www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugăciuni, filme, cărți, conferințe ortodoxe

Canon de rugaciune catre Sfintii Mucenici Calistrat si Ghimnasie si catre cei impreuna cu dansii

Canon de rugaciune catre Sfintii Mucenici Calistrat si Ghimnasie si catre cei impreuna cu dansii

Troparul Sfinţilor Mucenici Calistrat şi Ghimnasie şi a celor împreună cu dânşii, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Cântare să înălţăm popoare, Minunatului Dumnezeului nostru, Cel Ce a izbăvit din robie pe Israel, cântare de biruinţă cântându-I şi grăind: să cântăm Ţie Unuia, Stăpânului.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Umblând neabătut pe calea muceniciei, te-ai făcut cale celor rătăciţi, ducându-i către Dumnezeiasca odihnă, preafericite. Pentru aceasta, cu credinţă te lăudăm pe tine, Sfinte Calistrat.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Răsărind ca o stea prealuminată, ai luminat Biserica lui Hristos cu lumina cunoştinţei de Dumnezeu, iar întunericul necunoştinţei l-ai gonit, mucenice şi ai surpat capiştile înşelăciunii.

Stih: Sfinte Mucenice Calistrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vitejeşte suferind toată ispita pentru Hristos, Mucenice Calistrat, moarte ai suferit. Pentru aceea te-ai mutat către odihna cea nemuritoare şi te veseleşti împreună cu cetele îngerilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Jăratec aprins de Focul Dumnezeiescului Duh, s-a arătat Sfinţitul Ghimnasie şi a ars materia înşelăciunii; iar acum cu minunile răcoreşte pe cei arşi de dogoreala patimilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Numai tu, Preacurată, între femei mai presus de fire, ai purtat în pântece Nispitită de bărbat, pe Unul din Treime. Pentru aceasta, te mărim pe tine şi pe Cel Ce S-a născut din tine mai presus de toată pricina şi de cuvânt.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel Ce ai întărit cu cuvântul...

Stih: Sfinte Mucenice Calistrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nejertfind nicidecum zeilor ciopliţi, te-ai adus jertfa lui Dumnezeu, Cel Ce S-a jertfit pentru noi, mucenice purtătorule de chinuri, Sfinte Calistrat.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind împodobit cu haină vopsită din sfinţite sângiurile tale, mucenice, stai înaintea Împăratului veacurilor, purtând cunună, fericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Gol s-a arătat vrăjmaşul văzându-te pe tine şi pe cel ce s-a nevoit cu tine, îmbrăcaţi de sus cu Dumnezeiască mărire; o, purtătorule de chinuri Sfinte Ghimnasie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fă rugăciuni neîncetate către Fiul tău, Fecioară, ca să ne mântuiască pe noi de primejdiile cele viitoare şi de iadul cel veşnic.

Irmosul:

Cel Ce ai întărit cu cuvântul cerurile şi pământul l-ai întemeiat pe ape multe, întăreşte-mă către cântarea slavosloviei Tale, Doamne.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, Taina iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preamărit Dumnezeirea Ta.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un preaales Voievod al Oştilor, mucenice, tăbărând împotriva celor ce te prigoneau, ai tras către Dumnezeiasca Viaţă, pe cei ce de demult îi avea robiţi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu râurile cuvintelor tale ai adăpat inimile şi le-ai povăţuit către apa cea de-a pururea vie, nevoitorule al Domnului, vrednicule de laudă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un berbec se înjunghie cu toată osârdia, pururea pomenitul Sfânt Calistrat, având ca nişte miei jertfiţi înaintea lui pe ostaşii cei viteji.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Bucurându-se Sfântul Ghimnasie, ca o vie, cu cuvântul tău, mucenice, a rodit strugurele cel de mucenicie, din care curge vinul dreptei credinţe.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Inima mea cea întinată de patimi spal-o, Fecioară şi mă fă desăvârşit locaş curat Dumnezeieştilor străluciri.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Din noaptea necunoştinţei, marginile cunoştinţei de Dumnezeu strălucindu-le, luminează-mă cu dimineaţa iubirii Tale de oameni, Doamne.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Dorind, mucenice, după Hristos Dumnezeul nostru cu toată inima, te-ai întărit şi ai pierdut tăria vrăjmaşului cea fără de putere.

Stih: Sfinte Mucenice Calistrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătându-te căpetenie Oştirii celei Dumnezeieşti, Sfinte Calistrat, te-ai numărat cu Oştile îngerilor, mucenice, veselindu-te.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind luminat de mărirea razelor celor muceniceşti, Sfinte Ghimnasie, cu bucurie te-ai mutat acum către luminările îngerilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Răsărit te-ai arătat Soarelui dreptăţii, Preacurată! Pe Care roagă-L să mântuiască pe cei ce curat te slăvesc pe tine.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Curăţeşte-mă, Mântuitorule...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fălcile leilor celor nevăzuţi le-ai sfărâmat, înţelepte şi pe cei ce de demult erau mâncare vrăjmaşului, i-ai făcut fiii lui Dumnezeu şi părtaşi desfătării celei fără de materie, Sfinte Mucenice Calistrat.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Grăind cu cuviinţă Dumnezeiescul cuvânt cel despre Dumnezeu, pe închinătorii la idoli cei ticăloşi i-ai făcut fii ai lui Dumnezeu, nevoindu-te împreună cu ei, Prealăudate Mucenice Calistrat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Plecându-vă grumajii voştri Domnului, mucenicilor, aţi primit junghiere şi v-aţi adus lui Dumnezeu jertfă deplin şi aţi luminat Biserica celor întâi născuţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sfinţeşte-mi cugetul şi-mi luminează inima, Sfântă Maica lui Dumnezeu şi mă izbăveşte de nevoile care m-au cuprins; ca să te măresc pe tine, Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară.

Irmosul:

Curăţeşte-mă, Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele şi Te rog, ridică-mă dintru adâncul răutăţilor. Căci către Tine am strigat şi mă auzi, Dumnezeul mântuirii mele.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai înălţat...

Răni de multe feluri suferind şi vădit primind cununi de la Dumnezeu, fericiţilor, rugaţi-vă lui Hristos pentru noi, cei ce săvârşim pomenirea voastră cea sărbătorească, Preamare Calistrat, împreună cu cei ce au pătimit cu tine, ca să împace turma şi poporul Său, căci El este Întărirea credincioşilor.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi lumii...

Toată osteneala voastră, săvârşind astăzi Biserica, sfinţilor, vă laudă în taină pe voi, ca pe cei ce aţi pătimit pentru dânsa, Dumnezeieştilor mucenici, bunilor biruitori preaînţelepţi.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi lumii...

Ca o stea foarte mare ai strălucit în lume, întinzând razele nevoinţelor şi ale minunilor tale, luminând pe toţi cei ce cântă: Bucură-te, Sfinte Calistrat, lauda mucenicilor.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon, oarecând, cu credinţa Treimii văpaia cuptorului au călcat, cântând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Lămurindu-te ca aurul de focul chinurilor, te-ai arătat închipuire patimilor lui Hristos şi acum te-ai pus bine în comorile cele Dumnezeieşti, mărite, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Mucenice Calistrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Topindu-te de chinuri, te-ai arătat sabie cerească, preafericite, tăind cetele demonilor celor nevăzuţi, Sfinte Mucenice Calistrat şi cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Mucenice Calistrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tare luptător te-ai arătat împotriva necredinţei, Sfinte Mucenice Calistrat, cu Puterea Treimii; cu ale Cărei străluciri luminându-te, acum cânţi: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu cuget neclintit, iubind pe Hristos, Sfinte Mucenice Ghimnasie, te-ai jertfit împreună cu toţi râvnitorii tăi, cu mulţumire cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Roagă pe Cel Întrupat din tine mai presus de gând şi de cuvânt, Ceea ce eşti de Dumnezeu Dăruită, ca să ne mântuim noi, cei ce cu dragoste te cinstim pe tine şi cu un glas cântăm: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Tinerii cei de Dumnezeu...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Dezrădăcinând spinii înşelăciunii, mucenice, te-ai arătat pom preafrumos al Raiului, aducând prin Dumnezeiescul dar, roadele dreptei credinţe.

Stih: Sfinte Mucenice Calistrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Privind la nădejdiile cele viitoare, cu îndrăzneală ai năvălit către lupte şi biruind, după lege ai fost încununat, Sfinte Calistrat.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Biserica ta câştigând-o casă de vindecare, cei ce cu dreaptă credinţă năzuiesc la dânsa şi se izbăvesc de cele rele, te laudă cu credinţă, Mărite Mucenice Ghimnasie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca Una care eşti mai presus decât toate făpturile, de Dumnezeu Dăruită Fecioară, fereşte cugetul meu nevătămat de smintelile înşelătorului, Preacurată.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Tinerii cei de Dumnezeu cuvântători în cuptor, împreună cu focul fiind şi văpaia călcând-o, au săltat: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Înfricoşatu-s-a tot auzul...

Stih: Sfinte Mucenice Calistrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tămăduiri izvorăşte sicriul moaştelor tale tuturor celor ce au trebuinţă, Mucenice Calistrat; căci cu adevărat încetează patimile cele ce anevoie se vindecă şi goneşte întunericul duhurilor celor necurate, cu lucrarea, cu puterea şi cu darul Dumnezeiescului Duh.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-v-aţi, mucenici ai lui Hristos, ca un lanţ de Dumnezeu împletit, ţinându-vă unul de altul cu darul, alergând către înălţime şi sfinţind pământul cu vărsarea sângelui. Pentru aceea, veselindu-ne, cu credinţă prăznuim pomenirea voastră.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cunună neveştejită şi mărire veşnică, bucurie şi veselie care nu are sfârşit şi Împărăţia Cerurilor ai primit cu cei ce împreună cu tine s-au nevoit, Sfinte Calistrat, de Dumnezeu înţelepţite; cu care împreună adu-ţi aminte de noi, către Domnul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dumnezeiasca pomenire a Înţeleptului Mucenic Calistrat şi a Sfântului Ghimnasie şi a nevoitorilor celor împreună cu dânşii astăzi, strălucind mai luminat decât soarele, luminează toate marginile cu razele sale. Cu ale căror rugăciuni, Hristoase, izbăveşte-ne pe noi de osândă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu glasul Arhanghelului Gavriil cu veselie grăim către tine: Bucură-te, Bucuria credincioşilor! Bucură-te, Sfeşnicul cel de aur şi Masă, Munte şi Uşă Înţelegătoare! Bucură-te, Căruţă Dumnezeiască a Împăratului Hristos! Bucură-te, Dezlegarea blestemului, Ceea ce eşti Preabinecuvântată.

Irmosul:

Înfricoşatu-s-a tot auzul de nespusa lui Dumnezeu pogorâre, căci Cel Preaînalt de voie S-a pogorât până şi la trup, din pântece fecioresc făcându-Se Om. Pentru aceea pe Preacurata Născătoarea de Dumnezeu credincioşii o mărim.

 

SEDELNA, glasul al 5-lea. Podobie: Pe Cuvântul Cel împreună...

Să lăudăm chinurile Mucenicului Calistrat, o, credincioşilor; să preamărim ostenelile Sfântului Ghimnasie; şi împreună să fericim cu osârdie pe cei ce cu dragoste vitejeşte s-au nevoit şi să grăim către dânşii: ostaşi ai dreptei credinţe, cereţi să se dăruiască nouă pace şi mare milă.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 5-lea. Podobie: Pe Cuvântul Cel împreună...

Viforul patimilor mă tulbură, Preacurată şi mă îneacă şi nu încetează aducându-mi povară de supărări. Ci, tu mă miluieşte, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti bună şi mă scapă de primejdii, căci ai şi voie şi putere, ca Ceea ce eşti Maică a Dumnezeului tuturor.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 5-lea. Podobie: Pe Cuvântul Cel împreună...

Văzând că ai fost pironit pe Cruce, îndelung Răbdătorule şi cu suliţa ai fost împuns în coasta Ta Cea Preacurată, Îngăduitorule Hristoase şi mult Îndurate, Ceea ce, fără patimă, în chip de negrăit Te-a născut cu Trup, se tânguia şi plângea. Dar lăuda Dumnezeiasca şi multa şi nemărginita Ta pogorâre.

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune catre Sfintii Mucenici Calistrat si Ghimnasie si catre cei impreuna cu dansii

Vizualizari: 749

Id: 26083

Imagine:

Share:

Iisus-Hristos
Sfinții zilei
Căutare

2. Căutare rapidă - cuvânt:

Știri ortodoxe
Recomandări:
noutati-ortodoxe.ro - Știri și informații din viața bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferințe, apariții editoriale.
maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.