www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugăciuni, filme, cărți, conferințe ortodoxe

Paraclisul Cuvioasei maicii noastre Parascheva

Paraclisul Cuvioasei maicii noastre Parascheva

PARACLISUL

CUVIOASEI MAICII NOASTRE PARASCHEVA

Binecuv?ntat este Dumnezeul nostru… ?mpărate ceresc…, Sfinte Dumnezeule…, Prea Sf?ntă Treime…, Tatăl nostru…, Că a Ta este ?mpărăţia…, Doamne miluieşte (de 12 ori), Slavă… Şi acum…, Veniţi să ne ?nchinăm…, Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea…, Dumnezeu este Domnul (de trei ori).

Tropar, glasul al 4-lea:

Pe Sf?nta Parascheva cea preacinstită, mireasa cerescului şi celui fără stricăciune Mire, cu bucurie să alergăm toţi credincioşii a o lăuda, căci ea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc petrecerea (viaţa) ei şi izvorăşte r?u de tămăduiri celor ce cu credinţă cinstesc sfintele ei moaşte.

Slavă… Şi acum…

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu…

Apoi Psalmul 50: Miluieşte-mă Dumnezeule…

CANON

C?ntarea 1-a, glasul al 8-lea

Irmos: Apa trec?nd-o…

Aproape de scaunul Atotţiitorului st?nd, o Maică, rugăciuni pentru noi adu Acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate.

Prea Cuvioasă Maică Parascheva, milostiveşte-te şi ajută la cererea robilor tăi.

Otrava şarpelui b?nd, de uşa iadului m-am apropiat cu adevărat, ci tu ceea ce te desfătezi de izvorul vieţii, cu rugăciunile tale ?nviază-mă, preaslăvită.

Slavă…

Nestatornicia minţii mele şi viforele necuviincioaselor mele cugetări aşează-le Cuvioasă şi mă m?ntuieşte cu rugăciunile tale, ca să nu mă duc ?n ad?ncul iadului.

Şi acum…

Viaţa mea toată ?n dulceţi şi vicleşuguri cu adevărat s-a ?ndeletnicit, ci tu care ai născut pe M?ntuitorul, mai ?nainte de ieşirea mea, miluieşte-mă cu rugăciunile tale.

C?ntarea a 3-a

Irmos: Doamne, cel ce ai făcut…

Valuri de tot felul de boli şi sc?rbe, cu dureri cumplite ?nălţ?ndu-se, afundă ticălosul meu suflet ?n peştera iadului, ci tu cu solirile tale Maică ?ntinde-mi o m?nă de ajutor.

Prea Cuvioasă Maică Parascheva, milostiveşte-te şi ajută la cererea robilor tăi.

Picături de lacrimi a scoate din ad?ncul inimii prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului şi ale trupului, cu solirile tale dăruieşte-mi Maică, pururea pomenită.

Slavă…

Cunosc?nd ?n mine ?nsumi mulţimea păcatelor mele, fără de p?ră şi mai ?nainte de judecată, judecat şi os?ndit sunt eu, ticălosul ci Ţie ca M?ntuitorul tuturor, fie-Ţi milă de mine, pentru solirile Prea Cuvioasei Parascheva.

Şi acum…

Fecioară plină de dar, ceea ce ai născut bucuria care s-a dat ?n dar la toată zidirea, ?ntunericul ?ntristării, ce vrăjmaşul aduce asupră-mi ca să mă piardă, degrabă ?l risipeşte.

M?ntuieşte din nevoi…

M?ntuieşte din ispita vrăjmaşului pe robii tăi, că Ziditorul te-a arătat, o prea frumoasă fecioară, apărătoarea şi păzitoarea turmei Sale.

Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci apărarea ta o avem, Prea Cuvioasă, adevărată doctorie de m?ntuire.

Sedealna, glasul al 2-lea

Făc?nd rugăciunea ta către Domnul, tămăduieşte bolile noastre cele sufleteşti şi trupeşti, pururea pomenită şi de toată primejdia ne izbăveşte, miluind pe cei ce te roagă de nevoi şi de stricăciunea cea pierzătoare.

C?ntarea a 4-a

Irmos: Am auzit, Doamne…

De t?nguirea cea veşnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, m?ntuieşte pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi.

Prea Cuvioasă Maică Parascheva, milostiveşte-te şi ajută la cererea robilor tăi.

Ceea ce din toată inima ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt cu totul urgisit, prin mijlocirea ta tu iarăşi mă ?mpacă.

Slavă…

Fiind rănit prin cumplite săgeţi ?nveninate ale potrivnicului, pl?ng ticăloasa soartă a sufletului meu, ci Tu, Hristoase, m?ntuieşte-mă.

Şi acum…

Ceea ce ai născut pe doctorul Care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea cea care este chinuită de boli grele.

C?ntarea a 5-a

Irmos: Luminează-ne pe noi…

Fiind căzut ?n groapa stricăciunilor şi zic?nd cumplit, prin rugăciune strig către tine, o Prea Cuvioasă Maică, nu mă lăsa să pier.

Prea Cuvioasă Maică Parascheva, milostiveşte-te şi ajută la cererea robilor tăi.

Prea Frumoasă mireasă a lui Hristos cea ne?ntinată, cu rugăciunile tale, miluieşte-mă pe mine cel rănit cu rănile poftelor, şterg?nd greşelile mele.

Slavă…

Nu mă lepăda, Iisuse, de la faţa Ta, pentru mărimea ?ndurărilor Tale, ci ?n dar mă m?ntuieşte, prin mijlocirea Prea Cuvioasei Tale Parascheva.

Şi acum…

Tămăduieşte, Curată, neputinţa sufletului meu, cercetării tale ?nvredniceşte-mă şi-mi dăruieşte sănătate cu rugăciunile tale.

C?ntarea a 6-a

Irmos: Rugăciunea mea voi ?nălţa…

Ticălosul meu suflet s-a făcut ca păm?ntul neplouat, neav?nd putere a da roduri bune, ci pic?nd roua milei Tale, de toată greutatea, Stăp?ne, ?l vei izbăvi pe el prin rugăciunile Prea Cuvioasei Tale Parascheva.

Prea Cuvioasă Maică Parascheva, milostiveşte-te şi ajută la cererea robilor tăi.

?naint?nd, o, suflete, veşm?ntul nunţii, cum vom cuteza să intrăm ?mpreună cu chemaţii cei aleşi ?n cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiţi de Dumnezeu? Ci, o Prea Cuvioasă, cu rugăciunile tale m?ntuieşte-ne.

Slavă…

Nu primi, Stăp?ne, a intra la judecată sluga Ta, căci dacă nimeni vieţuind ?ntru această lume nu se va ?ndrepta ?naintea Ta, dar eu cel ce am ?ntrecut pe toţi ?n păcate multe cum mă voi arăta?

Şi acum…

Stinsu-s-a viaţa mea, Stăp?nă, ?n dureri şi anii mei toţi ?n suspinuri; virtutea mea, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am m?niat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale ?mbl?nzeşte-L spre mine.

M?ntuieşte din nevoi…

M?ntuieşte de ispita vrăjmaşului pe robii tăi, căci Ziditorul te-a arătat, o prea frumoasă fecioară apărătoarea şi păzitoarea turmei tale.

Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci apărarea ta avem, Prea Cuvioasă, adevărată doctorie de m?ntuire.

Condac, Glasul al 2-lea

Cele de sus căut?nd…

Cu multă postire trupul subţiindu-ţi, ţi-ai ridicat mintea către Dumnezeu şi viaţă netrupească ?n trup ai vieţuit, pururea pomenită Parascheva, lepăd?nd meterialnica tulburare, pentru aceasta acum te ?nveseleşti cu cetele ?ngereşti.

Prochimen: Pomeni-voi numele Tău ?ntru tot neamul şi neamul.

Stih: Ascultă fiică şi vezi pleacă urechea ta…

Evanghelia

Diaconul: ?nţelepciune drepţi…

Din Sf?nta Evanghelie de la Marcu, citire:

(XI, 22-26)

Zis-a Domnul ucenicilor Săi: Aveţi credinţă ?n Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte: Ridică-te şi te aruncă ?n mare, şi nu se va ?ndoi ?n inima lui, ci va crede că ceea ce va spune se va face, fi-va lui orice va zice. De aceea vă zic vouă. Toate c?te cereţi, rug?ndu-vă, să credeţi că le-aţi primit şi le veţi avea. Iar c?nd staţi de vă rugaţi, iertaţi orice aveţi ?mpotriva cuiva, ca şi tatăl vostru Cel din ceruri să vă ierte vouă greşelile voastre. Că de nu iertaţi voi, nici Tatăl vostru Cel din ceruri nu vă va ierta vouă greşelile voastre.

Pentru rugăciunile Apostolilor Tăi, Milostive…

Slavă, glasul al 2-lea

Pentru rugăciunile Prea Cuvioasei Parascheva, Milostive…

Şi acum…

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive…

Stihira, glasul al 6-lea

La tine, prea frumoasă fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele, pe aceasta ascultă-le şi le du ?naintea Ziditorului, căci toată ?ndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunosc?nd răutatea necuvioaselor mele fapte şi a cumplitelor cugete şi cuvinte, cu care milele Acestuia spre m?nie le-am ?ntăr?tat şi acum trebuindu-mi tare ajutorul Lui, a-l cere nu ?ndrăznesc, ci tu Prea Cuvioasă fii mijlocitoare.

Cu statornicie de g?nd s-a socotit de tine, Maică, aurul ca gunoiul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad ?n cumplit ad?ncul lăcomiei.

Prea Cuvioasă Maică Parascheva, milostiveşte-te şi ajută la cererea robilor tăi.

Cu frica Domnului ?ndrăgeşte, Maică, pornirile trupului meu, care năzuiesc fără de cale ca să surpe ticălosul meu suflet ?n ad?ncurile iadului.

Slavă…

Cine mă va izbăvi de focul gheenei şi de ?ntunericul neluminos, pe mine cel ce am păcătuit, vrednic de toată pedeapsa, fără numai tu, apărătoarea mea, miluieşte sufletul meu cel amăr?t Cuvioasa lui Hristos.

Şi acum…

Cu puterea ta, Fecioară, pe cel cumplit slăbănogit păcătos sufletul meu ?ntăreşte-l, căci m-a lăsat virtutea mea, nemaipovăţuindu-mă la căile Domnului.

C?ntarea a 8-a

Irmos: Pe ?mpăratul ceresc…

Cela ce ?nfrumuseţezi cetele cuvioşilor cu străluciri ?ngereşti, M?ntuitorul meu primeşte rugăciunile acestora care se aduc ţie pentru noi.

Prea Cuvioasă Maică Parascheva, milostiveşte-te şi ajută la cererea robilor tăi.

Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor umple-l Prea Cuvioasă de dorul Stăp?nului şi-l arată pe d?nsul aducător de roadă.

Binecuv?ntăm pe Tatăl…

De rea credinţa ereticilor şi de m?nia vrăjmaşilor care ne asupresc, păzeşte pe robii tăi cu rugăciunile tale, Prea Cuvioasă Parascheva.

Şi acum…

Grijile cele deşarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, pentru ca să laud pe Fiul tău cu os?rdie.

C?ntarea a 9-a

Irmos: Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu…

Greşit-am, M?ntuitorul meu, şi cu fărădelegi toată petrecerea vieţii am cheltuit, mărturisind, Hristoase fie-ţi milă de robii Tăi, cu mijlocirile Prea Cuvioasei Tale.

Pe apărătorii credinţei, ?mpăraţii şi domnitorii noştri, pe cununa preoţilor şi pe tot poporul, Prea Cuvioasă Parascheva, ?n pace ?i păzeşte.

Slavă…

Cei ce ne ?nchinăm ţie cu credinţă, Sf?ntă Treime, ?n singura fiinţa Dumnezeirii, cu despărţirea Feţelor, toţi să ne m?ntuim.

Şi acum…

Ceea ce ai născut pe M?ntuitorul, m?ntuieşte-mă Fecioară pe mine, care am vieţuit ?n faptele rele şi nu am afară de tine altă nădejde de m?ntuire.

Cuvine-se cu adevărat…, Sfinte Dumnezeule…, Prea Sf?ntă Treime…, Tatăl nostru…, Troparele: Miluieşte-ne pe noi…, Slavă…, Doamne miluieşte-ne pe noi…, Şi acum…, Uşa milostivirii…, Ectenia ?n care se pomenesc cei ce fac Paraclisul şi sf?rşitul:

Exapostilaria

Lacrimile şi ostenelile Prea Cuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru Tine, le aducem ţie, Puternice, şi ne rugăm ?mpreună cu d?nsa, iartă pe robii Tăi care sunt lipsiţi de toată bunătatea şi ne m?ntuieşte pe noi de toate nevoile.

Megalinaria

Pilda ?nfr?nării şi ne?ncetat izvorul Moldovei, care izvorăşte noianuri de vindecări, pe dumnezeiasca Parascheva cu cucernicie să o cinstim.

Categoria: Paraclise

Cautare:

Paraclisul Cuvioasei maicii noastre Parascheva

Vizualizari: 1443

Id: 1290

Imagine:

Share:

Iisus-Hristos
Sfinții zilei
Căutare

2. Căutare rapidă - cuvânt:

Știri ortodoxe
Recomandări:
noutati-ortodoxe.ro - Știri și informații din viața bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferințe, apariții editoriale.
maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.