www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugăciuni, filme, cărți, conferințe ortodoxe

Canon de rugaciune catre Sfantul Ierarh Sava Brancovici, Mitropolitul Transilvaniei

Canon de rugaciune catre Sfantul Ierarh Sava Brancovici, Mitropolitul Transilvaniei

Troparul Sfântului Ierarh Sava Brancovici, Mitropolitul Transilvaniei, glasul al 8-lea:

Mărturisitori ai Ortodoxiei şi buni arhipăstori ai Bisericii lui Hristos, îndreptători ai poporului, prea­fericiţi ierarhi purtători de biruinţă, Sfinţilor Iorest şi Sava, cei ce v-aţi învrednicit de cununa vieţii, rugaţi-vă Domnului să se mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Adâncul Mării Roşii...

Stih: Sfinte Părinte Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De la Dumnezeu luând darul cel dătător de lumină, Sfinte Ierarhe Sava şi luminător arătându-te, ne străluceşti nouă ca un păstor adevărat al Bisericii lui Hristos. Deci, după vrednicie te lăudăm.

Stih: Sfinte Părinte Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cum vom lăuda pe Sfântul Sava, bunul luptător al Ortodoxiei şi în ce cuvinte vom cânta nevoinţele lui cele mai presus de cuvânt? Ci, o, tu, pătimitorule al lui Hristos, primeşte şi această laudă ce aducem ţie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nu ştim ce să lăudăm mai mult întru tine, mărturisitorule al dreptei credinţe, că în toate întreci pe cei muritori. De aceea şi noi acum, mărindu-te pe tine, preamărim pe Dumnezeu, Cel Ce Se arată Minunat întru Sfinţii Săi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Toate armele înşelătorului vrăjmaş, Preacurată Fecioară, desăvârşit au lipsit, de când a fost rănit cu suliţa Cuvântul Cel Ce S-a Sălăşluit în pântecele tău cel Neîntinat. Cu a Cărui dulce dorire ne rugăm să se umple acum şi inimile noastre.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de Tine, Biserica Ta...

Stih: Sfinte Părinte Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mlădiţă răsărită din viţa dreptmăritoare a Brancovicilor, din pruncie te-ai arătat a fi dăruit cu multă înţelepciune şi cu nestinsă tragere spre învăţătură şi spre viaţa cea duhovnicească.

Stih: Sfinte Părinte Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În tinereţile tale, ai petrecut ani îndelungaţi la Mănăstirea Comana, unde ca dintr-un fagure al duhovniceştii îndulciri ţi-ai hrănit sufletul cu vieţuirea cea prealuminată în Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Iscusit ai fost şi în învăţătura de carte şi în viaţa cea duhovni­cească şi ai cunoscut dreapta credinţă a poporului românesc de pretutindeni. Drept aceea, te-ai alipit de Hristos şi de turma ta, dreptcredincioasă, pururea pomenite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Îngerul Gavriil bucuria cea mai presus de cuvânt ţi-a vestit ţie: Bucură-te, Locaşul lui Dumnezeu, întru care a Se Sălăşlui a binevoit.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Văzându-Te Înălţat...

Stih: Sfinte Părinte Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Soborul Inăului şi poporul întreg, cunoscând destoinicia ta nu numai în ştiinţa de carte şi în viaţa cea duhovnicească, ci şi călăuzirea oamenilor spre mântuire, cu sărbătorească bucurie te-au ales întâi stătător Sfinte Ierarhe Sava, ca să-i îndrumi prin vitregia vremii la Lumina Cea Neînserată a Fericirii Celei Veşnice.

Stih: Sfinte Părinte Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Povăţuit de unchiul tău, crescut-ai din tinereţe întru nevoinţe mănăstireşti; dar voia lui Dumne­zeu o chemare mai înaltă ţi-a hărăzit; pentru aceea, arhierie ai primit de la mitropolitul Ţării Româneşti, Preafericite Sava.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Încă tânăr fiind, soborul preoţilor şi al mirenilor, adunat în cetatea de scaun, cu voia lui Dumnezeu, te-a ales pe tine, Fericite Sava, Mitropolit al Ardealului, ca pe cel mai învrednicit de o cinste ca aceasta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu naşterea Fiului tău, Fecioară, a încetat blestemul Evei. Pentru aceea, cu veselie mărturisindu-te pe tine, cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te fericim.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Tu, Doamne, lumina mea...

Stih: Sfinte Părinte Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Veselitu-s-au cu multă şi negrăităbucurie voievodul Ţării Româneşti şi toţi vlădicii de alegerea ta, Sfinte Ierarhe Sava, ca Mitropolit al Ardealului; şi cunoscând deplina ta vrednicie, sfinţirea ta au prăznuit-o cu strălucire de negrăit, preamărind pe Hristos.

Stih: Sfinte Părinte Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Poporul întreg tresaltă de bucurie,lăudând pe Hristos, când te-a văzut chip îmbunătăţit stând pe scaunul vredniciilor Sfântului Iorest, bine ştiind că vrednic urmaş al lui vei fi cu adevărat, Preafericite Sava.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cine te-a întrecut pe tine, Prealăudate Sava, întru evlavie, întru curăţia vieţii, întru smerenie? Sau cine era mai presus de tine, întru cunoaşterea Dumnezeieştilor învăţături şi întru viaţa duhovnicească? Drept aceea, toţi ne bucurăm, că cinsteşti cu adevărat treapta în care ai fost chemat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tirania morţii ai călcat-o, Maica lui Dumnezeu, născând Viaţa Cea Nemuritoare, Preacurată; pentru aceasta ţie strigăm: Bucură-te, de Dumnezeu Născătoare, Prealăudată.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă, Doamne...

Stih: Sfinte Părinte Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mângâiere ai fost pentru greu apăsatul popor, Preafericite Sava, ca o lumină în sfeşnic pe toţi luminând.

Stih: Sfinte Părinte Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ajutor frăţesc ai primit din marea ţară a Pravoslaviei, când ai căutat la cei de o credinţă cu noi, ocrotirea Bisericii tale, preasfinte ierarhe şi mărturisitorule al lui Hristos, Sfinte Sava.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

O, cum se înfrăţesc prin Orto­doxie popoarele toate, simţindu-se una întru Hristos Iisus. Drept aceea, te rugăm, Preasfînţite Părinte Sava, să întăreşti, cu ocrotirea ta, frăţietatea între dreptcredincioşii creştini de pretutindeni.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Lurninează cu Cel Născut al tău toate marginile, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, că tu te-ai arătat Curată din veac, răsărind pe Soarele dreptăţii.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi...

Ierarhilor preaîncuviinţaţi ai dreptei credinţe şi apărători ai Bisericii lui Hristos, ocrotiţi pe toţi cei dreptcredincioşi, care cântă pururea: bucuraţi-vă Sfinţilor Ierarhi Iorest şi Sava, minunaţi mărturisitori ai Domnului.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: În cuptor tinerii lui Avraam...

Stih: Sfinte Părinte Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o corabie în mijlocul valurilor înviforate ale mării, aşa era Biserica ta, mult ostenitorule, Sfinte Sava, pândită fiind de tot felul de primejdii.

Stih: Sfinte Părinte Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Năpăstuită şi apăsată de nedreptăţi era turma ta, Sfinte Ierarhe Sava! Că nici o milă nu avea de nicăieri, fără numai milostivirea cea fără de margini a lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Îndurat-ai năpăstuiri, viclene uneltiri, mincinoase pâri, ameninţări nenumărate, Prea­fericite Sava! Ci, ai stat neclintit împotriva prigonitorilor Ortodo­xiei, ca o stâncă tare din Muntele cel Sfânt al Domnului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce eşti Locaş Sfinţit şi Dumnezeiesc al Celui Preaînalt; Bucură-te, că prin tine s-a dat Bucurie, Născătoare de Dumnezeu, celor ce strigă: Binecuvântată eşti tu între femei, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Mâinile întinzându-şi...

Stih: Sfinte Părinte Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca odinioară Daniel în groapa leilor, aşa erai tu, Sfinte Ierarhe Sava, în mijlocul adunării celor nelegiuiţi şi a vrăjmaşilor ce se aruncau asupra ta cu mincinoase grăiri.

Stih: Sfinte Părinte Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aruncat fiind în focul chinurilor, ca şi tinerii în cuptorul cel cu foc şi tu Sfinte Ierarhe Sava, îndelung răbdătorule, n-ai încetat a mărturisi pe Hristos.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Îngerii în cer se minunează de vitejia luptelor tale şi Hristos te încununează acum cu cununa cea neveştejită a Măririi celei veşnice; pentru aceea cânţi neîncetat: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Locaş Luminii Celei Neapuse te-ai făcut, Preacurată, că ai născut Lumina celor din întuneric şi din umbră, care luminează pe toţi cu darul cunoştinţei de Dumnezeu. Căruia neîncetat credincioşii cântă: tineri binecuvântaţi, preoţi lăudaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii!

Irmos:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mâinile întinzându-şi Daniel, gurile leilor cele deschise în groapă le-a închis; şi puterea focului au stins, cu fapta bună încingându-se tinerii cei iubitori de dreaptă credinţă, strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Eva, cu adevărat...

Stih: Sfinte Părinte Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe podoaba ierarhilor ardeleni pravoslavnici, Sfântul Sava, pătimitorul, pe stâlpul adevărului şi întărirea Bisericii, pe apărătorul Ortodoxiei şi luptătorul cel încununat cu slavă, toţi credin­cioşii îl mărim cu un glas, aducând lui Hristos laudă în veci.

Stih: Sfinte Părinte Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Păstor şi învăţător înţelept te-ai arătat, ca o ancoră tare, păstrând corabia Bisericii nesmulsă de valurile eretice; şi prin nevoinţele tale de viteaz mărturi­sitor, lămurit diamantul credinţei tale ai vădit. Pentru aceasta credincioşii după cuviinţă te laudă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De sus spre noi, cei ce-ţi cântăm ţie, priveşte cu milostivire, pururea mărite mărturisitorule al lui Hristos! Poporului dreptcredincios dăruieşte-i pace şi biruinţă, iar nouă tuturor iertare de păcate şi bogată milă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Inima mea cea neroditoare de fapte bune, Preacurată Născă­toare de Dumnezeu, arat-o de roadă aducătoare, Fecioară, Ceea ce te-ai născut din cea stearpă, prin rânduiala Celui Ce a făcut toate cu voia, ca să te măresc pe tine, cea Prealăudată.

 

SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei...

Fost-ai ca un stâlp neclintit al Ortodoxiei şi ca o cetate nebiruită, mult pătimitorule şi Prealăudate Sava; şi cu îndrăzneală ai călăuzit turma ta la izvoarele apei celei netulburate de gâlceava eresurilor, propovăduind predania cea adevărată şi neînspăimântându-te nicidecum de puterea şi de vicleşugul celor potrivnici. Pentru aceasta, preaslăvind pe Hristos, Cel Ce a lucrat minunat întru tine, lăudăm după cuviinţă vredniciile tale.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei...

Cu supunere îmbrăţişez şi cu dragoste dau închinăciune, cu credinţă, Preacuratei şi Dumne­zeieştii tale icoane, Preacurată, din care izvorăsc tămăduiri sufletelor şi trupurilor celor ce te laudă pe tine, Stăpână, cu adevărat Născătoare de Dumnezeu.

Categoria: Canoane

Cautare:

Canon de rugaciune catre Sfantul Ierarh Sava Brancovici, Mitropolitul Transilvaniei

Vizualizari: 213

Id: 29151

Imagine:

Share:

Iisus-Hristos
Sfinții zilei
Căutare

2. Căutare rapidă - cuvânt:

Știri ortodoxe
Recomandări:
noutati-ortodoxe.ro - Știri și informații din viața bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferințe, apariții editoriale.
maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.