Canon de rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria, marti seara, glasul al 2-lea

www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugaciuni, filme, carti, conferinte ortodoxe

Canon de rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria, marti seara, glasul al 2-lea

Cântarea 1.

Irmos:

Calea mării cea nebătută şi neumblată călătorind-o neudat, Israel cel ales a cântat: să cântăm Domnului că S-a preaslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, Preacurată, Ceea ce eşti Lăcaş Preacurat al lui Dumnezeu, te rog: inima mea cea întinată cu dulceţi necurate curăţeşte-o, ca să te slăvesc pe tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

După Dumnezeu avându-te pe tine, Fecioară, Ajutătoare Neruşinată şi Părtinitoare Nebiruită, Sprijinitoare, Păzitoare şi Mijlocitoare, strig ţie: miluieşte-mă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Având mulţime de păcate, care covârşesc cu nemăsurarea nisipul cel de pe lângă mare şi mulţimea stelelor, la mulţimea milei tale am scăpat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Fecioară, Ceea ce Singură ai născut pe Dumnezeu, Cel Ce este tuturor Neîncăput, dar întru tine Încăput făcându-Se, pentru bunătate, pe Acela roagă-L să se mântuiască cei ce te laudă pe tine.

 

Cântarea a 3-a.

Irmos:

Pe piatra credinţei întărindu-mă, lărgit-ai gura mea asupra vrăjmaşilor mei, că s-a veselit duhul meu a cânta: nu este sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este drept afară de Tine, Doamne.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

De Dumnezeu Născătoare, Ceea ce eşti Binecuvântată, tu Singură fii Părtinitoarea şi Ajutorul meu şi izbăveşte-mă de asupreala diavolilor, de patimile cele ce mă necăjesc şi de judecată şi de munca focului celui ce arde cu văpaie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Firea oamenilor cea stricată ai înnoit-o, Preasfântă, ca Ceea ce ai născut pe Dumnezeu, Care din stricăciune întru nestricăciune pe ea a mutat-o; pentru aceea pe mine cel stricat cu dulceţile fă-mă nestricăcios şi de-a doua oară zideşte-mă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Te slăveşte pe tine, Ceea ce eşti Una Binecuvântată şi Preaslăvită, neamul oamenilor. Pentru aceea fă-mă moştenitor al Slavei Celei ce va să fie cu mijlocirea ta, Fecioară, pe mine cel ce cu credinţă te laud pe tine, Ceea ce eşti Preaslăvită de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Vindecă patimile sufletelor şi ale trupurilor noastre, cea cu totul fără de prihană şi fă-ne a umbla pe cărările ce duc către Îndulcirea cea Veşnică şi către Desfătarea cea Necurgătoare şi Nepieritoare.

 

Cântarea a 4-a.

Irmos:

Venit-ai din Fecioară, nu sol, nici înger, ci Tu Însuţi, Doamne, Te-ai Întrupat şi m-ai mântuit pe mine tot omul. Pentru aceea strig Ţie: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Străluceşte-mi, Preacurată, cu Lumina ta, sufletul meu cel întunecat, Ceea ce ai născut Lumina Cea Ipostatică.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioară, Ceea ce ai primit în pântecele tău Focul Dumnezeirii, de focul cel veşnic izbăveşte-mă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Binecuvântată, Preacurată, cu rugăciunile tale vindecă durerea sufletului meu, Ceea ce ai născut pe Dumnezeu, Doctorul tuturor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Născătoare de Dumnezeu Prealăudată, rupe-mi lanţurile greşelilor mele şi către cărările Vieţii povăţuieşte-mă.

 

Cântarea a 5-a.

Irmos:

Cărbunele care mai înainte s-a arătat Proorocului Isaia, ca un Soare din Feciorescul pântece a Răsărit şi celor ce se rătăciseră întru întuneric Luminarea Dumnezeieştii cunoştinţe dăruindu-le.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Muntele cel cu adevărat Netăiat, Uşa cea Încuiată şi Izvorul cel Pecetluit, Grădina cea Preamirositoare şi de Dumnezeu Sădită, Livada ce a înflorit, Floarea Nestricăciunii, te lăudăm pe tine, Stăpână.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu osârdie din tinereţe toată desfrânarea lucrând-o, întinându-mi sufletul şi trupul, te rog pe tine, Fecioară cea Curată şi Neîntinată şi trupul şi sufletul curăţeşte-l, sfinţeşte-l şi mă miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Scaunul cel Înalt şi Vederos, cel Înălţat mai presus de Puterile cele fără de trupuri, întru care Proorocul Isaia a văzut pe Hristos Domnul Slavei şezând, ridică-mă pe mine cel întărit în scaunul patimilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Postind de fapta bună, m-am umplut de toată desfătarea cea oprită până la saţiu şi acum flămânzesc de Masa cea mântuitoare. Ci tu, cu pâinea pocăinţei întăreşte-mă, Ceea ce eşti Masă care ai purtat Pâine pe Dumnezeu.

 

Cântarea a 6-a.

Irmos:

Glasul graiurilor celor de rugăciune, din suflet cu durere auzind, Stăpâne, izbăveşte-mă de rele, că Însuţi eşti Pricinuitorul mântuirii noastre.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Spre tine mi-am pus nădejdea mântuirii mele, Maică pururea Fecioară şi pe tine te pun Apărătoare a vieţii, Întemeiată şi Neclătită.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Vindecă patimile mele cele de multe feluri, Maică Nenuntită, cea Singură Atotputernică, că tu Liman Neînviforat te-ai arătat nouă, celor ce te lăudăm pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De întunecarea cea nemăsurată izbăveşte-mă pe mine cel ţinut cu multe greşeli, de Dumnezeu Născătoare, Stăpână şi din mâinile diavolilor răpeşte-mă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Fecioară, Mireasă Dumnezeiască, Ceea ce eşti după Dumnezeu Părtinitoare robilor tăi, în ceasul încercării fii Sprijinitoare sufletului meu.

 

Cântarea a 7-a.

Irmos:

Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu a tiranului celui călcător de lege înaltă văpaie a ridicat, iar Hristos a întins cinstitorilor de Dumnezeu tineri Roua Duhului, Cel Binecuvântat şi Preaslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Spre tine toată nădejdea din suflet mi-am pus şi caut aşteptând cu adevărat Dumnezeiasca Mângâiere; întâmpină-mă, Curată Născătoare de Dumnezeu şi bucură-mă, arătându-mi mie cărarea ce suie către Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioară Preacinstită, Neispitită de nuntă, Curată Binecuvântată, Îndreptătoarea celor ce cad şi Izbăvirea celor ce păcătuiesc, miluieşte-mă pe mine desfrânatul, miluieşte-mă şi ca o Milostivă din munca cea veşnică răpeşte-mă, ca să te slăvesc pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ceea ce eşti Nădejdea şi Ajutorul credincioşilor, de Dumnezeu Născătoare, sârguieşte de ajută robilor tăi, cei cufundaţi în patimi şi întru amăgirile diavolilor şi întru întreitele învăluiri ale necazurilor, celor ce scăpăm la tine cu nădejdea sufletului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tu ne-ai izbăvit pe noi de cumplita osândă a greşelilor şi întristarea cea de demult a celor întâi zidiţi ai dezlegat-o, Prealăudată, născând mai presus de fire pe Ziditorul tuturor; pentru aceea după vrednicie credincioşii pe tine te fericim.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Chipul cel de aur defăimându-l...

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce eşti Izvor Viu, ca Ceea ce ai născut Apa vieţii, sufletul meu cel topit de arderea păcatelor adapă-l, Fecioară de Dumnezeu Născătoare şi din văpaia cea veşnică răpeşte-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Împuns fiind cu săgeata vrăjmaşului, m-am rănit cu totul la suflet şi pătimesc boli nevindecate; Ceea ce ai născut Negrăit pe Mântuitorul Hristos, întru totul fără de prihană, vindecă-mă şi mă miluieşte, Nădejdea mea cea Tare.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Pe mine cel omorât gânditor de nemăsuratele mele răutăţi, înviază-mă Dumnezeiască Mireasă, Fecioară şi cu rugăciunea ta izbăveşte-mă de toată înşelăciunea vrăjmaşului celui stricător de suflet şi a ucigaşului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Curată, izbăveşte-mă de urgia Fiului tău şi Dumnezeu, care mă înfricoşează şi în ceasul judecăţii, ca o Atotputernică, apucă mai înainte gata Ajutătoare şi de caprele cele de-a stânga izbăveşte-mă.

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Chipul cel de aur defăimându-l de trei ori fericiţii tineri, văzând Chipul lui Dumnezeu Cel Viu şi Neschimbat, prin mijlocul focului cântau: toată zidirea cea înfiinţată să laude pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a.

Irmos:

Nu se pricepe toată limba a te lăuda după vrednicie şi se întunecă şi mintea cea mai presus de lume a cânta ţie, de Dumnezeu Născătoare. Însă fiind Bună, primeşte credinţa, că ştii dragostea noastră cea Dumnezeiască; că tu creştinilor eşti Folositoare şi pe tine te mărim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Umple de bucurie inima mea, Maică Fecioară, Ceea ce ai primit Bucuria în pântecele tău; luminează, Curată, sufletul meu cel smerit şi cu negura multor greşeli ţinut, că tu ai născut tuturor Lumina.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Străluceşte-mă cu Lumina ta, de Dumnezeu Dăruită, pe mine cel ce zac întru întunericul cumplitei trândăviri şi nu voiesc nicidecum să păzesc Legile lui Dumnezeu, ca după datorie să te fericesc pe tine, ca pe o Părtinitoare a mea.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Iubitorule de oameni Doamne, Cel Ce pentru îndurările Tale cele negrăite Te-ai Întrupat din Fecioară, ca să mă mântuieşti pe mine, izbăveşte sufletul meu de toată diavoleasca rătăcire şi pândire şi toate păcatele mele cele nenumărate şterge-le.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce eşti Iubitoare de bine, Stăpână, sufletul meu cel necăjit cu multe păcate acum îmbunătăţeşte-l şi mă miluieşte, Curată, de Dumnezeu Născătoare, pe mine cel ce mă înviscolesc de-a pururea în noianul vieţii şi cumplit mă înviforez.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 2-lea.

Pe tine te mărim, Născătoare de Dumnezeu, strigând: Bucură-te, Toiagul dintru care fără de sămânţă răsărind Dumnezeu, a pierdut prin Lemn moartea.

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria, marti seara, glasul al 2-lea

Vizualizari: 417

Id: 25432

Imagine:

Iisus-Hristos
Sfintii zilei
Cauta

cuvant:

Stiri ortodoxe
Contact

Ne pot contacta prin e-mail la adresa webortodox[AT]yahoo.com (inlocuiti [AT] cu @).

Contact Us


Recomandari:
Resurse ortodoxe: www.resurse-ortodoxe.ro - Contine o bogata colectie de resurse ortodoxe audio/video/text: predici, rugaciuni, carti, conferinte, icoane, filme.
Agentia de stiri "Noutati ortodoxe": www.noutati-ortodoxe.ro - Ofera stiri si informatii din viata bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferinte, aparitii editoriale. Stirile pot fi preluate si de alte site-uri prin intermediul unui script.
Maica Domnului: www.maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.