Filocalia vol 10 - Isaac Sirul - Cuvinte despre sfintele nevointe

www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugaciuni, filme, carti, conferinte ortodoxe

Filocalia vol 10 - Isaac Sirul - Cuvinte despre sfintele nevointe

Title: Filocalia vol 10 - Isaac Sirul - Cuvinte despre sfintele nevointe

Introducere SFÎNTUL ISAAC SIRUL şi opera lui . . . . . . . . .............................................................. . 5 Ieromonahul Nichifor Theotoche, către cititori .........................12 CUVINTE DESPRE NEVOINŢA Cuvîntul I: Despre lepădare şi despre vieţuirea călugărească............................................25 Cuvîntul II: Despre lepădarea de lume şi despre înfrînarea de la îndrăzneala faţă de oameni 33 Cuvîntul III: Despre retragerea în pustie. Şi că nu trebuie să ne temem şi să avem frică, ci să ne sprijinim inima pe încrederea în Dumnezeu şi să îndrăznim cu credinţă neîndoielnică, ca unii ce avem sprijinitor şi păzitor pe Dumnezeu.........................................................36 Cuvîntul I V : Despre poftirea lumii..................................................................................40 Cuvîntul V: Despre depărtarea de lume şi despre toate cele ce tul- bură mintea.........................................................................................................43 Cuvîntul V I : Despre folosul ce se naşte din fuga de lume..............................................59 Cuvîntul VII: Despre rînduiala începătorilor şi despre cele ce se cuvin lor.............................................................................................................60 Cuvîntul VIII: Despre chipul cel subţire al deosebirii (al discernă- mîntului) ..........................................................................................................63 Cuvîntul I X : înfăţişarea pe scurt a felurilor rînduielii şi vieţuirii călugăreşti. Şi cum şi în ce chip se nasc virtuţile, unele din altele 68 Cuvîntul X : Prin ce se păzeşte frumuseţea vieţuirii călugăreşti şi care este chipul slăvirii lui Dumnezeu 71 Cuvîntul X I : Nu se cuvine ca robul lui Dumnezeu, care s-a sărăcit de cele lumeşti şi a ieşit la căutarea Lui, să înceteze această căutare din pricină că n-a a j u n s să cuprindă adevărul şi să-şi răcească el căldura născută din dorul după cele dumnezeieşti şi din cercetarea tainelor lor. Şi în ce chip se întinează min- tea cu amintirea patimilor 73 Cuvîntul XII: Cum se cuvine să şadă în linişte cel cu dreaptă soco- teală 75 CUPRINS 519 Pag. Cuvîntul XIII: Celor ce se liniştesc le e de folos încetarea grijilor păgubitoare, intrarea si ieşirea.................................................................. 79 Cuvîntul X I V : Despre schimbarea rînduită de Dumnezeu celor ce umblă pe calea liniştirii............................................................................. . 81 Cuvîntul X V : Despre cei ce se liniştesc; cînd încep să înţeleagă unde au ajuns cu faptele lor în marea fără margini, adică în vieţuirea cea liniştită; şi cînd pot să nădăjduiască puţin că ostenelile lor au început să dea roduri...................................................... 82 Cuvîntul X V I : Despre felul virtuţilor....................................................................84 Cuvîntul XVII: Tîlcuirea felurilor virtuţii. Şi despre tăria şi deose- birea fiecăreia din ele...............................................................................87 Cuvîntul XVIII: Cît de mare este măsura cunoştinţei şi cît de mari, măsurile credinţei....................................................................................92 Cuvîntul X I X : Despre credinţă şi despre smerita cugetare ................................95 Cuvîntul X X : Cîtă cinstire dobîndeşte smerita cugetare şi cu cît e mai înalta treapta ei.............................................................................. 105 Cuvîntul X X I : Ce anume ajută pe om să se apropie de Dumnezeu în inima lui. Care este adevărata pricină care-i dă în chip ascuns acest ajutor şi care este iarăşi pricina care duce pe om la smerenie.....................................................................................112 Cuvîntul XXII: Despre felurile nădejdii în Dumnezeu. Şi ce lucruri trebuie să nădăjduim de la Dumnezeu. Şi cine nădăjduieşte nebuneşte şi fără înţelepciune.............................................................117 Cuvîntul XXIII: Despre dragostea lui Dumnezeu, despre lepădare şi despre odihna cea întru El...................................................................121 Cuvîntul X X I V : Despre semnele şi rodurile dragostei...................................137 Cuvîntul X X V : Despre răbdarea pentru dragostea de Dumnezeu şi despre ajutorul ce-l aflăm în ea..........................................................138 Cuvîntul X X V I : Despre postul neîncetat şi despre stăruirea într-un loc. Şi despre cele ce urmează din aceasta. Şi că folosirea lor întocmai se învaţă prin cunoştinţa cu dreaptă socoteală...................141 Cuvîntul XXVII: Despre mişcările trupului ................................................151 Cuvîntul XXVIII: Despre privegherea în timpul nopţilor şi despre diferite feluri ale faptelor................................................................ 154 Cuvîntul X X I X : Despre căile care apropie de Dumnezeu şi care i se arată omului din faptele dulci ale privegherii de noapte. Şi ca cei ce petrec în ea se hrănesc cu miere în toate zilele lor.......156 Cuvîntul X X X : Despre mulţumirea ce trebuie adusă lui Dumnezeu şi cîteva învăţături de căpetenia .....................................................161 Cuvîntul X X X I : Despre felurita putere de deosebire în starea de li- niştire. Şi despre stăpînirea minţii şi pînă unde a r e aceasta puterea de a birui mişcările în diferitele feluri ale rugăciunii. 520 FILOCALIA Pag. Şi care este hotarul dat firii in rugăciune. Şi pină unde poţi să te rogi. Şi care este hotarul, peste care trecînd, rugăciunea nu mai e rugăciune, deşi ceea ce se săvîrşeşte se numeşte cu numele de rugăciune 171 Cuvîntul XXXII: Despre rugăciunea curată 172 Cuvîntul XXXIII: Despre felul rugăciunii şi despre celelalte lu- cruri privitoare la pomenirea neîncetată, ce se cer neapărat şi sînt de folos, cînd cineva, citindu-le, le păzeşte cu dreaptă socoteală 180 Cuvîntul X X X I V : Despre mătănii şi despre altele 186 Cuvîntul X X X V : Pentru ce oamenii sufleteşti caută întru cunoştinţă spre cele duhovniceşti, potrivit cu grosimea trupului. Şi cum se poate înălţa cugetarea din aceasta. Şi care e cauza neeliberării de aceasta. Şi cînd şi in ce fel poate stărui cugetarea în afara închipuirilor în vremea rugăciunii 195 Cuvîntul X X X V I : Nu se cuvine a pofti şi a căuta, fără neapărată trebuinţă, să se facă semne vădite prin mîinile noastre .........................................198 Cuvîntul XXXVII: Despre cei ce vieţuiesc aproape de Dumnezeu şi petrec zilele lor in viata cunoştinţei 201 Cuvîntul XXXVIII: Despre trebuinţa de a cunoaşte cineva, din gîn- durile ce se mişcă in el, la ce măsură a ajuns....................................................... 204 Cuvîntul X X X I X : Despre mişcarea îngerească spre sporirea sufle- tului în cele duhovniceşti, trezită în noi prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu 211 Cuvîntul XL: Despre a doua lucrare din om 213 Cuvîntul XLI: Despre păcatele de bunăvoie şi fără de voie şi despre cele ce se fac din vreo întîmplare oarecare............................................................ 214 Cuvîntul XLII: Despre puterea şl lucrarea relelor păcatului. Din ce pricini se nasc şi cum încetează 218 Cuvîntul XLIII: Despre păzirea şi ferirea de cei moleşiţi şi leneşi. Şi că din apropierea de ei se fac stăpîne pe om lenea şi moleşeala şi el se umple de toată patima. Despre trebuinţa de a se păzi pe sine de apropierea celor tineri, ca să nu se spurce mintea de gînduri de desfrînare 221 Cuvîntul XLIV: Despre simţuri şi despre ispite 230 Cuvîntul X L V : Despre mila Stăpînului, prin care S-a pogorît, din înălţimea măririi Lui, la neputinţa oamenilor; şi despre încercări ...............................................................................................................237 Cuvîntul XLVI: Despre felurile diferitelor încercări şi cîtă dulceaţă au în ele încercările ce ne vin şi le răbdăm pentru adevăr. Şi despre treptele şi felurile de vieţuire, prin care trece omul cel înţelept 239 CUPRINS 521 Pag. Cuvîntul XLVII: Trupul fricos de încercări se face prietenul păcatului.......................... 248 Cuvîntul XLVIII: Din ce pricină a îngăduit Dumnezeu încercările pentru , cei ce-L iubesc pe El 250 Cuvîntul XLIX: Despre cunoştinţa nepătimaşă şi despre încercări. Despre cunoaşterea sigură că nu numai cei mici şi slabi şi ne- deprinşi, ci şi cei ce se învrednicesc vreme îndelungată de ne- pătimire şi au ajuns la desăvîrşirea cugetului şi în parte aproape de curăţia unită cu mortificarea, sînt părăsiţi cu milă, pentru căderea în mîndrie 252 Cuvîntul L: Despre aceeaşi temă şi despre rugăciune...................................................... 259 Cuvîntul LI :Despre diferitele feluri ale războiului din partea dia- volului împotriva celor ce umblă pe calea strîmtă, cea mai presus de lume 264 Cuvîntul LII: Despre al doilea fel al războiului diavolului...............................................266 Cuvîntul LIII: Despre al treilea fel de luptă al vrăjmaşului împo- triva celor tari şi plini de bărbăţie ......270 Cuvîntul LIV: Despre al patrulea fel al vrăjmaşului de a se împo- trivi prin război 271 Cuvîntul LV : Despre patimi 275 Cuvîntul LVI: Cu folos a îngăduit Dumnezeu ca sufletul să fie pri- mitor de patimi. Şi despre lucrările nevoinţei...................................................... 280 Cuvîntul LVII: Despre schimbarea ce se face în suflet în toată vre- mea, ivindu-se fie lumină, fie întuneric, sau ieşire în cele de-a dreapta, sau în cele de-a stînga 295 Cuvîntul LVIII: Despre vătămarea din partea zelului celui nebun, ce socoteşte că lucrează pentru Dumnezeu. Şi despre ajutorul cel din blîndeţe şi de alte feluri 297 Cuvîntul LIX: Despre schimbările cele multe ce se urmează în min- te şi sînt probate prin rugăciune 308 Cuvîntul LX: Despre gîndurile rele fără de voie ce se ivesc din dez- legarea ce le-o dă trîndăvia cea dinainte de ele................................................... 310 Cuvîntul LXI: Cum se păzeşte trezvia cea ascunsă ce se naşte în suflet ; şi cum intră somnul şi răceala în cugetare şi stinge căldura cea sfîntă din suflet şi omoară dorinţa de Dumnezeu şi căldura pentru cele duhovniceşti şi cereşti ..................................................... 316 Cuvîntul LXII: Despre cele trei feluri de cunoaştere şi despre deo- sebirea lucrării lor şi despre înţelesul l o r ; şi despre credinţa sufletului şi bogăţia cea tainică ascunsă în e l ; şi despre cît se deosebeşte cunoştinţa lumii acesteia, în felurile ei, de sim- plitatea credinţei ...................319 Cuvîntul LXIII: Despre întîia treaptă a cunoaşterii.......................................................330 Cuvîntul LXIV: Despre a doua treaptă a cunoaşterii.................................................... 332 522 FILOCALIA Pag. Cuvîntul L X V : Despre a treia treaptă a cunoaşterii, care este treapta desăvîrşirii ......................333 Cuvîntul LXVI: Despre alte chipuri şi înţelesuri ale cunoaşterii de diferite feluri..........................................................................................................339 Cuvîntul LXVII: Despre sufletul ce tinde spre vederea adîncă pentru a se scufunda în ea din gîndurile trupeşti şi din amintirea lu- crurilor .... 341 Cuvîntul LXVIII: Despre paza inimii şi despre o vedere (contem- plare) mai subţire ...........346 Cuvîntul LXIX: Despre felurite învăţături şi despre folosul fiecă- reia din ele ...............................................................348 Cuvîntul LXX: Despre cuvintele dumnezeieştii Scripturi care stîr- nesc spre pocăinţă; şi că ele s-au spus pentru slăbiciunea oamenilor, ca să nu piară de la Dumnezeu cel v i u ; şi că ele nu trebuie înţelese ca prilej de a păcătui 353 Cuvîntul LXXI: Despre cele prin care poate, dobîndi cineva schim- barea înţelesurilor ascunse împreună cu schimbarea vieţuirii celei din afară 356 Cuvîntul LXXII: Care cuprinde învăţături folositoare, pline de înţe- lepciunea Duhului 361 Cuvîntul LXXIII: Care cuprinde sfaturi pline de folos, pe care le-a grăit cu iubire celor ce l-au ascultat pe el cu smerenie..........................................364 Cuvîntul LXXIV: Despre pilda şi asemănarea cuprinse în înţelesul Duminicii şi sîmbetei ........................................... 375 Cuvîntul LXXV: Povestire despre unii sfinţi şi unele cuvinte prea cuvioase ale lor. Şi despre minunata lor vieţuire .................................................379 Cuvîntul LXXVI: Despre un vechi bătrîn 381 Cuvîntul LXXVII: Despre alt bătrîn 383 Cuvîntul LXXVIII: Despre întrebarea unui frate oarecare................................................384 Cuvîntul LXXIX: Despre mustrarea unui frate oarecare...................................................386 Cuvîntul LXXX: Despre lucrul cel mai de trebuinţă şi de foarte mare folos ce se cade să fie pomenit în fiecare zi, de către cel ce şade în chilia lui şi s-a hotărît să ia aminte la sine.....................................391 Cuvîntul LXXXI: Despre deosebirea virtuţilor şi despre săvîrşirea întregului drum 392 Cuvîntul LXXXII 405 Cuvîntul LXXXIII: Despre suflet şi despre patimi; şi despre curăţia minţii. Prin întrebări şi răspunsuri 408 Cuvîntul LXXXIV : Despre vederea firii celor netrupeşti. Prin între- bări şi răspunsuri 416 CUPRINS 523 Pag. Cuvîntul LXXXV: Despre felurite teme. Prin întrebări şi răspunsuri............................... 424 Cuvîntul LXXXVI: Despre felurite teme. Prin întrebări şi răspunsuri .............................458 Epistola I, scrisă către un oarecare frate ce iubea liniştea..................................................463 Epistola II: Către un frate după fire şi după duh, care-l îndemna şi-l ruga prin scrisori să vină la el, măcar că locuia în lume, pentru că era însetat să-l vadă 468 Epistola III, trimisă către cineva iubit de el, pe care-l învaţă cele despre tainele liniştirii; şi cum mulţi, deoarece nu le cunosc, se lenevesc în lucrarea aceasta minunată ; şi că cei mai mulţi au primit rînduiala în chilii prin moştenire, care se continuă între călugări; cu o scurtă adunare de cuvinte închinată de- scrierii liniştirii 469 Epistola I V : Către cuviosul părinte Simeon, făcătorul de minuni......................................476 Troparul Sfîntului 515 Rugăciunea către Domnul nostru Iisus Hristos a sfîntului Isaac SIRUL 516

Download: Click for download attached file: Filocalia vol 10 - Isaac Sirul - Cuvinte despre sfintele nevointe

Category: Carti ortodoxe

Added: Mar 26, 2018

Iisus-Hristos
Sfintii zilei
Cauta

cuvant:

Stiri ortodoxe
Contact

Ne puteti contacta prin e-mail la adresa webortodox[AT]yahoo.com (inlocuiti [AT] cu @).

Contact Us


Recomandari:
Resurse ortodoxe: www.resurse-ortodoxe.ro - Contine o bogata colectie de resurse ortodoxe audio/video/text: predici, rugaciuni, carti, conferinte, icoane, filme.
Agentia de stiri "Noutati ortodoxe": www.noutati-ortodoxe.ro - Ofera stiri si informatii din viata bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferinte, aparitii editoriale. Stirile pot fi preluate si de alte site-uri prin intermediul unui script.
Maica Domnului: www.maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.