www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugăciuni, filme, cărți, conferințe ortodoxe

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, luni seara, glasul al 3-lea

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, luni seara, glasul al 3-lea

Cântarea 1.

Irmos:

Tu eşti Dumnezeul Cel Minunat, Care cu preaslăvire faci minuni; Cel Ce ai uscat adâncul şi căruţele le-ai acoperit şi ai mântuit pe poporul ce-Ţi cânta Ţie, ca Izbăvitorului nostru şi Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Sfântă Doamnă, cea cu multe nume Numită, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, Marie, Lauda credincioşilor, Izbăvirea de blestem, Scară Cerească, Minune Neînţeleasă, Rugule Nears, Pământule Nelucrat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Maică Fecioară Preacurată, pentru noi cei ce ne pocăim şi dezlegare de greşeli poftim să luăm şi la Hristos alergăm, pe Acesta fă-L Milostiv nouă, Stăpâna tuturor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sălaş Gătit al Dumnezeieştii Întrupări, al Fiinţei Celei mai presus de fiinţă şi Cămară a Duhului Celui Atotlucrător, a Împăcării Celei Înfricoşate, te-ai arătat de Dumnezeu Născătoare, Car mai Strălucit decât rânduielile cele nematerialnice.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Năstrapa cea Cuvântătoare, care porţi pe Hristos, Mana nemuririi, de amărăciunea patimilor celor stricătoare de suflet izbăveşte-mă, Preasfântă Fecioară, ca să te slăvesc cu credinţă şi cu bună cuviinţă.

 

Cântarea a 3-a.

Irmos:

Suflete sterp şi neroditor, câştigă rod bine slăvit şi bineroditor făcându-te, strigând: întăritu-m-am prin Tine, Dumnezeule; nu este sfânt, nu este drept, afară de Tine, Doamne.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Curgere de lacrimi dă-mi mie, Ceea ce eşti Bună, Născătoare de Dumnezeu şi cu acestea stinge cuptorul patimilor mele şi spală toată spurcăciunea mea cea sufletească.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Păşunea morţii cea neţinută şi stricăciunea le-ai oprit, ca Ceea ce ai născut Viaţa Cea Ipostatică, ci opreşte statornicia rănilor sufletului meu, cele izvorâtoare de răni.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Deznădăjduit fiind de mulţimea păcatelor mele, către tine am alergat, Părtinitoarea mea cea Neruşinată; fii mie Povăţuitoare şi de Mână Conducătoare către Viaţa Cea Îmbunătăţită.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Dezgolit fiind de Dumnezeiasca îmbrăcăminte, pustiu de ajutor, lepădat sunt eu ticălosul; Născătoare de Dumnezeu, acoperă goliciunea mea cu Sfântul tău Acoperământ.

 

Cântarea a 4-a.

Irmos:

Proorocul Avacum, Preacurat pântecele tău, Munte Umbrit mai înainte l-a văzut; pentru aceea a şi strigat: de la miazăzi va veni Dumnezeul Cel Sfânt şi din Muntele cel cu umbra deasă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Frică şi cutremur şi clătinare au venit peste mine, că mi-am adus aminte, Preacurată, de înfricoşata a doua venire a Unuia-Născut Fiului tău şi de cei vrednici de întâmpinarea Lui.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Grai jalnic, cu plângere, cu tânguire şi cu lacrimi, care din suflet smerit se aduce ţie, cea fără de prihană, primindu-l ca pe o jertfă cu bun miros, izbăveşte-mă de muncă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe Cel Ce S-a născut din Tatăl mai înainte fără de mamă şi mai pe urmă fără de tată, cu Trup L-ai născut, Fecioară, mai presus de pricină şi mai presus de înţelegere. Acesta, pentru bogăţia iubirii de oameni, a sărăcit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Mă cutremur gândind la noianul păcatelor mele; dar iarăşi, cutezând, iau în minte adâncul milostivirilor tale, Fecioară, întru care cufundă-mă şi la Limanul mântuirii îndreptează-mă.

 

Cântarea a 5-a.

Irmos:

Mânecând Te lăudăm Unule-Născut, Cuvântule al lui Dumnezeu; pacea Ta dă-o nouă şi ne miluieşte pe noi cei ce Te lăudăm pe Tine şi cu credinţă ne închinăm Ţie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Câini mulţi m-au înconjurat cu adevărat şi adunarea duhurilor celor viclene m-au cuprins; ci, acum, Preacurată, sfaturile acestora le risipeşte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Groapă mi-a scurmat mie vicleanul şi se ispiteşte să mă arunce într-însa; ci, cu dreapta ta, Stăpână, fă să cadă în groapă cel ce a făcut-o.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dezbrăcatu-m-am de îmbrăcămintea sănătăţii şi cu veşmântul cel de plângere, întru dureri înfăşurat fiind, te rog pe tine, Stăpână, să mă îmbraci cu vindecarea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ca Ceea ce eşti Buna Cuviinţă a mucenicilor şi a Sfinţilor Apostoli şi Părtinitoare a credincioşilor, Născătoare de Dumnezeu, toţi după vrednicie te slăvim pe tine.

 

Cântarea a 6-a.

Irmos:

Adâncul patimilor şi viscolul vânturilor celor potrivnice s-au ridicat asupra mea; ci, întâmpinându-mă, Tu Mântuitorule, mântuieşte-mă şi mă izbăveşte din stricăciune, precum ai mântuit pe Proorocul Iona din fiară.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu voia Ziditorului tuturor, când va vrea să se despartă sufletul meu de trup, întru tot Nevinovată, slobozeşte-mă din mâinile celor ce mă urăsc pe mine, Născătoare de Dumnezeu întru tot Cântată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca nu cu urgia Fiului tău să fiu mustrat, nici cu mânia Lui să fiu certat, în vremea venirii Lui, întru tot Cântată, cu rugăciunile tale miluieşte-mă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Venit-au cu adevărat peste capul meu fărădelegile mele cele multe şi ca o sarcină grea s-au îngreuiat peste mine; ci, uşurează-mi lanţul meu, Prealăudată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pe tine Singură din toate neamurile Unul Dumnezeu spre Lăcaş Luişi te-a ales, că tu Singură, Maica lui Dumnezeu, Sfinţenia tuturor covârşind-o, Bogată eşti şi cu curăţia.

 

Cântarea a 7-a.

Irmos:

Cel Ce ai rourat văpaia cuptorului şi pe tineri nearşi i-ai păzit; Binecuvântat eşti Doamne Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe mine cel însetat de apele cele de viaţă făcătoare, satură-mă, Izvorule al Apei Celei de Viaţă Începătoare, ca să nu am trebuinţă în văpaia focului, de degetul cel cu vârful udat în apă, ca să-mi răcorească limba mea cea arsă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Viaţa mea este rea, vinovată gheenei şi râului celui ce arde cu foc, iar ticălosul şi întinatul meu suflet este plin de necurăţia cea trupească, Stăpână, pe care curăţeşte-l degrabă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Viforul gândurilor celor fără de rânduială mă clatină pe mine şi viscolul diavolesc al cugetelor celor făcătoare de stricăciune mă tulbură şi întru adâncul păcatului mă trage; miluieşte-mă, ocârmuieşte-mă, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Milostiveşte-te spre mine Fecioară, Mireasă a lui Dumnezeu, că întru adâncul deznădăjduirii alunecând, te rog pe tine, Curată, să te faci mie Alinare, că tu eşti Liman de mântuire celor ce de-a pururea sunt întru nevoi.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Dumnezeu Cel Ce Se slăveşte...

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

O, suflete al meu, cât vei dori mai pe urmă să te prihăneşti pe tine, dar fără de folos! Cum vei dori să te ticăloşeşti fără dobândă şi cu ticăloşie să te căieşti! În zadar şi în deşert te vei scârbi atunci, pentru cele ce acum, cu nesimţire, rău le lucrezi. Drept aceea aleargă acum către Preasfânta Fecioară.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Înger va veni cu sila să te tragă pe tine, mâhnit şi întristat cumplit şi să te ducă legat cu lanţurile pe care ale tale degete le-au împletit, când nimic nu vei mai putea să te sfătuieşti cele de folos. Pentru aceea cazi acum la Preacurata Fecioară.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Mireasă Preacurată a Slavei lui Dumnezeu, să nu-mi închizi Uşa Dumnezeieştii Cămări; ci, dă-mi mie ca şi eu să mă îndulcesc de Strălucirea drepţilor şi să mă izbăvesc de mâhnirea cea întristătoare a păcătoşilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Maica lui Dumnezeu, a Mântuitorului lumii şi Sprijinitoarea tuturor, izbăveşte-mă de dulceţile cele lumeşti, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană, ca să te laud neîncetat şi să te măresc cu cântările a toată lumea.

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Dumnezeu, Cel Ce se Slăveşte de îngeri neîncetat, întru cei de sus; cerurile cerurilor, pământul şi dealurile şi munţii şi adâncul şi tot neamul omenesc, cu cântări, ca pe Ziditorul şi Izbăvitorul, bine-L cuvântaţi.

 

Cântarea a 9-a.

Irmos:

Bine este cuvântat Domnul Dumnezeul lui Israel, Cel Ce a ridicat nouă Semn de mântuire, în casa lui David slugii Sale, pentru milostivirea milei, cu care ne-a cercetat Răsăritul dintru Înălţime şi ne-a îndreptat în calea păcii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe mine cel ce înot în noianul primejdiilor şi mă viscolesc întru adâncul păcatelor, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, Limanul celor ce sunt în furtună, povăţuieşte-mă către Limanul Cel Neînvăluit al mântuirii şi mă îndreptează şi mă pune neclintit pe piatra adevăratei pocăinţe.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Lăcrimez, suspin, plâng şi mă tânguiesc şi a mă sătura de tânguiri nicidecum nu voiesc, Stăpână, socotind necazul acela, mâhnirea cea nemângâiată, pustiirea prietenilor, împreună şi a ajutătorilor şi lipsa cea fără de mângâiere.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tămăduieşte-mă, Maica lui Dumnezeu, precum Fiul tău pe slăbănogul, pe mine cel ce zac de mulţi ani în patul răutăţii şi porunceşte-mi şi mie ca să-mi ridic, ca pe un pat, trupul meu drept, prin lucruri îmbunătăţite şi să merg la Locuirea Cerurilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce ai născut pe Dumnezeu, Dezlegătorul bolilor şi Doctorul durerilor, Pierzătorul patimilor şi Grabnicul Alungător al duhurilor celor rele, Mântuitorul sufletelor şi Tatăl Cel de obşte, tămăduieşte-mi durerea sufletului meu şi suspinarea şi chinuirea şi ticăloşia.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea.

Fiecare unde se mântuieşte acolo după dreptate şi aleargă. Şi care altă scăpare este ca Aceasta, precum tu, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce acoperi sufletele noastre?

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, luni seara, glasul al 3-lea

Vizualizari: 736

Id: 25424

Imagine:

Share:

Iisus-Hristos
Sfinții zilei
Căutare

2. Căutare rapidă - cuvânt:

Știri ortodoxe
Recomandări:
noutati-ortodoxe.ro - Știri și informații din viața bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferințe, apariții editoriale.
maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.