www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugăciuni, filme, cărți, conferințe ortodoxe

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, vineri seara, glasul al 4-lea

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, vineri seara, glasul al 4-lea

Cântarea 1.

Irmos:

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt voi grăi Împărătesei Maici şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din tina patimilor, de întreitele valuri ale gândurilor, de săgeţile vicleanului şi de adăugirile potrivnicului, miluieşte ticălosul meu suflet, Preacurată de Dumnezeu Născătoare şi mă răpeşte din focul cel veşnic.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Scoate-mă, Curată, din adâncul greşelilor şi mă povăţuieşte către Lumina Dumnezeieştilor Porunci ale Mântuitorului Hristos şi Dumnezeu; străluceşte-mi mie raza cea mântuitoare a pocăinţei şi-mi dă Viaţa Cea Veşnică.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Căzând în tina cea noroioasă a răutăţilor mele, mă înec foarte cu lucrurile cele viclene şi nu-mi este statornicie. Stăpână, Fecioară Maică, cu Puterea ta scoate-mă şi de focul cel veşnic şi de muncă izbăveşte-mă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pe moarte şi pe stricăciune tu le-ai pierdut, întru tot Cântată Născătoare de Dumnezeu, născând pe Hristos, Izvorul nestricăciunii, înfrumuseţând cu nemurire şi cu dar firea omenească, Ceea ce eşti Preanevinovată.

 

Cântarea a 3-a.

Irmos:

Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, ca Ceea ce eşti Izvor Viu şi Îndestulat, pe cei ce au adunat ceată duhovnicească, întăreşte-i, pentru Dumnezeiască Slava ta, cununilor Slavei învredniceşte-i.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce te-ai arătat Fecioară Curată, ia întunericul sufletului meu şi legăturile păcatelor le rupe, şi cu folosinţa ta, mă rog, miluieşte-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Inima mea, ceea ce se clăteşte de adausurile patimilor, întăreşte-o întru Preacurată frica lui Dumnezeu, cu bună îndurarea ta, Fecioară prea fără de prihană.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Deznădăjduindu-mă de tot felul de ajutor, către tine, Preanevinovată, Acoperământul şi Păzitoarea cea Puternică am alergat; nu mă lepăda dar de la Dumnezeiescul tău Acoperământ.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ca o Împărăteasă Împodobită cu lanţuri de aur, de-a dreapta Împăratului şi Dumnezeu, acum stai înainte, Stăpână, rugându-te pentru robii tăi.

 

Cântarea a 4-a.

Irmos:

Cel Ce şade în Slavă pe Scaunul Dumnezeirii, pe Nor Uşor a venit Iisus, Cel mai presus de Dumnezeire, prin Palmă Curată şi a mântuit pe cei ce strigă: Slavă, Hristoase, Puterii Tale.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe mine cel ce sunt ţinut de trândăvie şi cu negura patimilor cu totul întunecat şi de păcate robit, de Dumnezeu Fericită Doamnă, slobozeşte-mă şi mă fă să fiu al Fiului tău şi Dumnezeului nostru.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe mine cel omorât cu răutatea vicleanului, ca Ceea ce ai născut Viaţa, înviază-mă, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană, căci către tine am alergat şi afundat fiind întru adâncul căderii, scoate-mă, ca o Milostivă cu totul Preacurată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

În mormântul desfrânărilor mele celor netrebnice zac şi sunt ţinut de trândăvie şi lenevie; ci tu, Ceea ce ai născut Învierea tuturor, înviază-mă şi mă miluieşte, ca Ceea ce eşti Bună.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pe tine, Fecioară Curată, de demult Proorocul te-a numit Munte Dumnezeiesc şi Sfinţit, peste tot Umbrit cu fapte bune, din care S-a arătat Mântuitorul Cuvânt, spre zidirea şi luminarea sufletelor noastre.

 

Cântarea a 5-a.

Irmos:

Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască Slava ta, că tu, Fecioară Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeul Cel peste toate şi ai născut Fiu pe Cel fără de ani, tuturor celor ce te laudă pe tine, pace dăruindu-le.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Povăţuieşte-mă, Stăpână, ca să se veselească sufletul meu cel smerit, să se teamă de Fiul tău şi să respecte Poruncile Lui din inimă, cu rugăciunile tale, Preacurată, cu totul fără de prihană.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Stăpână, Ceea ce eşti Bună, învredniceşte-mă ca să mă mărturisesc Izbăvitorului cu toată inima mea, gonind neştiinţa inimii mele, dimpreună şi a sufletului meu celui pătimaş, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Preacurată, Ceea ce eşti Bună, păzeşte sufletul meu ca lumina ochiului, sub Acoperământul aripilor tale şi izbăveşte-l pe el de tirania duhurilor celor viclene şi de muncă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Arată-te, Preacurată, izbăvind de năvălirile patimilor şi de viclenii diavoli pe robul tău, cel ce te-a câştigat Puternică Apărătoare şi Folositoare Neruşinată.

 

Cântarea a 6-a.

Irmos:

Cugetătorilor de Dumnezeu, săvârşind acest praznic Dumnezeiesc şi cu totul Cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem din palme, slăvind pe Cel Ce S-a născut dintr-Însa.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Surpă, Stăpână, pe cei ce pururea mă luptă pe mine şi risipeşte norul cugetelor celor viclene, fiind Uşă a Soarelui dreptăţii, Maica lui Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Străluceşte-mi mie raza pocăinţei, Stăpână şi risipeşte norul cugetelor mele celor rele, de care sunt tras cu amăgiri cumplite şi stricăciuni.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Alină valul cel sălbăticit al patimilor mele şi viforul cugetelor celor rele, Ceea ce eşti tuturor Tare Folositoare şi Acoperământ, cea cu totul fără de prihană.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Înmulţitu-s-au greşelile sufletului meu mai mult decât nisipul mării şi ca o sarcină grea mă pun jos pe mine; ci tu, Fecioară, mai înainte de sfârşit, milostivindu-te, miluieşte-mă.

 

Cântarea a 7-a.

Irmos:

N-au slujit făpturii cugetătorii de Dumnezeu, fără numai Făcătorului, ci îngrozirea focului bărbăteşte călcând-o, se bucurau cântând: Prealăudate, Dumnezeul părinţilor şi Doamne, bine eşti cuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, de Dumnezeu Născătoare, Curată, cu credinţă te chem: păzeşte inima mea cea smerită şi mă izbăveşte de văpaia muncii şi de întunericul cel veşnic.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Rupe, Fecioară Curată, cu suliţa Fiului tău, zapisul greşelilor mele şi mă izbăveşte, rogu-mă, de toată cuprinderea în ceasul sfârşitului meu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Stinge, Fecioară Curată, cu pâraiele lacrimilor mele şi cu ploaia îndurărilor tale, cuptorul pe care mi l-au mijlocit mulţimea răutăţilor mele, prin lucrarea diavolească.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Izbăveşte-ne pe noi de ispitele ce vin asupra noastră şi de toată munca, Singura care eşti Maică a Cuvântului, Pururea Fecioară, pe cei ce te cântă pe tine în adevăr întru toţi vecii.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe tinerii cei binecredincioşi...

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Vindecă sufletul meu cel ce boleşte şi mintea mea cea întunecată lumineaz-o şi din foc şi din muncile cele negrăite şi veşnice mă răpeşte, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Mireasă a lui Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Plecându-mă patimilor celor necuvântătoare, m-am pogorât întru adâncul pieirii şi singur m-am făcut ardere văpăii, din care izbăveşte-mă, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, pe mine robul tău.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Ceea ce ai născut pe Noianul milostivirii, pe Izbăvitorul şi Domnul, usucă noianul răutăţilor mele şi legăturile păcatelor mele mai înainte de sfârşit dezleagă-le, Ceea ce ai născut pe Mântuitorul tuturor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Domnul, Cel Ce Domneşte făptura, Cel Ce S-a Întrupat din pântecele tău, pe tine, Fecioară, te-a arătat Doamnă tuturor celor văzute şi celor nevăzute, proslăvindu-te ca pe o Maică a Sa fără de prihană.

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe tinerii cei binecredincioşi în cuptor, Naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum lucrată; pe toată lumea a ridicat să-Ţi cânte Ţie: pe Domnul lucrurile lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a.

Irmos:

Tot neamul pământesc să salte cu Duhul, fiind luminat şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cinstind Sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu şi să strige: Bucură-te, Preafericită Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Inima mea neroditoare fiind de Dumnezeieştile fapte bune, Preacurată, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, arat-o aducătoare de roadă, Ceea ce te-ai născut din cea stearpă, cu voia Aceluia Ce toate le preface, ca să te laud pe tine, cea întru tot Cântată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu Lumina ta străluceşte-mă, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană, care ai născut Lumina Cea Neapropiată; alungă norii patimilor mele şi din întunericul cel neluminos răpeşte-mă şi Luminii Celei Dumnezeieşti mă învredniceşte, ca să te cânt pe tine Maică Fecioară.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu stropirea îndurărilor tale, Curată, spală putrejunea inimii mele şi mă învredniceşte ca să izvorăsc pururea pâraie de lacrimi, ca să înceteze râurile patimilor şi să mă izbăvească de munci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce eşti Iubitoare de bine, Născătoare de Dumnezeu, care ai născut pe Iubitorul de bine, Dumnezeu, de dragostea trupească cea vicleană, acum îngrab mă slobozeşte pe mine, Stăpână şi mă fă să fiu rob Dumnezeieştii voi, pe mine cel ce pier cu lenevirea.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea.

Pe Ceea ce este Apărătoare Caldă întru nevoi şi Ajutătoarea noastră şi Împăcarea către Dumnezeu, prin care din stricăciune ne-am izbăvit, pe Născătoarea de Dumnezeu, credincioşii să o fericim.

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, vineri seara, glasul al 4-lea

Vizualizari: 686

Id: 25397

Imagine:

Share:

Iisus-Hristos
Sfinții zilei
Căutare

2. Căutare rapidă - cuvânt:

Știri ortodoxe
Recomandări:
noutati-ortodoxe.ro - Știri și informații din viața bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferințe, apariții editoriale.
maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.