudând, cântare cântau: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dumnezeu Cel mai presus de fiinţă, luând din sângiurile tale cele Curate Trup, pe tine Apărătoare a pământenilor te-a arătat, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană. Pentru aceea ne rugăm ţie: de toată nevoia izbăveşte-ne pe noi cei ce cântăm: Dumnezeul părinţilor, Cel Lăudat şi Preaproslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Către Domnul, Cel Ce S-a născut dintru tine, fii Mijlocitoare, Ceea ce eşti Bună, ca să mă izbăveşti de gheena şi de foc şi să mă învredniceşti Împărăţiei, pe mine care strig: Dumnezeul părinţilor, Cel Lăudat şi Preaproslăvit!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Născătoare de Dumnezeu, Scaun al lui Dumnezeu şi Cămară Însufleţită cunoscându-te pe tine cu adevărat noi credincioşii, cu credinţă strigăm ţie: miluieşte pe robii tăi de toate înconjurările, Curată, ca de-a pururea să te binecuvântăm şi să ne închinăm ţie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Toată nădejdea mântuirii mele spre tine o pun, că pe tine te-am câştigat Ajutor şi Zid Nebiruit, Întărire şi Întemeiere de tărie şi prin tine nădăjduiesc a dobândi Împărăţia, Stăpână.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Cuptorul de demult...

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sufletul meu cel omorât cu multe patimi, înviază-l, Fecioară, Ceea ce ai născut lumii Viaţa, ca să strige, cu gătirea inimii: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Năstrapa care de demult purta mana, te închipuia pe tine, Curată, că pe Hristos, Dulceaţa noastră, L-ai purtat în pântece şi ai născut cu Trup pe Cel Ce scoate din toată amărăciunea greşelilor celor necuvioase pe cei ce-L preaînalţă pe Dânsul întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Biserică te-ai arătat lui Emanuel şi uşă prin care Singur a intrat şi a ieşit, precum Însuşi ştie, mântuind pe cei ce te slăvesc şi te laudă pe tine, Ceea ce negrăit şi fără de stricăciune pe Dânsul L-ai născut.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pricinuitoare de mântuire te-ai arătat nouă, Născătoare de Dumnezeu, născând pe Stăpânul şi Mântuitorul a toate; pentru aceea te rog să învredniceşti mântuirii pe sufletul meu cel smerit, ca să te laud pe tine cu credinţă în veci.

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Cuptorul de demult, cel cu foc răcorit, a arătat chipul Minunii celei mai presus de fire, pentru că focul n-a ars pe tineri, arătând Dumnezeiasca Naştere a lui Hristos, cea fără de sămânţă, din Fecioară. Pentru aceea, lăudând să cântăm: toată zidirea bine să cuvinteze pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a.

Irmos:

Negrăită este Taina Fecioarei, pentru că Aceasta Cer, Scaun de Heruvimi şi Cămară Purtătoare de Lumină a lui Hristos, Dumnezeu Atotţiitorul, s-a arătat. Pe aceasta cu bună cinstire, ca pe Născătoarea de Dumnezeu să o mărim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Se înfricoşează rânduielile îngerilor de Cel Ce a Răsărit din pântecele tău, pe Care roagă-L pentru noi, Maică Fecioară, de înfricoşata muncă şi de întunericul cel mai dinafară să ne izbăvească pe toţi cei ce te lăudăm pe tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Născătoare de Dumnezeu, cu totul Lăudată, ai Adânc de milostivire, ca Ceea ce ai născut pe Hristos, Noianul Cel Nemărginit al bunătăţii. Pentru aceasta, pe cei ce te măresc pe tine, miluieşte-i şi-i izbăveşte de osânda cea veşnică.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Totdeauna mă înfricoşez, gândind la Divanul cel Înfricoşat şi a toată lumea, fiind înfăşurat cu fapte rele, cu vătămare de minte şi vinovat muncii fiind; dintru care răpeşte-mă, Născătoare de Dumnezeu, cu mijlocirea ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Apărătoare şi Sprijinitoare Întemeiată te-ai făcut întregii mele vieţi, tu, cea cu totul Neîntinată şi m-ai izbăvit din multe primejdii şi necazuri şi din reaua lucrare şi viclenie a vrăjmaşilor; ci şi din focul cel veşnic izbăveşte-mă.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1.

A ta folosinţă agonisind, Preacurată şi cu rugăciunile tale din nevoi izbăvindu-ne, cu Crucea Fiului tău pretutindeni fiind păziţi, după datorie pe tine toţi cu bună cinstire te mărim.

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria, marti seara, glasul 1

Vizualizari: 439

Id: 25440

Imagine:

Iisus-Hristos
Sfintii zilei
Cauta

cuvant:

Stiri ortodoxe
Contact

Ne pot contacta prin e-mail la adresa webortodox[AT]yahoo.com (inlocuiti [AT] cu @).

Contact Us


Recomandari:
Resurse ortodoxe: www.resurse-ortodoxe.ro - Contine o bogata colectie de resurse ortodoxe audio/video/text: predici, rugaciuni, carti, conferinte, icoane, filme.
Agentia de stiri "Noutati ortodoxe": www.noutati-ortodoxe.ro - Ofera stiri si informatii din viata bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferinte, aparitii editoriale. Stirile pot fi preluate si de alte site-uri prin intermediul unui script.
Maica Domnului: www.maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.