www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugăciuni, filme, cărți, conferințe ortodoxe

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, miercuri seara, glasul al 3-lea

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, miercuri seara, glasul al 3-lea

Cântarea 1.

Irmos:

Lui Dumnezeu, Cel Ce a mântuit în mare pe popor, iar pe potrivnici i-a afundat, Lui Singur să-I cântăm că S-a proslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce ai născut pe Dumnezeu şi Stăpânul tuturor veacurilor, cu neispitire de nuntă, Fecioară, din stăpânirea patimilor izbăveşte-mă, Curată, ca după datorie şi cu mulţumită să te slăvesc pe tine, cea de-a pururea Fericită şi să te măresc.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Uşa cea Mântuitoare a Împăratului Slavei, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, condu în Uşa vieţii, cu rugăciunile tale, Preacurată, pe cei ce intră prin uşile Bisericii tale, Stăpână şi te cinstesc pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Milostivă Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti Lauda Apostolilor şi Slava purtătorilor de chinuri şi Întărirea credincioşilor, întăreşte, rogu-mă, mintea mea, care se răzvrăteşte cu asupririle amăgitorului şi se întunecă cu călcările de poruncă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce ai fost hotărâtă mai înainte de toţi vecii, să te faci Maică a Milostivirii, tu pe mine mă învredniceşte să dobândesc Dumnezeiasca Milă, ca să cânt totdeauna cu veselie, eu netrebnicul robul tău, măririle tale, Preacurată.

 

Cântarea a 3-a.

Irmos:

Arcul vrăjmaşului l-ai zdrobit şi pavezele le-ai sfărâmat întru tărie, Stăpâne Hristoase, Întărirea noastră; Sfânt eşti Doamne.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine Părtinitoare şi Zid de mântuire te avem noi credincioşii, Născătoare de Dumnezeu, Prealăudată; să nu treci cu vederea Stăpână, nici să ruşinezi rugăciunile noastre.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ploi de lacrimi dă-mi mie, Ceea ce eşti Bună şi cu acestea stinge-mi de tot cuptorul patimilor mele şi spală-mi toate întinăciunile cele sufleteşti, Născătoare de Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întru fărădelegi mi-am întinat bunul neam al sufletului meu, Preacurată şi mă înfricoşez de cercetare, când Cuvântul va cere de la mine vrednicia Chipului Său.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Graiurile vameşului uneltindu-le eu ticălosul, strig ţie: milostiveşte-te spre mine, Stăpână şi cu rugăciunea ta dă robului tău lăsarea greşelilor.

 

Cântarea a 4-a.

Irmos:

Auzul Tainei Naşterii Tale celei Străine şi Negrăite am auzit şi m-am înspăimântat; şi lăudând, strig Ţie: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Venit-au, Preacurată, apele faptelor celor necuvioase până la ticălosul meu suflet şi ţinut fiind cu tina patimilor, strig chinuindu-mă: să nu mă treci cu vederea, Stăpână, pe mine robul tău.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fiare gândite înconjurându-mă acum fără de milă, se sârguiesc să răpească fără de cruţare ticălosul meu suflet, cea cu totul fără de prihană; ci, zdrobeşte măselele acestora, cele de suflet stricătoare, Ceea ce eşti Atotputernică.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fii Milostivă robilor tăi, Fecioară, rugămu-ne şi de Îngrozirea cea aşteptată izbăveşte degrab pe poporul tău, ca să strigăm ţie, mulţumind: Slavă ţie, Împărăteasă a toate.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Suspinare zdrobită dă-mi mie, Născătoare de Dumnezeu şi lacrimă sufletească ca să-mi plâng păcatele mele cele multe şi cugetele cele neîndreptate şi voi ruga, Doamnă, milostivirea ta.

 

Cântarea a 5-a.

Irmos:

Cel Ce eşti Nevăzut, pe pământ Te-ai arătat şi cu oamenii de voie ai petrecut, Cel Neajuns; pentru aceasta la Tine alergând, Te lăudăm, Iubitorule de oameni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Răscumpărare făcându-Se nouă Fiul tău, pe toţi ne-a izbăvit din stricăciune, Fecioară; pentru aceea izbăveşte-mă de cugetul cel trupesc şi de ridicarea asupră-mi a patimilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu supărările diavoleşti, mintea mea totdeauna întru cugete necuvioase cu Taină trăgându-se, să nu o laşi, Stăpână, ci pune-o nerăsturnată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pentru milostivirile milei, Fiul tău S-a arătat Mântuitor păcătoşilor şi vameşilor; pe Care urmându-L, Curată, acum miluieşte-mă pe mine, cel ce mai mult decât toţi am păcătuit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

În toate zilele se ispiteşte vicleanul balaur să rupă smeritul meu suflet; ci sfărâmă, Născătoare de Dumnezeu, dinţii cei stricători de suflet ai acestuia.

 

Cântarea a 6-a.

Irmos:

Adâncul patimilor s-a ridicat asupra mea şi viforul vânturilor celor potrivnice; ci, întâmpinându-mă Tu, Mântuitorule, mântuieşte-mă şi mă izbăveşte din stricăciune, precum ai mântuit din fiară pe Proorocul Iona.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

În valurile vieţii cu vătămare de minte necontenit cufundându-mă, eu ticălosul şi vânturându-mă totdeauna de vânturile vrăjmaşului, acum strig ţie, Născătoare de Dumnezeu: ajută-mi!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Curgeri de lacrimi duhovniceşti dă-mi mie, Fecioară, ca să spăl tina greşelilor mele şi către Apa iertării îndreptează-mă în ziua judecăţii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Adormit-am întru moarte sufletească şi zac în mormântul deznădăjduirii; ci, dă-mi mie mâna, Preasfântă Fecioară şi mă ridică, rogu-mă, povăţuindu-mă către pocăinţă şi către Viaţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Dintru tine, de Dumnezeu Dăruită, curg râurile cele pururea curgătoare ale minunilor şi adapă faţa a tot pământul şi îngraşă gânditor sufletele noastre.

 

Cântarea a 7-a.

Irmos:

Pe văpaia cea din cuptor au stins-o tinerii şi Cereasca Rouă au primit-o cu credinţa: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

De ceasul morţii temându-mă, pentru munca cea veşnică, la tine cad, Născătoare de Dumnezeu; miluieşte-mă atunci din cursa vânătorilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce ai încăput în pântece pe Dumnezeul Cel Neîncăput, pe mintea mea cea cu multe greşeli strâmtorată elibereaz-o, Născătoare de Dumnezeu, de tirania acestora.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe Cel după chipul Tău, Hristoase, l-am întinat cu faptele cele necuvioase, eu ticălosul. Pentru rugăciunile Aceleia ce Te-a născut pe Tine, Tu dă-mi mie lacrimă curăţitoare de greşeli.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Când voi fi judecat, ca un vinovat, înaintea Divanului lui Hristos, arată-te mie, Preacurată şi mă izbăveşte din toată munca cu fierbinte părtinirea ta.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Dumnezeu Cel Ce S-a născut...

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Râvnind desfrânatului cu adevărat, toată viaţa mea am cheltuit-o în păcate; dar acum strig: greşit-am ţie! Fă-mă ca pe unul din argaţii Fiului şi Ziditorului tău, Fecioară, ca să te slăvesc întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Când cu Porunca lui Dumnezeu va vrea sufletul meu să iasă din viaţă, atunci răpeşte-l din cursa vânătorilor, Preacurată, care strigă ţie: toate lucrurile te lăudăm pe tine şi te fericim întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Adormind întru moarte, zac în mormântul deznădăjduirii, Fecioară; ci, tu înviază-mă şi cu priveghere mă învredniceşte a cânta: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Stăpână Curată, Născătoare de Dumnezeu, izbăveşte-mă de stricăciunea păcatelor şi de asupreala şi reaua lucrare a diavolilor, încetează-mi tulburarea patimilor şi stinge văpaia cea nesuferită a dulceţilor, cu Roua darului tău.

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Dumnezeu, Cel Ce S-a născut din Tatăl Cel fără de început, mai înainte de veci şi mai pe urmă din Născătoarea de Dumnezeu cu Trup S-a îmbrăcat, lăudaţi-L, bine-L cuvântaţi şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a.

Irmos:

Pe tine Rugul cel Nears şi Sfântă Fecioară, Maica Luminii şi de Dumnezeu Născătoare, Nădejdea noastră a tuturor, te mărim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Suflete, se apropie sfârşitul; lângă uşi este Divanul; depărtează-te de lucrurile ruşinii şi apucă-te de petrecerea cea bună, că ai Ajutătoare pe Născătoarea de Dumnezeu, Ceea ce din toată răutatea te izbăveşte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Alunecându-mă cu gândurile şi căzând întru adâncul pierzării, rog acum, Fecioară, folosinţa ta: întăreşte clătită neputinţa minţii mele pe piatra cea tare a Poruncilor lui Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Legile Tale le-am lepădat şi mântuitoarele Porunci le-am călcat, Îndurate şi mă tem de înfricoşatul Tău Divan, întru care, şezând, vei judeca toate; pentru aceea strig: în dar mântuieşte-mă, Cuvinte, pentru rugăciunile Maicii Tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Neamul oamenilor, cea cu totul fără de prihană, cu solirea ta cea nebiruită îmbogăţindu-ne, strigăm ziua şi noaptea: să nu încetezi a ruga pe Făcătorul şi Fiul tău, să miluiască pe cei ce te laudă pe tine.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea.

Fărădelegile mele, covârşind nisipul mării, acoperă smeritul meu suflet; ci, cu mulţimea îndurărilor tale, Curată, şterge degrab toate greşelile mele şi de mâhnirea care mă cuprinde izbăveşte-mă şi de toată Bucuria şi Veselia, umple inima mea, Fecioară.

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, miercuri seara, glasul al 3-lea

Vizualizari: 812

Id: 25422

Imagine:

Share:

Iisus-Hristos
Sfinții zilei
Căutare

2. Căutare rapidă - cuvânt:

Știri ortodoxe
Recomandări:
noutati-ortodoxe.ro - Știri și informații din viața bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferințe, apariții editoriale.
maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.