www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugăciuni, filme, cărți, conferințe ortodoxe

Canon de rugaciune la Sarbatoarea Inaintepraznuirii Nasterii Domnului (2)

Canon de rugaciune la Sarbatoarea Inaintepraznuirii Nasterii Domnului (2)

Tropar la Praznicul Înainteprăznuirii Naşterii Domnului, glasul al 4-lea:

S-a înscris oarecând, cu bă­trânul Iosif, în Betleem, Maria, ca cea din sămânţa lui David, purtând în pântece sarcina cea fără de sămânţă. Dar a sosit vremea naşterii şi nici un loc de sălăşluire nu era; ci, ca un palat frumos s-a arătat peştera împă­rătesei. Hristos Se naşte, ca să ridice chipul cel mai înainte căzut.

 

Tropar la Praznicul Înainteprăznuirii Naşterii Domnului, glasul al 4-lea:

Găteşte-te Betleeme, că s-a deschis tuturor Edenul! Împodobeşte-te, Efrata, că Pomul vieţii a înflorit în peşteră din Fecioară! Pentru că pântecele Aceleia Rai Înţelegător s-a ară­tat, întru care este Dumnezeies­cul Pom, din care mâncând vom fi vii şi nu vom muri ca Adam. Hristos Se naşte, ca să ridice chipul cel căzut mai înainte.

 

Cântarea 1, glasul al 6-lea. Irmos: Ca pe uscat umblând...

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Din Nor Fecioresc ne Ră­sare nouă Soarele Cel Mare, Iisus, Lumina celor din­tru întuneric. Să cântăm Celui Ce spre mântuirea noastră Se naşte în Betleem.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Din Nor Fecioresc ne Ră­sare nouă Soarele Cel Mare, Iisus, Lumina celor din­tru întuneric. Să cântăm Celui Ce spre mântuirea noastră Se naşte în Betleem.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Se împlinesc Dumnezeieştile cuvinte prooroceşti, cele ce au proorocit înfricoşătoarea ară­tare a lui Hristos. Mieluşeaua se apropie să nască pe Mielul şi Izbăvitorul, pe Dumnezeul tuturor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, Curată Porumbiţă a Stăpânului, Preacinstită, fără de prihană şi Frumoasă între fe­mei, ca pe Ceea ce ai născut pe Dumnezeu te fericim cu cre­dinţă, de Dumnezeu Binecuvântată.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu este sfânt precum Tu...

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Cel Ce prin cuvânt ai întins cerul, intri în peştera dobitoacelor şi Te culci în iesle, Hristoase, voind, din milosti­vire, a ne izbăvi pe noi de îndo­bitocire.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Cel Ce prin cuvânt ai întins cerul, intri în peştera dobitoacelor şi Te culci în iesle, Hristoase, voind, din milosti­vire, a ne izbăvi pe noi de îndo­bitocire.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Lămurit strigă Proorocul: Acesta este Dumnezeul nostru şi nimeni altul nu se va asemăna Lui. A descoperit calea a toată ştiinţa Cel Ce S-a unit cu oamenii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Munte te-a văzut pe tine, odi­nioară, Proorocul Daniel, Născătoare de Dumnezeu, din care S-a tăiat Piatra, Care a dărâ­mat şi fărâmiţat templele ido­lilor, Preacurată, Dumnezeiască Mireasă.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Hristos este Puterea noastră...

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Iată răsărit-a Steaua din Iacob, din depărtare, care s-a vestit mai înainte, din vechime. Dumnezeu Cel Nemărginit S-a făcut Om şi S-a arătat înfăşat în scutece.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Iată răsărit-a Steaua din Iacob, din depărtare, care s-a vestit mai înainte, din vechime. Dumnezeu Cel Nemărginit S-a făcut Om şi S-a arătat înfăşat în scutece.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Domnul, Izbăvirea tuturor, Cel Ce Se odihneşte ca un Fiu în Sânurile Tatălui, Prunc şezând în sânuri Fecioreşti, Se arată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Văzutu-te-a mai dinainte în duh Proorocul Avacum pe tine, Fecioară, Munte Umbrit de fapte bune, din care ni s-a ivit nouă Cel Ce luminează sufletele noastre.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Cu Dumnezeiască Strălucirea Ta...

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Betleeme, casa Efratului, Domn va veni din tine, în mijlocul lui Israel, Care va chema neamurile cele lepădate, precum mai înainte a grăit odi­nioară, cu duh luminat, Proo­rocul Miheia.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Betleeme, casa Efratului, Domn va veni din tine, în mijlocul lui Israel, Care va chema neamurile cele lepădate, precum mai înainte a grăit odi­nioară, cu duh luminat, Proo­rocul Miheia.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Ca să-Şi păstorească turma Sa, Iisus Însuşi Se va naşte în­tru Putere din Fecioară şi până la marginile pământului va fi Slăvit; aşa au proorocit proorocii cei grăitori de Dumnezeu, de demult.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dumnezeu, asemănându-Se oamenilor, Sărăceşte în Trup pentru ca să ne îmbogăţească pe noi cu Mărirea Sa; şi Cel Neîncăput în peşteră Se naşte. Pe Acesta deci să-L primim cu gând credincios.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Marea vieţii văzând-o...

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Iată, Hristos vine întru ale Sale; să ne unim toţi cu Dânsul, prin fapte bune, cre­dincioşilor şi pe El să-L pri­mim, cu suflete şi cu inimi lu­minate.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Iată, Hristos vine întru ale Sale; să ne unim toţi cu Dânsul, prin fapte bune, cre­dincioşilor şi pe El să-L pri­mim, cu suflete şi cu inimi lu­minate.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Odrăslit-a Rădăcina cea din Iesei şi dintr-Însa a ieşit Dum­nezeul nostru, Nădejdea nea­murilor, Odihna şi Cinstea, pre­cum a proorocit de demult Proorocul Isaia, cel Dumnezeieşte luminat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Viforul potrivnicelor gân­duri chinuieşte smerita mea inimă, prin meşteşugurile viclenelor duhuri; bună Stăpână, alină-l cu mijlocirea ta.

 

CONDAC glasul 1. Podobie: Ceata îngerească...

Veseleşte-te Betleeme, Efrata găteşte-te; că iată Mieluşeaua, purtând în pântece pe Păstorul Cel Mare, se grăbeşte să-L nască; pe Care văzându-L purtătorii de Dumnezeu Părinţi, se bucură împreună cu păstorii, lăudând pe Fecioara, care Îl hrăneşte cu lapte.

 

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi...

Fecioara astăzi pe Cuvântul Cel mai înainte de veci merge să-L nască în peşteră în chip de negrăit. Dănţuieşte lumea au­zind, slăveşte cu Îngerii şi cu păstorii pe Cel Ce vine să Se arate Prunc Tânăr, pe Dum­nezeu Cel mai înainte de veci.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Cele de sus căutând...

În Betleem văzând cu scutece înfăşat pe Cel Ce ţine tot pământui cu mâna, cântări de înainteprăznuire să aducem Ce­lei ce L-a născut; că se veseleşte ca o Maică, ţinând în braţe pe Fiul lui Dumnezeu.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Dătător de rouă...

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Cel cu totul Desăvârşit, ca un Prunc S-a născut, fiind înfăşat în scutece; şi Cel Neîncăput primeşte început din Fecioară, căutând a îndumnezei Trupul pe care L-a luat. Să se bucure cerul şi pământul să se veselească.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Cu noi Se arată Dumnezeu Întrupat, înţelegeţi neamuri vrăjmaşe şi vă plecaţi voi, cei ce v-aţi depărtat de Viaţa noas­tră! Iată, Chemarea noastră, Se culcă Prunc în ieslea Betleemului.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Îmbrăcând Trupul, ca pe o porfiră împărătească, Împăra­tul păcii vine acum din pânte­cele tău, Fecioară, ca să stri­vească pe vrăjmaşi, ca un Puternic şi să dea pace vieţii noastre, bântuită de război.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din toate neamurile, pe tine, Fecioară, te-a ales Palat Neîn­tinat Împăratul, sălăşIuindu-Se în pântecele tău. Căruia acum în chip cucernic să-I cântăm: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Cel Ce S-a pogorât în văpaie...

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Zicerile Proorocilor celor grăitori de Dumnezeu se împlinesc: Fecioara se apropie să nască pe Domnul. Veselească-se dănţuind tot pământul şi să se bucure întru toţi vecii.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Ivindu-se Razele Dumnezeies­cului har, încetează umbra Legii, răsărind Dătătorul de lumină, Iisus. Cei din întuneric, priviţi, Lumină Mare!

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Pe mine, cel ce am ajuns peşteră de tâlhari, arată-mă, Doamne, Cel Ce în peşteră Te-ai născut, locaş al Tău şi al Tatălui şi al Dumnezeiescului Tău Duh; ca să Te slăvesc întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Răsărit-a O Stea Cerească din pântecele tău, îndemnând pe cititorii în stele să privească la Dânsa; prin a Cărei cunoaş­tere s-au luminat întru Dom­nul, Preacurată Fecioară, pu­rurea Binecuvântată.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe Dumnezeu a-L vedea...

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Iată, a venit Chemarea tu­turor, Ispăşirea Hristos, Iz­băvirea Cea Desăvârşită; Co­moara Cea de mult preţ Se as­cunde înăuntru în peşteră; Că­ruia magii cei îmbogăţiţi Îi aduc aur ca Unui Împărat.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Păstori ai lui Hristos, prive­gheaţi şi cu înţelegere grăbiţi-vă spre cetatea Betleemului; stri­gaţi întru cei de sus lui Dum­nezeu: Slavă şi Mărire Celui Ce a binevoit a Se arăta Prunc, în vremea noastră, din bunătate.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Cu Trupul fiind înfăşat în scutece, Iisuse al meu, Cel Ce în­făşori marea cu negură, rupt-ai legătura răutăţii şi pe cei dezle­gaţi din asuprirea vrăjmaşului i-ai legat pe toţi întru dreptate.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cămară şi Tron al Celui Ce Împărăteşte, Munte al lui Dum­nezeu, Cetate Aleasă şi Rai, Nor Întreg Luminos al Soarelui, lu­minează sufletul meu, alun­gând norul multelor mele fărădelegi, Ceea ce eşti cu har Dă­ruită de Dumnezeu.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab a mers înainte...

Fecioarelor, începeţi întâi voi cântarea de bucurie a Fecioarei; maicilor, lăudaţi călătoria Maicii lui Hristos, Dumnezeul nostru; magilor, împreună cu Îngerii, păstorilor, împreună cu noi, cântaţi. Că Fiul lui Dum­nezeu, Cel mai înainte de veci, Cel Ce mântuieşte lumea din stricăciune, merge să Se nască în cetatea Betleemului.

 

SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei tale...

Umpleţi-vă de bucurie toate marginile pământului, că Născătoarea de Dumnezeu se apropie să nască pe Împăratul a toate. O, Mi­nune de Negrăit! Cel fără de început Se începe şi Cel fără de trup Se Întrupează. Peştera, primeşte înăuntru pe Cel Ce ţine toate împreună! Betleeme, bucură-te şi făptură dănţuieşte, în ziua Înainteprăznuirii!

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Porunca cea cu Taină...

Mai Înainteprăznuirea Naşterii lui Hristos săvârşind, să prăznuim credincioşilor; şi după vrednicie toţi mai înainte să întâmpinăm, daruri ca şi magii aducând faptele bune; şi să cântăm cântare nouă îngerească Dumnezeului nostru, Celui Ce S-a născut în Betleem fără de sămânţă, din Fecioară, Fiica lui Dumnezeu; pe Acela toţi Îl slăvesc.

 

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău, Mântuitorule...

Bucură-te, Sioane! Betleeme, pregăteşte-te! Atotţiitorul, tri­miţând steaua înainte, a vestit smerenia Sa cea nemăsurată; că Acela de Care se cutremură Puterile Cereşti, cu adevărat Se naşte din Fecioara, fără de schimbare, Unul Dumnezeul nostru.

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune la Sarbatoarea Inaintepraznuirii Nasterii Domnului (2)

Vizualizari: 872

Id: 25560

Imagine:

Iisus-Hristos
Sfinții zilei
Căutare

2. Căutare rapidă - cuvânt:

Știri ortodoxe
Recomandări:
noutati-ortodoxe.ro - Știri și informații din viața bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferințe, apariții editoriale.
maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.