www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugăciuni, filme, cărți, conferințe ortodoxe

Cartea Intai Paralipomena sau Cartea Intai a Cronicilor

Cartea Intai Paralipomena sau Cartea Intai a Cronicilor

CARTEA INTAI PARALIPOMENA
SAU CARTEA INTAI A CRONICILOR

CAPITOLUL 1
Neamul patriarhilor pana la Iacov.

1. Adam, Set, Enos;
2. Chenan, Mahalaleel, Iared;
3. Enoh, Matusalem, Lameh;
4. Noe, Sem, Ham si Iafet.
5. Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Elisa, Tubal, Mesec si Tiras.
6. Fiii lui Gomer: Aschenaz, Rifat si Togarma.
7. Fiii lui Iavan: Elisa, Tarsis, Chitim si Dodanim.
8. Fiii lui Ham: Cus, Mitraim, Put si Canaan.
9. Fiii lui Cus: Seba, Havila, Savta Rama si Sabteca. Fiii lui Rama: Seba si Dedan.
10. Lui Cus i s-a mai nascut de asemenea si Nimrod. Acesta a inceput sa fie puternic pe pamant.
11. Lui Mitraim i s-a nascut: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim,
12. Patrusim, Casluhim, din care se trag Filistenii si Caftorim.
13. Lui Canaan i s-au nascut: Sidon, intaiul sau nascut si Het,
14. Iebuseu, Amoreu, Ghergheseu,
15. Heveu, Archeu, Sineu,
16. Arvadeu, Temareu si Hamateu.
17. Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arpaxad, Lud si Aram. Fiii lui Aram: Ut, Hul, Gheter si Mesec.
18. Lui Arpaxad i s-a nascut Cainan, lui Cainan i s-a nascut Selah, lui Selah i s-a nascut Eber.
19. Lui Eber i s-au nascut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru ca in zilele lui s-a impartit tara; iar numele fratelui sau era Ioctan.
20. Lui Ioctan i s-au nascut: Almodad, Selef, Hatarmavet, Iarah,
21. Hadoram, Uzal, Dicla,
22. Ebal, Abimael, Seba,
23. Ofir, Havila si Iobab. Toti acestia sunt fiii lui Ioctan.
24. Iar fiii lui Sim sunt: Arpaxad, Cainan, Selah,
25. Eber, Peleg, Reu,
26. Serug, Nahor, Terah
27. Si Avram, adica Avraam.
28. Fiii lui Avraam sunt Isaac si Ismael.
29. Iata spita neamului lor: Nebaiot, intaiul nascut al lui Ismael, apoi: Chedar, Adbeel, Mibsam,
30. Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema,
31. Ietur, Nafis si Chedma. Acestia sunt fiii lui Ismael.
32. Fiii Cheturei, tiitoarea lui Avraam. Ea a nascut pe Zimran, Iocsan, Medan, Madian, Isbac si Suah. Fiii lui Iocsan sunt: Seba si Dedan. Fiii lui Dedan sunt: Raguel, Navdeel, Asurim, Letusim si Leumim.
33. Fiii lui Madian sunt: Efa, Efer, Enoh, Abida si Eldaa. Toti acestia sunt fiii Cheturei.
34. Lui Avraam i s-a nascut Isaac. Fiii lui Isaac sunt: Isav si Israel.
35. Fiii lui Isav sunt: Elifaz, Raguel, Ieus, Ialam si Core.
36. Fiii lui Elifaz sunt: Teman, Omar, Tefi, Gatam, Chenaz; iar Temna, concubina lui Elifaz, i-a nascut pe Amalec.
37. Fiii lui Raguel sunt: Nahat, Zerah, Sama si Miza.
38. Fiii lui Seir sunt: Lotan, Sobal, Tibeon, Ana, Dison, Eter si Disan.
39. Fiii lui Lotan sunt: Hori si Heman; iar sora lui Lotan se numea Timna.
40. Fiii lui Sobal sunt: Alvan, Manahat, Ebal, Sefo si Onam. Fiii lui Tibeon sunt: Aia si Ana.
41. Fiii lui Ana sunt: Dison si Olibama; fiii lui Dison sunt: Hemdan, Esban, Itran si Cheran.
42. Fiii lui Eter sunt: Bilhan, Zaavan si Acan; fiii lui Disan sunt: Ut si Aran.
43. Acestia sunt regii care au domnit in pamantul Edom, inainte de a se ridica rege, peste fiii lui Israel, Bela, fiul lui Beor, cetatea caruia se numea Dinhaba.
44. Murind Bela, dupa el a fost facut rege Iobab, fiul lui Zerah din Botra.
45. Dupa moartea lui Iobab s-a facut rege Husam, in tara Temanitilor.
46. Murind Husam, s-a facut rege dupa el Hadad, fiul lui Bedad, care a lovit pe Madianiti in campia Moabului. Orasul lui se numea Avit.
47. Murind Hadad, s-a facut rege dupa el Samla, din Masreca;
48. Murind Samla, s-a facut rege dupa el Saul, din Rehobotul cel de langa rau.
49. Murind Saul, s-a facut rege dupa el Baal-Hanan, fiul lui Acbor.
50. Murind Baal-Hanan, s-a facut rege dupa el Hadad. Numele cetatii lui era Pau, iar numele femeii lui era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Mezahab.
51. Murind Hadad, au urmat capetenii peste Edom: capetenia Timna, capetenia Alia, capetenia Ietet,
52. Capetenia Oholibama, capetenia Ela, capetenia Pinon,
53. Capetenia Chenaz, capetenia Teman, capetenia Mibtar,
54. Capetenia Magdiel, capetenia Iram. Acestea sunt capeteniile Edomului.

CAPITOLUL 2
Fiii lui Iacov (Israel) si ai lui Iuda.

1. Iata acum fiii lui Israel: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon,
2. Dan, Iosif, Veniamin, Neftali, Gad si Aser.
3. Fiii lui Iuda sunt: Ir, Onan si Sela. Acesti trei i s-au nascut lui din fata unui canaanit anume Sua. Ir, intaiul nascut al lui Iuda, a fost rau in ochii Domnului si l-a omorat.
4. Tamara, nora lui Iuda, i-a nascut acestuia pe Fares si pe Zara. Asa ca, de totii, fiii lui Iuda au fost cinci.
5. Fiii lui Fares sunt Hetron si Hamul.
6. Fiii lui Zara sunt: Zimri, Etan, Heman, Calcol si Darda; cinci de toii.
7. Fiul lui Carmi este Acar, care a adus nenorocire asupra lui Israel, calcand juramantul.
8. Fiul lui Etan este Azaria.
9. Fiii lui Hetron care i s-a nascut sunt: Ierahmeel, Ram si Chelubai (Caleb).
10. Lui Ram insa i s-a nascut Aminadab; lui Aminadab i s-a nascut Naason, capetenia fiilor lui Iuda.
11. Lui Naason i s-a nascut Salmon, lui Salmon i s-a nascut Booz.
12. Lui Booz i s-a nascut Obed, lui Obed i s-a nascut Iesei.
13. Lui Iesei i s-a nascut Eliab, intaiul sau nascut, apoi al doilea, Aminadab, al treilea, Sama,
14. Al patrulea, Natanael, al cincilea, Radai,
15. Al saselea, Otem si al saptelea, David.
16. Surorile lor au fost Teruia si Abigail. Fiii Teruiei au fost trei: Abisai, Ioab si Asael.
17. Abigail a nascut pe Amasa; iar tatal lui Amasa este Ieter Ismaelitul.
18. Caleb, fiul lui Hetron, a avut de la Azuba, femeia sa, si de la Ieriot urmatorii copii: Ieser, Sobab si Ardon.
19. Murind insa Azuba, Caleb si-a luat de femeie pe Efrata si aceasta i-a nascut pe Hur.
20. Lui Hur i s-a nascut Urie; lui Urie i s-a nascut Betaleel.
21. Dupa aceea Hetron a intrat la fata lui Machir, tatal lui Galaad; si a luat-o, fiind de saizeci de ani si ea i-a nascut fiu pe Segub.
22. Lui Segub i s-a nascut Iair si avea el atunci douazeci si trei de cetati in pamantul Galaadului.
23. Dar Ghesurenii si Sirienii le-au luat salasurile lui Iair cu Chenatul si cetatile care tineau de el, in numar de saizeci. Toate aceste cetati erau ale fiilor lui Machir, tatal lui Galaad.
24. Dupa ce a murit Hetron, Caleb a intrat la Efrata, femeia lui Hetron, tatal sau, care a nascut pe Asur, tatal lui Tecoa.
25. Fiii lui Ierahmeel, intaiul nascut al lui Hetron, sunt: intaiul nascut Ram, dupa el Vuna, Oren, Otem si Ahia.
26. Ierahmeel a mai avut si alta femeie, cu numele Atara; aceasta este mama lui Onan.
27. Fiii lui Ram, intaiul nascut al lui Ierahmeel, sunt: Maat, Iamin si Echer.
28. Fiii lui Onan au fost: Samai si Iada. Fiii lui Samai au fost: Nadab si Abisur.
29. Numele femeii lui Abisur era Abihail si aceasta i-a nascut pe Ahban si pe Molid.
30. Fiii lui Nadab au fost: Seled si Efraim. Dar Seled a murit fara copii.
31. Fiul lui Efraim a fost Isei, iar fiul lui Isei a fost Sesan; iar fiul lui Sesan a fost Ahlai.
32. Fiii lui Iada, fratele lui Samai, au fost Ieter si Ionatan. Ieter a murit fara copii.
33. Fiii lui Ionatan au fost: Pelet si Zaza. Acestia sunt fiii lui Ierahmeel.
34. Sesan n-a avut fii, ci numai fiice. Sesan avea un rob egiptean, cu numele Iarha.
35. Sesan a dat pe o fata sa lui Iarha, robul sau, de femeie si ea a nascut pe Atai.
36. Atai a avut de fiu pe Natan, iar lui Natan i s-a nascut Zabad.
37. Lui Zabad i s-a nascut Eflal, iar lui Eflal i s-a nascut Obed.
38. Lui Obed i s-a nascut Iehu, iar lui Iehu i s-a nascut Azaria.
39. Lui Azaria i s-a nascut Helet, iar lui Helet i s-a nascut Eleasa.
40. Lui Eleasa i s-a nascut Sismai, iar lui Sismai i s-a nascut Salum.
41. Salum a avut de fiu pe Iecamia, iar Iecamia pe Elisama.
42. Fiul lui Caleb, fratele lui Ierahmeel, era Mesa, intaiul sau nascut, tatal lui Zif. Acesta a avut ca fiu pe Maresa, tatal lui Hebron.
43. Fiii lui Hebron sunt: Core, Tapuah, Rechem si Sema.
44. Lui Sema i s-a nascut Raham tatal lui Iorchean, iar lui Rechem i s-a nascut Samai.
45. Fiul lui Samai a fost Maon, iar Maon este tatal lui Bet-Tur.
46. Si Efa, concubina lui Caleb, a nascut pe Haran, Mota si Gazez; iar Haran a fost tatal lui Gazez.
47. Fiii lui Iahdai sunt: Reghem, Iotan, Ghesan, Pelet, Efa si Saaf.
48. Concubina lui Caleb, Maaca, a nascut pe Seber si pe Tirhana;
49. Tot ea a nascut pe Saaf, tatal Madmanei, pe Seva, tatal Macbenei si tatal Ghibeii. Fiica lui Caleb este Acsa.
50. Acestia au fost fiii lui Caleb. Fiul lui Hur, intaiul nascut al Efratei a fost Sobal, tatal lui Chiriat-Iearim;
51. Salma, tatal lui Betleem; Haref, tatal lui Betgader.
52. Sobal, tatal Chiriat-Iearimului a avut fii pe Haroe, Hati si Hamenuhot.
53. Familiile Chiriat-Iearimului sunt: Itrienii, Putienii, Sumatienii si Misraenii. Din acestea se trag Toreenii si Estauleenii.
54. Fiii lui Salma sunt: Betleem, Netofatitii, Atrot-Bet-Ioab, jumatate din Manahteni, Toareni,
55. Familiile Soferitilor, care traiau in Iabet, Tiratitii, Simatitii, Sucatitii. Acestia sunt Chineenii, care se trag din Hamat, tatal casei lui Recab.

CAPITOLUL 3
Neamul regilor din Iuda.

1. Fiii lui David, care i s-au nascut in Hebron, au fost: intaiul nascut Amnon din Ahinoama Izreeliteanca; al doilea, Daniel, din Abigail Carmeliteanca.
2. Al treilea, Abesalom, fiul Maacai, fata lui Talmai, regele din Ghesur; al patrulea, Adonia, fiul Haghitei;
3. Al cincilea, Sefatia din Abitala; al saselea, Itrean din Egla, femeia sa.
4. Acesti sase i s-au nascut in Hebron. In Hebron David a domnit sapte ani si sase luni, iar in Ierusalim a domnit treizeci si trei de ani.
5. Iata si cei ce i s-au nascut in Ierusalim: Simea, Sobab, Natan si Solomon, patru, din Batseba, fiica lui Amiel.
6. Ibhar, Elisama, Elifelet,
7. Nogah, Nefeg, Iafia,
8. Elisama, Eliada si Elifelet; in total noua.
9. Acestia sunt toti fiii lui David, afara de cei de la tiitoare. Iar sora lor era Tamara.
10. Fiul lui Solomon este Roboam; fiul acestuia este Abia, iar al acestuia, Asa, iar al lui Asa este Iosafat.
11. Fiul acestuia este Ioram, al acestuia este Ahazia si al acestuia este Ioas.
12. Fiul lui este Amasia, al acestuia este Azaria, iar al acestuia este Ioatam.
13. Fiul acestuia este Ahaz, al acestuia este Iezechia, iar al acestuia este Manase;
14. Fiul acestuia este Amon, iar al acestuia este Iosia.
15. Fiii lui Iosia au fost: intaiul nascut Iohanan, al doilea Ioiachim, al treilea Sedechia si al patrulea Salum.
16. Fiii lui Ioiachim au fost: Iehonia, fiul lui; Sedechia, fiul lui.
17. Fiii lui Iehonia, cel dus in robie, au fost: Salatiel,
18. Malchiram, Pedaia, Senatar, Iecamia, Hosama si Nedabia.
19. Iar fiii lui Pedaia au fost: Zorobabel si Simei. Iar fiii lui Zorobabel au fost: Mesulam si Hanania, si sora lor Selomit.
20. Fiii lui Mesulam: Hasuba, Ohel, Berechia, Hasadia si Iusab-Hesed.
21. Fiii lui Hanania au fost Pelatia si Isaia; fiul acestuia a fost Refaia, al acestuia a fost Arnan, al acestuia a fost Obadia, iar al acestuia Secania.
22. Fiii lui Secania au fost sase: Semaia, Hatus, Igheal, Bariah, Nearia si Safat.
23. Fiii lui Nearia au fost trei: Elioenai, Iezechia si Azricam.
24. Fiii lui Elioenai au fost sapte: Hodavia, Eliasib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia si Anani.

CAPITOLUL 4
Urmasii lui Iuda si ai lui Simeon.

l. Fiii lui Iuda au fost: Fares, Hetron, Carmi, Hur si Sobal.
2. Reaia, fiul lui Sobal, a avut fiu pe Iahat; lui Iahat i s-a nascut Ahumai si Lahad. Din el se trag familiile Toreenilor.
3. Fiii lui Etam sunt: Izreel, Isma si Idbas, si sora lor cu numele Hatlelponi.
4. Panuel, tatal lui Ghedor si Ezer, tatal lui Husa sunt fiii lui Hur, intaiul nascut din Efrata si tatal lui Betleem.
5. Ashur, tatal lui Tecoa, a avut doua femei: pe Helea si Naara.
6. Naara i-a nascut pe Ahuzam, Hefer, Temni si Ahastari. Acestia sunt fiii Naarei.
7. Iar fiii Helei sunt: Teret, Tohar Etna si Cot.
8. Lui Cot i s-au nascut: Anub, Tobeba, Iahet si familiile lui Aharhel, fiul lui Harum.
9. Iabet a fost mai insemnat decat fratii sai. Mama lui i-a dat numele de Iabet, zicand: “Cu durere l-am nascut”.
10. Si a strigat Iabet catre Dumnezeul lui Israel si a zis: “O, de m-ai binecuvanta Tu cu binecuvantare, de ai largi hotarele mele si de ar fi mana Ta cu mine, pazindu-ma de rele, ca sa nu fiu omorat!…” Atunci Dumnezeu i-a trimis ceea ce a dorit el.
11. Si lui Chelub, fratele lui Suha, i s-a nascut Mehir. Acesta e tatal lui Eston.
12. Lui Eston i s-au nascut Bet-Rafa, Paseah si Techina, tatal cetatii Nahas; acestia sunt locuitorii din Recab.
13. Fiii lui Chenaz sunt Otniel si Seraia. Fiii lui Otniel au fost Hatat si Meonotai.
14. Lui Meonotai i s-a nascut Ofra. Lui Seraia i s-a nascut Ioab, stramosul lui Gheharasim, numiti asa pentru ca ei erau dulgheri.
15. Fiii lui Caleb, fiul lui Iefoni, au fost: Ir, Ela si Naam. Fiul lui Ela a fost Chenaz.
16. Fiii lui Iehaleleel au fost: Zif, Zifa, Tiria si Asareel.
17. Fiii lui Ezra sunt: Ieter, Mered, Efer si Ialon; iar lui Ieter i s-au nascut Miriam, Samai si Isbah, tatal lui Estemoa.
18. Femeia acestuia, Iehudia, a nascut pe Iered, tatal lui Ghedor, pe Heber, tatal lui Soco, si pe Iecutiel, tatal lui Zanoah. Acestia sunt fiii Bitiei, fata lui Faraon, pe care a luat-o Mered.
19. Fiii femeii acestuia, Hodia, sora lui Naham, tatal Cheilei, sunt: Garmi si Estemoa Maacateanul.
20. Fiii lui Simeon sunt: Amnon, Rina, Benhanan si Tilon. Fiii lui Isi sunt Zohet si Benzohet.
21. Fiii lui Sela, fiul lui Iuda, sunt: Er, tatal lui Leca, Laeda, tatal lui Maresa, si familiile din casa lui Asbeia, care lucrau visonul,
22. Iochim si locuitorii din Cozeba; Ioas si Saraf, care au stapanit asupra Moabului si Iasubi-Lehem. Dar acestea sunt intamplari mai vechi.
23. Acestia erau olari si traiau la gradini si la livezi si prin cetati; ei traiau acolo la rege ca sa-i lucreze lui.
24. Fiii lui Simeon au fost: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah si Saul.
25. Fiul lui Saul a fost Salum, fiul acestuia a fost Mibsam, iar al acestuia a fost Misma.
26. Fiii lui Misma au fost: Hamuel, fiul lui; fiul acestuia a fost Zacur, iar al acestuia a fost Simei.
27. Simei a avut saisprezece fii si sase fete, iar fratii lui au avut putini copii si tot neamul lor n-a fost asa de numeros ca neamul fiilor lui Iuda.
28. Ei traiau in Beer-Seba, Molada si Hatar-Sual,
29. In Bilha, Etem, Tolad,
30. Betuel, Horma, Ticlag,
31. In Bet-Marcabot, Hatar-Susim, Bet-Birei si Saaraim. Iata cetatile lor dinainte de domnia lui David cu satele lor.
32. Si mai aveau: Etam, Ain, Rimon, Tochen si Asan, cinci cetati,
33. Cu toate satele lor, care se aflau imprejurul acestor cetati pana la Baal. Iata locurile lor de locuinta si spita neamului lor:
34. Mesobab, Iamlec si Iosa, fiul lui Amasia
35. Ioil si Iehu, fiul lui Iosibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel;
36. Elioenai, Iaacoba, Iesohaia, Asaia, Adiel, Iesimiel, Benaia,
37. Ziza, fiul lui Sifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Simri, fiul lui Semaia.
38. Acesti numiti mai sus au fost capetenii neamurilor lor, iar casa tatalui lor s-a impartit in multe ramuri.
39. Ei s-au intins pana in partea Gherarei si pana in partea de rasarit a vaii Gai, ca sa gaseasca pasuni pentru turmele lor;
40. Si au gasit pasuni grase si bune si pamant larg, linistit si lipsit de primejdii, pentru ca inainte de ei au trait acolo numai putini Hamiti.
41. si au venit acestia, care sunt scrisi pe nume, in zilele lui Iezechia, regele Iudei, si au batut pe nomazi si pe cei asezati, care se aflau acolo si i-au nimicit pentru totdeauna si s-au asezat in locul lor, caci acolo se aflau pasuni pentru turmele lor.
42. Dar din ei, din fiii lui Simeon, s-au dus catre muntele Seir cinci sute de oameni, in frunte cu Pelatia, Nearia, Refaia si Uziel, fiii lui Isei,
43. Si au batut ramasita de Amaleciti, ce se mai gasea acolo, si traiesc acolo pana in ziua de astazi.

CAPITOLUL 5
Urmasii lui Ruben, Gad si Manase.

1. Fiii lui Ruben, intaiul nascut al lui Israel, caci el a fost nascut intai, dar pentru ca a intinat el patul tatalui sau, intaietatea lui a fost data fiilor lui Iosif, fiul lui Israel, ca sa nu se mai inscrie ei (fiii lui Ruben) ca intai nascuti;
2. Caci Iuda era cel mai puternic dintre fratii sai si povatuitorul e din el, dar intaietatea a trecut la Iosif.
3. Fiii lui Ruben, intaiul nascut al lui Israel, au fost: Enoh, Palu, Hetron si Carmi.
4. Fiii lui Ioil au fost: Semaia, fiul lui, fiul acestuia a fost Gog, iar al acestuia a fost Simei;
5. Fiul acestuia a fost Mihea, al acestuia a fost Reaia, iar al acestuia a fost Baal;
6. Fiul acestuia a fost Beera, pe care l-a dus in robie Tiglatfalasar, regele Asiriei. El era capetenia Rubenitilor.
7. Si fratii lui, dupa familiile lor, dupa spira neamului lor, au fost: cel mai insemnat Ioil, apoi Zaharia,
8. Si Bela, fiul lui Azaz, fiul lui Sema, fiul lui Ioil. El locuia in Aroer pana la Nebo si Baal-Meon.
9. Iar spre rasarit a locuit el pana la marginea pustiului, care pleaca de la raul Eufrat, pentru ca turmele lui erau foarte multe in tinutul Galaadului.
10. In zilele lui Saul au purtat ei razboi cu Agarenii, care au cazut in mainile lor, si au locuit in corturi, in toata latura de rasarit a Galaadului.
11. Fiii lui Gad traiau in fata lor, in tara Vasanului, pana la Salca.
12. In Vasan, cel mai de seama era Ioil. Safam era al doilea, apoi venea Iaenai si Safat.
13. Fratii lor cu familiile lor erau in numar de sapte: Micael, Mesulam, Seba, Iorai, Iacan, Zia si Eber.
14. Iata fiii lui Abihail, fiul lui Huri, fiul lui Iaroah, fiul lui Galaad, fiul lui Micael, fiul lui Iesisai, fiul lui Iahdo, fiul lui Buz.
15. Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui Guni, era capul neamului sau.
16. Ei traiau in Galaad, in Vasan si in cetatile care tineau de el in toate imprejurimile Sirionului, pana la capatul lor.
17. Ei cu totii au fost numarati in zilele lui Ioatam, regele Iudei, si in zilele lui Ieroboam, regele lui Israel.
18. Urmasii lui Ruben, ai lui Gad si o jumatate din semintia lui Manase aveau oameni razboinici, barbati care purtau scut si sabie, care trageau cu arcul si deprinsi la lupta, patruzeci si patru de mii sapte sute saizeci care ieseau la razboi.
19. Si s-au luptat ei cu Agarenii, cu Ietur, cu Nafis si cu Nodab.
20. Dar li s-a dat ajutor contra acelora si au fost dati in mana lor Agarenii si toate ale lor, pentru ca ei in vremea luptei au strigat catre Dumnezeu si El i-a auzit, pentru ca ei nadajduiau in El.
21. Atunci au luat ei turmele acelora: cincizeci de mii de camile, doua sute cincizeci de mii de oi si capre, doua mii de asini si o suta de mii de oameni,
22. Pentru ca multi au cazut ucisi, caci lupta aceasta a fost de la Dumnezeu. Si au locuit ei in locul acelora pana la ducerea in robie.
23. Urmasii jumatatii din tribul lui Manase au trait in acel pamant de la Vasan pana la Baal-Ermon si Senir si pana la muntele Hermon, si erau multi la numar.
24. Iata capii de familie cei mai insemnati ai lor: Efer, Isei, Eliel, Azriel, Ieremia, Hodavia si Iahdiel, barbati puternici, barbati vestiti, capetenii ale neamurilor lor.
25. Dar cand ei au gresit impotriva Dumnezeului parintilor lor si au inceput sa se desfraneze dupa dumnezeii popoarelor pamantului aceluia, pe care le starpise Dumnezeu de la fata lor,
26. Atunci Dumnezeul lui Israel a intaratat duhul lui Ful, regele Asiriei, adica al lui Tiglatfalasar, regele Asiriei si acesta a stramutat pe Rubeniti si pe Gaditi si jumatate din tribul lui Manase si i-a dus in Halach, Habor, Hara si la raul Gozan, unde sunt pana astazi.

CAPITOLUL 6
Urmasii lui Levi si ai lui Aaron. Cetatile lor.

l. Fiii lui Levi sunt: Ghersom, Cahat si Merari.
2. Fiii lui Cahat sunt: Amram, Ithar, Hebron si Uziel.
3. Copiii lui Amram sunt: Aaron, Moise si Mariam. Fiii lui Aaron sunt: Nadab, Abiud, Eleazar si Itamar.
4. Lui Eleazar i s-a nascut Finees, lui Finees i s-a nascut Abisua;
5. Lui Abisua i s-a nascut Buchi, iar lui Buchi i s-a nascut Uzi;
6. Lui Uzi i s-a nascut Zerahia, iar lui Zerahia i s-a nascut Meraiot.
7. Lui Meraiot i s-a nascut Amaria, iar lui Amaria i s-a nascut Ahitub;
8. Lui Ahitub i s-a nascut Tadoc, iar lui Tadoc i s-a nascut Ahimaat;
9. Lui Ahimaat i s-a nascut Azaria, iar lui Azaria i s-a nascut Iohanan;
10. Lui Iohanan. i s-a nascut Azaria; acesta e acela care a fost preot la templul zidit de Solomon in Ierusalim.
11. Lui Azaria i s-a nascut Amaria, iar lui Amaria i s-a nascut Ahitub;
12. Lui Ahitub i s-a nascut Tadoc, iar lui Tadoc i s-a nascut Salum;
13. Lui Salum i s-a nascut Hilchia, iar lui Hilchia i s-a nascut Azaria;
14. Lui Azaria i s-a nascut Seraia, iar lui Seraia i s-a nascut Iehosadac.
15. Iehosadac a mers in robie cand Domnul a stramutat pe cei din Iuda si pe cei din Ierusalim prin mana lui Nabucodonosor.
16. Astfel fiii lui Levi au fost: Ghersom, Cahat si Merari.
17. Iata numele fiilor lui Ghersom: Libni si Simei.
18. Fiii lui Cahat au fost: Amram, Ithar, Hebron si Uziel.
19. Fiii lui Merari au fost: Mahli si Musi. Iata urmasii lui Levi dupa neamurile lor.
20. Ghersom a avut pe Libni, fiul lui; pe Iahat, fiul lui, si pe Zima, fiul lui;
21. Pe Ioah, fiul lui; pe Ido, fiul lui; pe Zerah, fiul lui, si pe Ieatrai, fiul lui.
22. Fiii lui Cahat au fost: Aminadab, fiul lui; Core, fiul lui, si Asir, fiul lui;
23. Elcana, fiul lui; Ebiasaf, fiul lui, si Asir, fiul lui;
24. Tahat, fiul lui, Uriel, fiul lui; Uzia, fiul lui, si Saul, fiul lui.
25. Fiii lui Elcana sunt: Amasai si Ahimot,
26. Elcana, fiul lui; Tofai fiul lui, si Nahat, fiul lui,
27. Eliab, fiul lui; Ieroham, fiul lui; Elcana, fiul lui; Samuel, fiul lui.
28. Fiii lui Samuel au fost: intaiul nascut Ioil, al doilea, Abia.
29. Fiii lui Merari au fost: Mahli, Libni, fiul lui; Simei, fiul lui; Uza, fiul lui;
30. Simea, fiul lui; Aghia, fiul lui, si Asaia, fiul lui.
31. Iata cei pe care David i-a pus capetenii peste cantareti in casa Domnului, in timpul cand a asezat in ea chivotul legii,
32. Care au servit de cantareti inaintea cortului adunarii, pana cand Solomon a zidit templul Domnului in Ierusalim, si care fusesera randuiti la slujba lor dupa randuiala lor;
33. Iata pe cei care au fost randuiti cu fiii lor: din fiii lui Cahat: Heman cantaretul, fiul lui Ioil, fiul lui Samuel,
34. Fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah,
35. Fiul lui Tuf, fiul lui Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai,
36. Fiul lui Elcana, fiul lui Ioil, fiul lui Azaria, fiul lui Tefania,
37. Fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Abiasaf, fiul lui Core,
38. Fiul lui Ithar, fiul lui Cahat, fiul lui Levi, fiul lui Israel.
39. Si fratele sau Asaf, care statea in partea dreapta a lui, adica Asaf, fiul lui Berechia, fiul lui Simea,
40. Fiul lui Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia,
41. Fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia,
42. Fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui Simei,
43. Fiul lui Iahat, fiul lui Ghersom, fiul lui Levi.
44. Iar din fiii lui Merari, fratii lor, au fost in partea stanga: Etan, fiul lui Chisi, fiul lui Abdi, fiul lui Maluc,
45. Fiul lui Hasabia, fiul lui Amasia, fiul lui Hilchia,
46. Fiul lui Amti, fiul lui Bani, fiul lui Semer,
47. Fiul lui Mahli, fiul lui Musi, fiul lui Merari, fiul lui Levi.
48. Fratii lor leviti erau randuiti la tot felul de slujbe, la casa Domnului.
49. Iar Aaron si fiii lor ardeau pe jertfelnic arderi de tot si tamaie pe altarul tamaierii, savarsind toate slujbele sfinte in Sfanta Sfintelor si pentru ispasirea lui Israel, in toate, cum poruncise robul lui Dumnezeu Moise.
50. Iata fiii lui Aaron: Eleazar, fiul lui; Finees, fiul lui; Abisua, fiul lui;
51. Buchi, fiul lui; Uzi, fiul lui; Zerahia, fiul lui;
52. Meraiot, fiul lui; Amaria, fiul lui; Ahitub, fiul lui;
53. Tadoc, fiul lui; Ahimaat, fiul lui.
54. Iata locuintele lor dupa satele lor in hotarele lor: fiilor lui Aaron din familia lui Cahat, dupa cum le-a cazut sortul,
55. Li s-au dat Hebronul, in pamantul lui Iuda si imprejurimile lui,
56. Iar tarinile acestei cetati si satele ei s-au dat lui Caleb, fiul lui Iefonie.
57. Fiilor lui Aaron li s-au dat de asemenea orasele de scapare: Hebron si Libna si imprejurimile lor, Iatir si Estemoa si tinuturile lor,
58. Hilenul (Holonul) si pasunile lui, Debirul si pasunile lui;
59. Asanul (Ainul) si imprejurimile lui, Betsemesul si imprejurimile lui;
60. Iar de la tribul lui Veniamin: Gheba si pasunile ei, Alemetul (Almonul) si imprejurimile lui, Anatotul si tinuturile lui; cetatile familiilor lor erau de toate treisprezece cetati.
61. Celorlalti fii ai lui Cahat, din familiile acestui trib, li s-au dat, dupa sorti, zece cetati din hotarele jumatatii tribului lui Manase.
62. Fiilor lui Ghersom, dupa familiile lor, li s-au dat treisprezece cetati din tribul lui Isahar, din tribul lui Aser, din tribul lui Neftali si din tribul lui Manase, in Vasan.
63. Fiilor lui Merari, dupa familiile lor, li s-au dat prin sorti douasprezece cetati din tribul lui Ruben, din tribul lui Gad si din tribul lui Zabulon.
64. Asa au dat fiii lui Israel Levitilor cetati cu imprejurimile lor.
65. Li s-au dat prin sorti din tribul fiilor lui Iuda, din tribul fiilor lui Simeon si din tribul fiilor lui Veniamin acele cetati pe care ei le-au numit pe nume.
66. Iar unora din familiile fiilor lui Cahat li s-au dat cetati din tribul lui Efraim.
67. Li s-au dat cetatile de scapare: Sichemul si imprejurimile lui, pe muntele Efraim si Ghezerul cu imprejurimile lui;
68. Iocmeamul (Chibtoimul) cu imprejurimile lui si Bethoronul cu imprejurimile lui;
69. Aialonul cu imprejurimile lui si Gat-Rimonul cu imprejurimile lui.
70. Din jumatatea tribului lui Manase li s-au dat: Anerul cu imprejurimile lui, Bileanul cu imprejurimile lui. Acestea sunt locuintele pentru ceilalti fii ai lui Cahat.
71. Fiilor lui Ghersom din familiile din jumatatea tribului lui Manase li s-au dat Golanul in Vasan cu imprejurimile lui si Astarotul cu imprejurimile lui.
72. Din tribul lui Isahar li s-au dat Chedesul (Chisionul) cu imprejurimile lui, Dobratul cu imprejurimile lui,
73. Ramotul cu imprejurimile lui si Anemul cu imprejurimile lui.
74. Din tribul lui Aser li s-au dat: Masalul cu imprejurimile lui si Abdonul cu imprejurimile lui;
75. Hucocul (Helcotul) cu tinutul lui si Rehobul cu tinutul lui;
76. Din tribul lui Neftali li s-au dat Chedesul in Galileea, cu tinutul lui, Hamonul cu tinutul lui si Chiriataimul cu tinutul lui.
77. Iar celorlalti fii ai lui Merari li s-au dat: din tribul lui Zabulon, Rimonul cu tinutul lui si Taborul cu tinutul lui,
78. Iar dincolo de Iordan, in fata Ierihonului, la rasarit de Iordan, li s-a dat in tribul lui Ruben: Beterul,
in pustiu, cu tinutul lui, si Iahta cu tinutul ei,
79. Chedemotul cu imprejurimile lui si Mefaatul cu tinutul lui.
80. Din tribul lui Gad li s-au dat: Ramotul in Galaad cu tinutul lui si Mahanaimul cu tinutul lui;
81. Hesbonul si Iazerul cu tinuturile lor.

CAPITOLUL 7
Urmasii lui Isahar, ai lui Veniamin, ai lui Neftali, ai lui Manase, ai lui Efraim si ai lui Aser.

l. Fiii lui Isahar au fost patru: Tola, Pua, Iasub si Simron.
2. Fiii lui Tola au fost: Uzi, Refaia, Ieriil, Iahmai, Ibsam si, Samuel; acestia sunt cei mai de seama in neamul lui Tola, oameni razboinici in neamul lor; numarul lor in zilele lui David era douazeci si doua de mii si sase sute.
3. Fiul lui Uzi a fost Izrahia; iar fiii lui Izrahia au fost: Micael, Obadia, Ioil si Isia, de toti cinci. Toti acestia sunt capetenii.
4. Ei, dupa familiile lor si dupa neamurile lor, aveau ostire de treizeci si sase de mii de oameni, pentru ca ei au avut multe femei si multi copii.
5. Iar fratii lor, in toate neamurile lui Isahar, aveau oameni de lupta optzeci si sapte de mii, inscrisi in tablitele cele cu spita neamului.
6. Veniamin a avut trei: pe Bela, Becher si Iediael (Asbel).
7. Fiii lui Bela au fost cinci: Etbon, Uzi, Uziel, Ierimot si Iri, toti capetenii de familii, oameni razboinici. In tablitele cu spita neamului sunt inscrisi douazeci si doua de mii treizeci si patru.
8. Fiii lui Becher au fost: Zemira, Ioas, Eliezer, Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot si Alemet; toti acestia sunt fiii lui Becher.
9. In tablitele cu spita neamului sunt inscrisi din acestia, dupa familiile si dupa neamurile lor, oameni razboinici douazeci de mii si doua sute.
10. Fiul lui Iediael (Asbel) a fost Bilhan. Fiii lui Bilhan au fost: Ieus, Veniamin, Ehud, Chenaana, Zetan, Tarsis si Ahisahar.
11. Toti acesti fii ai lui Iediael (Asbel), au fost capi de familie, oameni razboinici; saptesprezece mii si doua sute erau in stare de a iesi la razboi.
12. Supim si Hupim erau fiii lui Ir, iar Husim era fiul lui Aher.
13. Fiii lui Neftali au fost: Iahtiel, Guni, Ieter si Salum (Silem), copiii Bilhei.
14. Fiii lui Manase au fost: Asriel, pe care l-a nascut concubina sa arameana; tot aceasta a nascut pe Machir, tatal lui Galaad.
15. Machir si-a luat de femeie pe sora lui Hupim si a lui Supim, al carei nume era Maaca. Numele fiului al doilea a fost Salfaad. Salfaad a avut numai fete.
16. Maaca, femeia lui Machir, a nascut un fiu si i-a pus numele Peres, iar numele fratelui lui era Seres. Fiii acestuia au fost Ulam si Rechem.
17. Fiul lui Ulam a fost Bedan. Acestia sunt fiii lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase.
18. Sora sa, Molechet, a nascut pe Ishod, pe Abiezer si pe Mahla.
19. Fiii lui Semida au fost: Ahian, Sechem, Lichi si Aniam.
20. Fiii lui Efraim au fost: Sutelah, Bered, fiul lui; Tahat, fiul lui; Eleadah, fiul lui si Tahat, fiul lui;
21. Zabad, fiul lui; Sutelah, fiul lui; Ezer si Elead. Pe acestia i-au ucis locuitorii din Gat, bastinasii jarii aceleia, pentru ca ei se dusesera sa le apuce turmele lor.
22. Dupa ei a plans Efraim, tatal lor, zile multe si au venit fratii lui sa-l mangaie.
23. Apoi a intrat el la femeia sa si ea a zamislit si a nascut un fiu si el i-a pus numele Beria, pentru ca nenorocirea se atinsese de casa lui.
24. Si a avut el si o fata: Seera. Aceasta a zidit Bethoronul de jos si de sus si Uzen-Seera.
25. Refah, fiul sau, si Resef, fiul sau; Telah, fiul sau, si Tahan, fiul sau.
26. Ladan, fiul sau; Amiud, fiul sau, si Elisama, fiul sau.
27. Non, fiul sau; Iosua, fiul sau.
28. Mosiile lor si locurile lor de locuit au fost: Betelul si cetatile care tineau de el, spre rasarit Naaranul, spre apus Ghezerul si cetatile care tineau de el; Sichemul si cetatile care tineau de el pana la Gaza si cetatile ce tineau de aceasta.
29. Iar din partea fiilor lui Manase: Bet-Seanul si cetatile ce tineau de el, Taanacul si cetatile ce tineau de el, Meghidonul si cetatile ce tineau de el, Dorul si cetatile ce tineau de el. in ele locuiau fiii lui Iosif, fiul lui Israel.
30. Fiii lui Aser erau: Imna, Isva, Isvi si Beria si sora lor Serah.
31. Fiii lui Beria au fost: Heber si Malchiel. Acesta e tatal lui Birzait.
32. Heber a avut fii pe Iaflet, Semer si Hotam si pe sora lor Sua.
33. Fiii lui Iaflet au fost: Pasac, Bimhal si Asvat. Acestia sunt fiii lui Iaflet.
34. Fiii lui Semer au fost: Ahi, Rohga, Huba si Aram.
35. Fiii lui Helem, fratele lui, au fost: Tofah, Imna, Seles si Amal.
36. Fiii lui Tofah au fost: Suah, Harnefer, Sual, Beri, Imra,
37. Beter, Hod, Sama, Silsa, Itran si Beera.
38. Fiii lui Ieter au fost: Iefune, Pispa si Ara.
39. Fiii nascuti din Ula au fost: Arah, Haniel si Ritia.
40. Toti acestia sunt fiii lui Aser, capi de familie, oameni alesi, razboinici, capetenii de mana intai. In tablitele lor cu spita neamului sunt inscrisi in ostire pentru razboi un numar de douazeci si sase de mii de oameni.

CAPITOLUL 8
Urmasii lui Veniamin si ai lui Saul.

l. Lui Veniamin i s-a nascut Bela, intaiul sau nascut; al doilea, Asbel, al treilea, Ahrah,
2. Al patrulea, Noha si al cincilea, Rafa.
3. Fiii lui Bela au fost: Adar, Ghera, Abiud,
4. Abisua, Naaman, Ahoah,
5. Ghera, Sefufan si Huram.
6. Iata fiii lui Ehud, care au fost capi de familii, care au trait in Gheba si au fost stramutati in Manahat:
7. Naaman, Ahia si Ghera, care i-a stramutat, a nascut pe Uza si pe Ahiud.
8. Lui Saharaim i s-au nascut copii in tara Moabitilor, dupa ce a dat drumul femeilor sale, Husim si Baara.
9. I s-au nascut din Hodesa, femeia sa: Iobab, Tibia, Mesa si Malcam;
10. Ieut, Sachia si Mirma. Acestia sunt fiii lui, capi de familie.
11. Din Husim i s-au nascut Abitub si Elpaal.
12. Fiii lui Elpaal au fost: Eber, Miseam si Semed, care au zidit Ono si Lodul si cetatile ce tineau de el,
13. Precum si Beria si Sema. - Acestia au fost capii familiilor locuitorilor Aialonului; ei au alungat pe locuitorii din Gat. -
14. Ahio, Sasac, si Iremot;
15. Zebadia, Arad si Eder;
16. Micael, Ispa si Ioha, fiii lui Beria.
17. Zecadia, Mesulam, Hizchi si Heber,
18. Iesmere, Izliah si Iobab, fiii lui Elpaal.
19. Iachim, Zicri si Zabdi,
20. Elienai, Tiltai si Eliel,
21. Adaia, Beraia si Simrat, fiii lui Simei.
22. Ispan, Eber si Eliel,
23. Abdon, Zicri si Hanan,
24. Hanania, Elam si Antotia,
25. Ifdia si Fanuil, fiii lui Sisac.
26. Samserai, Seharia si Atalia,
27. Iaaresia, Elia si Zicri, fiii lui Ieroham.
28. Acestea sunt capeteniile familiilor mai de seama ale neamului lor. Ei au locuit in Ierusalim.
29. In Ghibeon a trait Ieguel, tatal Ghibeonitilor. Numele femeii lui a fost Maaca
30. Si fiul lui, intaiul nascut, Abdon, dupa el Tur, Chis, Baal, Nadab, Ner,
31. Ghedeor, Ahio, Zecher si Miclot;
32. Lui Miclot i s-a nascut Simea. Si au trait ei impreuna cu fratii lor in Ierusalim.
33. Lui Ner i s-a nascut Chis; lui Chis i s-a nascut Saul; lui Saul i s-a nascut Ionatan, Melchisua, Aminadab si Esbaal.
34. Fiul lui Ionatan a fost Meribaal; (Mefiboset); a avut de fiu pe Mica.
35. Fiii lui Mica au fost: Piton, Melec, Tarea si Ahaz.
36. Lui Ahaz i s-a nascut Iehoada, lui Iehoada i s-a nascut Alemet, Asmavet si Zimri; lui Zimri i s-a nascut Mota;
37. Lui Mota i s-a nascut Binea; Rafa, fiul lui; Eleasa, fiul lui; Atel, fiul lui.
38. Atel a avut sase feciori si iata numele lor: Azricam, Bocru, Ismael, Searia, Obadia si Hanan. Toti acestia sunt fiii lui Atel.
39. Fiii lui Esec, fratele sau, au fost: Ulam, intaiul sau nascut; al doilea, Ieus; al treilea Elifelet.
40. Fiii lui Ulam au fost oameni razboinici, tragatori din arc, avand multi copii si nepoti pana la o suta cincizeci. Toti acestia sunt din fiii lui Veniamin.

CAPITOLUL 9
Locuitorii din Ierusalim si Ghibeon.

1. Asa au fost numarati dupa neamurile lor toti Israelitii si iata sunt inscrisi in cartea regilor lui Israel. Iar Iudeii, pentru faradelegile lor, au fost dusi in Babilon.
2. Cei dintai locuitori care au trait in pamanturile lor, prin orasele lui Israel, au fost Israelitii, preotii, levitii si cei afierositi templului.
3. In Ierusalim au trait unii din fiii lui Iuda, din fiii lui Veniamin si din fiii lui Efraim si ai lui Manase.
4. Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani, din fiii lui Fares, fiul lui Iuda;
5. Din fiii lui Siloni: Asaia, intaiul nascut, si fiii acestuia.
6. Din fiii lui Zerah: Ieuel si fratii lui, sase sute nouazeci;
7. Din fiii lui Veniamin: Salu, fiul lui Mesulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Asenua
8. Si Ibneia, fiul lui Ieroham, si Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri, si Mesulam, fiul lui Sefatia, fiul lui Reguel, fiul lui Ibneia
9. Si fratii lor, dupa neamurile lor: noua sute cincizeci si sase. Acesti barbati erau capi de familie in neamul lor.
10. Iar dintre preoti: Iedaia, Ioiarib, Iachin
11. Si Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Mesulam, fiul lui Tadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, capetenia in casa lui Dumnezeu;
12. Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pashur, fiul lui Malchia; si Maesai, fiul lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui Mesulam, fiul lui Mesilemit, fiul lui Imer.
13. Si fratii lor, capi in familiile lor: o mie sapte sute saizeci, barbati de isprava la slujbele din casa Domnului.
14. Iar din leviti: Semaia, fiul lui Hasub, fiul lui Azricam, fiul lui Hasabia; acestia sunt din fiii lui Merari.
15. Bacbacar, Heres, Galal si Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf,
16. Obadia, fiul lui Semaia, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun; Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia in satele Netofatitilor.
17. Iar din portari: Salum, Acub, Talmon si Ahiman si fratii lor; Salum era capetenie.
18. Acesti portari fac straja fiilor levitilor pana astazi la portile regale cele de la rasarit.
19. Salum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Corah, si fratii lui cei din neamul lui Corah, dupa datoria slujbei lor, aveau paza cortului, iar parintii lor pazeau intrarea in tabara Domnului.
20. Finees, fiul lui Eleazar, fusese inainte capetenie peste ei si Domnul era cu el.
21. Zaharia, fiul lui Meselemia, era portar la usa cortului adunarii.
22. Toti cei alesi ca portari la praguri erau doua sute doisprezece. Ei erau inscrisi in registre dupa asezarile lor. Pe ei ii pusese David si Samuel inainte-vazatorul, pentru credinciosia lor.
23. Si ei si fiii lor tineau straja la usile casei Domnului, la casa cortului.
24. In patru laturi se aflau portari: la rasarit, la apus, la miazanoapte si la miazazi.
25. Iar fratii lor traiau in salasurile lor, venind la ei din timp in timp, pentru sapte zile.
26. Aceste patru capetenii de portari leviti erau de incredere si tot ei aveau grija casei Domnului si vistieriei ei.
27. Imprejurul casei lui Dumnezeu ei petreceau si noaptea, caci asupra lor era lasata paza si trebuia sa deschida in fiecare dimineata usile.
28. Unii din ei erau pusi de paza la vasele de slujba, asa ca ei cu numar le primeau si cu numar le dadeau.
29. Altora din ei le era incredintata cealalta zestre si toate lucrurile trebuitoare pentru cele sfinte: faina cea mai buna, vinul, untdelemnul si tamaia cea mirositoare.
30. Iar dintre fiii preotilor unii pregateau mir cu aromate.
31. Matatia levitul, care era intaiul nascut al lui Salum, fiul lui Core, era pus sa aiba grija de coptul aluaturilor in tigai.
32. Unora din fratii lor, din fiii lui Cahat, le era incredintata pregatirea painilor punerii inainte, ca sa le puna in fiecare zi de odihna.
33. Iar cantaretii, cei mai de seama din neamul Levitilor, erau liberi de ocupatii in camarile templului, pentru ca ziua si noaptea erau indatorati sa se indeletniceasca cu cantarea.
34. Acestia erau cei mai de seama intre familiile levitilor si locuiau in Ierusalim.
35. In Ghibeon locuiau: tatal Ghibeonitilor, Ieguel, a carui femeie se numea Maaca;
36. Si fiul lui, intaiul nascut, se numea Abdon; dupa el venea Tur, Chis, Baal, Ner, Nadab,
37. Ghedor, Ahio, Zaharia si Miclot.
38. Lui Miclot i s-a nascut Simeam. Si ei traiau langa fratii lor, in Ierusalim, impreuna cu fratii lor.
39. Lui Ner i s-a nascut Chis; lui Chis i s-a nascut Saul, lui Saul i s-a nascut Ionatan, Melchisua, Aminadab si Esbaal.
40. Fiul lui Ionatan a fost Meribaal; lui Meribaal i s-a nascut Mica.
41. Fiii lui Mica au fost: Piton, Melec, Tareia si Ahaz.
42. Lui Ahaz i s-a nascut Iara; lui Iara i s-au nascut Alemet, Asmavet si Zimri; lui Zimri i s-a nascut Mota.
43. Lui Mota i s-a nascut Binea; Refaia, fiul lui; Eleasa, fiul lui; Atel, fiul lui.
44. Lui Atel i s-au nascut sase fii si iata numele lor: Azricam, Bocru, Ismael, Searia, Obadia si Hanan. Acestia sunt fiii lui Atel.

CAPITOLUL 10
Moartea lui Saul in lupta cu Filistenii.

l. In vremea aceea Filistenii s-au ridicat cu razboi asupra lui Israel si Israelitii au fugit de Filisteni si au cazut biruiti pe muntele Ghilboa.
2. Atunci au alergat Filistenii dupa Saul si dupa fiii lui si au ucis Filistenii pe Ionatan, pe Aminadab si pe Melchisua, fiii lui Saul.
3. Iar lupta impotriva lui Saul s-a intetit si arcasii au tras asupra lui, asa ca el a fost ranit de sageti.
4. Saul a zis purtatorului sau de arme: “Scoate sabia ta si ma strapunge cu ea, ca sa nu vina acesti netaiati imprejur si sa-si bata joc de mine”. Dar purtatorul de arme nu s-a hotarat la aceasta, pentru ca se speriase foarte tare. Atunci Saul a luat sabia si s-a aruncat in ea.
5. Vazand purtatorul de arme ca Saul a murit, s-a aruncat si el in sabia sa.
6. Asa a murit Saul cu cei trei fii ai lui si toata casa a murit impreuna cu el.
7. Cand au vazut Israelitii, care erau in vale, ca fug toti si ca Saul si fiii lui au murit, au lasat cetatile lor si au fugit in toate partile, iar Filistenii au venit si s-au asezat in ele.
8. A doua zi au venit Filistenii sa ridice pe cei ucisi si, gasind pe Saul si pe fiii lui cazuti pe muntele Ghilboa,
9. L-au dezbracat si i-au luat capul si armele si au trimis prin tara Filistenilor, sa se vesteasca aceasta inaintea idolilor lor si inaintea poporului.
10. Armele lui le-au pus in templul zeilor lor, iar capul lui l-au spanzurat in templul lui Dagon.
11. Atunci auzind tot Iabesul Galaadului ce au facut Filistenii cu Saul,
12. S-au ridicat toti oamenii de lupta, au luat trupul lui Saul si trupurile fiilor lui, le-au dus in Iabes si au ingropat oasele lor sub un stejar in Iabes si au postit sapte zile.
13. Asa a murit Saul pentru nelegiuirea sa pe care o facuse el inaintea Domnului, pentru ca n-a pazit cuvantul Domnului si pentru ca a intrebat si a cercetat o vrajitoare
14. Si nu a cercetat pe Domnul. De aceea a si fost el omorat si domnia a fost data lui David, fiul lui Iesei.

CAPITOLUL 11
David rege.

1. Dupa aceea s-au adunat toti Israelitii la David in Hebron zicand: “Iata noi suntem oasele tale si carnea ta.
2. Si mai inainte, cand Saul era inca rege, tu ai povatuit pe Israel la razboi si l-ai adus teafar inapoi si Domnul Dumnezeul tau ti-a spus: Tu vei paste pe poporul Meu Israel si tu vei fi povatuitorul poporului Meu Israel”.
3. Si au venit toate capeteniile lui Israel la rege in Hebron si a incheiat cu ei David legamant in Hebron inaintea fetei Domnului; si au uns pe David de rege peste Israel, dupa cuvantul Domnului care fusese prin Samuel.
4. Apoi s-a dus David si tot Israelul la Ierusalim, adica la Iebus. Acolo insa erau Iebuseii, locuitorii tarii aceleia.
5. si au zis locuitorii Iebusului catre David: “Nu vei intra aici!” Dar David a luat cetatea Sionului. Aceasta este cetatea lui David.
6. Apoi a zis David: “Cine va lovi cel dintai pe Iebuseu, acela va fi cap si capetenie peste ostire”. Si s-a sculat inainte de toti Ioab, fiul Teruiei, si s-a facut capetenie.
7. David a locuit in cetatea aceea si ea s-a si numit cetatea lui David.
8. El a zidit cetatea imprejur, incepand de la Milo, iar Ioab a reinnoit celelalte parti ale cetatii.
9. Dupa aceea a propasit David si s-a ridicat din ce in ce mai mult si Domnul Savaot era cu. el.
10. Iata cei mai de seama dintre puternicii lui David, care s-au luptat tare impreuna cu el, in domnia lui, impreuna cu tot Israelul, ca sa intareasca domnia lui asupra lui Israel, dupa cuvantul Domnului.
11. Si iata numarul vitejilor pe care i-a avut David: Iasobeam (Ioseb-Basebet), fiul lui Hacmoni, cel mai de seama intre cei treizeci; el si-a ridicat sulita asupra a trei sute de oameni si i-a ucis dintr-o data.
12. Dupa el vine Eleazar, fiul lui Dodo Ahohitul, unul din cei trei viteji.
13. Acesta a fost cu David la Pasdamim, unde se adunasera Filistenii pentru razboi. Acolo, parte din camp era semanat cu orz si Israelitii au fugit de Filisteni;
14. Dar ei au stat in mijlocul campului, l-au aparat si au infrant pe Filisteni si le-a daruit Domnul biruinta mare.
15. Trei din cele treizeci de capetenii s-au coborat pe stanca la David, in pestera Adulam, cand tabara Filistenilor era asezata in valea Refaim.
16. David atunci era la loc intarit, iar ostirea de intarire a Filistenilor era atunci in Betleem.
17. Si a dorit David si a zis: “Cine ma va adapa cu apa din fantana Betleemului care este la poarta?”
18. Atunci acesti trei au strabatut prin tabara Filistenilor, au scos apa din fantana Betleemului cea de la poarta si au luat-o si au dus-o lui David. Dar David n-a voit sa o bea si a varsat-o inaintea Domnului,
19. Zicand: “Sa ma fereasca Dumnezeu sa fac eu aceasta! As putea sa beau eu sangele celor care s-au dus acolo cu primejduirea vietii lor? Caci cu primejduirea vietii lor au adus-o!” Si n-a vrut sa o bea. Iata ce au facut acesti trei viteji.
20. Si Abisai, fratele lui Ioab, era capetenia celor trei; el a ranit deodata cu sulita trei sute de oameni si era vestit intre cei trei.
21. El era mai stralucit decat cei treizeci si le era capetenie, dar cu ceilalti trei nu era deopotriva.
22. Benaia, fiul lui Iehoiada, barbat viteaz, mare dupa fapte, era din Cabteel; el a ucis doi fii ai lui Ariel Moabitul si s-a coborat intr-o groapa si a ucis un leu pe o vreme cu zapada.
23. Tot el a ucis un egiptean, un om cu statura de cinci coti, care avea in mana o sulita, ca un sul de la razboiul de tesut; el s-a dus la el cu toiagul, i-a smuls sulita din mana si l-a ucis cu sulita lui.
24. Iata ce a facut Benaia, fiul lui Iehoiada, care era in cinste la cei trei viteji.
25. El era mai vestit decat cei treizeci, dar cu cei trei nu era deopotriva si David l-a pus cel mai de aproape implinitor al poruncilor sale.
26. Iar dintre ostenii cei mai de seama erau: Asael, fratele lui Ioab; Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem;
27. Samot din Haror; Helet din Pelon;
28. Ira, fiul lui Iches din Tecoa; Abiezer din Anatot;
29. Sibecai Husateul, Ilai din Ahoh;
30. Maharai din Netofat, Heled, fiul lui Baana din Netofat,
31. Itai, fiul lui Ribai, din Ghibeea lui Veniamin; Benaia din Piraton
32. Hurai din Nahali-Gaas; Abiel din Araba;
33. Azmavet din Bahurim; Eliahba din Saalbon;
34. Fiii lui Hasem din Ghizon: Ionatan, fiul lui Saghi din Harar;
35. Ahiam, fiul lui Sacar din Harar; Elifelet, fiul lui Uri.
36. Hefer din Mechera, Ahia din Pelon,
37. Hetro din Carmel, Naarai, fiul lui Ezbai;
38. Ioil, fratele lui Natan; Mibhar, fiul lui Hagri;
39. Telec Amonitul; Nahrai din Beerot, purtatorul de arme al lui Ioab, fiul Teruiei,
40. Ira din Iatir, Gareb din Iatir;
41. Urie Heteul; Zabad, fiul lui Ahlai;
42. Adina, fiul lui Siza Rubenitul, capetenia Rubenitilor care avea sub el treizeci de insi,
43. Hanan, fiul lui Maaca; Iosafat din Mitni,
44. Uzia din Astarot; Sama si Iehiel, fiii lui Hotam din Aroer,
45. Iediael, fiul lui Simri si Ioha, fratele lui Tititul,
46. Eliel din Mahavim, Ieribai si Iosavia, fiii lui Elnaam si Itma Moabitul,
47. Eliel, Obed si Iaasiel din Metoba.

CAPITOLUL 12
Vitejii care au urmat pe David.

1. Iata pe cei care au mai mers la David in Ticlag, pe cand statea el inca ascuns de Saul, fiul lui Chis. Acestia erau dintre vitejii care ajutasera la lupta.
2. Ei erau arcasi, aruncau pietre si cu dreapta si cu stanga si din arcuri trageau cu sageti si faceau parte dintre Veniamineni, fratii lui Saul, si anume:
3. Capetenia Ahiezer, apoi Ioas, fiii lui Semaa din Ghibeea, Ieziel si Pelet, fiii lui Azmavet, Beraca si Iehu din Anatot;
4. Ismaia Ghibeoneanul, un viteaz dintre cei treizeci si capetenie peste treizeci; Ieremia, Iahaziel, Iohanan si Iozabad din Ghedera;
5. Eluzai, Ierimot, Bealia, Semaria si Sefatia Harifianul;
6. Elcana, Isia, Azareel, Ioezer si Iasobeam, Coreiti;
7. Ioela si Zebadia, fiii lui Ieroham din Ghedor.
8. Din Gaditeni au trecut la David, in cetatea din pustie, oameni curajosi, razboinici si inarmati cu scut si sulita, cu fata lor ca fata leului si iuti ca si caprioarele din munti si anume:
9. Capetenia Ezer, al doilea Obadia si al treilea Eliab;
10. Al patrulea Masmana, al cincilea Ieremia,
11. Al saselea Atai, al saptelea Eliel,
12. Al optulea Iohanan si al noualea Elzabad,
13. Al zecelea Ieremia si al unsprezecelea Macbanai.
14. Acestia sunt din fiii lui Gad si erau capetenii in ostire: cei mai mici, peste sute si cei mai mari, peste mii.
15. Acestia au trecut Iordanul in luna intai, cand el iese din matca sa, si au alungat pe toti cei ce locuiau pe vai, spre rasarit si apus.
16. Au mai venit de asemenea si dintre fiii lui Veniamin si ai lui Iuda in cetate, la David.
17. Iar David a iesit in intampinarea lor si le-a zis: “De ati venit cu pace, ca sa-mi ajutati, atunci sa fie in mine si in voi o singura inima; iar de ati venit ca prin viclesug sa ma dati vrajmasilor mei, atunci, cum nu este prihana in mainile mele, va vedea si va judeca Dumnezeul parintilor nostri”.
18. Atunci a cuprins Duhul pe Amasai, capetenia celor treizeci si a zis: “Suntem cu tine, Davide, si pacea sa fie cu tine, fiul lui Iesei! Pace tie si pace celor ce-ti ajuta, ca iti ajuta Dumnezeul tau”. Si i-a primit David si i-a pus in capul ostirii.
19. Si din tribul lui Manase au trecut unii la David, cand mergea el cu Filistenii la razboi contra lui Saul, dar nu l-au ajutat, pentru ca conducatorii Filistenilor, sfatuindu-se, l-au trimis inapoi, zicand: “Pentru primejduirea capului nostru, el va trece la domnul sau Saul”.
20. Dupa ce s-a intors el la Ticlag, au trecut la dansul din ai lui Manase: Adnah, Iozabad, Iediael, Micael, Iozabad, Elihu si Tiltai, capetenii peste mii in Manase.
21. Acestia au ajutat lui David contra navalitorilor, caci toti acestia erau oameni viteji si capetenii in ostire.
22. Astfel in fiecare zi veneau lui David in ajutor pana intru atat, incat tabara lui ajunsese mare, ca o tabara a lui Dumnezeu.
23. Iata acum numarul capeteniilor de ostire, care au venit la David in Hebron, ca sa-i incredinteze domnia lui Saul, dupa cuvantul Domnului:
24. Fii de-ai lui Iuda care purtau scut si sulita erau sase mii opt sute, gata de lupta;
25. Din fiii lui Simeon erau sapte mii o suta, oameni viteji de ostire;
26. Din fiii lui Levi, patru mii sase sute;
27. Iehoiada, capetenie din neamul lui Aaron, si cu el trei mii sapte sute,
28. Si Tadoc, un tanar voinic cu neamurile lui douazeci si doua de capetenii.
29. Din fiii lui Veniamin, fratii lui Saul, au venit trei mii, dar inca multi din ei se tineau de casa lui Saul;
30. Din fiii lui Efraim, douazeci de mii opt sute de oameni viteji, oameni cunoscuti in neamul lor;
31. Din jumatate din semintia lui Manase, optsprezece mii care au fost chemati pe nume ca sa mearga sa faca rege pe David;
32. Dintre fiii lui Isahar au venit oameni intelepti care stiau ce si cand trebuie sa faca Israel; acestia erau doua sute capetenii si toti fratii lor urmau sfatul lor;
33. Din tribul lui Zabulon au venit oameni gata de lupta si inarmati cu tot felul de arme, in numar de cincizeci de mii, in ordine si intr-un suflet;
34. Din tribul lui Neftali, o mie de capetenii si cu ei treizeci si sapte de mii cu scuturi si cu sulite;
35. Din tribul lui Dan au venit douazeci si opt de mii sase sute oameni gata de lupta;
36. Din Aser au venit osteni, gata de lupta, patruzeci de mii;
37. De peste Iordan, din tribul lui Ruben, al lui Gad si din jumatate de trib al lui Manase, au venit o suta douazeci de mii cu tot felul de arme de lupta.
38. Toti acesti osteni, gata de lupta si cu toata inima, au venit la Hebron sa faca rege pe David peste Israel. Dar si toti ceilalti Israeliti erau intr-un cuget pentru a fi facut rege David.
39. Si au ramas acolo la David trei zile si au mancat si au baut, pentru ca fratii lor pregatisera toate pentru ei.
40. Si apoi chiar vecinii lor, pana chiar si Isahar, Zabulon si Neftali, adusesera toate de ale mancarii pe asini, pe camile, pe catari si cu carele de boi: faina, smochine si stafide, vin, untdelemn si vite mari si marunte, multime multa, pentru ca bucurie mare era peste Israel.

CAPITOLUL 13
Aducerea si asezarea chivotului.

l. Atunci David s-a sfatuit cu capeteniile cele peste mii, cu sutasii si cu toate capeteniile,
2. Si a zis David catre toata adunarea Israelitilor: “Daca binevoiti voi si daca este voia Domnului Dumnezeului nostru, sa trimitem pretutindeni la ceilalti frati ai nostri, in toata tara lui Israel si totodata si la preoti si leviti prin orasele si prin satele lor, ca sa Se adune la noi;
3. Si sa aducem la noi chivotul Dumnezeului nostru, pentru ca in zilele lui Saul ne-am indreptat spre el”.
4. Atunci toata adunarea a zis: “Asa sa fie”, pentru ca lucrul acesta s-a parut drept inaintea a tot poporul.
5. Astfel a adunat David pe toti Israelitii, de la Sihorul egiptean pana la intrarea Hamatului, ca sa stramute chivotul Domnului din Chiriat-Iearim.
6. Atunci s-a dus David si tot Israelul la Chiriat-Iearim, ce este in Iuda, ca sa stramute de acolo chivotul lui Dumnezeu, inaintea caruia se cheama numele Domnului Celui care sade pe heruvimi.
7. Si au adus chivotul lui Dumnezeu intr-un car nou din casa lui Abinadab; iar carul il conduceau Uza si Ahia.
8. David insa si toti Israelitii jucau inaintea lui Dumnezeu cat puteau cu cantari din gura, din chitara, din psaltirion, din timpane si timbale si din trambite;
9. Dar cand au ajuns la aria lui Chidon, Uza si-a intins mana, ca sa sprijine chivotul, caci boii erau sa-l rastoarne.
10. Atunci S-a maniat Domnul pe Uza si l-a lovit, pentru ca si-a intins mana spre chivot; si el a murit acolo pe loc inaintea lui Dumnezeu.
11. Si s-a intristat David ca Domnul lovise pe Uza si a numit locul acela Peret-Uza si asa se numeste pana azi.
12. Si s-a temut David de Dumnezeu in ziua aceea si a zis: “Cum voi duce la mine chivotul lui Dumnezeu?”
13. De aceea nu a dus David chivotul la sine, in cetatea lui David, ci l-a intors la casa lui Obed-Edom.
14. Si a ramas chivotul Domnului la Obed-Edom, in casa lui, trei luni si a binecuvantat Domnul casa lui Obed-Edom si toate ale lui.

CAPITOLUL 14
Femeile si fiii lui David. Biruinta lui David asupra Filistenilor.

l. In vremea aceea a trimis Hiram, regele Tirului, soli la David si lemne de cedru si pietrari si dulgheri, ca sa-i ridice casa.
2. Cand a aflat David ca l-a intarit Domnul rege peste Israel, ca domnia lui a fost inaltata sus pentru poporul sau Israel,
3. Si-a luat inca alte femei din Ierusalim si i s-au mai nascut lui David fii si fiice.
4. Iata numele celor ce i s-au nascut in Ierusalim: Samua, Sobab, Natan si Solomon;
5. Ibhar, Elisua si Elifelet;
6. Nogah, Nefeg si Iafia;
7. Elisama, Beeliada si Elifelet.
8. Auzind insa Filistenii ca David a fost uns rege peste tot Israelul, s-au ridicat ei toti sa caute pe David. Si auzind David de aceasta, a iesit inaintea lor.
9. Iar Filistenii au venit si s-au asezat in valea Refaim.
10. Atunci a intrebat David pe Dumnezeu, zicand: “Sa merg eu oare contra Filistenilor si-i vei da Tu in mana mea?” Si Domnul i-a raspuns: “Mergi, ca ii voi da in mana ta!”
11. Si s-au dus ei in Baal-Peratim si acolo i-a lovit David; apoi David a zis: “Dumnezeu a zdrobit pe vrajmasi cu mana mea, ca pe o surpatura de apa”. De aceea au si dat vaii aceleia numele de Baal- Peratim.
12. Filistenii si-au lasat acolo zeii, iar David i-a adunat si i-a ars cu foc.
13. Si au venit iarasi Filistenii si au tabarat in vale.
14. Iar David a intrebat din nou pe Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a zis: “Nu te duce de-a dreptul asupra lor; abate-te de la ei si te du asupra lor pe la dumbrava duzilor;
15. Si cand vei auzi zgomot ca de pasi prin varful duzilor, atunci sa intri in lupta, caci a iesit Dumnezeu inaintea ta, ca sa bata tabara Filistenilor”.
16. Si a facut David cum ii poruncise Dumnezeu; si a lovit tabara Filistenilor de la Ghibeon pana la Ghezer.
17. Atunci a rasunat numele lui David prin toate tarile dimprejur si l-a facut Domnul infricosator pentru toate popoarele vecine.

CAPITOLUL 15
Asezarea chivotului in Ierusalim.

1. David si-a facut apoi case in cetatea lui, a pregatit loc pentru chivotul lui Dumnezeu si a facut pentru el un cort.
2. Atunci David a zis: “Nimeni, afara de leviti, nu trebuie sa poarte chivotul lui Dumnezeu si sa-I slujeasca Lui in veci”.
3. Atunci a adunat David pe toti Israelitii la Ierusalim, ca sa duca chivotul lui Dumnezeu la locul lui, pe care i-l pregatise el.
4. A chemat deci David pe fiii lui Aaron si pe leviti si anume:
5. Din urmasii lui Cahat a chemat pe capetenia Uriel si pe fratii lui, o suta douazeci;
6. Din urmasii lui Merari a chemat pe capetenia Asaia si pe fratii lui, doua sute douazeci de oameni;
7. Din urmasii lui Ghersom a chemat pe capetenia Ioil si pe fratii lui, o suta treizeci de oameni;
8. Din urmasii lui Elitafan a chemat pe capetenia Semaia si pe fratii lui, doua sute de oameni;
9. Din urmasii lui Hebron a chemat pe capetenia Eliel si pe fratii lui, optzeci de oameni;
10. Din urmasii lui Uziel a chemat pe capetenia Aminadab si pe fratii lui, o suta douazeci de oameni.
11. Apoi a chemat David pe preotii Tadoc si Abiatar si pe levitii Uriel, Asaia, Ioil, Semaia, Eliel si Aminadab,
12. Si le-a zis: “Voi, capeteniile familiilor levite, sfintiti-va voi si fratii vostri si aduceti chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel la locul pe care l-am pregatit eu pentru el.
13. Deoarece inainte n-ati facut voi aceasta, Domnul Dumnezeul nostru ne-a lovit, pentru ca nu L-am cautat cum se cuvine”.
14. Atunci s-au sfintit preotii si levitii, ca sa aduca chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel.
15. Si au adus fiii levitilor chivotul Domnului, cum poruncise Moise dupa cuvantul Domnului, pe parghii; pe umeri, iar nu cu caruta.
16. Apoi a poruncit David capeteniilor levitilor sa puna pe fratii lor cantareti cu instrumente muzicale, cu psaltirioane, ca sa vesteasca cu glas tare de bucurie.
17. Acestia au pus pe levitii: Heman, fiul lui Ioil, iar din fratii lui, pe Asaf, fiul lui Berechia. Din urmasii lui Merari, fratii lor, au pus pe Etan, fiul lui Cusaia.
18. Iar pe fratii lor din a doua spita: Zaharia, fiul lui Iaaziel, Semiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Benaia, Maaseia, Matitia, Elifelehu, Micneia, Obed-Edom si Ieiel, i-au pus portari.
19. Heman, Asaf si Etan cantau puternic din timbale de arama;
20. Zaharia, Iaaziel, Semiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Maaseia si Benaia cantau din psaltirioanele cu sunete subtiri.
21. Matitia insa, Elifelehu, Micneia, Obed-Edom, Ieiel si Azazia faceau inceputul cu harpele cu cate opt coarde.
22. Iar Chenaia, capetenia levitilor, era dascal de cantari, pentru ca era iscusit in acestea.
23. Berechia si Elcana erau usieri la chivot.
24. Preotii Sebania, Iosafat, Natanael, Amasai, Zaharia, Benaia si Eliezer trambitau din trambite inaintea chivotului lui Dumnezeu. Obed-Edom si Iehia erau usieri la chivot.
25. Astfel s-au dus David cu batranii lui Israel si capeteniile cele peste mii sa aduca chivotul Domnului din casa lui Obed-Edom cu veselie.
26. Si dupa ce a ajutat Dumnezeu levitilor sa aduca chivotul Domnului, atunci au junghiat pentru jertfe sapte vitei si sapte berbeci.
27. David era imbracat cu vesminte de vison, asemenea erau imbracati si toti levitii care aduceau chivotul si cantaretii si Chenania, capetenia muzicantilor si cantarelilor. David insa mai avea pe el si un efod de in.
28. Asa tot Israelul a adus chivotul legamantului Domnului cu strigate de bucurie, cu sunete de corn, de trambite, de timbale si de harpe.
29. Cand chivotul legamantului Domnului a intrat in cetatea lui David, Micol, fata lui Saul, privea de la fereastra si, vazand pe regele David jucand si veselindu-se, l-a dispretuit in inima sa.

CAPITOLUL 16
Cantarea lui David si randuiala slujbei dumnezeiesti.
l. Astfel au adus chivotul lui Dumnezeu si l-au asezat in mijlocul cortului pe care-l facuse David pentru el si au inaltat lui Dumnezeu arderi de tot si jertfe de pace.
2. Dupa ce David a ispravit de adus arderile de tot si jertfele de pace, a binecuvantat poporul in numele Domnului,
3. Si a impartit tuturor Israelitilor, femei si barbati, cate o paine si cate o bucatica de carne si cate o turta de struguri.
4. Apoi a pus la slujba inaintea chivotului Domnului din leviti, ca sa preaslaveasca, sa multumeasca si sa preainalte pe Domnul Dumnezeul lui Israel, si anume:
5. Pe Asaf, capetenie; al doilea dupa el a pus pe Zaharia; apoi urmau Uziel, Semiramot, Iehiel, Matitia, Eliab, Benaia, Obed-Edom si Ieiel cu psaltirioane si harpe, iar Asaf canta din timbale.
6. A pus de asemenea pe preotii Benaia si Oziel sa sune necontenit din trambite inaintea chivotului legamantului lui Dumnezeu.
7. In aceasta zi David, pentru intaia oara, a dat, prin Asaf si fratii lui, urmatorul psalm de lauda Domnului:
8. “Laudati pe Domnul si chemati numele Lui; vestiti intre neamuri lucrurile Lui!
9. Cantati, cantati in cinstea Lui! Spuneti toate minunile Lui!
10. Laudati-va cu numele Lui cel sfant! Sa se bucure inima celor ce-L cauta pe El!
11. Alergati la Domnul si la ajutorul Lui; cautati pururea fata Lui!
12. Neamul lui Israel, sluga Lui, fiii lui Iacov, alesii Lui,
13. Aduceti-va aminte de minunile Lui, de semnele Lui si de judecatile gurii Lui!
14. Caci El este Domnul Dumnezeul nostru si dreptatea Lui este peste tot pamantul.
15. Aduceti-va aminte de asezamantul Lui, de fagaduinta data pentru mii de neamuri.
16. De legamantul facut cu Avraam si de juramantul Sau catre Isaac,
17. Juramant pus ca o lege pentru Iacov, si ca un legamant vesnic pentru Israel,
18. Zicand: tie-ti voi da pamantul Canaan, ca partea voastra de mostenire.
19. Ei atunci erau putini la numar si neinsemnati, si straini in tara aceasta.
20. Si treceau de la popor la popor si dintr-o imparatie la alta imparatie.
21. Dar El n-a lasat pe nimeni sa-i apese, si a pedepsit regi pentru ei, zicand:
22. Nu va atingeti de unsii Mei si proorocilor Mei sa nu le faceti rau.
23. Cantati Domnului tot pamantul, binevestiti din zi in zi izbavirea Lui!
24. Vestiri paganilor slava Lui, spuneti la toate popoarele minunile Lui!
25. Ca mare este Domnul si vrednic de lauda si mai infricosat decat toti dumnezeii.
26. Ca toti dumnezeii paganilor sunt nimic, iar Domnul a facut cerurile.
27. Inaintea Lui este stralucire si maretie, putere si bucurie in locasul Lui cel sfant.
28. Dati Domnului, neamuri pagane, dati Domnului slava si cinste!
29. Dati Domnului slava pentru numele Lui; aduceti-va darul, mergeti inaintea fetei Lui, inchinati-va Domnului in podoabele sfinteniei Lui!
30. Sa tremure inaintea Lui tot pamantul, ca El a intemeiat lumea si nu se va clatina.
31. Sa se bucure cerurile si sa praznuiasca pamantul, iar printre popoare sa se spuna: Domnul este Imparat!
32. Sa se zguduie marea si toate cele din ea; campia si toate cele de pe ea sa se veseleasca!
33. Sa dantuiasca impreuna toti copacii dumbravii inaintea fetei Domnului, ca vine sa judece pamantul.
34. Laudati pe Domnul, ca in veac este mila Lui!
35. Ziceti: Izbaveste-ne pe noi, Dumnezeule, Izbavitorul nostru! Aduna-ne si ne izbaveste de prin popoare, ca sa slavim sfant numele Tau si sa ne laudam cu slava Ta!
36. Binecuvantat fie Domnul Dumnezeul lui Israel din veac in veac!” Si tot poporul a zis: “Amin! Aliluia!”
37. Si a lasat David acolo, inaintea chivotului legamantului Domnului, pe Asaf si pe fratii lui, ca sa slujeasca ei inaintea chivotului neincetat, in fiecare zi;
38. Pe Obed-Edom si pe fratii lui, saizeci si opt de oameni; pe Obed-Edom, fiul lui Iedutun si pe Hosa, i-a lasat usieri.
39. Iar pe preotul Tadoc si pe ceilalti preoti, fratii sai, i-a pus inaintea locasului Domnului, cel de pe inaltimea din Ghibeon,
40. Ca sa inalte arderi de tot Domnului pe jertfelnicul arderilor de tot neincetat, dimineata si seara, pentru toate cele scrise in legea Domnului, pe care El le-a poruncit lui Israel.
41. Si cu ei a lasat pe Heman, pe Iedutun si pe ceilalti alesi, care au fost numiti pe nume, ca sa slaveasca pe Domnul, ca in veac este mila Lui.
42. Impreuna cu ei, Heman si Iedutun preaslaveau pe Dumnezeu, cantand din trambite si felurite instrumente muzicale; pe fiii lui Iedutun i-a pus la poarta.
43. Apoi s-a dus tot poporul, fiecare la casa sa. De asemenea s-a intors si David, ca sa binecuvanteze casa sa.

CAPITOLUL 17
Zidirea casei Domnului de David se amana. Proorocie despre Mesia.

l. Cand David locuia in casa sa, a zis el catre Natan proorocul: “Iata eu traiesc in casa de cedru, iar chivotul legamantului Domnului este in cort”.
2. Iar Natan a zis catre David: “Fa tot ce ai la inima, ca Dumnezeu este cu tine!”
3. Dar in aceeasi noapte a fost cuvantul Domnului catre Natan si i-a zis:
4. “Mergi si spune robului Meu David: Asa zice Domnul: Nu tu ai sa-Mi zidesti Mie casa de locuit,
5. Caci Eu n-am locuit in casa din ziua in care am scos pe fiii lui Israel si pana astazi, ci am umblat din cort in cort si din locas in locas.
6. Oriunde am mers Eu cu tot Israelul, spus-am Eu oare macar un cuvant cuiva din judecatorii lui Israel, carora le-am poruncit sa pastoreasca pe poporul Meu, pentru ce nu-Mi zidesti Mie casa de cedru?
7. Si acum asa sa spui robului Meu David: Eu te-am luat de la turma de oi, ca sa fii conducatorul poporului Meu Israel;
8. Si am fost cu tine pretutindeni, oriunde ai umblat; am starpit pe toti vrajmasii tai inaintea fetei tale si am facut numele tau ca numele celor puternici ai pamantului.
9. Am randuit loc pentru poporul Meu Israel si l-am inradacinat, Si va trai el in pace la locul sau, si nu va mai fi nelinistit si necredinciosii nu-l vor mai stramtora ca altadata,
10. Ca in zilele acelea, cand puneam judecatori peste poporul Meu Israel; dar am supus pe toti vrajmasii tai si ti-am vestit ca Domnul ti-a pregatit tie casa.
11. Cand se vor implini zilele tale si vei trece la parintii tai, atunci Eu voi ridica pe urmasul tau dupa tine, si voi intari domnia ta.
12. Acela Imi va zidi Mie casa si voi intemeia tronul lui pe veci.
13. Eu ii voi fi tata si el Imi va fi fiu si mila Mea nu o voi lua de la el, cum am luat-o de la cel ce a fost inaintea ta.
14. II voi pune pe acela in casa Mea si in imparatia Mea pe veci si tronul lui in veci va fi tare”.
15. Toate cuvintele si toata vedenia aceasta le-a spus Natan lui David.
16. Atunci a venit regele David si a stat inaintea fetei Domnului si a zis: “Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, si ce este casa mea, de m-ai inaltat asa?
17. Dar si aceasta s-a parut inca putin in ochii Tai, Dumnezeule, caci iata vestesti despre casa robului Tau in viitor si privesti la mine, ca la un om mare, Doamne Dumnezeule!
18. Ce mai poate adauga David inaintea Ta pentru marirea robului Tau? Tu cunosti pe robul Tau.
19. Doamne, pentru robul Tau, dupa inima Ta, faci toate aceste lucruri mari, ca sa arati toata marirea.
20. Doamne, nu este altul asemenea Tie, si nu este Dumnezeu afara de Tine, dupa cate am auzit noi.
21. Si nu este inca alt popor pe pamant ca poporul Tau Israel, pe care l-a calauzit Dumnezeu, ca sa-l rascumpere Siesi de popor, sa-si faca nume mare si stralucit, izgonind popoarele de la fata poporului Tau, pe care l-ai izbavit din Egipt.
22. Tu ai facut pe poporul Tau, Israel, poporul Tau pe veci si Tu, Doamne, Te-ai facut Dumnezeul lui.
23. Asadar, Doamne, cuvantul pe care l-ai grait Tu acum despre robul Tau si despre casa lui, intareste-l pe veci, si fa cum ai zis Tu.
24. Sa ramana si sa se preamareasca numele Tau in veci, ca sa se zica ca Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel, este Dumnezeu peste Israel, si casa robului Tau David sa fie tare inaintea fetei Tale.
25. Caci Tu, Dumnezeul meu, ai descoperit robului Tau ca-i vei zidi casa, de aceea robul Tau a si indraznit sa se roage inaintea Ta.
26. Si acum, Doamne, Tu esti adevaratul Dumnezeu si Tu ai vestit despre robul Tau astfel de lucruri bune.
27. Incepe dar a binecuvanta casa robului Tau, ca sa fie ea vesnica inaintea fetei Tale. Caci daca Tu, Doamne, o vei binecuvanta, binecuvantata va fi ea in veci”.

CAPITOLUL 18
Biruintele lui David. Asezarea dregatorilor.

1. Dupa aceasta a lovit David pe Filisteni si i-a supus si a luat cetatea Gat si orasele ce tineau de ea din mainile Filistenilor.
2. A lovit el de asemenea si pe Moabiti si au ajuns Moabitii robii lui David, platindu-i tribut.
3. Apoi a lovit David pe Hadadezer, regele Tobei, la Hamat, cand mergea acela sa-si intareasca stapanirea la raul Eufrat.
4. Si a luat David de la el o mie de care de razboi, sapte mii de calareti si douazeci de mii de pedestrasi. Si a stricat David toate carele, neoprind din ele decat numai o suta.
5. Sirienii din Damasc ar fi venit in ajutor lui Hadadezer, regele Tobei, dar David a batut douazeci si doua de mii de Sirieni.
6. Apoi a asezat David ostire de paza in Siria Damascului si au ajuns Sirienii robii lui David, platindu-i tribut. Domnul a ajutat lui David pretutindeni, oriunde a mers el.
7. Atunci a luat David scuturile de aur, care erau la robii lui Hadadezer, si le-a adus in Ierusalim.
8. Iar din Tibhat si din Cun, cetatile lui Hadadezer, a luat David foarte multa arama. Din arama aceasta a facut Solomon marea cea de arama, stalpii si vasele cele de arama.
9. Auzind Tou, regele din Hamat, ca David a batut toata armata lui Hadadezer, regele Tobei,
10. A trimis pe Hadoram, fiul sau, la regele David, sa-l salute si sa-i multumeasca, pentru ca s-a razboit cu Hadadezer si l-a batut, caci Tou era in razboi cu Hadadezer, si a trimis cu el tot felul de vase de aur, de argint si de arama.
11. Regele David a inchinat aceste vase Domnului, impreuna cu aurul si argintul pe care-l luase el de la toate popoarele: de la Edomiti, Moabiti, Amoniti, Filisteni si Amaleciti.
12. Si Abisai, fiul Teruiei, a batut optsprezece mii de Edomiti in Valea Sarata.
13. Si a pus in Edom oaste de paza si s-au facut Edomitii robii lui David, caci Domnul ajuta lui David oriunde mergea.
14. Si a domnit David peste tot Israelul si a facut judecata si dreptate la tot poporul sau.
15. Ioab, fiul Teruiei, era comandantul ostirii, iar Iosafat, fiul lui Ahilud, era cronicar.
16. Tadoc, fiul lui Ahitub, si Ahimelec, fiul lui Abiatar, au fost preoti, iar Sausa (Serais) a fost secretar.
17. Benaia, fiul lui Iehoiada, era capetenie peste Cheretieni si Peletieni, iar fiii lui David erau cei intai pe langa rege,

CAPITOLUL 19
Razbunarea lui David asupra Amonitilor.

1. Dupa aceasta a murit Nahas, regele Amonitilor, si in locul lui s-a facut rege fiul sau.
2. Atunci David a zis: “Am sa arat mila lui Hanun, fiul lui Nahas, pentru binefacerea ce mi-a aratat tatal sau”. Si a trimis David soli sa-l mangaie pentru pierderea tatalui sau. Au mers deci solii lui David in tara Amonitilor, ca sa-l mangaie pe Hanun.
3. Insa capeteniile Amonitilor au zis catre Hanun: “Socotesti tu, oare, ca David din dragoste pentru tatal tau a trimis la tine mangaietori? Nu cumva au venit slugile lui la tine, ca sa iscodeasca si sa vada tara si apoi sa o pustiiasca ”
4. Atunci a prins Hanun pe trimisii lui David si i-a ras si le-a taiat hainele pe jumatate, pana la coapsa, si asa le-a dat drumul si ei au plecat.
5. Spunandu-se lui David de patania oamenilor acelora, a trimis el in intampinarea lor, ca erau tare batjocoriti, si li s-a zis: “Ramaneti in Ierihon pana va vor creste barbile si atunci va veti intoarce acasa”.
6. Dupa ce Amonitii au vazut ca au ajuns urati lui David, au trimis Hanun si Amonitii o mie de talanti de argint, ca sa ia in solda lor niste care de razboi si calareti din Siria Mesopotamiei, Siria Maacai si din Toba.
7. Si au luat in solda lor treizeci si doua de mii de care si pe regele Maacai cu poporul lui, care au venit si au tabarat inaintea Medebei. Iar Amonitii s-au adunat din cetatile lor si au iesit la razboi.
8. Cand David a auzit de acestea, a trimis pe Ioab cu toata ostirea de viteji.
9. Atunci au inaintat Amonitii si s-au asezat in linie de bataie la portile cetatii, iar regii care venisera erau la o parte in camp.
10. Ioab, vazand ca are a lupta pe doua laturi, una in fata si alta in spate, a ales osteni din toti cei mai de seama din Israel si i-a randuit contra Sirienilor.
11. Iar cealalta parte de popor a incredintat-o lui Abisai, fratele sau, ca sa se indrepte contra Amonitilor.
12. Apoi a zis: “Daca Sirienii vor fi mai tari decat mine, sa-mi vii tu in ajutor, iar daca Amonitii vor fi mai tari decat tine, iti voi veni eu in ajutor.
13. Fii curajos si sa stam cu tarie pentru apararea poporului nostru si pentru cetatile Dumnezeului nostru, si Domnul sa faca ce va binevoi”.
14. si a intrat Ioab Si oamenii ce erau cu el in lupta cu Sirienii, dar acestia au fugit de el.
15. Amonitii insa, vazand ca Sirienii fug, au fugit si ei de Abisai, fratele lui Ioab, si s-au dus in cetate. Atunci Ioab a venit la Ierusalim.
16. Sirienii, vazand ca sunt batuti de Israeliti, au trimis soli si au scos pe Sirienii care erau dincolo de rau, iar Sofac, capetenia lui Hadadezer, ii conducea.
17. Cand s-a spus aceasta lui David, el a adunat pe toti Israelitii, a trecut Iordanul si, venind asupra acelora, s-a asezat in linie de bataie in fata lor. Si a intrat David in lupta cu Sirienii si acestia s-au luptat cu el.
18. Dar curand Sirienii au fugit de Israeliti, iar David, a nimicit Sirienilor sapte mii de care si patruzeci de mii de pedestrasi, si pe Sofac, comandantul ostirii, I-a ucis.
19. Cand au vazut slugile lui Hadadezer ca sunt biruiti de Israeliti, au incheiat pace cu David si s-au supus. Si n-au mai voit Sirienii sa mai ajute pe Amoniti.

CAPITOLUL 20
Razboiul si biruinta lui David asupra Amonitilor si Filistenilor.

1. Peste un an, pe vremea cand regii ies la razboi, a scos Ioab ostirea si a inceput sa pustiiasca tara Amonitilor si a venit si a inconjurat Raba. Insa David a ramas in Ierusalim. Ioab a cucerit Raba si a daramat-o.
2. Si a luat David coroana regelui lor de pe capul lui si s-a aflat ca are aur in greutate de un talant si erau pe ea si pietre scumpe; si s-a pus coroana aceasta pe capul lui David. si au fost scoase din cetatea aceea si foarte multe prazi.
3. Iar poporul care era in ea a fost scos si omorat cu fierastraie, cu ciocane de fier si cu securi. Asa a facut David cu toate orasele Amonitilor si apoi s-a intors el si tot poporul la Ierusalim.
4. Dupa aceea s-a inceput razboiul cu Filistenii la Ghezer. Atunci Sibecai Husatitul a batut pe Sipai, unul din urmasii Refaimilor, si s-au supus si ei.
5. Apoi iar a fost razboi cu Filistenii. Dar Elhanan, fiul lui Iair, a lovit pe Lahmi, fratele lui Goliat Gateul; coada sulitei lui era ca a sulului de la razboiul de tesut.
6. Si a mai fost o lupta la Gat. Acolo era un om inalt care avea cate sase degete la maini si la picioare, adica de toate douazeci si patru. Si acesta era tot din urmasii Refaimilor.
7. El batjocorea pe Israel, dar Ionatan, fiul lui Sama, fratele lui David, l-a ucis.
8. Acestia erau oameni nascuti din Refaimi in Gat si au cazut de mana lui David si de mana oamenilor lui.

CAPITOLUL 21
Ciuma de trei zile pentru numararea poporului.

1. Atunci s-a sculat Satana impotriva lui Israel si a indemnat pe David sa faca numaratoarea Israelitilor.
2. Deci a zis David catre Ioab si catre capeteniile poporului: “Mergeti si numarati pe Israeliti de la Beer-Seba pana la Dan si-mi aduceti raspuns ca sa stiu numarul lor!”
3. Ioab insa a zis: “Sa inmulteasca Domnul pe poporul Sau de o suta de ori mai mult decat este el acum! Au doara nu sunt ei toti, o, rege, domnul meu, robii stapanului meu? Pentru ce dar cere aceasta domnul meu? Oare pentru a se scoate asta ca o vina lui Israel?”
4. Dar cuvantul regesc biruind pe Ioab, s-a dus acesta de a cutreierat tot Israelul si venind la Ierusalim,
5. A dat Ioab lui David catagrafia inscrierii poporului si s-au aflat in tot Israelul un milion si o suta de mii de barbati destoinici de razboi, iar in Iuda, patru sute saptezeci de mii in stare de a lua parte la razboi.
6. Pe leviti insa si pe Veniamineni el nu i-a numarat impreuna cu ei, pentru ca cuvantul regelui nu placuse lui Ioab.
7. Lucrul acesta n-a fost placut nici inaintea lui Dumnezeu si de aceea a lovit El pe Israel.
8. Atunci a zis David catre Dumnezeu: “Am gresit mult, facand aceasta; iarta dar vina robului Tau, ca m-am purtat cu totul nepriceput”.
9. Iar Domnul a grait cu Gad, proorocul lui David si i-a zis:
10. “Mergi si spune lui David: Asa zice Domnul: Iti pun inainte trei pedepse; alege-ti una din ele si o voi trimite asupra ta”.
11. A venit deci Gad la David si i-a zis: “Asa graieste Domnul, alege:
12. Sau trei ani de foamete, sau trei luni sa fii tu urmarit de vrajmasii tai si sabia dusmanilor sa ajunga pana la tine, sau trei zile sabia Domnului si molima sa fie pe pamant si ingerul Domnului sa pustiiasca in toate hotarele lui Israel. Vezi acum ce trebuie sa raspund Celui ce m-a trimis cu acest cuvant”.
13. Si a raspuns David lui Gad: “Sunt intr-o mare neliniste! Sa cad mai bine in mainile Domnului, caci indurarile Lui sunt foarte multe, dar sa nu cad in mainile oamenilor”.
14. Atunci a trimis Domnul molima asupra lui Israel si au murit saptezeci de mii de Israeliti.
15. Si a trimis Dumnezeu ingerul la Ierusalim ca sa-l piarda. Si cand a inceput el sa pustiiasca, a vazut Domnul si I s-a facut mila pentru aceasta nenorocire si a zis catre ingerul pierzator: “Destul! De acum lasa-ti mainile in jos!” Ingerul Domnului statea atunci deasupra ariei lui Ornan (Aravna) Iebuseul.
16. Atunci ridicandu-si David ochii sai, a vazut pe ingerul Domnului stand intre pamant si cer cu sabia goala in mana sa, intinsa asupra Ierusalimului; si a cazut David si batranii cu fetele la pamant, imbracati in sac.
17. Si a zis David catre Dumnezeu: “Oare nu eu am poruncit sa se numere poporul? Eu am gresit, eu am facut rau; dar aceste oi ce au facut? Doamne Dumnezeul meu, sa vina mana Ta asupra mea, asupra casei tatalui meu, iar nu asupra poporului Tau, ca sa-l piarda pe el!”
18. Iar ingerul Domnului a zis lui Gad proorocul sa spuna lui David: “Sa se suie David si sa ridice un jertfelnic Domnului in aria lui Ornan Iebuseul”.
19. Si s-a dus David, dupa cuvantul lui Gad pe care i-l graise in numele Domnului.
20. Ornan, intorcandu-se, a vazut ingerul, si cei trei fii ai lui s-au ascuns impreuna cu el; in vremea aceea Ornan treiera.
21. A venit deci David la Ornan; iar Ornan, privind si vazand pe David, a iesit din arie si s-a plecat inaintea lui David cu fata pana la pamant.
22. Atunci David a zis catre Ornan: “Da-mi un loc in arie, ca am sa fac pe el jertfelnic Domnului; da-mi-l cu pretul cat costa, ca sa inceteze prapadul in popor”.
23. Iar Ornan a zis lui David: “Ia-ti! Faca domnul meu regele ce binevoieste! Iata eu dau si boi pentru ardere de tot si uneltele de treierat ca lemne pentru foc si grau pentru prinos. Toate acestea le dau in dar!”
24. Regele David a zis catre Ornan: “Nu, eu voiesc sa cumpar de la tine cu pret adevarat, caci nu ma voi apuca sa aduc avutul tau Domnului si nu voi aduce ardere de tot vite luate in dar”.
25. Si a dat David lui Ornan pentru acest loc sase sute de sicli de aur.
26. Apoi a facut David acolo jertfelnic Domnului si a inaltat ardere de tot si jertfe de impacare si a chemat pe Domnul si Dumnezeu l-a auzit trimitand foc din cer pe altarul arderii de tot.
27. Atunci a zis Domnul catre inger: “Pune-ti sabia in teaca”.
28. In vremea aceasta, vazand David ca Domnul l-a auzit in aria lui Ornan Iebuseul, a adus acolo jertfa.
29. Cortul Domnului insa, pe care-l facuse Moise in pustiu si altarul arderii de tot se aflau in vremea aceea pe inaltimea de la Ghibeon.
30. Si nu s-a putut duce David acolo, ca sa intrebe pe Domnul, pentru ca era ingrozit de sabia ingerului Domnului.

CAPITOLUL 22
Pregatiri pentru zidirea templului Domnului.

1. Apoi a zis David: “Iata templul Domnului Dumnezeu si iata jertfelnicul arderilor de tot al lui Israel!”
2. Si a poruncit David sa aduca pe strainii din pamantul lui Israel si i-a pus cioplitori de piatra ca sa ciopleasca pietre pentru zidirea templului Domnului.
3. Apoi a pregatit David fier foarte mult pentru piroane la ferecarea usilor si pentru legaturi; arama atat de multa incat nu se mai putea cantari;
4. Lemne de cedru, nemasurat, pentru ca Sidonienii si Tirienii adusesera lui David foarte mult lemn de cedru.
5. Dupa aceea a zis David: “Solomon, fiul meu, e tanar si cu putina putere, iar templul care are a se zidi pentru Domnul trebuie sa fie foarte maret, spre slava si podoaba a toata lumea; deci voi pregati eu toate pentru el”. Si a pregatit David multe pana la moartea sa.
6. Chemand apoi pe fiul sau Solomon, i-a poruncit sa ridice templul Domnului Dumnezeului lui Israel.
7. Si a zis David lui Solomon: “Fiul meu, eu am avut la inima sa zidesc templu in numele Domnului Dumnezeului meu;
8. Dar a fost catre mine cuvantul Domnului si a zis: Tu ai varsat mult sange si ai purtat razboaie mari; nu se cuvine sa zidesti tu casa numelui Meu, pentru ca ai varsat mult sange pe pamant inaintea fetei Mele.
9. Iata insa tie ti se va naste un fiu; acela va fi pasnic si Eu ii voi da liniste din partea tuturor vrajmasilor dimprejur; de aceea numele lui va fi Solomon. Si voi da lui Israel in zilele lui pace si liniste.
10. El va zidi templu numelui Meu si el Imi va fi fiu, iar Eu ii voi fi tata si voi intari tronul domniei lui peste Israel pe veci.
11. Si acum, fiul meu, sa fie Domnul cu tine, ca sa ai spor si sa zidesti templul Domnului Dumnezeului tau, cum a vorbit El despre tine.
12. Sa-ti dea tie Domnul minte si intelepciune si sa te puna peste Israel! Sa pazesti legile Domnului Dumnezeului tau!
13. Atunci vei fi cu spor, de te vei sili sa implinesti asezamintele si legile pe care le-a dat Domnul lui Moise pentru Israel. Fii tare si curajos, nu te teme si nu te deznadajdui.
14. Si iata eu din saracia mea am pregatit pentru templul Domnului o suta de mii de talanti de aur si un milion de talanti de argint, iar fier si arama fara numar, pentru ca acestea sunt foarte multe; si lemn si piatra de asemenea am pregatit si sa mai adaugi si tu la acestea.
15. Ai multime de lucratori si cioplitori de piatra, sculptori, dulgheri si tot felul de oameni priceputi la tot felul de lucruri.
16. Aur, argint, arama si fier ai cat nu se pot cantari; incepe si fa! Domnul va fi cu tine”.
17. Apoi a poruncit David tuturor mai-marilor lui Israel sa ajute lui Solomon, fiul sau, zicand:
18. “Au nu este cu voi Domnul Dumnezeul vostru, Care v-a daruit pace din toate partile, pentru ca El a dat in mainile mele pe locuitorii tarii si s-a supus tara inaintea Domnului si inaintea poporului Sau?
19. Asadar indreptati-va inima si sufletul vostru, ca sa caute pe Domnul Dumnezeul vostru! Sculati-va si ziditi locas sfant Domnului Dumnezeu, ca sa mutati chivotul legamantului Domnului si vasele sfinte ale lui Dumnezeu in locasul zidit numelui Domnului”.

CAPITOLUL 23
Numarul, randuiala si slujba levitilor.

l. Imbatranind David si saturandu-se de viata, a facut rege peste Israel pe fiul sau Solomon.
2. A adunat pe toate capeteniile lui Israel si pe preoti si pe leviti.
3. Si au fost numarati levitii, de la treizeci de ani in sus si s-a aflat numarul lor, numarati pe cap, treizeci si opt de mii de barbati.
4. Dintre ei au fost randuiti pentru lucru in templul Domnului douazeci si patru de mii; sase mii sa fie scriitori si judecatori,
5. Patru mii sa fie portari si patru mii sa laude pe Domnul cu instrumentele muzicale pe care el le facuse pentru aceasta.
6. Si i-a impartit David in cete, care sa faca de rand, dupa fiii lui Levi: Gherson, Cahat si Merari.
7. Din Ghersoniti erau Laedan si Simei.
8. Fiii lui Laedan au fost trei: Iehiel, capetenie, Zetam si Ioil.
9. Fiii lui Simei au fost trei: Selomit, Haziel si Haran. Acestia sunt capeteniile familiilor lui Laedan.
10. Tot fii ai lui Simei au mai fost: Iahat, Ziza, Ieus si Beraia. Acesti patru sunt tot fii ai lui Simei.
11. Iahat a fost capetenie; Ziza era al doilea; Ieus si Beraia au avut putini copii si de aceea ei au fost socotiti la un loc la casa tatalui lor.
12. Fiii lui Cahat au fost patru: Amram, Ithar, Hebron si Uziel.
13. Fiii lui Amram au fost: Aaron si Moise. Aaron a fost ales ca sa fie sfintit pentru Sfanta Sfintelor, el si fiii lui pe veci, pentru a savarsi tamaierea inaintea fetei Domnului, ca sa-I slujeasca Lui si sa binecuvanteze numele Lui in veci.
14. Iar Moise, omul lui Dumnezeu si fiii lui au fost numarati la tribul lui Levi.
15. Fiii lui Moise au fost: Ghersom si Eliezer.
16. Fiul lui Ghersom a fost Sebuel, capetenia.
17. Fiul lui Eliezer a fost: Rehabia, capetenia. Eliezer n-a mai avut alti copii. Rehabia insa a avut foarte multi copii.
18. Fiul lui Ithar a fost Selomit, capetenia.
19. Fiii lui Hebron au fost: intaiul Ieria, al doilea Amaria, al treilea Iahaziel si al patrulea Iecameam.
20. Fiii lui Uziel au fost: intaiul Mica si al doilea Isia.
21. Fiii lui Merari au fost: Mahli si Musi; fiii lui Mahli au fost: Eleazar si Chis.
22. Eleazar insa a murit si n-a avut feciori, ci numai fete si le-au luat de sotii fiii lui Chis, verii lor.
23. Fiii lui Musi au fost trei: Mahli, Eder si Ieremot.
24. Acestia sunt fiii lui Levi, dupa casele parintilor lor, adica a capilor de familie, dupa numaratoarea lor pe nume si pe capete, care faceau slujba la templul Domnului de la douazeci de ani in sus.
25. Caci David a zis: “Domnul Dumnezeul lui Israel a dat liniste poporului Sau si l-a asezat in Ierusalim pe veci,
26. Si levitii nu vor mai duce cortul si tot felul de lucruri ale lui pentru slujbele din el”.
27. De aceea, dupa cele din urma porunci ale lui David, au fost numarati levitii de la douazeci de ani in sus,
28. Ca sa fie pe langa fiii lui Aaron, pentru a sluji la templul Domnului, in curte si in camerele din jur, pentru curatirea a tot ceea ce este sfant si pentru savarsirea slujbelor in templul lui Dumnezeu,
29. Pentru a ingriji de painile punerii inainte, de faina de grau pentru prinosul de paine si azime, pentru cele de copt, de fript si de toata masura si cantarul,
30. Si pentru a sta dimineata si seara sa laude si sa slaveasca pe Domnul,
31. Si la toate arderile de tot aduse Domnului sambata, la luna noua si la sarbatori, dupa numar, cum este scris pentru ele, sa fie totdeauna inaintea Domnului,
32. Si ca sa pazeasca chivotul legii si locasul sfant si pe fiii lui Aaron, fratii lor, la slujbele din templul Domnului.

CAPITOLUL 24
Cetele preotilor.

l. Iata acum cetele in care au fost impartiti fiii lui Aaron: Fiii lui Aaron au fost: Nadab, Abiud, Eleazar si Itamar.
2. Nadab si Abiud au murit inainte de tatal lor, iar copii n-au avut si de aceea au preotit numai pe Eleazar si Itamar.
3. David i-a impartit astfel: Pe Tadoc, unul din fiii lui Eleazar si pe Ahimelec, unul din fiii lui Itamar, i-a pus sa faca slujbele cu randul.
4. S-au gasit insa intre fiii lui Eleazar mai multe capetenii decat intre fiii lui Itamar si i-a impartit astfel: Din fiii lui Eleazar saisprezece capi de familii, iar din fiii lui Itamar opt.
5. Si i-a impartit prin sorti, pentru ca cei mai insemnati in locasul sfant si inaintea lui erau dintre fiii lui Eleazar si dintre fiii lui Itamar.
6. Si i-a inscris Semaia, fiul lui Natanael, scriitor din leviti, inaintea fetei regelui si a capeteniilor, inaintea preotilor Tadoc si Ahimelec, fiul lui Abiatar si inaintea capilor de familie ai preotilor si levitilor, luand prin tragere la sorti o familie din neamul lui Eleazar si apoi una din neamul lui Itamar.
7. Intaiul sort a cazut lui Iehoiarib, al doilea lui Iedaia,
8. Al treilea lui Harim, al patrulea lui Seorim,
9. Al cincilea lui Malchia, al saselea lui Miiamin,
10. Al saptelea lui Hacot, al optulea lui Abia,
11. Al noualea lui Iesua, al zecelea lui Secania,
12. Al unsprezecelea lui Eliasib, al doisprezecelea lui Iachim,
13. Al treisprezecelea lui Hupa, al paisprezecelea lui Isbaal,
14. Al cincisprezecelea lui Bilga, al saisprezecelea lui Imer,
15. Al saptesprezecelea lui Hezir, al optsprezecelea lui Hapitet,
16. Al nouasprezecelea lui Petahia, al douazecilea lui Iezechiel,
17. Al douazeci si unulea lui Iachin, al douazeci si doilea lui Gamul,
18. Al douazeci si treilea lui Delaia si al douazeci si patrulea lui Maazia.
19. Aceasta era insirarea lor la slujba, cum trebuia sa vina in templul Domnului, dupa randuiala lor data prin Aaron, tatal lor, cum poruncise acestuia Domnul Dumnezeul lui Israel.
20. Ceilalti fiii ai lui Levi au fost impartiti astfel: Din fiii lui Amram: Subael; din fiii lui Subael: Iehdia;
21. Din fiii lui Rehabia, intaiul era Isia;
22. Din ai lui Ithar, Selomot; din ai lui Selomot era Iahat;
23. Din ai lui Hebron intaiul era Ieria, al doilea, Amaria, al treilea, Iahaziel, al patrulea, Iecameam.
24. Din ai lui Uziel era Mica; din ai lui Mica era Samir.
25. Fratele lui Mica a fost Isia; din fiii lui Isia era Zaharia.
26. Fiii lui Merari au fost: Mahli si Musi; din fiii lui Iaazia a fost Beno;
27. Din fiii lui Merari, dupa Iaazia, au fost: Beno, Soham, Zacur si Ibri.
28. Mahli a avut pe Eleazar, iar acesta n-a avut fii.
29. Chis a avut pe Ierahmeel.
30. Fiii lui Musi au fost: Mahli, Eder si Ierimot. Acestia sunt fiii levitilor, dupa familii.
31. Au aruncat si ei sorti la fel ca si fratii lor, fiii lui Aaron, inaintea fetei regelui David, a lui Tadoc si Ahimelec, si a capilor familiilor preotesti si levite, fara sa se faca deosebire intre cei batrani si cei tineri.

CAPITOLUL 25
Cetele cantaretilor.

1. Apoi David si capeteniile ostirii au impartit la slujba pe fiii lui Asaf, ai lui Heman si ai lui Iedutun, ca sa prooroceasca acompaniati de harfe, alaute si chimvale.
2. Din fiii lui Asaf au fost randuiti la slujbele lor acestia: Zacur, Iosif, Netania si Asarela, fiii lui Asaf, sub conducerea lui Asaf, care cantau dupa porunca regelui.
3. Din ai lui Iedutun au fost randuiti fiii lui Iedutun: Ghedalia, Teri, Isaia, Simei, Hasabia si Matitia; ei erau sase sub conducerea tatalui lor Iedutun, care canta din chitara spre slava si lauda Domnului.
4. Din ai lui Heman au fost randuiti fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Sebuel, Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti, Romamti-Ezer, Iosbecasa, Maloti, Hotir si Mahaziot.
5. Toti acestia sunt fiii lui Heman, care era vazatorul regelui, dupa cuvintele lui Dumnezeu, ca sa mareasca slava Lui. Si i-a dat Dumnezeu lui Heman paisprezece fii si trei fete.
6. Toti acestia cantau sub conducerea tatalui lor in templul Domnului din chimvale, psaltirioane si harpe, la slujbele din templul Domnului, dupa aratarile lui David sau ale lui Asaf, Iedutun si Heman.
7. Iar numarul lor, cu al fratilor lor care invatasera sa cante inaintea Domnului, si al tuturor care stiau acest lucru era doua sute optzeci si opt.
8. Au aruncat si ei sorti pentru randul la slujba, mic cu mare, dascal si ucenic deopotriva.
9. Intaiul sort a cazut pentru Iosif, fiul lui Asaf, cu fratii si fiii lui; ei erau doisprezece; al doilea, lui Ghedalia cu fratii si fiii lui, ei erau doisprezece;
10. Al treilea, lui Zacur cu fratii lui si cu fiii lui; ei erau doisprezece.
11. Al patrulea, lui Itri cu fiii si cu fratii lui; ei erau doisprezece.
12. Al cincilea, lui Netania cu fiii si fratii lui; ei erau doisprezece.
13. Al saselea, lui Buchia cu fiii si fratii lui; ei erau doisprezece.
14. Al saptelea lui Iesarela cu fiii si fratii lui; ei erau doisprezece.
15. Al optulea, lui Isaia cu fiii si fratii lui; ei erau doisprezece.
16. Al noualea, lui Matania cu fiii si fratii lui; ei erau doisprezece.
17. Al zecelea, lui Simei cu fiii si cu fratii lui; ei erau doisprezece.
18. Al unsprezecelea, lui Azareel cu fiii si fratii lui; ei erau doisprezece.
19. Al doisprezecelea, lui Hasabia cu fiii si fratii lui; ei erau doisprezece.
20. Al treisprezecelea, lui Sebuel cu fiii si fratii lui; ei erau doisprezece.
21. Al paisprezecelea, lui Matitia cu fiii si fratii lui; ei erau doisprezece.
22. Al cincisprezecelea, lui Ierimot cu fiii si fratii lui; ei erau doisprezece.
23. Al saisprezecelea, lui Hanania cu fiii si fratii lui; ei erau doisprezece.
24. Al saptesprezecelea, lui Iosbecasa cu fiii si cu fratii lui; ei erau doisprezece.
25. Al optsprezecelea, lui Hanani cu fiii si fratii lui; acestia erau doisprezece.
26. Al nouasprezecelea, lui Maloti cu fiii si fratii lui; acestia erau doisprezece.
27. Al douazecilea, lui Eliata cu fiii si fratii lui; ei erau doisprezece.
28. Al douazeci si unulea, lui Hotir cu fiii si fratii lui; ei erau doisprezece.
29. Al douazeci si doilea, lui Ghidalti cu fiii si fratii lui; ei erau doisprezece.
30. Al douazeci si treilea, lui Mahaziot cu fiii si fratii lui; acestia erau doisprezece.
31. Al douazeci si patrulea, lui Romamti-Ezer cu fiii si fratii lui; acestia erau doisprezece.

CAPITOLUL 26
Portarii, camarasii si judecatorii.

1. Iata acum impartirea portarilor. Din fiii lui Core: Meselemia, fiul lui Core, unul din fiii lui Asaf.
2. Fiii lui Meselemia au fost: intaiul nascut Zaharia, al doilea Iediael, al treilea Zebadia, al patrulea Iatniel,
3. Al cincilea Elam, al saselea Iohanan, al saptelea Elihoenai.
4. Fiii lui Obed-Edom au fost: Intaiul nascut Semaia, al doilea Iehozabad, al treilea Ioah, al patrulea Sacar, al cincilea Natanael,
5. Al saselea Amiel, al saptelea Isahar, al optulea Peultai, pentru ca Dumnezeu l-a binecuvantat.
6. Fiului sau Semaia i s-a nascut de asemenea fii, care au fost capetenii in neamul lor, pentru ca au fost oameni puternici.
7. Fiii lui Semaia au fost: Otni, Rafael, Obed si Elzabad; fratii lui, oameni puternici, au fost: Elihu, Semachia si Isbacom.
8. Toti acestia sunt dintre fiii lui Obed-Edom; ei, fiii lor si fratii lor, au fost oameni sarguinciosi si la slujba priceputi; au fost saizeci si doi din Obed-Edom.
9. Meselemia a avut optsprezece fii si frati, oameni vrednici.
10. Hosa, unul din fiii lui Merari, a avut fii pe Simri, capetenie, desi n-a fost intaiul nascut, dar tatal sau l-a pus capetenie;
11. Al doilea Hilchia, al treilea Tebalia, al patrulea Zaharia; toti fiii si fratii lui Hosa au fost treisprezece.
12. Asa a fost impartirea portarilor, dupa capii de familie, vrednici de slujba, impreuna cu fratii lor, ca sa slujeasca la templul Domnului.
13. Si au aruncat si ei sorti, mare si mic, dupa familiile lor, pentru fiecare poarta.
14. Si pentru poarta dinspre rasarit a cazut sortul lui Selemia; si lui Zaharia, fiul lui, sfetnic intelept, i s-a aruncat sort si i-a cazut sort pentru poarta de miazanoapte.
15. Lui Obed-Edom i-a cazut poarta dinspre miazazi; iar fiilor lui le-a cazut sortul pentru camari.
16. Lui Supim si Hosa le-a cazut pentru cea dinspre apus, la portile Selechet, unde drumul urca si unde sunt straji fata in fata.
17. Spre rasarit cate sase leviti, spre miazanoapte cate patru, spre miazazi cate patru, iar la camari cate doi.
18. Spre apus, in fata pridvorului la drum, cate patru, iar la pridvor cate doi.
19. Acestea sunt cetele de portari din fiii lui Core si din fiii lui Merari.
20. Iar altii dintre leviti, fratii lor, pazeau vistieria templului lui Dumnezeu si vistieria lucrurilor sfinte,
21. Si anume: Fiii lui Laedan, fiul lui Gherson, Capeteniile familiilor din Laedan Ghersonitul: Iehiel,
22. Si fiii lui Iehiel: Zetam si Ioil, fratele lui, care pazeau vistieria templului lui Dumnezeu,
23. Impreuna cu urmasii lui Amram Ithar, Hebron, Uziel;
24. Sebuel, fiul lui Gherson, fiul lui Moise, era strajuitor de capetenie al vistieriilor.
25. Fratele sau Eleazar avea fiu pe Rehabia; acesta a avut fiu pe Isaia; acesta a avut fiu pe Ioram; acesta a avut fiu pe Zicri, iar acesta a avut fiu pe Selomit.
26. Selomit si fratii lui privegheau asupra tuturor vistieriilor lucrurilor sfinte care le harazise regele David, capeteniile familiilor, capeteniile peste mii si peste sute si capeteniile de ostire.
27. Din cuceriri si prazi ei afierosisera pentru intretinerea templului Domnului
28. Si tot ce afierosise Samuel proorocul si Saul, fiul lui Chis, Abner, fiul lui Ner, si Ioab, fiul Teruiei; toate cele afierosite erau in grija lui Selomit si a fratilor lui.
29. Din neamul lui Ithar, Hanania si fiii lui erau randuiti la slujbele din afara ale Israelitilor, ca scriitori si judecatori.
30. Din neamul lui Hebron, Hasabia si fiii lui, oameni curajosi, in numar de o mie sapte sute, aveau supravegherea asupra lui Israel de cealalta parte de Iordan, spre apus, pentru tot felul de slujbe ale Domnului si ale regelui.
31. In neamul Hebronitilor, Ieria era capetenia Hebronitilor, in neamul si familiile lor. In anul al patruzecilea al domniei lui David ei au fost numarati si s-au gasit intre ei barbati curajosi in Iazerul Galaadului.
32. Si fratii lui, oameni vrednici, in numar de doua mii sapte sute erau capi de familie. Pe acestia i-a pus regele David peste triburile lui Ruben si Gad si peste jumatate din semintia lui Manase, pentru toate treburile lui Dumnezeu si ale regelui.

CAPITOLUL 27
Alti dregatori ai lui David.

1. Iata fiii lui Israel, dupa numarul lor, capii de familie, capeteniile peste mii, peste sute si carmuitorii care, impartiti in cete, slujeau regelui la tot cuvantul, ducandu-se si venind in fiecare luna, in toate lunile anului. In fiecare ceata erau cate douazeci si patru de mii.
2. Peste ceata intai, pentru luna intai, era capetenia Iasobeam, fiul lui Zabdiel; in ceata lui erau douazeci si patru de mii;
3. El era din fiii lui Fares, mai-mare peste toate capeteniile de ostire in luna intai.
4. Peste ceata din luna a doua era Dodai Ahohitul; in ceata lui se afla si capetenia Miclot; si in ceata lui erau douazeci si patru de mii.
5. A treia mare capetenie de ostire, pentru luna a treia, era Benaia, fiul lui Iehoiada preotul; si in ceata lui erau douazeci si patru de mii.
6. Acest Benaia era unul dintre cei treizeci de viteji si capetenie peste ei; si in ceata lui se afla Amizabad, fiul sau.
7. A patra capetenie, pentru luna a patra, era Asael, fratele lui Ioab, si dupa el era Zebadia, fiul sau; si in ceata lui erau douazeci si patru de mii;
8. A cincea capetenie, pentru luna a cincea, era Samhut Izrahitul; si in ceata lui erau douazeci si patru de mii.
9. A sasea capetenie, pentru luna a sasea, era Ira, fiul lui Iches Tecoanul; si in ceata lui erau douazeci si patru de mii.
10. A saptea capetenie, pentru luna a saptea, era Helet Peloninul, din fiii lui Efraim; si in ceata lui erau douazeci si patru de mii.
11. A opta capetenie, pentru luna a opta, era Sibecai Husatitul, din semintia lui Zarah; si in ceata lui erau douazeci si patru de mii.
12. A noua capetenie, pentru luna a noua, era Abiezer Anatoteanul, din fiii lui Veniamin; si in ceata lui erau douazeci si patru de mii.
13. A zecea capetenie, pentru luna a zecea, era Maherai din Netofat, din familia lui Zara; si in ceata lui erau douazeci si patru de mii.
14. A unsprezecea capetenie, pentru luna a unsprezecea, era Benaia din Piraton, din fiii lui Efraim; si in ceata lui erau douazeci si patru de mii.
15. A douasprezecea capetenie, pentru luna a douasprezecea, era Heldai din Netofat, din urmasii lui Otniel; si in ceata lui erau douazeci si patru de mii.
16. Iar peste triburile lui Israel capetenii inalte erau: la Rubeniti, Eliezer, fiul lui Zicri; la Simeon, Sefatia, fiul lui Maaca;
17. La leviti era Hasabia, fiul lui Chemuel; la Aaron era Tadoc;
18. La Iuda era Elihu, din fratii lui David; la Isahar era Omri, fiul lui Micael;
19. La Zabulon era Ismaia, fiul lui Obadia; la Neftali era Ierimot, fiul lui Azriel;
20. La fiii lui Efraim era Hoseia, fiul lui Azazia; la jumatatea de trib a lui Manase era Ioil, fiul lui Pedaia;
21. La jumatatea de trib al lui Manase din Galaad, era Ido, fiul lui Zaharia; la Veniamin era Iaasiel, fiul lui Abner;
22. La Dan era Azareel, fiul lui Ieroham. Iata capeteniile triburilor lui Israel.
23. David n-a facut numaratoarea acelora, care erau de la douazeci de ani in jos, pentru ca Domnul zisese ca El va inmulti pe Israel ca stelele cerului.
24. Ioab, fiul Teruiei, incepuse sa faca numaratoarea, dar nu o sfarsise. Si pentru aceasta a venit mania lui Dumnezeu asupra lui Israel si numaratoarea aceea n-a intrat in cronica regelui David.
25. Peste vistieriile regale era Azmavet, fiul lui Adiel, iar peste depozitele de provizii de la camp, de prin cetati si de prin sate si turnuri era Ionatan, fiul lui Uzia.
26. Peste cei ce se indeletniceau cu lucrul campului, cu agricultura, era Ezri, fiul lui Chelub.
27. Peste vii era Simei din Rama, iar peste depozitele de vin din vii era Zabdi, fiul lui Sifmi.
28. Peste livezile de maslini si de smochini din campie era Baal-Hanan din Gheder, iar peste depozitele de untdelemn era Ioas.
29. Peste vitele mari care pasteau in Saron era Sitrai Hasaroneanul; iar peste cele din vai, Safat, fiul lui Adlai.
30. Peste camile era Obil Ismaelitul; peste asini era Iehdia Meroneanul.
31. Peste oi si capre era Iaziz Agariteanul. Toti acestia erau capetenii peste averea regelui David.
32. Ionatan, unchiul lui David, era sfetnic, om intelept si scriitor; Iehiel, fiul lui Hacmoni, era pe langa fiii regelui.
33. Ahitofel era sfetnicul regelui; Husai Architul era prietenul regelui.
34. Iar dupa Ahitofel a fost Iehoiada, fiul lui Benaia si Abiatar, iar Ioab era capetenia ostirii pe langa rege.

CAPITOLUL 28
Sfatuirea cea din urma a lui David pentru zidirea templului Domnului.

1. Apoi a adunat David la Ierusalim pe toate capeteniile lui Israel, pe mai marii triburilor, capeteniile cetelor care slujeau regelui, capeteniile peste mii, peste sute, ingrijitorii mosiilor si turmelor regelui, pe fiii sai cu eunucii, capeteniile ostirii si pe toti vitejii lui.
2. Si sculandu-se, regele David a zis: “Ascultati-ma, fratilor si poporul meu! Am avut la inima mea gand sa zidesc locas de odihna pentru chivotul legamantului Domnului si asternut picioarelor Dumnezeului nostru si cele de trebuinta pentru zidire le-am pregatit.
3. Dar Dumnezeu mi-a zis: Sa nu zidesti locas numelui Meu, pentru ca tu esti om razboinic si ai varsat sange.
4. Cu toate acestea m-a ales Domnul Dumnezeul lui Israel din toata casa tatalui meu, ca sa fiu rege peste Israel in veci, pentru ca pe Iuda l-a ales El domn, iar din casa lui Iuda a ales casa tatalui meu si din casa tatalui meu si dintre fiii tatalui meu a binevoit a ma pune pe mine rege peste tot Israelul;
5. Iar din toti fiii mei - caci multi fii mi-a dat Domnul - a ales pe Solomon, fiul meu, sa sada pe tronul regatului Domnului, peste Israel.
6. Si mi-a zis: Solomon, fiul tau, va zidi locasul Meu si curtile Mele, pentru ca Mi l-am ales pe el de fiu si Eu ii voi fi lui tata.
7. Si voi intari domnia lui pe veci, daca va fi tare in implinirea poruncilor Mele si a asezamintelor Mele, ca pana astazi.
8. Si acum inaintea ochilor a tot Israelul, a adunarii Domnului si in auzul Dumnezeului nostru va graiesc: Paziti si tineti toate poruncile Domnului Dumnezeului vostru, ca sa stapaniti tot pamantul cel bun si sa-l lasati dupa voi mostenire copiilor vostri pe veci.
9. Si tu, Solomon, fiul meu, cunoaste pe Dumnezeul tatalui tau si ii slujeste din toata inima si din tot sufletul, caci Domnul cerceteaza toate inimile si cunoaste toata miscarea gandurilor. De Il vei cauta pe El, Il vei gasi, iar de Il vei parasi si El te va parasi.
10. Baga de seama insa, de vreme ce Domnul te-a ales sa zidesti locas sfinteniei Lui, fii tare si fa ceea ce a randuit El”.
11. Si a dat David lui Solomon, fiul sau, planul pridvorului si al caselor lui, al camarilor lui, al odailor celor mari de primire, al odailor celor mai dinauntru de odihna si al casei chivotului legii.
12. A dat de asemenea planul tuturor celor ce avea el in gandul sau: Planul curtii templului Domnului, al tuturor camarilor dimprejur, al vistieriilor lucrurilor sfinte
13. Al incaperilor preotilor si levitilor, al tuturor slujitorilor din templul Domnului si al tuturor vaselor sfinte din templul Domnului,
14. Al lucrurilor de aur, cu aratarea greutatii, al tuturor vaselor de slujba, al tuturor lucrurilor de argint, cu aratarea greutatii lor si al tuturor celorlalte vase de slujba.
15. Apoi i-a dat aurul pentru sfesnicele si pentru candelele de aur ale lor, cu insemnarea greutatii fiecaruia din sfesnice si din candelele lui; de asemenea si argintul pentru sfesnicele de argint, cu insemnarea greutatii fiecaruia din sfesnice si din candelele lui, potrivit cu menirea de slujba a fiecaruia din sfesnice;
16. Si aurul pentru mesele painilor punerii inainte, cu insemnarea greutatii fiecareia din mesele de aur si argintul pentru mesele de argint.
17. I-a dat aurul pentru furculitele, castroanele si cupele cele de aur curat si pentru vasele de aur, cu insemnarea greutatii fiecarui vas si argintul pentru vasele de argint, cu insemnarea greutatii fiecarui vas,
18. Precum si aurul pentru jertfelnicul tamaierii, turnat din aur, cu insemnarea greutatii. I-a dat modelul carului divin, al heruvimilor de aur, cu aripile intinse pentru acoperirea chivotului legamantului Domnului.
19. “Toate acestea sunt in scrisoarea insuflata de la Domnul - a zis David - cum m-a luminat El pentru toate lucrarile zidirii”.
20. Apoi a zis David catre fiul sau Solomon: “Fii tare si curajos si paseste la lucru, nu te teme, nici te speria, caci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, este cu tine. El nu se va departa de tine, nici nu te va parasi, pana nu vei ispravi toata lucrarea ce se cere la templul Domnului.
21. Iata si cetele de preoti si de leviti pentru toate slujbele cele de la templul lui Dumnezeu. Ai de asemenea oameni sarguinciosi pentru orice lucru si iscusiti pentru orice lucrare; si capeteniile si tot poporul sunt gata sa implineasca toate poruncile tale”.

CAPITOLUL 29
Dar pentru zidirea templului Domnului. Ungerea lui Solomon si a lui Tadoc. Moartea lui David.

1. Dupa aceea a zis regele David catre toata adunarea: “Solomon, fiul meu, singurul pe care l-a ales Dumnezeu, este tanar si cu putina putere, iar lucrul acesta este mare, fiindca nu este pentru om zidirea aceasta, ci pentru Domnul Dumnezeu.
2. Din toate puterile am pregatit eu pentru templul lui Dumnezeu mult aur pentru lucrurile cele de aur, argint pentru cele de argint, arama pentru cele de arama, fier pentru cele de fier, lemn pentru cele de lemn, pietre de onix si pietre pentru incrustat, pietre frumoase de diferite culori si tot felul de pietre scumpe si multa marmura.
3. Mai mult! Din dragoste pentru templul Dumnezeului meu, dau inca tot ce am eu aur si argint, templului Dumnezeului meu, afara de ceea ce am pregatit eu pentru templul cel sfant,
4. Si anume: trei mii de talanti de aur, aur de ofir, sapte mii de talanti de argint curat, pentru captusirea peretilor in templu,
S. Pentru orice lucru de aur, pentru tot lucrul de argint si pentru tot lucrul de mana de mester. Si cine vrea sa vina astazi cu mainile pline la Domnul?”
6. Au inceput atunci sa aduca jertfa capii de familii si capeteniile triburilor, capeteniile peste mii si peste sute si capeteniile cele peste averea regelui.
7. Si au dat pentru zidirea templului lui Dumnezeu cinci mii de talanti si zece mii de drahme aur, argint zece mii de talanti, arama optsprezece mii talanti si fier o suta de mii de talanti.
8. Si cei care aveau pietre scumpe, le-au dat si pe acelea in vistieria templului Domnului, prin mainile lui Iehiel Ghersonitul.
9. Si s-a bucurat poporul de ravna lor, pentru ca din toata inima au jertfit Domnului. De asemenea s-a bucurat foarte mult si regele David.
10. Atunci a slavit David pe Domnul inaintea a toata adunarea si a zis: “Binecuvantat esti Tu, Doamne Dumnezeul lui Israel, Tatal nostru, din veac si pana in veac.
11. A Ta este, Doamne, maretia si puterea si slava si biruinta si stralucirea; toate cate sunt in cer si pe pamant sunt ale Tale; a Ta este, Doamne, imparatia si Tu esti mai presus de toate, ca unul ce imparatesti peste toate.
12. Bogatia si slava sunt de la fata Ta si Tu domnesti peste toate; in mana Ta este taria si puterea si in puterea Ta sta sa maresti si sa intaresti toate.
13. Si acum dar, Dumnezeul nostru, Te slavim pe Tine si laudam preaslavit numele Tau.
14. Ca cine sunt eu si cine este poporul meu, incat sa avem putinta de a face asemenea jertfe? Dar de la Tine sunt toate si cele primite din mana Ta ti le-am dat tie;
15. Caci calatori suntem noi inaintea Ta si pribegi, ca toti parintii nostri; ca umbra sunt zilele noastre pe pamant si nimic nu este statornic.
16. Doamne Dumnezeul nostru, toata aceasta multime de lucruri, pe care am pregatit-o noi pentru a zidi templu sfant numelui Tau, din mana Ta le avem si ale Tale sunt toate.
17. Stiu, Dumnezeul meu, ca ispitesti inimile si iubesti curatenia inimii! Eu din inima curata am jertfit toate si vad acum ca si poporul Tau, care se afla aici, cu bucurie Iti jertfeste tie.
18. Doamne Dumnezeul lui Avraam si al lui Isaac si al lui Iacov, parintii nostri, pazeste acestea in veci, aceasta aplecare a gandurilor inimii poporului Tau si indreapta inimile lor catre Tine.
19. Iar lui Solomon, fiul meu, daruieste-i inima dreapta ca sa pazeasca poruncile Tale, descoperirile Tale si legile Tale si sa implineasca toate acestea si sa inalte cladirea pentru care am facut pregatire”.
20. Apoi a zis David catre toata adunarea: “Binecuvantati pe Domnul Dumnezeul nostru!” Si toata adunarea a binecuvantat pe Domnul Dumnezeul parintilor sai si a cazut si s-a inchinat Domnului si regelui.
21. Apoi au adus Domnului jertfe si au inaltat arderi de tot Domnului, a doua zi dupa aceasta: o mie de miei, o mie de berbeci si o mie de vitei cu turnarile lor si o multime de jertfe de la tot Israelul.
22. Si au mancat si au baut inaintea Domnului in ziua aceea cu mare bucurie; iar in alt rand au facut rege pe Solomon, fiul lui David, si l-au uns inaintea Domnului ca rege, iar pe Tadoc arhiereu.
23. Si s-a urcat Solomon pe tronul Domnului, ca rege, in locul lui David, tatal sau, si a avut spor si tot Israelul s-a supus lui.
24. S-au supus lui Solomon de asemenea toate capeteniile si puternicii, precum si toti fiii lui David.
25. Iar Domnul a marit pe Solomon in ochii a tot Israelul si i-a daruit domnie slavita, cum nu mai avusese inainte de el nici unul din regii lui Israel.
26. David, fiul lui Iesei, a domnit peste tot Israelul.
27. Timpul domniei lui peste Israel a fost patruzeci de ani: in Hebron a domnit el sapte ani, iar in Ierusalim a domnit treizeci si trei.
28. Si a murit la adanci batranete, satul de viata, de bogatie si de slava, iar in locul lui s-a facut rege Solomon, fiul sau.
29. Faptele lui David, cele dintai si cele de pe urma, sunt scrise in insemnarile lui Samuel vazatorul si in insemnarile lui Natan proorocul si in insemnarile lui Gad vazatorul,
30. Precum si toata domnia lui si barbatia lui si intamplarile ce s-au petrecut cu el si cu Israel si cu toate imparatiile pamantului.

Categoria: Vechiul testament

Cautare:

Cartea Intai Paralipomena sau Cartea Intai a Cronicilor

Vizualizari: 1273

Id: 2861

Imagine:

Share:

Iisus-Hristos
Sfinții zilei
Căutare

2. Căutare rapidă - cuvânt:

Știri ortodoxe
Recomandări:
noutati-ortodoxe.ro - Știri și informații din viața bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferințe, apariții editoriale.
maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.