Canon de rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria, sambata seara, glasul al 2-lea

www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugaciuni, filme, carti, conferinte ortodoxe

Canon de rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria, sambata seara, glasul al 2-lea

Cântarea 1.

Irmos:

În adânc a aşternut toată oastea lui Faraon, Puterea cea preaîntr-armată, iar Cuvântul Întrupându-Se a pierdut păcatul cel prea rău, Domnul Cel Preaslăvit, căci cu Slavă S-a proslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dumnezeu, alegându-te ca pe o Frumoasă, ca pe o Împodobită toată, ca pe cea fără de prihană între femei, S-a Sălăşluit în pântecele tău cel fără de prihană; pe Care roagă-L, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană, de prihana greşelilor să se izbăvească toţi cei ce te laudă pe tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Stătut-ai, Preacurată, ca o Împărăteasă, de-a dreapta Împăratului, Celui Ce a Strălucit din pântecele tău, precum zice psalmistul; pe Care roagă-L să mă arate stătător de-a dreapta în ziua răsplătirii, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Firea oamenilor cea înţelenită cu toate cele necuvioase, toată ai înnoit-o, născând Ploaia Cea Cerească. De aceea mă rog, Mireasă a lui Dumnezeu, brazda sufletului meu cea înţelenită arat-o aducătoare de roade.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Domnul Cel Preaslăvit, Strălucindu-ne nouă Soare din pântecele tău, Preacurată şi izgonind toată tulburarea diavolilor cea întunecoasă, ne-a luminat cu Fulgere Dumnezeieşti.

 

Cântarea a 3-a.

Irmos:

Înflorit-a pustiul ca şi crinul, Doamne, Biserica cea stearpă a păgânilor, prin venirea Ta, întru care s-a întărit inima mea.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Întru mine omul îmbrăcându-Se Făcătorul, a ieşit din pântecele tău, Preacurată, dăruind haina nestricăciunii celor ce prin multe necuvioşii s-au golit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Născut-ai, Curată, pe Dumnezeu Cuvântul Cel Preacinstit, pe Care cu dinadinsul roagă-L să miluiască smeritul meu suflet, cel mâhnit de necinstea dulceţilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vindecă, Preacurată, rănile sufletului meu şi smerita mea inimă, cea otrăvită de veninul şarpelui, tămăduieşte-o cu doctoria ta cea lucrătoare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Îndreptează-mi viaţa mea, Născătoare de Dumnezeu, ocârmuind-o cu Porunca cea Dumnezeiască a Cuvântului Cel Întrupat dintru tine şi mă povăţuieşte către Lumină, Marie, Mireasă a lui Dumnezeu.

 

Cântarea a 4-a.

Irmos:

Venit-ai din Fecioară, nu sol, nici înger, ci Însuţi Tu, Doamne, Te-ai Întrupat şi m-ai mântuit pe mine tot omul. Pentru aceasta strig Ţie: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Picătură de umilinţă plouă-mi mie, Stăpână, ridicând tot zăduful inimii mele şi oprind greşitele aduceri aminte ale gândului meu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe mine cel ce sunt rănit cu sabia dezmierdărilor şi zac rănit, nu mă trece cu vederea, Preacurată, ci vindecă-mă cu suliţa şi Sângele Celui Răstignit, a Fiului tău şi Dumnezeului nostru.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ceea ce te-ai îmbogăţit cu stăpânirea a toată zidirea, miluieşte-mă pe mine cel ce rău am sărăcit de Dumnezeiescul dar, ca să te măresc ca pe o Bună Folositoare a mea, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Caută spre mine cel bolnav, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană şi dezleagă patimile mele cele cumplite şi cu anevoie de vindecat, ca să te măresc pe tine, Ceea ce ai mărit toată omenirea.

 

Cântarea a 5-a.

Irmos:

Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni Te-ai făcut, Hristoase Dumnezeule, că prin Tine, Stăpâne, la Părintele Tău, Începătorul luminii, din noaptea necunoştinţei, aducere am aflat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preacurată, Ceea ce ai născut Calea vieţii, povăţuieşte-mă la calea cea dreaptă, pe mine cel ce acum mă prăpăstuiesc dobitoceşte în căi neumblate şi în prăpăstiile cumplitelor întâmplări.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Înstrăinându-mă pe mine cu cuget nemulţumitor, în desfrânare am vieţuit, rătăcindu-mă în latură depărtată; ci, întoarce-mă şi mă miluieşte cu mângâierile tale Fecioară, Maică a lui Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Din apele tale cele de viaţă curgătoare adapă pe robul tău, cel ce se arde de văpaia păcatelor şi se primejduieşte de năvălirile diavolilor, Fecioară Maică Preacurată

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cu bântuielile şi pândirile celui viclean m-am omorât, Stăpână Preacurată; înviază-mă, Ceea ce ai născut Viaţa Cea Ipostatică, Născătoare de Dumnezeu, ca să te laud cu bună credinţă, pe tine cea cu totul fără de prihană.

 

Cântarea a 6-a.

Irmos:

Întru adâncul greşelilor fiind învăluit, chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat; scoate-mă din stricăciune, Dumnezeule.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Să nu mă arăţi bucurie diavolilor la judecata ce va să fie, Stăpână, ci roagă pe Judecătorul şi Fiul tău să caute spre mine cu blândeţe.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu gândurile şi cu faptele mele cele rele şi necuvioase pornindu-Te spre mânie, Doamne, pe Maica Ta o aduc Ţie spre îmblânzire; ci, îndurându-Te, mă mântuieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Izbăveşte-mă de osândă, Stăpână, pe mine cel ce însumi sunt osândit cu greşelile, ca Ceea ce ai născut pe Judecătorul şi Dumnezeul tuturor şi Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cu dormitarea lenevirii sunt cuprins; somnul păcatului îngreuiază inima mea; ci, cu mijlocirea ta, Preacurată, ridică-mă şi mă miluieşte.

 

Cântarea a 7-a.

Irmos:

Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu, a tiranului cel călcător de lege, înaltă văpaie a ridicat; iar Hristos a întins cinstitorilor de Dumnezeu tineri Roua Duhului, Cel Ce este Binecuvântat şi Preaslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tăria mea şi Lauda, Mântuirea, Adevăratul Sprijin şi Zid Nebiruit fiind, Stăpână, pe diavolii ce se luptă cu mine şi care pururea caută să mă omoare surpă-i.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Dumnezeu Întrupându-L din Fecioreştile tale sângiuri, ai îndumnezeit omenirea, Fecioară. Pentru aceea pe mine cel spurcat cu patimile şi stricat cu meşteşugirile vrăjmaşului, cu rugăciunile tale izbăveşte-mă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cuptorul mai înainte a închipuit Naşterea ta, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană, că pe tineri nu i-a ars, precum nici Focul Cel Nesuferit pântecele tău. Pentru aceea te rugăm, izbăveşte de focul cel veşnic pe robii tăi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Heruvimii slăvesc, Serafimii, Scaunele, Stăpâniile şi Domniile laudă pururea Naşterea ta cea mai presus de minte, Marie cu totul Prealăudată. Că tu Singură ai purtat în pântece pe Dumnezeu cu Trup, pe Care roagă-L, Curată, ca să ne mântuim noi toţi cei ce cu dragoste te cinstim.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Cuptorul cel cu foc oarecând...

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Râvneşte cele bune, depărtându-te de cele rele, prin lucrarea Dumnezeieştilor fapte, având pe Maica lui Dumnezeu şi Folositoarea tuturor cea Neruşinată, Rugătoare pentru tine, suflete al meu, ca pe o Milostivă şi de bine Iubitoare.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dezlegat-ai omenirea din legătura osândirii celei de demult, Născătoare de Dumnezeu. Pentru aceasta mă rog ţie, Preacurată, ca să dezlegi toată legătura răutăţii inimii mele, legându-mă cu Dumnezeiasca dragoste a Ziditorului.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Raza Slavei Tatălui născând-O, Născătoare de Dumnezeu, luminează inima mea cea mâhnită pentru neslava greşelilor şi părtaş arată-mă Slavei Celei pururea Veşnice, Binecuvântată, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce ai născut cu Trup pe Înaltul Dumnezeu, ridică-mă din gunoiul patimilor ce mă necăjesc, şi pe mine, cel ce rău am sărăcit de tot, mă îmbogăţeşte, Preacurată, cu Dumnezeieştile fapte bune, ca să te laud fiind mântuit.

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Cuptorul cel cu foc oarecând în Babilon, lucrările şi-a despărţit cu Dumnezeiasca Poruncă, pe haldei arzând, iar pe cei credincioşi răcorind, pe cei ce cântau: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a.

Irmos:

Fiul Părintelui Celui fără de început, Dumnezeu şi Domnul, Întrupându-Se din Fecioară S-a arătat nouă, ca să lumineze cele întunecate şi să adune cele risipite. Pentru aceasta, pe Născătoarea de Dumnezeu, cea Prealăudată, o mărim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Gustând Adam din mâncarea ce nu se cădea, moarte din pom cu amar a cules. Iar Fiul tău pironindu-Se pe Lemn, dulceaţa nemuririi a izvorât, Preacurată; pentru acesta te cinstim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Împărăteasă eşti, Fecioară, Ceea ce mai presus de cuvânt ai născut pe Împăratul şi Domnul, Cel Ce a stricat împărăţiile iadului; pe Care cu dinadinsul roagă-L să învrednicească Împărăţiei celei de sus pe toţi cei ce te laudă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Îmbunătăţeşte, Stăpână, smerită inima mea, cea necăjită de undele dezmierdărilor, ca Ceea ce ai născut pe Cel Bun şi bună fiind toată, condu-mă în porţile cele bune ale pocăinţei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cu Luminătoarele Raze ale Celui Ce a Răsărit din pântecele tău şi noaptea nedumnezeirii a pierdut, Fecioară Maică Marie, luminează pe toţi cei ce te cinstesc pe tine cu credinţă şi din neluminatul întuneric îi izbăveşte în ceasul judecăţii.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 2-lea.

Ceea ce eşti Rugătoare Caldă şi Zid Nesurpat, Izvor de milă şi lumii Scăpare, cu dinadinsul strigăm către tine: Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, vino degrab şi ne miluieşte pe noi din nevoi, Ceea ce eşti Grabnică Folositoare.

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria, sambata seara, glasul al 2-lea

Vizualizari: 435

Id: 25436

Imagine:

Iisus-Hristos
Sfintii zilei
Cauta

cuvant:

Stiri ortodoxe
Contact

Ne pot contacta prin e-mail la adresa webortodox[AT]yahoo.com (inlocuiti [AT] cu @).

Contact Us


Recomandari:
Resurse ortodoxe: www.resurse-ortodoxe.ro - Contine o bogata colectie de resurse ortodoxe audio/video/text: predici, rugaciuni, carti, conferinte, icoane, filme.
Agentia de stiri "Noutati ortodoxe": www.noutati-ortodoxe.ro - Ofera stiri si informatii din viata bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferinte, aparitii editoriale. Stirile pot fi preluate si de alte site-uri prin intermediul unui script.
Maica Domnului: www.maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.