www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugăciuni, filme, cărți, conferințe ortodoxe

Canon de rugaciune la Sarbatoarea Adormirii Sfantului Apostol si Evanghelist Ioan (2)

Canon de rugaciune la Sarbatoarea Adormirii Sfantului Apostol si Evanghelist Ioan (2)

Tropar la Sărbătoarea Adormirii Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan, glasul al 2-lea:

Apostole iubite al lui Hristos Dumnezeu, grăbeşte de mântuieşte pe poporul cel fără de răspuns. Că te primeşte când cazi către Dânsul, Cel Ce te-a primit când te-ai rezemat pe pieptul Lui: pe Acela roagă-L, de Dumnezeu Cuvântătorule, ca norul vrăjmaşilor cel căzut asupra noastră să se risipească, cerându-ne nouă pace şi mare milă.

 

Cântarea 1, glasul al 6-lea. Irmos: Ca pe uscat umblând Israel...

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te la cuget ai cunoscut adâncurile Duhului, Cuvântătorule de Dumnezeu şi ne-ai vestit naşterea cea înfricoşătoare strigând: la început era Cuvântul lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împilaţi fiind de mulţimea ispitelor şi a patimilor, a necazurilor şi a năvălirilor celor rele, cu credinţă năzuim la tine, Cuvântătorule de Dumnezeu: fii ajutător robilor tăi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un doctor preaales, înţelepte, vindecând patimile sufletelor noastre cele cumplite, prin mijlocirea ta, izbăveşte-ne de osânda şi de focul cel veşnic.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce ai zămislit pe Dumnezeu Cel ce S-a făcut Om pentru noi, pe Acela roagă-L, Preacurată, ca în ziua judecăţii să Se milostivească spre noi cei ce mult am greşit Lui.

Catavasie:

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împărătesei Maice; şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu este sfânt precum Tu...

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuget luminat şi curat vorbind cu Cuvântul, în taină, te-ai învăţat de la Dânsul cele mai presus de cuvânt şi toată făptura vădit ai luminat-o, Cuvântătorule de Dumnezeu, de trei ori fericite.

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dezleagă-mă de cumplitele legături ale păcatului, legându-mă pe mine de dragostea Stăpânului şi Dumnezeu. Pe Acela iubindu-L cu aprindere te-ai făcut de Dumnezeu Cuvântător al Lui, de trei ori fericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Datu-te-ai nouă apărător şi mijlocitor şi mântuitor către Domnul rugător, de minuni însuţi făcător şi izvor de tămăduiri. Pentru aceasta te cinstim pe tine, de Dumnezeu Cuvântătorule.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cuvântul Cel Ce negrăit S-a Întrupat din tine, Născătoare de Dumnezeu, când era Înălţat pe Lemnul Crucii, atunci pe tine, ca pe o Fecioară Preacurată, te-a încredinţat ucenicului cel iubitor de feciorie.

Catavasie:

Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, izvorul cel viu şi îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-i întru Dumnezeiască mărirea ta, cununilor măririi învrednicindu-i.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Hristos este Puterea mea...

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu picăturile cuvântului ai adăpat toată lumea, cu buna credinţă uscând apele cele tulburi ale păgânătăţii. Pentru aceasta te cinstim, mărite.

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sufletul meu, cel slăbănogit de toate bântuielile vrăjmaşilor celor necuraţi, ca pe cel ce scapă la acoperământul tău, te rog încinge-l cu tărie şi cu putere, preaînţelepte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Făcându-te Biserică Dumnezeiescului Duh, pe cei ce pururea cu credinţă năzuiesc la Dumnezeiască Biserica ta, prin mijlocirea ta arată-i biserici lui Dumnezeu, de Dumnezeu Cuvântătorule.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Să lăudăm pe Ceea ce este Dumnezeiesc şi Cinstit Locaş al lui Dumnezeu şi să fericim pe Preasfânta Fecioară toţi cei ce ne-am îndumnezeit printr-însa şi ne mântuim de cele cumplite.

Catavasie:

Sfatul cel neurmat şi Dumnezeiesc al Întrupării Tale, celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum avându-l în minte, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Cu Dumnezeiască strălucirea ta...

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un Luceafăr de dimineaţă ai strălucit celor de pe pământ, Apostole, propovăduind Răsăritul Cel Înţelegător, Care a venit în lume cu Trup şi a risipit întunericul mulţimii de zei.

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tot sufletul ai adăpat, cu cuvântările de Dumnezeu cele sfinţite, sfinţite învăţătorule Apostole. Pentru aceasta strig către tine: adapă inima mea cea înţelenită în păcate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Rănitu-m-am de săgeţile vrăjmaşului, ci te rog înţelepte, cu venirea ta vindecă-mă pe mine cu totul şi mă îndreptează pe căile lui Dumnezeu, pe mine cel ce pururea sunt rătăcit în căi neumblate.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Când ai stat cu iubitul ucenic lângă Crucea Fiului tău, Preacurată, suspinai lăcrimând şi te mirai de multă milostivirea Lui cea către oameni.

Catavasie:

Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut pe Fiul Cel fără de ani, Cel Ce dăruieşte pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Marea vieţii văzând-o...

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Limba ta cea de Dumnezeu grăitoare cu adevărat a fost ca un condei degrab scriitor, bine scriind cunoştinţa cea adevărată şi Legea cea nouă, pe lespezile inimilor noastre, Cuvântătorule de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce din rădăcină ai uscat sadurile necredinţei, ca un preaales lucrător de pământ, sădeşte în sufletul meu frica lui Dumnezeu, care înfloreşte bună rodire de fapte bune, mărite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Numitu-te-a pe tine lămurit fiu al Fecioarei, Cel Ce S-a născut dintr-însa; cu care împreună roagă-L, pururea pomenite, ca să facă după dar fii lui Dumnezeu, pe toţi cei ce fac cele plăcute Lui.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Întru asemănarea trupului s-a făcut cunoscut oamenilor Dumnezeu din tine, Preacurată. Pe Acela roagă-L totdeauna, Preasfântă, să omoare cugetele cele pierzătoare ale trupului nostru.

Catavasie:

Înţelepţii de Dumnezeu, care faceţi acest praznic Dumnezeiesc şi cu totul cinstit, al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce s-a născut dintr-însa.

 

CONDAC, glasul al 2-lea:

Măririle tale, iubitorule de feciorie, cine le poate spune? Că verşi minuni şi izvorăşti tămăduiri şi te rogi pentru sufletele noastre, ca un Cuvântător de Dumnezeu şi prieten al lui Hristos.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Dătător de rouă cuptorul...

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Să lăudăm pe Cuvântătorul de Dumnezeu, cel ce ca un tunet a răsunat în toate marginile; prin care tot auzul cel smintit cu adevărat s-a ridicat pe pământ şi se măreşte Hristos, Ziditorul tuturor.

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminează toată mintea preamărită podoaba casei tale, întru care totdeauna adunându-ne cu Dumnezeiască cuviinţă, lăudăm pe Ziditorul tuturor şi pe tine te mărim cu credinţă, cel ce eşti folositorul nostru.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca pe o stea strălucitoare pe tine te cunoaştem, ucenice al lui Hristos şi ne rugăm, ca prin lumina razelor tale, să ne izbăvim de întunericul patimilor şi de multe feluri de ispite, prin mijlocirea ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Te binecuvântăm, Preacurată, pe tine, Ceea ce ai născut pe Domnul Cel Binecuvântat, Care a încununat cu binecuvântările cele Dumnezeieşti firea omenească cea blestemată şi ne-a înnoit pe noi cei învechiţi întru stricăciune.

Catavasie:

N-au slujit, făpturii înţelepţii lui Dumnezeu, fără numai Făcătorului; ci, groaza focului bărbăteşte călcând-o, se bucurau cântând: Prealăudate, Dumnezeul părinţilor şi Doamne, bine eşti cuvântat!

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Din văpaie cuvioşilor rouă...

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu ritoricească limba ta, fericite, pe toţi cei omorâţi de răutate, primind sfinţită propovăduirea ta, i-ai vânat vii. Pentru aceasta pe tine te cinstim ca pe un tăinuitor al celor negrăite.

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeiasca ta casă, Apostole, ca un alt rai s-a arătat cu minunile, ca şi cu nişte flori îndulcind sufletele tuturor şi izgonind duhoarea patimilor.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Dumnezeule, Dumnezeul meu, având rugător pe Dumnezeiescul tău ucenic, ia aminte şi mă izbăveşte de vrăjmaşii, care în toate zilele năvălesc asupra mea şi-mi zdrobesc smerită inima mea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Iisus Mântuitorul, pe Care L-ai Întrupat din Curate sângiurile tale, Fecioară, de Dumnezeu Dăruită, roagă-l să se milostivească spre noi, robii tăi şi din veşnicul chin să ne scoată.

Catavasie:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe tinerii cei binecredincioşi, în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum plinită, pe toată lumea ridică să-Ţi cânte Ţie: pe Domnul, lucrurile, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe Dumnezeu a-L vedea...

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Domn fiind al ceasurilor şi vremilor, Mântuitorul a fost spânzurat pe lemn în amiaza zilei şi ţie ca unui Iubitor de feciorie ţi-a încredinţat pe pururea Fecioara, dându-ţi mărire nerăpită, ca să te mărim pe tine, fericite.

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind împreună cu cele de sus Dumnezeieşti Puteri şi cu dânsele strigând Dumnezeiasca cântare, pe cei ce cântă în sfântă biserica ta şi măresc pe Cel Preabun, miluieşte-i prin cinstitele mijlocirile tale, Apostole al lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe noi cei ce cu credinţă te rugăm pe tine, miluieşte-ne de toată nevoia, fericite de Dumnezeu Cuvântătorule, îndreptând prin Duhul mergerile noastre către Domnul şi povăţuindu-ne pe noi la calea păcii poruncilor Atotţiitorului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Glas de mulţumire să aducem Maicii lui Dumnezeu şi să strigăm: Bucură-te, Scaunul lui Dumnezeu cel Preaînalt; Bucură-te, Norul Luminii; Bucură-te, Raiule prin care ne-am învrednicit din nou de desfătarea Raiului.

Catavasie:

Tot neamul pământesc să salte cu duhul, fiind luminat; şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu şi să strige: Bucură-te, preafericită Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea...

Rezemându-te pe pieptul Înţelepciunii şi învăţându-te cu noştinţa Cuvântului, Dumnezeieşte ai tunat: la început era Cuvântul, bine scriind întâi naşterea Lui cea fără de început şi ai propovăduit tuturor Întruparea Cuvântului. Pentru aceasta şi cu limba, ca şi cu o mreajă vânând neamurile cu darul Duhului înveţi marginile, de Dumnezeu Cuvântătorule Apostole! Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea...

Ca Una care ai Întrupat pe Cuvântul Cel Milostiv şi Îndurat, Stăpâna tuturor, miluieşte pe toţi cei ce aleargă la tine şi-i izbăveşte de ispite şi de boli, de toată răutatea şi de focul cel veşnic; ca să mărim cu mulţumire bogăţia îndurărilor tale celor multe şi mila cea nemăsurată şi să strigăm către tine întotdeauna: nu înceta a te ruga lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce laudă naşterea ta, Preacurată.

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune la Sarbatoarea Adormirii Sfantului Apostol si Evanghelist Ioan (2)

Vizualizari: 866

Id: 26089

Imagine:

Share:

Iisus-Hristos
Sfinții zilei
Căutare

2. Căutare rapidă - cuvânt:

Știri ortodoxe
Recomandări:
noutati-ortodoxe.ro - Știri și informații din viața bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferințe, apariții editoriale.
maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.