www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugăciuni, filme, cărți, conferințe ortodoxe

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, joi seara, glasul al 3-lea

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, joi seara, glasul al 3-lea

Cântarea 1.

Irmos:

Pământul cel roditor de adâncime, uscat l-a umblat oarecând soarele, căci ca un zid s-a închegat apa de amândouă părţile, poporului celui ce a trecut marea pedestru şi cu plăcere lui Dumnezeu a cântat: să cântăm Domnului, căci cu Slavă S-a proslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sălăşluire a Dumnezeieştii Slave, Munte Sfânt şi Nor Luminos, decât Cerurile mai Înaltă, decât Sfinţii Îngeri mai presus şi mai Cinstită decât toate făpturile, Stăpână, miluieşte-mă şi mă izbăveşte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Biserică a Stăpânului, Munte Sfânt şi Cort mai presus de nori, Doamnă şi Fecioară, cea Bună şi Frumoasă, cea Singură Binecuvântată, Frumuseţea lui Iacov, Nestricată Maică a lui Dumnezeu, miluieşte-mă Stăpână.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Semn de mântuire, Văpaie de foc Nestinsă, Liman Neînviforat fii mie, Fecioară, celui ce înot în noianul vieţii, dezlegându-mi viforul duhurilor şi furtuna valurilor patimilor şi corabia sufletului meu mântuind-o.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pe ţara ta aceasta care te cinsteşte totdeauna cu credinţă, Curată, miluieşte-o de primejdie, de robirea barbarilor, de războiul cel dintre noi şi de sabie şi de orice altă îngrozire.

 

Cântarea a 3-a.

Irmos:

Întărirea celor ce nădăjduiesc spre Tine, întăreşte, Doamne, Biserica Ta, pe care ai câştigat-o cu Scump Sângele Tău.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Te binecuvântăm pe tine, prin care blestemul cel de demult s-a dezlegat şi Binecuvântarea a Înflorit şi firea cea blestemată s-a binecuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preamilostivă Stăpână, când voi muri să stai lângă mine şi în ziua judecăţii stându-mi de faţă, să mă izbăveşti de osândă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mărim pe Cel Ce ţi-a făcut ţie multe măriri, Stăpână, precum ai zis mai înainte, fericindu-te pe tine, cea întru tot Preafericită.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, Scaun cu totul Luminat şi cu aur Preastrălucit al lui Dumnezeu Cuvântul, Cel Ce Stăpâneşte peste toate; Bucură-te, Fecioară, Propovăduirea Apostolilor.

 

Cântarea a 4-a.

Irmos:

Acoperit-au cerurile bunătatea Ta, Hristoase, că ieşind din Chivotul Sfinţirii Tale, din Nestricata Maică, în Biserica Slavei Tale, Te-ai arătat ca un Prunc în braţe purtat şi s-au umplut toate de lauda Ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Arhanghelul Gavriil venind în Nazaret, bucurându-se, arătat ţi-a adus ţie, Celei Curate şi Preaneîntinate pe „Bucură-te!”. Pentru aceea împreună cu acesta strigăm şi noi netrebnicii robii tăi: Bucură-te, Preaminunată Fecioară şi mult Cântată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Precum ai mântuit pe Manase cel ce s-a pocăit mai înainte şi pe mine, cel ce am greşit mult şi am trecut cu vederea Poruncile Tale, pocăindu-mă, primeşte-mă, Mântuitorule, pentru rugăciunile Maicii Tale şi din munci izbăveşte-mă, ca un Singur Îndurat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Stăpână, Izvorul milei, cea Milostivă cu adevărat şi Îndurată şi Iubitoare de bine, miluieşte sufletul meu cel ticălos, care înoată în noianul deznădăjduirii şi spre tine Singură îşi are nădejdea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Înstrăinându-mă păcatul de la Dumnezeu şi plecându-mă să lepăd din inimă frica Lui, m-a silit a săvârşi toată pofta şi nelegiuita dezmierdare; pentru aceea mai înainte de judecată sunt osândit.

 

Cântarea a 5-a.

Irmos:

Dacă a văzut Proorocul Isaia cu închipuire pe Dumnezeu, pe Scaun Preaînalt, de Îngerii Slavei înconjurat, a strigat: O, ticălosul de mine! Că mai înainte am văzut pe Dumnezeu Întrupat, pe Cel Ce Stăpâneşte pacea şi lumina cea neînserată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tăciune al gheenei şi cheltuială a focului celui nestins, să nu mă arăţi, Stăpână, nici mulţimea viermilor mâncare veninată să mă primească, nici scrâşnirea dinţilor, nici iadul să nu mă cuprindă pe mine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sfânta Sfinţilor fiind, Preaneîntinată Născătoare de Dumnezeu, Curată, pe Cuvântul Cel Sfânt, Care cu Sfinţenie întru Sfinţi se odihneşte L-ai născut, Cel Ce ne dăruieşte nouă luminare şi dar, sfinţenie şi izbăvire.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

A te lăuda după vrednicie nici limbile îngerilor nu pot, căci care laudă este potrivită ţie, Fecioară, Ceea ce ai născut pe Făcătorul îngerilor şi al oamenilor. Pentru aceea, miluieşte pe cei ce te cinstesc pe tine cu credinţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preacurată Marie, Ceea ce eşti Bucuria inimii mele şi Dulceaţa şi Mângâierea, în ceasul ieşirii să-mi fii Aproape Stătătoare şi Părtinitoare, în Calea Cea Dreaptă îndreptând sufletul meu.

 

Cântarea a 6-a.

Irmos:

Strigat-a Ţie, văzând bătrânul cu ochii Mântuirea, Care a venit oamenilor de la Dumnezeu: Hristoase, Tu eşti Dumnezeul meu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Fecioară, Scară Dumnezeiască, prin care S-a pogorât Cel Preaînalt, suind pe oameni la Veselia Cea Nemuritoare.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

De la tot felul de munci răpeşte-mă pe mine, robul tău, de scrâşnirea dinţilor, de râul cel de foc şi de gheena.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Hristoase, Mântuitorul meu, cu mila Ta dă-mi mie izvoare de lacrimi, ca să plâng mulţimea greşelilor mele.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, Muntele din care S-a tăiat Piatra darului, Care a zdrobit pe toţi idolii înşelăciunii.

 

Cântarea a 7-a.

Irmos:

Pe Tine, Cel Ce ai răcorit în foc pe tinerii cei ce Dumnezeu Te-au cuvântat şi Te-ai Sălăşluit în Fecioară Nestricată, pe Dumnezeu Cuvântul lăudăm, cu bună credinţă cântând: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Maică fără de bărbat, pe tine Dumnezeiască Mireasă toţi te cunoaştem şi Fecioară Hrănitoare de Prunc te numim, că întru tine, negrăit, fecioria şi naşterea, cele cu firea despărţite, întru una împreună au alergat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ai născut pe Dumnezeul Cel mai înainte de veci, Pricinuitorul vremurilor şi al anilor, stai lângă mine în vremea ieşirii mele, Grabnică Ajutătoare şi Nădejde Neruşinată şi Tare Scăpare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu adevărat Legile firii s-au dezlegat întru tine, că pe Stăpânul zidirii L-ai zămislit mai presus de fire, Fecioară, Care pentru îndurarea milei, fără de sămânţă, mai presus de fire, dintru tine S-a făcut Om.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Miluieşte-mă Preasfântă Stăpână, miluieşte-mă Părtinitoarea mea, ca să se ruşineze toţi cei ce mă urăsc pe mine şi să se laude întru tine, Născătoare de Dumnezeu, toţi cei ce iubesc Dumnezeiescul tău nume.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Cu focul cel nesuferit...

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Nu numai mâinile şi ochii, ci şi mintea şi sufletul şi inima le întind către tine, Fecioară; tot pe mine străluceşte-mă cu lumina ta, tot spală-mă cu lacrimile, tot curăţeşte-mă cu umilinţă fierbinte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Mă aşteaptă pe mine cumplită osândă; voi fi judecat înaintea îngerilor şi înaintea priveliştii a milioane de oameni; atunci izbăveşte-mă de nevoia cea mare, căci ai mare şi bogată milă, născând pe Marele Împărat.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Tomule Preacurat al lui Hristos şi Carte Pecetluită şi de Dumnezeu scrisă ştiindu-te pe tine, te rog să mă scrii în Cartea celor mântuiţi, Fecioară şi zapisele greşelilor mele să le rupi cu suliţa Fiului tău.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Izbăveşte-mă de focul cel nestins, Ceea ce ai zămislit pe Focul Cel fără de materie, Fecioară şi cu focul Dumnezeieştii frici, tot mă curăţeşte, aprinzând înlăuntrul sufletului meu focul pe care Fiul tău S-a pogorât să-l arunce în lume.

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Cu focul cel nesuferit împreunându-se tinerii, cei ce stăteau lângă buna credinţă şi de văpaie fiind nevătămaţi, Dumnezeiască cântare au cântat: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a.

Irmos:

În Lege, în umbră şi în Scriptură, închipuire vedem noi credincioşii, toată partea bărbătească ce deschide pântecele, Sfânt lui Dumnezeu este. Deci, pe Cuvântul Cel mai înainte Născut, Fiul Tatălui Cel fără de început, Cel Întâi-Născut din Maică fără de ispită bărbătească, Îl mărim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Izbăveşte-mă de scrâşnirea dinţilor şi de viermele cel veninos, de iadul cel prea amar, de întunericul şi focul cel dinafară şi de toate celelalte nenumite munci, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, pe mine cel ce scap la mila ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Vârtutea mea, Nădejdea şi Lauda, Tăria şi Mântuirea mea, Fecioară Născătoare de Dumnezeu, izbăveşte-mă de vrăjmaşii cei văzuţi şi de cei nevăzuţi, care caută ca nişte fiare să mă rupă şi până în sfârşit să mă piardă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ceea ce ai născut pe Fiul lui Dumnezeu şi eşti Stăpână a tuturor, Fecioară Preasfântă, miluieşte sufletul meu şi în ziua judecăţii de osândă izbăveşte-mă şi să nu mă laşi să fiu supus muncilor gheenei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Biserică a lui Dumnezeu şi Palat Însufleţit te-ai arătat, Curată; pentru aceea şi „Bucură-te!” toţi credincioşii cu bucurie, împreună cu Îngerul, strigăm ţie: Bucură-te, Neîntinată; Bucură-te, Mireasă a lui Dumnezeu, Ceea ce Singură ai pricinuit Viaţa.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea.

Cea Neispitită de nuntă, Curata şi Maica Ta, Hristoase, văzându-Te pe Tine mort spânzurat pe Lemn, ca o Maică, plângând a grăit: Ce Ţi-a răsplătit Ţie adunarea iudeilor cea fărădelege şi nemulţumitoare, care cu multe şi mari darurile Tale, Fiul meu s-au desfătat? Laud însă, plecăciunea Ta cea Dumnezeiască.

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, joi seara, glasul al 3-lea

Vizualizari: 886

Id: 25421

Imagine:

Share:

Iisus-Hristos
Sfinții zilei
Căutare

2. Căutare rapidă - cuvânt:

Știri ortodoxe
Recomandări:
noutati-ortodoxe.ro - Știri și informații din viața bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferințe, apariții editoriale.
maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.